Referat bestyrelsesmøde 18.06.2018

Arbejdsomt bestyrelsesmøde, hvor vi evaluerede GF og lagde en handleplan for den næste periode.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Mandag d. 18. juni 2018 kl. 9.30 – 15.30.
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, lokale 3
Tilstede: MK, PT, PG, ME, JNH, MHJ
Afbud: Birgit Ravn Mortensen /BRM, der er indtrådt i bestyrelsen i stedet for DB.
Referent: MHJ


Dagsorden

1. Valg af ordstyrer  
PG vælges.


2. Nyt fra forhandling vedr. praksisoverenskomst
MK informerer om overordnede forhold, og den fremadrettede proces vedrørende forhandling af ny praksisoverenskomst mellem DFys og RTLN.


3. Evaluering af Ordinær Generalforsamling 2018
Vi drøfter og evaluerer generalforsamlingen. Vi er overordnet tilfredse med dens forløb, og særligt at der var en givtig og engageret debat af beretningen og PF´s fremtidige virke, skønt et beskedent fremmøde.
Vi gennemgår kommentarer og spørgsmål i relation til formandens beretning, mhp. at inddrage disse i fokusering og kvalificering af PF´s handleplan 2018-20 frem mod næste GF i 2020.

1. PF´s mandat i UP
Vi informerede på GF om at PF har fået frataget sit mandat i UP, og kun kan genetablere dette mandat som repræsentant for de praktiserende fysioterapeuter indenfor overenskomst.
MK spurgte derfor forsamlingen om PF bør omstruktureres og ændre sit formål til ”kun” at varetage interesserne for praktiserende fysioterapeuter indenfor overenskomsten?
Svaret fra forsamlingen var et enigt ”ja”, der således markerer at der støttes op om et fortsat PF, nu med en et mere snævert fokus og interessefelt.

Vi drøfter derfor de nødvendige vedtægtsændringer vedr. PF´s formål, og fastslår at PF fortsat vil være åben for alle praktiserende uanset tilhørsforhold, skønt formålet ændres. Se pkt. 7. Vedtægtsændringer i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling.

2. Forsikringsområdet
Der blev spurgt til arbejdet på forsikringsområdet, og vi drøfter det fremtidige samarbejde mellem PF, Danske Fysioterapeuter og EFF.
JNH mener fortsat at man på klinikkerne bør afvise formaliseret samarbejde med forsikringsselskaber og visiterende selskaber, der afkræver klinikkerne en væsentlig arbejdsbyrde i forbindelse med samarbejdet. ME understreger i den forbindelse vigtigheden af at informere patienter om deres vilkår hos diverse forsikringsselskaber – og opfordre dem til at stille krav til deres forsikringsordning.
Der er enighed om at forsikriingsområdet fortsat vil være et strategisk fokuspunkt for PF.

3. Faglig udvikling og specialistordningen
Der blev spurgt fra forsamlingen ”Hvorledes håndterer PF det store udbud af kurser – og hvorledes spiller det sammen i aftagerperspektiv – hvilke kompetencer er der behov for i praksissektoren?”
Vi stillede i den forbindelse afklarende spørgsmål vedrørende forventninger til PF´s rolle og bidrag til DSF´s arbejde med faglig udvikling og specialisering, hvortil det blev klart at der var opbakning fra forsamlingen til at arbejde mere indgående med understøttelse af fagligheden i praksissektoren.

Vi drøfter derfor emnet indgående og finder det relevant, at PF fremtidigt skal kunne spille sammen med DSF om udvikling af den faglige kvalitet i praksissektoren. Understøttelse af de praktiserendes faglige interesser har altid været en del af PF´s formål, men har ikke tidligere været et strategisk fokusområde. Dette er der dog opbakning til fra både forsamlingen og en enig bestyrelse. For naturligvis spiller fag og fagpolitik sammen som indhold og ramme for udviklingen.

Vi reflekterer over temaerne:
Forskning- og udviklingskultur
Implementering af forskningsresultater samt NKR
Turnusordning for at løfte fagligheden bredt
Specialisering og supervisionsordning
Forskning, der tager afsæt i kliniske problemstillinger der er hyppigt forekomne i primærsektoren
Organisatoriske og økonomiske udfordringer for specialisering som karrierevej
Mulighed og grundlag for løn for øget kompetence
Samarbejdspartnere
Samarbejde med og mellem praksiskonsulenterne
Fysioterapeutuddannelserne
Klinikkerne & medlemmerne
MK vil undersøge i hvilket omfang der i regi af DFys og DSA gives karrierevejledning vedr. praksissektoren.
PG nævner at de nyuddannede efterspørger vejledning mht. kurser der øger jobmuligheder og højere løn/honorar i praksissektoren.
JNH nævner den Hollandske model, hvor man skal have tage specialkurser for at varetage forskellige opgaver.

Vi aftaler at der afsættes tid til et dagsmøde med dette på mødeagendaen mhp. at afklare PF´s rolle i relation til brobygning mellem faglig udvikling og organisatorisk & politisk rammesætning. MK vil tage kontakt til Formand for DSF Lars Henrik Larsen.


4. Konstituering af bestyrelsen
MK fortsætter som formand indtil de igangværende OK-forhandlinger er afsluttet. Herefter indtræder næstformand PT som formand som planlagt. Der er opbakning til dette fra den samlede bestyrelse.
MHJ fortsætter som sekretær, og Georg Hansen fortætter som ekstern kasserer.
Øvrige ansvars og arbejdsområder gennemgås, og poster fordeles.

Desuden drøftes følgende
JNH – IPPTA mangler afklaring fra DFys.
Fordeling af DB´s ansvarsområder. ME overtager ansvar for hjemmeside, nyhedsbreve mv. sammen med PG, mens arbejdsgruppe vedr. kommunikation og sociale medier er dækket ind.


5. Regler for udbetaling af honorarer m.m.
Vejledning til bestyrelsen vedrørende udbetaling af honorarer revideres i tråd med kutyme med ikrafttrædelse pr. dags dato. Vejledningen findes som separat PDF-dokument i dropbox. MK fremsender dokumentet i tekstformat, hvorefter MHJ opdaterer denne.
Vi drøfter blandt andet følgende:
Honorar ved mødedeltagelse. Det udspecificeres eksempelvis at der ved slutningen af hvert Skypemøde aftales om, der udbetales honorar samt dækkes udgifter hertil.
Honorar vedr. specifikke arbejdsopgaver, såsom referater og repræsentation af PF på eksterne møder.


6. Målsætning og handleplan for 2018, samt 2019-20
Vi drøfter relevante indsatsområder, målsætninger og struktur for PF de kommende år, med henblik på afklaring af hvilke opgaver der er vigtigst for PF at varetage.
Fysioterapeut uddannelserne - PG og ME. Holstebro, metropol – ME Næstved og Absalon ikke interesseret for nuværende.
PR – PG, ME og MHJ
Faglig udvikling og sikring udvikling samarbede med DSF – Alle
Samarbejdspartnere – sektioner, EFPF
Arbejdsmiljø – PT, PG samt arbejdsgruppe vedr. ledelse JNH og MHJ
Ekstraordinær gf – denne afholdes 18.09.18 kl 18.00
Forsikringsområdet – PT og ME
Ledelse – JNH og MHJ


7. HB s beslutning om PF´s polistiske mandat
Vi har fra forsamlingen på GF fået mandat til at redefinere PF´s formål, for at sikre PF et mandat i UP. Dette nødvendiggør en vedtægtsændring.
Vi debatterer behov for afholdelse af en Ekstraordinær Generalforsamling, og der er fuld enighed om at denne bør afholdes for at sikre transparens og den demokratiske proces
Der kan desuden skabes synlighed om vores fremtidige mere snævre interessefelt, formål og arbejde.
Vedtægtsændringer under følgende punkter – se yderligere separat dokument om vedtægter.
P 2 Formål
P 7 stk. 3 – tilføjes hjemmeside og nyhedsmail
P 8 stk. 1-2 – kan medlemmer udenfor OK optages i bestyrelsen jf. P2


8. Repræsentantskabsmødet 2018
Vi gør os fælles overvejelser vedrørende repræsentantskabsmødet, og hvorvidt der er relevante forslag som PF bør fremsætte. Enkelte emner drøftes, og vi aftaler at alle reflekterer over dette frem mod næste møde med henblik på rettidig formulering og indsendelse af eventuelle forslag. Forberedelse til repræsentantskabet sker på bestyrelsesmødet d. 30.10.18, hvor materialet er udsendt.


9. EU-Persondataforordningen af d. 25.05.18
Se vedhæftede mail fra DFYS
Vores forholdsregler – obs. dropbox, sikker mail


10. Kommunikation
Brainstorm mhp. ideer til fremtidig synlighed af PF, herunder synlighed vedr. PF´s formål, arbejdsområder og resultatskabelse.
PG informerer om medlemsstatus. Der er fortsat medlemsopbakning med kun få udmeldelser på baggrund af den lange periode med usikkerhed om PF´s fremtid., samt fortsat enkelte indmeldelser.
Facebook - status samt planlægning af fremtidige opslag. PG oplyser, at der for nuværende er 309 medlemmer i PF´s facebook gruppe – og vi aftaler følgende opslag:
Obs. Frist for afstemning til Repræsentantskabet d. 26.06.18
Ekstraordinær Generalforsamling 18.09.18
God sommer


11. Forsikringsområdet v. PT og ME
Der er ikke meget nyt – ME har været i kontakt med Katrine Nygaard Hansen
KNH har forsøgt at skabe dialog med Nordic Netcare uden held, og PF vil derfor foreslå at det bør forsøges at gøre dette på direktør niveau via Karen Langvad.
JNH fortæller at der er oprettelse en netværksgruppe for sekretærer, hvor der forhåbentlig kan skabes en ramme for samarbejde og fællesskab. JNH nævner at Sverige har en model hvor al administration med forsikringsselskaberne er samlet og koordineret et sted, således at det kan kommunikeres til alle klinikker. MHJ spørger til om dette kan bringes op om i Praksisnetværk med øvrige sundhedsprofessioner.
ME nævner at de har ranglistet forsikringsordninger i relation til samarbejdet.


12. Meddelelser fra
Formand  
Øvrige bestyrelsesmedlemmer herunder kassereren
Er der nyt fra subgruppernes FB – dette punkt skønnes ikke relevant da alle subgrupper er repræsenteret i bestyrelsen.


13. Eventuelt
DB træder ud af bestyrelsen grundet arbejde udenfor praksissektoren – vi aftaler at sende afskedshilsen samt vingave.
MK informerer om at 1. Suppleant Birgit Ravn Mortensen indgår gerne i bestyrelsen fremadrettet, men er desværre forhindret i deltagelse i bestyrelsesmødet dd.
PG har modtaget mail fra medlemsregistreringen vedr. momsregistrering og afregning af moms for faglige Selskaber. MK samler op på om dette er aktuelt for PF, som faglig fraktion.
Qua mandat
Mødekalender 2018
24.08.18 kl. 9.30 - 15.30
18.09.18 kl. 12.00 - 20.00 inkl. Ekstraordinær Generalforsamling kl. 18.00 - 20.00
30.10.18 kl 9.30 - 15.30
11.12.18 kl 9.30 - 15.30


14. Evaluering af mødet
Det har været et godt møde med en skarp dagsorden, med en blanding af informationspunkter, debatpunkter og beslutningspunkter.