Referat bestyrelsesmøde 14.12.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Mandag 14.12 2021 kl. 11:00 – 15:00.
Sted: Virtuelt
Til stede: JO, MH, PG, BE, TRF


Dagsorden

Valg af ordstyrer og referent

BE er ordstyrer
TRF er referent

 

1. Prioritering af Dagsorden


2. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP (JO og MH)
  • Møde d. 13/12 hvor der skete konstituering. PT fortsætter som næstformand og LSU.
  • Der var diskussion omkring paragraf 2 aftale i region Sjælland.
  • Dialog med interesseorganisation fra forsikringsselskaberne.
  • Snak omkring taktikken for overenskomstforhandl.
  • Udgiftudv på §62.
  • Praksissertifikat kursus.
  • Overenskomstforhandl er udskudt til 2022.
  • Der udveksles krav 21.01.2022.
 • Forsikringsområdet
  • Udvalget der arbejder med forsikringsområdet nedlægges formentligt. Udvalget har lavet principper og der er en oplevelse af at deres rolle er udspillet.
   Fremadrettet handler det om formidling.
 • Ind/udmeldelser (PG)
  • Der har været 4-5 udmeldelser siden sidst. Medlemmerne i PF har forholdsvis høj gennemsnitsalder. Det er bekymrende i forhold til at fastholde medlemstallet, hvis der ikke kommer nye unge ind.
 • Professionshøjskolerne (PG og TF)
  • PG har besøgt Næstved 7/12, hvor der var stor interesse for praksissektoren. Der er i gang med planlægning af møder foråret 2022
 • DSF (JO)
  • Der arbejdes i samarbejde med Nils-Bo Andersen vedr. database til kvalitetssikring
 • IPPTA (JO)
  • Uklarhed afregning af kontingent hvis/når Erhvervsnetværket indtræder. Det drøftes med Karen Langvad
 • Medlemshenvendelser (alle):
  • Opfordring til at PF deltager i debatten på Fysio.dk
  • Ved Coronasmitte udløber coronapas 14 dage. Stort problem for mobile fysioterapeuter, der skal vise coronapas på f.eks. plejehjem.
  • JO tager det op med Cille Frydendal og gør opmærksom på problematikken

 

3. Principper for fremtidens praksissektor

 • Mundtligt referat fra om mødet 25/11
  Erhvervsnetværket har generelt en anden tolkning og forståelse for principperne end de andre aktører i debatten.
 • Genbesøg af principperne. Vi er ikke helt enige om hvor PF står. Kan Bestyrelsen blive enige om en fælles holdning?

Diskussion af principperne for fremtidens praksissektor viste, at der er divergerende holdninger i bestyrelsen om, hvordan vi mener fremtiden skal se ud. Specielt hvordan vi fremtidssikrer de lavtydende klinikker, blev der brugt meget tid på.

 

4. Generalforsamling 2022

 • 17/3 2021 på Fagkongressen, kl. 20
 • Dirigent: Per Norman har givet tilsagn
 • Plan for indkaldelse: Deadline: 12/1 (JO og PT er ansvarlig)
 • Afvikling af generalforsamling:
  • Debat om principperne for fremtidens praksissektor
  • Medlemsinddragelse
 • Beretning:
  • Forsikringsområdet (PT)
  • Corona/hjælpepakke/vacciner (JO og PG)
  • Praksisanalyse (BE)
  • Rep (JO)
  • Principper for fremtidens praksissektor (JO og BE)
  • Afgang og tilgang af bestyrelsesmedlemmer samt rekonstituering (PG)
  • Kompetenceprofil (PG)
  • Formandsvalg (JO)
  • IPPTA (MH og JO)
  • Kontakt med professionshøjskolerne (PG og TRF)
  • Medlemstilgang, afgang og sammensætning. (PG)
  • Kravsindsamling (PT)
  • Fremtiden (JO)

Deadline for udkast til beretningen skal sendes rundt senest d 18/1

JO kontakter Dfys for at lave plan for, hvordan generalforsamling kan afholdes, hvis fagkongres aflyses pga. corona.


5. Hvordan når vi ud til medlemmerne?

 • JO giver referat fra klinikbesøg
  JO havde oplevelse af, at det var et godt møde, men ½ time er meget kort tid og fremadrettet, kunne det ønskes længere tid på virtuel platform, hvor flere kan deltage. Det ønskes afprøvet i foråret.
 • Overordnet diskussion om hvordan vi fremadrettet får flere medlemmer i PF. Der er forslag om at lave medlemsfordele.
 • Hvad skal der til før praktiserende fysioterapeuter har lyst til at melde sig ind i PF
 • Er vi selv skarpe på, hvad vi gør for vores medlemmer og hvad vi arbejder henimod.
 • TRF foreslår at vi efter generalforsamling bruger tid på at dykke ned i formålsparagraffer, visionen mv.

 

6. Fagkongressen 2022

 • Det vurderes at udgifterne til en stand på fagkongres er for stor i forhold til mulighederne for synlighed og få nye medlemmer. Bestyrelsen vurderer at midlerne bruges bedre på andre platforme.
 • Fællesskabsspor med DSF og EFPF om kompetenceprofil. PG orienterer. Der er ikke lavet oplæg endnu
 • Round Table om ulighed i sundhed. Orientering fra JO

 

7. Opfølgning på facebookopslag i Næstved gruppe

 • MH har kommenteret på opslaget men personen, der har lavet opslaget, har ikke svaret hende. Det er svært at vurdere, om det er et generelt problem. MH har ikke oplevelse af, at der er et problem og har i forbindelse med akkreditering ikke oplevet, at det skulle være svært at få hjemmebehandlinger, eller at der er dårlig kvalitet i hjemmebehandlingerne.

Der bør være en opmærksomhed på, at patientgrupper har tilgang til fysioterapi, også selvom de har behov for hjemmebehandl. Er det fremadrettet bedre for patienterne at kommunerene varetager opgaven, således at den tværfaglige indsats styrkes?
Presset på §62 praksissektoren. Klinikker kan selv vælge om de tilbyder hjemmebehandl. Dette kan give geografiske ”huller” i forhold til patienters mulighed for at få et tilbud om hjemmebehandl.
Kan der i fremtiden laves klarer retningslinjer for, hvornår kommunen har ansvar for at varetage opgaven, og hvornår opgaven ligger i praksis.


8. Hvad skal postes inden næste møde?

 • opslag fra dagens møde
 • Første påmindelse på generalforsamling

 

9. Eventuelt

 • Opfølgning på dialog med CGM
  • Der bliver møder i det nye år hvor CGM vil indkalde brugerne til virtuelle møder.
 • NemID /medarbejdersignatur
  • Der kan ikke tilmeldes faktura til PBS på denne ordning PG laver skriv til Dfys
 • Spørgsmål til formandskandidaterne
  • Sanne, Jeanette og Tine har meldt deres kandidatur.
  • PF inviterer kandidaterne til at svare på spørgsmål, der er relevante for praksissektoren, som stilles på zoom og optages til vores facebook.
  • BE laver udkast til spørgsmål.
 • Indmeldelse i facebook
  • Der virker igen i forhold til at nye medlemmer i gruppen skal svare på spørgsmål og godkendes.
  • Man kan ikke dele et opslag længere. Det er prisen for at have privat gruppe og det har både fordele og ulemper.
 • JO kontakter Cille i forhold til opmærksomhed på at der er klinikker der bløder i forhold til mange afbud og manglende patienttilgang pga COVID-19

 

10. Evaluering af mødet.

 • Der er generelt enighed om at virtuelle møder er effektive.
 • Gode diskussioner omkr fremtidens praksissektor og generalforsamling