Referat bestyrelsesmøde 26.03.2019

Direkte adgang og arbejdsgiver gebyret er igen på dagsordenen. Vores arbejde med kompetenceprofiler i praksissektoren er kommet til formidlingsfasen. Der er også nyt om økonomiudviklingen fra jan-okt. 2018 for både spec. 51 og 62.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag d. 26.03 2019 kl. 09.30 – 15.30.
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade, Lokale 1D
Til stede: PT, PG, JNH, TR, JO, BE og MHJ
Referent: MHJ


Dagsorden1. Valg af ordstyrer og referent
PG er ordstyrer og MHJ er referent.

2. Prioritering af dagsorden

 • Det prioriteres at indlede mødet med at se regeringens præsentation af sundhedsreformen i direkte TV.
 • Punkt vedrørende direkte adgang til fysioterapi tilføjes som pkt. 6
 • Praktisk punkt vedrørende fotografering til hjemmeside og facebook tilføjes i forbindelse med frokost.


3. Tjek ind runde
Kort orientering om nyt hos hver enkelt i bestyrelsen.

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer
PT informerer fra seneste møde i Udvalg for Praksis /UP.

 • PT er blevet valgt til næstformand i UP, og fået ansvar for Følgegruppen for vederlagsfri Fysioterapi.
 • Søren Quist og Flemming Enoch indgår sammen med Tina Lambrecht i forhandlingsudvalget for næstkommende forhandling af praksisoverenskomst.
 • Landssamarbejdsudvalget (LSU) består af Tina Lambrecht, Preben Weller og Lau Rosborg. Hertil Marjanne den Hollander, når der er sager om ridefysioterapi på dagsordenen.
 • Økonomi udvikling jan-okt. 2018 i forhold til 2017 for speciale 51:
  • Udgifterne er faldet med 1,3% i faste priser. Antallet af patienter steget med 0,3%, og udgiften pr. patient faldet med 1,6%
 • Økonomiudviklingen for Spec. 62 jan-nov. 2018 i forhold til 2017.
  • Udgifterne steget med 4,5% i faste priser, tilgang af patienter steget med 4,7%, relativt fald i udgifter pr. patient på 0,2%. Relativ stor stigning af patienter Uden svært fysisk handicap og mindre stigning af patienter med Svært fysisk handicap.
 • Forsikringsområdet – PT informerer om nyt. JHN foreslår at vi henter inspiration fra England, hvor der er en fælles administrationsportal for alle forsikringsselskaber, så arbejdsbyrden mindskes for sekretærer og fysioterapeuter.
 • Frit valg i relation til Genoptræning efter sundhedsloven. Der har været stor interesse for ordingen og 285 klinikker er nu tilmeldt - samlet set 1400 fysioterapeuter. PF har fået tilbagemelding fra flere medlemmer der oplever udfordringer i flere kommuner mht. tolkning og håndtering af den nye lovgivning samt den nye frit valgs ordning.
 • Besøg på fysioterapiuddannelserne - Det besluttes at prioritere, besøg på alle uddannelsessteder, hvis muligt. Opgaverne fordeles efter geografisk placering. PG og TR afdækker kontakter – både officielle kontakter og Studerendes Råd. PG tager kontakt til Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter mhp. afklaring om fremtidigt samarbejde på dette område, som tidligere aftalt med EFFF.
 • PT informerer om udarbejdelse af skriftlig forespørgsel til HB fra regionsbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden. Denne omhandler behovet for øget transparens vedrørende økonomiske prioriteringer i DFys. Herunder også til sektionsbestyrelsernes arbejde og opgaver.5. Arbejdsgivergebyr
Vi følger op på sagen om arbejdsgivergebyret fra forrige møde mhp. at kvalificere PF´s holdning og arbejde for at sikre at alle vore medlemmer tryghed og ordnede vilkår i deres medlemskab i DFys. Der tilkendegives igen, at den samlede bestyrelse støtter initiativer, der har til formål at øge transparens vedrørende økonomi i DFys. inklusive råd, sektioner mv. Herunder kvalificering og beregningsgrundlag for arbejdsgebyret, samt navnlig bistand- og dækningsgrad for medlemmer i de respektive sektioner.
PF er i dialog med sektionen for arbejdsgivere og Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter.

PT informerer desuden om nyligt møde mellem Dfys. og FysioDanmark vedrørende arbejdsgivergebyret med deltagelse af Karen Langvad, Tina Lambrecht, Anne-Sophie Orth og Katrine Nygaard Hansen fra Dfys.


6. Direkte adgang til Fysioterapi
Vi hilser dagens udspil vedrørende direkte adgang til fysioterapi i den nye sundhedsreform velkommen. Vi finder udspillet meget positivt, og er glade på faget og vores medlemmers vegne. PF er overbevist om at de Praktiserende Fysioterapeuter under praksisoverenskomsten kan løfte opgaven med høj faglig kvalitet. Vi anderkender den store politiske og strategiske indsats, der er løftet af DFys. for at udnytte det momentum der var for direkte adgang til fysioterapi under forhandlingen om sundhedsreformen.
Vi vender desuden muligheden for at forsikringsselskaberne også frasiger sig krav om henvisning for at give tilskud til fysioterapi, hvilket i vores perspektiv vil være yderst hensigtsmæssigt om end ikke så sandsynligt for nuværende.
Det besluttes, at JO sætter sin viden om direkte adgang i spil, og laver oplæg til formidling på hjemmeside og facebook.


7. Kompetenceprofiler i praksissektoren
BE har lavet et oplæg på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen, og JO laver kort video med info om formål og værdi af arbejdet til vore medlemmer. Dette for at sikre rette kompetence og dermed kvalitet i praksissektoren, samt servicere vores medlemmer med en mere effektiv karrierevej og rekruttering. TR og PG tager pointerne med til formidling til de studerende.
Overordnet er det er tydeligt at personlige kompetencer, kombineret med viden og erfaring indenfor specifikke metoder, er af væsentlig betydning i forbindelse med rekruttering på klinikkerne.


8. Målsætning og Handleplan 2019-2020
Vi følger op på processen for etablering af nyt perspektiv og pejlemærke for PF mhp. kvalificering af beslutning om formulering af Vision, Mission og Strategier.

Vision - PF
Vi styrker de Praktiserende Fysioterapeuters rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Mission - PF
At varetage fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser for de Praktiserende Fysioterapeuter indenfor overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).


9. Beskrivelse af Målsætninger for PF
Det aftales at PT fremsender oplæg til revideret beskrivelse på baggrund af dialoger og diskussioner på forrige møde. Alle gennemlæser mhp. beslutningstagen på næste møde, så målsætningerne kan formidles på hjemmeside mv.


10.  Kommunikationsstrategi – medlemsinddragelse og hvervning af nye medlemmer
Opfølgning fra forrige møde. JNH har fremsendt info og mailkorrespondance fra IPPTA. Alle gennemser materialet med henblik på at hente inspiration til relevant kommunikation til nuværende og kommende medlemmer.
PG informerer om redigering af indhold på hjemmeside. Det aftales at følgende fremgår under Arrangementer eks. PF Bestyrelsesmøder, Praksiscertifikatkurser og sekretærkurser. PG kontakter Dfys. om der er interesse for at formidle Dfys´ praksisrelevante møder via PF´s hjemmeside.
Vi stiller os selv spørgsmålet Hvad kan vi arbejde videre med for at få nye medlemmer?
Det besluttes, som nævnt under pkt. 4, at prioritere at besøge alle uddannelsessteder mhp. at synliggøre PF samt praksissektoren som en attraktiv fremtidig arbejdsplads.


11.  Analyse af Praksissektoren
Vi følger op på besøg af Erhvervschef Katrine Nygaard Hansen fra Dfys. under forrige bestyrelsesmøde. Her havde vi en god dialog om bagrund og proces for den brede analyse i praksissektoren, samt mulige fremtidige samarbejdsflader.
       Det aftales at PT er i kontinuerlig dialog med Katrine.


12.  Eventuelt.
Ingen emner under eventuelt


13.  Planlægning af møder 2019
D. 14.05 kl 9.30 – 15.30 Dfys
D. 18.06 kl 9.00 – 15.00 Dfys
D. 27.08 kl 9.30 – 15.30 Dfys


14.  Evaluering af mødet
God start på dagen med præsentation af regeringens sundhedsreform, hvori direkte adgang til fysioterapi indgår. Godt møde med opfølgning på mange emner fra sidste møde.
Vi overvejer metoder til mere effektive møder – eks. korte arbejdsgruppemøder undervejs eller strammere mødestyring eks. med lejlighedsvis tidtagning. Angivelse af Info, Debat eller Beslutningspunkter for at afstemme processer og forventninger, samt kvalificere beslutninger.