Referat bestyrelsesmøde 30.05.2022

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: onsdag d. 30.5 2022 kl. 09:45 – 15:00.
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade
Til stede: BE, PT, BN, MH, JO, PG, TF
Referent: TRF

 

Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer og referent

 • PT er ordstyrer
 • TF er referent

 

2. Prioritering af Dagsorden

 

3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Ind/udmeldelser (PG)
  • 3 indmeldelser og 1 udmeldelse. I 2022 i alt 20 indmeldelser hidtil.
 • Professionshøjskolerne (PG og TF)
  Ikke nyt siden sidst
 • DSF (JO)
  • Møde med DSF udskudt da Gitte Arnbjerg skulle til begravelse i den nærmeste familie. Der er ikke aftalt nyt møde endnu.
  • Dato for stormøde omkring datafangst er i proces.
 • IPPTA (JO)
  • IPPTA har forespurgt om Danmark vil afvikle GF i 2023. Bestyrelsen tænker at det er en stor opgave både i forhold til arbejdsindsats og økonomi.
   JO retter henvendelse til Dfys for at afdække, hvordan de ønsker at engagerer sig, før den endelige beslutning tages.


4. Opdateringer fra sidste møde

Suppleanter:

Søren vil gerne deltage på de vilkår der blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Han er bl.a. meget interesseret i medlemsinddragelse.
Morten har ikke meldt tilbage.

 

CGM/Easy-Me:

JO har klargjort overfor CGM at PF ikke deltager i udviklingsarbejde, uden at blive honoreret for det. CGM har efterfølgende kontaktet Dfys.

Dfys (Jens Peter Vejbæk) mener ikke, at der er behov for at brugerne (PF og EFPF) deltager, men Dfys vil holde møde med alle systemudbyderne.
JO har givet udtryk for at PF ikke er enige da brugerperspektivet har været overset i mange år.

Easy-Me sagen er lagt ned.

 

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi:

JO har meldt tilbage, henvenderen var glad fordi vi har lyttet til hende og vil gerne at der fremadrettet kan blive bedre samarbejde mellem vores to fraktioner.

 

Vores Klinikker:

PF bakker om projektet. Dfys får en plads i bestyrelsen. Det skal godkendes i HB.

 

EFPF vil gerne deltage på bestyrelsesmøde d. 16/8. De deltager virtuelt.
Det skal planlægges, hvilke emner PF tænker, at vi kan finde fælles platform for.

 

5. Repræsentantskab 2022

Bestyrelsen drøfter status og strategi i forhold til Repræsentantskaber 2022. Hvordan kan vi understøtte at flest mulige fra praksis sektoren vælges til Repræsentantskabet.

 

6. Udvalg for medlemsrettede aktiviteter (Birgitte og Bo)

Præsentation af ideer til webinar for medlemmer af PF

1) Fagpolitiske arrangementer

a. Hvad er vigtigt for vores medlemmer at vi arbejder videre med?
b. Mød en fagpolitiker
c. Hvordan får vi indflydelse på det politiske liv?
d. Få din kommunalbestyrelse / regionspolitiker i tale

2) Arbejdsmiljø

3) Viden om overenskomstmæssige forhold
a. Krav, pligter og rettigheder
b. Hvilke muligheder overser vi i overenskomsten?
c. Hvor går vi for vidt i forhold til overenskomsten?

4) Faglig sparring

a. Klinikspecifik faglighed
i. Generalist vs specialist
ii. Journalen og datafangst
b. Hvor er grænsen mellem fysklinik og andre tiltag
i. Akupunktur, Osteopati, Zoneterapeut, Fodterapeut, Wellness…

5) Udvikling af egen forretning / klinikken

a. Overenskomsten som springbræt
b. Hvilke muligheder har du?
i. Har du en klinikejer i maven?
ii. Kunne du tænke dig at blive daglig leder af en klinik?
Hvordan forbereder du dig på at gå den vej – Økonomi, kurser i ledelse m.m.
iii. Hvordan optimerer du din arbejdsdag ift økonomi og arbejdsglæde?

6) Netværk

a. Fælles indkøbsforening
b. Klyngelæring / inspirationsaftener på tværs
c. Dans, fest og alkohol – Næste generation af fysser skal også produceres

7) Indlejer kontrakterne i samarbejde med sektionsbestyrelserne

8) Kompetenceprofil

9) Klinisk undervisning i praksis.

 

BN og BE har fået input til at arbejde videre med i forhold til konkret tiltag. Ambitionen er at der laves 2-3 arrangementer inden nytår.

 

7. Regeringens udspil til Sundhedsreform (læs inden mødet)

Sundhedsreformen - gør Danmark sundere

På hvilke områder kan praktiserende fysioterapeuter være med til at løse sundhedsudfordringerne som de er ridset op i sundhedsreformen?
Gruppearbejde med fokus på konkrete og virkelighedsnære situationer hvor praktiserende fysioterapeuter kan/kunne gøre en forskel

1) Forebyggende indsat i klinikken, årligt sundhedstjek incl. Fysioterapeuter kan godkendes til at lave blodsukker og kolesterolmålinger
2) Forbyggende og sundhedsfremme til unge og ældre
3) Træning til unge der mistrives og er inaktive udenom rammen
4) Fysioterapeuter i lægepraksis og i folkeskolen
5) Psykiatrien – ydernumre der er dedikeret til psykiatriske patienter eller opkvalificering af eksisterende klinikker/fysioterapeuter
6) Undgå indlæggelser eller genindlæggelser
7) Sundhedsklynger
8) Specialistrådgivning
9) Dataindsamling på tværs af sektorer skal også gælde fysioterapi

 

8. Hvad skal postes inden næste møde?

 • Opslag fra dagens møde inkl. billede af bestyrelsen. (PG)
 • Hvad er Repræsentantskabet og hvorfor er det vigtigt (JO)
 • Husk at stemme til Repræsentantskabet og PF opfordre til at du stemmer på kandidater til har tilknytning til Praksissektoren inden for sygesikringen. (JO)

 

9. Eventuelt

Billede tages af bestyrelsen til hjemmeside og Facebook

 

10. Evaluering af mødet

 • Godt med en walk and talk når emnet passer til det.
 • Onlinemøderne under corona har givet bedre disciplin i bestyrelsen