Referat fra bestyrelsesmøde 06.02.17

Forberedelse og planlægning af Årsmøde og Generalforsamling fyldte en del på dette møde. Desuden gav vi input til Danske Fysioterapeuter i forhold til ”Risikobaseret tilsyn hos fysioterapipraksis” som til Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet et komissorium for.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Mandag d. 6. februar 2017 kl. 9.30 – 15.30.
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, Mødelokale 1 B
Tilstede: MK, PT, ME, JHN, PG og MHJ
Afbud: DB
Gæst: Annette Fisker, faglig konsulent i Dansk Selskab for Fysioterapi /DSF
Referent: MHJ


Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer samt prioritering af dagsorden
Ordstyrer: PG
Prioritering af punkt 2.h før øvrige.


2. Forberedelse af Årsmøde og Generalforsamling 2017
a) Årsberetning – fælles gennemgang og diskussion af årsberetningen.
b) Eksterne revisorer – Kurt Nyby er villig til genvalg, og vi afventer svar vedr. valgbarhed fra Lars-Peter Jensen.
c) Dirigent - Per Norman har indvilliget i at være dirigent, og har fået tilsendt relevant materiale herunder revideret dirigentvejledning.
d) Referenter – MHJ og Thomas Helbo Jensen, samt noter fra øvrige bestyrelse.
e) Planlægning af praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen, herunder stemmetællere, stemmepapir samt eventuelle spørgsmål til oplægsholdere.
f) Vedtægtsændring – forberedelse samt formulering af motivation for bestyrelsens forslag om vedtægtsændring ang. hyppighed af GF.
g) Formidling af årsmøde og generalforsamling – planlægning af posts på facebook samt kort film med klip fra hhv. formandens beretning, oplægsholdere samt  interview med deltagerene til hjemmeside og FB. MHJ tager kontakt til TV- journalist, der kan assistere med produktion af film mv.
h) Budget i relation til antal tilmeldte. Strategi for at øge opmærksomhed og tilmelding.
i) Beslutning om bestyrelsens forslag til kontingent 2018
j) Gaver – MK sørger for gaver til dirigent, samt eksterne referenter og revisorer.


3. Kommunikation
* Planlægning og lancering af  ”Ved du at….” posts på facebook inden GF
PG lægger de to planlagte posts på.
* Planlægning af interviews med medlemmer vedr. akkreditering via DDKM samt implementering af NKR. Tovholdere, deltagere og specifikke spørgsmål fastlægges.


4. Forsikringsområdet
Opfølgning på temaet ”Videregivelse af helbredsoplysninger” samt info om nyt på området.


5. Styrelsen for Patientsikkerhed: Risikobaseret tilsyn hos fysioterapipraksis v/ Annette Fisker
Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet et Kommissorium for strategisk følgegruppe? vedr. Det risikobaserede tilsyn og læringsaktiviteter der vedrører de planlagte tilsyn og bedt DFS udpege en kandidat til følgegruppen. DSF har peget på Gurli Pedersen fra Dfys, og desuden bedt PF om input og kommentarer til den foreliggende version af måleparametre for fysioterapeuter af 15.12.16.
Overvejelser og kommentarer til det fremsendte materiale om de måleparametre, der skal danne grundlag for tilsynet diskuteres i bestyrelsen - og noteres af Annette Fisker mhp. viderebringelse til følgegruppen og Styrelsen.
PF mener at måleparametrene så vidt muligt bør relateres til de forestående akkrediteringsstandarder i DDKM – dog kun på områder der udgør en risiko for patient sikkerheden. Det er derfor vores opfattelse at der bør foreligge en sandsynlig risiko før et givent indsatsområde bør indgå i tilsynet. Således at der er tale om en reel kvalitetssikring for patienterne – og ikke blot en øget dokumentationsbyrde, samt en besværliggjort hverdag i daglig praksis, der i sidste instans kan forringe patientens oplevede kvalitet.


6. Meddelelser fra
* Formand 
* Øvrige bestyrelsesmedlemmer eller kasserer
* Henvendelser fra samarbejdspartnere og medlemmer


7. Eventuelt
* MHJ – Informerer om Branding workshop i Dfys. regi d. 08.02.17, og spørger til eventuelle input der kan viderebringes.
* PG – Har modtaget henvendelse vedr. Med Com skabelonens kompatibilitet med elektroniske administrationssystemer hos fysioterapeuter. Dette undersøges nærmere.


8. Evaluering af mødet
Arbejdsomt møde med konkrete opgaver at forholde sig til i kraft forberedelse af årsmøde og GF samt input til ”risikobaseret tilsyn”.