Referat bestyrelsesmøde 16.02.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag d.16.02.21 kl. 16.00 - 18.30
Sted: Zoom
Til stede: PT, PG, BE, JO, TRF, PF og MHJ
Referent: MHJ

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer, og MHJ referent.


2. Prioritering af dagsordenen, samt punkter til eventuelt.

Der er ingen ændringer i dagens dagsorden. Til punktet eventuelt tilføjes vaccinationer vedr. Covid19 i praksissektoren på forslag fra MHJ.

 

3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde. Dato i august fastholdes, mens deadline for indsendelse af forslag udskydes yderligere til medio maj.
 • UP. PT informerer fra seneste møde i UP d. 08.02.21.
  • Projekt for Direkte adgang til Fysioterapi. Projektperioden udvides med 8 måneder dvs. muligvis frem til d. august 2022. Dette for at få flere patientforløb inkludereret.
  • Telekonsultationer og online holdtræning. Aftalen om brug af teleydelser har ikke en udløbsdato. Den kan dog opsiges med 1 uges varsel, hvilket sekretariatet ikke forventer sker lige nu. 1. april udløber den gratis adgang til videokonsultationer gennem sundhed.dk. og der er taget kontakt til RLTN ang. anmodning om forlængelse. Desuden har emnet ”Virtuelle tilbud indenfor Vederlagsfri fysioterapi” været drøftet med afsæt i opfordring fra PF.
  • Webinarer vedr. praksisanalysen kan muligvis gentages med mere klart definerede målgrupper. Dette kan have fordele og ulemper. Eks. at der ikke skabes dialoger på tværs og udfordringer i eget perspektiv.
  • DDKM akkreditering i praksissektoren. Den igangværende proces blev drøftet, og der ses en tydelig læring med et generelt højere implementeringsniveau af kvalitetsstandarderne.
 • Forsikringsområdet. PT informerer kort om nyt fra forsikringsområdet.
 • Medlemskaber. PG orienterer om 9 indmeldelser, og 0 udmeldelser.
 • Professionshøjskolerne. Der er ikke nyt fra dette område.
 • IPPTA. Der er ikke nyt fra dette område.

 

4. Kommunikationsstrategi

Vi drøfter kommunikations- og formidlingsstrategi indgående med afsæt i det tidligere fremsendte oplæg fra arbejdsgruppe for kommunikation ved PG, MHJ, PF og BE.

Formålet er primært at optimere en langsigtet og medlemsinvolverende kommunikation og interaktion. Dernæst er det, som fastlagt på forrige bestyrelsesmøde, et væsentligt parameter at PF kan facilitere en nuanceret debat vedrørende praksissektorens fremtidige struktur, og dennes indvirkning og konsekvens for patienter, fysioterapeuter og samfund. Særligt drøftes perspektiver for den faglige kvalitet, patientsikkerhed, praktiserende fysioterapeuters jobsikkerhed og arbejdsforhold, samt samfundsmæssig kost effektivitet i sundhedsydelserne i primærsektoren.
Der besluttes følgende. Den nedsatte arbejdsgruppe ved BE, JO og TR arbejder videre med oplæg vedrørende prioriterede emner og indsatsområder, og inddrager PT samt den øvrige bestyrelse relevant undervejs.

 

5. Vederlagsfri fysioterapi – kvalitetssikring og digitale sundhedsydelser

Dette punkt prioriteres ikke, men sættes på dagsordenen på næstkommende bestyrelsesmøde. Dette mhp. fælles opfølgning på drøftelse vedrørende kvalitetssikring og digitale sundhedsydelser vedrørende vederlagsfri fysioterapi med deltagelse af Stig Langvad, RYK.


6. Planlægning af møder 2021

Online bestyrelsesmøder:

 • D. 08.03.21 kl. 8.00 - 10.30
 • D. 23.03.21 kl 14.00 - 17.00
 • D. 16.04.21 kl 8.30 - 12.00

Øvrige datoer:

 • Deadline for forslag til det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde d. 27 - 28.08.21 er yderligere udskudt til medio maj
 • Online medlemsmøder primo april
 • Indsamling af krav til OK primo efterår 2021 mhp. forhandling i forår 2022


7. Kommunikation i Facebookgruppe

 • Hjælpepakker til selvstændige (PT)
 • Kvalitetsudvikling og digitale sundhedsydelser vedrørende eks. Vederlagsfri Fysioterapi (PG)
 • Nyt ansigt i bestyrelse (PF)


8. Eventuelt

Kort drøftelse af Vaccinationer vedr. Covid19 i praksissektoren på baggrund af dagens udmelding om igangsættelse af dette fra uge 8-9.


9. Evaluering af mødet.

Det har været et godt møde med kort opdatering på diverse praksisrelevante emner, samt fremadrettede beslutninger vedrørende PF´s kommunikationsstrategi. Der er enighed om at det vil være givtigt at afholde de hyppige online møder først på dagen når muligt.