Referat bestyrelsesmøde 27.08.2019

"Hvordan ser DSF på en turnusordning?" og "Hvilke jobs er der til specialisterne i praksissektoren?" var nogle af de emner, vi diskuterede med DSF på vores bestyrelsesmøde.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag 27.08 2019 kl. 09.00 – 15.00.
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade, Lokale 2B
Til stede: PT, PG, JO, BE, TR, JNH og MHJ
Gæster: DSF v. Næstformand Gitte Arnbjerg og konsulent Lars Tomlinson
Referent: MHJ


Dagsorden til bestyrelsesmøde

 

1. Valg af ordstyrer og referent
JNH er ordstyrer og MHJ referent

 

2. Prioritering af Dagsorden.
Punkterne vedrørende henholdsvis Generalforsamling og Modernisering af overenskomsten fremrykkes på dagsordenen, og det besluttes at udsætte behandling af punktet Målsætning til næste møde.

 

3. Siden sidst
Kort orienteringsrunde om nyt hos hvert medlem i bestyrelsen.

 

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • Udvalg for Praksis. PT informerer kort om emnerne på det kommende møde i UP.
 • Forsikringsområdet. JNH har forberedt oplæg til bestyrelsen, som fremsendes d.d. pr. mail til info og eventuel diskussion på næste møde.
 • Medlemskaber - ind/udmeldelser. PG informerer om, at der har været en enkelt udmeldelse. Der er fortsat tilgang til vores FB gruppe.
 • Professionshøjskolerne. TR & PG informerer om kontakten til Professionshøjskolerne. TR har kontakt til UCN Ålborg, hvor der er infomøde d. 04.11. PG har kontakt til Metropol, Næstved, Holstebro, og afventer svar fra Roskilde og Hillerød. Der har ikke været kommunikation med EFF.
 • IPPTA. JNH nævner at der ikke er relevant nyt.
 • Direkte adgang. JO redegør kort for igangsætningen af projektet i Region Hovedstaden.
 • Arbejdsmiljørådet. PT informerer om at PF er inviteret til møde d. 10.09 sammen med EFF vedrørende arbejdsmiljø-arbejdet i praksissektoren

 

5. Forberedelse af besøg fra DSF
Vi forbereder dialogmødet med DSF på baggrund af de spørgsmål vi har fremsendt til DSF, og drøfter det spørgsmål PF er blevet stillet fra DSF jf. pkt. 6.

 

6. Fremtidigt samarbejde med DSF
PF har i tråd med vores strategi for eksterne samarbejder inviteret DSF v. Formand Lars Henrik Larsen og næstformand Gitte Arnbjerg til en dialog om samarbejde mellem PF og DSF. Da Lars Henrik Larsen er blevet forhindret deltager i stedet konsulent i DSF Lars Tomlinson.
Nedenstående punkter er på forhånd sendt som oplæg til DSF, ligesom DSF har forespurgt PF´s holdning til målet om at flere praktiserende fysioterapeuter engagerer sig i de faglige selskaber og specialiseringsordningen.

 • DSF - Hvorledes er DSF organiseret, og hvad er DSF´s formål og vision?
 • Samarbejde - Hvilke samarbejdsflader ser DSF potentielt med PF?
 • Kompetenceprofil målrettet praksissektoren - Hvorledes følger vi i PF bedst op på tidligere møde med Lars Henrik Larsen om dette emne – og kunne DSF se muligheder i at samarbejde om dette?
 • Specialiseringsordningen - Er specialisering relevant i og for praksissektoren? Hvorledes kan PF understøtte processen med specialisering og kompetenceudvikling?
 • Grunduddannelse og turnusordning - Hvorledes sikres og løftes den faglige kvalitet på grunduddannelsen? - og hvilket syn har DSF på eks. turnusordning for alle nyuddannede fysioterapeuter jf. ordningen i Norge?
 • Fremtidens Fysioterapi - Hvor se DSF ”Fremtidens Fysioterapi”- og hvorledes arbejdes der med dette i DSF og de faglige selskaber?
 • Direkte adgang til Fysioterapi med offentlig tilskud – Har Fysioterapeuter for nuværende kompetence til at varetage denne opgave? Bør opgaven optimalt set varetages af specialister eller generalister?


PT indleder dialogmødet ved at byde velkommen til GA og LT, og redegøre for PF´s motivation for at invitere til et fremtidigt samarbejde med DSF. Herefter har vi en kort præsentationsrunde af alle tilstedeværende, inden vi påbegynder dialogen vedrørende ovenstående punkter.

GA præsenterer DSF som organisation, og klarlægger overordnet formål, opgave og varetagelse. Herefter redegøres kort for DSF´s strategi, handleplan og mål.
Der gives en opridsning af DSF´s historie, og de opnåede resultater. Her fremhæves udviklingen af sammenhængskraft, og en tillidsfuld dialog mellem de 17 faglige selskaber som et vægtigt succesparameter, der nu har skabt en dynamisk samarbejdsplatform at stå på i det videre arbejde i DSF. Desuden nævnes udviklingen og implementeringen af specialiseringsordning, samt koordineringen af arbejdet med NKR, øvrige høringer og udpegninger i de faglige selskaber.

LT gennemgår specialiseringsordningen af 2018 for at give PF indblik i baggrund, implementering og perspektiver, og vi debatterer på det grundlag samarbejdsflader og incitamenter for ordningens udbredelse i praksissektoren.
Herefter redegør GA for DSF´s tanker og vurdering af potentialet for faglig kvalitet ved en turnusordning jf. lægernes turnus. DSF har ikke for nuværende viden, der peger på at turnusordninger giver øget faglig kvalitet, men er åbne for en videre drøftelse. Der er enighed om at fortsætte denne dialog, skønt implementering af en sådan ordning vil være en meget langsigtet proces der kræver uddannelsespolitisk beslutningstagen.
LT nævner at han vil bringe emnet til drøftelse i DSF´s bestyrelse og eventuelt i de faglige selskaber.

PF´s bestyrelse redegør for vores vurdering af potentialet for specialisering i praksissektoren eks. behovet for stærke faglige kompetencer indenfor diagnostik og udredning. Vi understreger vigtigheden af forventningsafstemning mellem de faglige ambitioner om specialisering og den organisatoriske ramme der er i praksissektoren under landsoverenskomsten. PF kommer med input til evaluering af ordningen, og det aftales at DSF inviterer PF til at kommentere på resultaterne af evalueringen, når de foreligger.

Dialogen rundes af med en kort evaluering, og der er gives udtryk for stor motivation fra begge parter for en tættere dialog og et fremtidigt samarbejde. Der berøres korte nogle konkrete samarbejdsflader:

 • Kompetenceprofiler målrettet praksissektoren med beskrivelser jf. de 10 specialer samt eks. akut området og sundhedsfremme og forebyggelses området.
 • Velkomstinfopakke om DSF til nyansatte i praksissektoren - og muligvis ligeså en velkomst-infopakke til nye medlemmer i de faglige selskaber om praksissektoren.

 

7. Moderniseringsforslag til OK
Vi reflekterer over mulige moderniseringsforslag, der understøtter faglig kvalitet, effektivisering og økonomistyring både på landsplan samt på den enkelte klinik. Vi debatterer langsigtede løsningsforslag til at imødekommende de stigende udgifter under speciale 62.

 

8. Arbejdsmarkedsmodellen i Praksissektoren

 • Arbejdsgiverrådgivningen. Vi drøfter tilbagemeldinger fra PF medlemmer vedrørende erfaringer med arbejdsgiverrådgivningen hos Skau Reipurth & Partnere.
  NB. Arbejdsgiverrådgivningen er baseret på en aftale, Danske Fysioterapeuter har indgået med advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere, der har speciale i ansættelsesret og desuden er bredt forankret i generel erhvervsret.

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/privat-arbejdsgiver/arbejdsgiverradgivningen

 • Implementering af basiskontrakter. Dette punkt udsættes til næste møde, hvor det må formodes at implementeringen er mere fremskreden, og der vil være bedre basis for en vurdering.

 

9. Sociale medier

 • PG efterspørger en politik for medlemsopslag i PF´s facebookgruppe, der har fortsat tilvækst. Vi debatterer emnet, og det besluttes at PG og MHJ udarbejder forslag til politik. Efter godkendelse af bestyrelsen vil denne politik blive formidlet via FBgruppen, hvorefter den kan benyttes som reference hvis der er behov for at slette ikke relevante opslag til vore medlemmer eks. reklamer og salgsannoncer.
 • Kommende FB opslag. Der blev ikke på mødet fastlagt nye opslag.

 

10. Generalforsamling 2020
BE opdaterer vedrørende planlægningen af GF, og nævner at han denne uge laver et opslag i FBgruppen på baggrund af bestyrelsens tidligere beslutning om at spørge vore medlemmer ”Hvad skal der til for at vi mødes til Generalforsamling i PF?” Kommentarer indsamles med henblik på beslutning om tid, sted, evt. samarbejdspartnere, og tema på næstkommende møde. Planlægningsgruppen består af BE og PG, der agerer tovholdere på det videre arbejde.

 

11. Målsætning
Dette punkt udsættes til næste møde.

 

12. Planlægning af møder 2019
Det besluttes at bestyrelsesmødet med efterfølgende middag d. 19.11 flyttes til d. 03.12, da dialogmødet i Repræsentantskabet og Regionsbestyrelserne er flyttet til december.

 

13. Eventuelt.
2 punkter udsat fra sidste møde udsættes igen.

 • GLAID udmelding fra Regionerne
 • Samarbejde med sektionsbestyrelserne.

 

14. Evaluering af mødet.
Der er enighed om at det har været et godt møde, og vurderes meget givende med deltagelse af DSF. Det har været en fyldig dagsorden, og derfor nødvendigt at udsætte mange punkter. Der evalueres positivt på mødetidspunktet kl. 9.00 -15.00, og det besluttes at dette er vanlig mødetid fremadrettet.