Årsberetningen 2018-2020

Hvis du virkelig vil vide, hvad vi laver i Praktiserende Fysioterapeuter, så er det hele opsamlet her i årsberetningen - Værsgo. Og er du ikke medlem af PF endnu, så husk at man kan melde sig ind for bare 250 kr. i 2020. På generalforsamlingen bliver årsberetningen debatteret grundigt. Hvis du ikke kan komme, så kan du følge den live online med mulighed for at stemme og for at komme med spørgsmål undervejs.

14.03.2020

ÅRSBERETNING 2018-2020

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

PF styrker de Praktiserende Fysioterapeuters rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Hent årsberetning som PDF

 

1.   Præsentation af bestyrelsen

 

Per Tornøe (PT)

pt@oestfys.dk

Formand, Udvalg for Praksis (næstformand), Følgegruppen for Vederlagsfri Fysioterapi, Repræsentantskabet, Forsikringsområdet, Organisationsudvikling i Praksissektoren.

 

Poul Gørtz (PG)

poolgrtz@hotmail.com

Næstformand, Web-redaktør, Medlemskartotek, Sociale medier, Fysioterapeutuddannelserne, Repræsentantskabet.

 

Jacob Nordholt Hansen (JNH)

jnh@fysium.dk

IPPTA, Forsikringsområdet.

 

Maja Helbo Jensen (MHJ)

mhj@fysiocenterkalundborg.dk

Sekretær, Organisationsudvikling i Praksissektoren

 

Jesper Ottosen (JO)

Jesper@ishojfysioterapi.dk

IPPTA, Sociale medier.

 

Bo Egeberg (BE)

vigfys@gmail.com

Organisationsudvikling i Praksissektoren.

 

Tina Rank Franzen (TR)

tra@tdcadsl.dk

Fysioterapeutuddannelserne, Forsikringsområdet.

 

Ekstern:

Georg M. Nordholt Hansen

georgn@outlook.com

Kasserer – ekstern

 

Suppleanter:

Søren Qvist

Marjanne Den Hollander

 

2.   Indledning

Så er der gået 2 år siden sidste ordinære generalforsamling. 2 turbulente år hvor der har været mange spændende emner på dagsordenen. Derudover har vi haft en ekstraordinær generalforsamling med en større udskiftning i bestyrelsen og et farvel til vores formand Marianne Kongsgaard, der takkede af efter mange års godt arbejde. En ekstraordinær generalforsamling vi var nødt til at holde for at bibeholde vores politiske plads i Danske Fysioterapeuter. Så fra at PF arbejdede for hele praksissektoren, er vores mål nu at arbejde for de fysioterapeuter, der arbejder under Overenskomsterne med RLTN.

Fra at vi i 2017-2018 stod lidt i en venteposition, da vi ikke vidste, hvilke konsekvenser der ville komme ved etableringen af en ny arbejdsmarkedsstruktur i Danske Fysioterapeuter, til i dag er der sket meget. PF er i dag en uomgængelig politisk medspiller, der bliver inddraget i rigtigt mange dagsordner som: Direkte adgang til fysioterapi med sygesikringstilskud, Praksisanalysen, Arbejdsmiljøet i praksissektoren etc.

Vi har også brugt en del tid på at oparbejde et samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF). Et samarbejde vi ser frem til bære frugt i løbet af 2020.

 

Derudover er der sket 5 andre skelsættende ting i praksissektoren.

1). Med de nye Overenskomster, der trådte i kraft 1. januar 2019, blev det indført, at alle klinikker med Overenskomst skal akkrediteres inden for en 3-årig periode. Et udfordrende og tidskrævende arbejde, som mange på klinikkerne kan føle sig forpustet over. Det er dog vores oplevelse, at lige så mange oplever det som en meget givende proces, som på langt sigt kan være med til at løfte kvaliteten i praksissektoren.

2). På Repræsentantskabsmødet i november 2018 blev det besluttet, at arbejdsgivere, der er medlem af Danske Fysioterapeuter, skal betale et ekstra kontingent til varetagelse af de arbejdsopgaver, der ligger i den nye sektion for arbejdsgivere i Danske Fysioterapeuter: Indtil videre udmøntet i arbejdsgiverrådgivningen hos Skau Reipurth og til at forhandle kontrakter på praksisområdet med SALS (Sektion for Ansatte, Lejere og Selvstændige uden arbejdsgiveransvar). Det var et brud med den hidtidige praksis, hvor vi solidarisk har betalt lige meget, uanset hvor vores arbejdsområde var. Det har forudseeligt nok medført undren og i nogen tilfælde vrede blandt medlemmer, der blev pålagt det ekstra kontingent.

Det rejser også nye spørgsmål i forhold til den struktur, der er i Danske Fysioterapeuter. Hvem skal og hvordan skal arbejdsgiverrådgivningen evalueres?

Er det eksempelvis hensigtsmæssigt, at det er Repræsentantskabet, der skal bestemme hvilket ekstrakontingent arbejdsgivere skal betale, og i virkeligheden dermed bestemme, hvilke midler arbejdsgiversektionen har til at iværksætte andre interesseopgaver. Burde det ikke være arbejdsgiverne, der selv tager beslutning om dette?

3). Endeligt har de 2 sektionsbestyrelser forhandlet sig frem til 2 kontrakter, der skal gælde på praksisområdet. En kontrakt for fastløn og en for provisionslønnede. Det trak længe ud, men det endte heldigvis med at aftalen kom i hus. Alternativet havde heller ikke været til at overskue. Bestyrelsen i PF er rigtig glad for at aftalen kom i hus, da den kan bidrage til at skabe ordnede forhold på klinikkerne. Nu er målet at kontrakterne bliver overholdt alle steder, med en god dialog og samarbejde mellem parterne.

4). I foråret 2019 barslede den forrige regering med en sundhedsreform. En sundhedsreform der gav et stort skulderklap til fysioterapien. Der skulle afsættes 140 millioner årligt i en femårig periode mhp. direkte adgang til fysioterapi med sygesikringstilskud. Det blev ikke til noget, og i dag har vi en ny regering, der ikke er kommet lige så langt med et udspil på sundhedsområdet, men dagsordenen er ikke død endnu. Direkte adgang til fysioterapi med sygesikringstilskud var på dagsordenen i folketinget i januar 2020. Det blev ikke vedtaget, men det er ved at blive modnet. PF følger med og vil arbejde for at få indflydelse på, hvordan det bliver udmøntet, når det i forhåbentlig nær fremtid bliver vedtaget.

5). 2019 blev året hvor økonomirammen i den vederlagsfrie ordning blev udfordret. Udgifterne til den vederlagsfri Fysioterapi steg med 5,1% i 2019 i forhold til 2018, og der kom 4,4% flere patienter ind i ordningen. Der var ingen, der havde forudset, at der ville komme en så stor tilgang af nye patienter i ordningen – en stigning vi ikke har set tidligere, sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. patient også steg en lille smule, har fået økonomien til at skride. Konsekvensen bliver at honorarerne i den vederlagsfrie ordning bliver nedsat med 1,6% fra 1. april 2020 og et år frem. Ligeledes bliver den økonomiske ramme nedsat, svarende til overskridelsen i 2019.

Hvad er årsagen til den store stigning i antallet af patienter? Vi ved det ikke. Det er umuligt at få oplysninger fra kommunerne, om de har foretaget nogle omstruktureringer. Vi kan bare se, at det er sket samtidig med, at vi har fået en fast økonomiramme og samtidig med at Fritvalgs ordningen blev igangsat. Det betyder formentlig, at vi samlet må se med nye øjne på, hvad der kan tilbydes inden for den vederlagsfrie ordning, hvis ikke vi skal se flere honorarnedsættelser de kommende år.

PF har pr. 28. februar 2020 425 medlemmer, som fordeler sig således:

273 ejere

94 lejere

25 ansatte                          

6 mobile

15 øvrige

12 passive

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, og til at diskutere hvordan vi får styrket den del af praksissektoren, der har overenskomst med RLTN.

Se dagsorden for generalforsamlingen

 

3.   FritValgService

PF har løbende været i kontakt med FritValgService og KL med henblik på, at følge udviklingen i kommunernes brug af ordningen.

På den ene side melder FritValgService ud at ordningen er en succes, da de har fået enormt mange leverandører tilknyttet, og de oplever vækst i de antal sager kommunerne lægger ud i FritValgService. På den anden side er tilbagemeldingen fra vores medlemmer, at langt hovedparten ikke oplever, at de bliver benyttet som privat leverandør.

Forklaringen på denne vidt forskellige oplevelse ligger i, at de data FritValgService har adgang til, alene fortæller noget om, hvor mange forløb kommunerne lægger ud i frit valg ordningen, men ikke noget om hvilke type forløb der lægges ud, end ikke om det er ergoterapi eller fysioterapiforløb. Tallene siger heller ikke noget om, hvor mange sager, der reelt ender i praksissektoren eller på hvilke klinikker.

PF har løftet problematikken overfor KL og er blevet forsikret om at KL arbejder på en it-løsning, der også måler på brugen af private leverandører. PF følge løbende op på denne proces, men det står klart, at KL ikke har travlt med at blive færdige med en løsning.

 

4.   Pilotprojekt i Region Hovedstaden om direkte adgang til fysioterapi

Der har gennem flere år foregået et forberedende arbejde i Region Hovedstaden, med at klargøre et pilotprojekt om direkte adgang til fysioterapi uden lægehenvisning. Forventningen er, at en sådan ordning vil kunne give større patienttilfredshed, aflaste almen praksis og føre til besparelser blandt andet pga. færre henvisninger til speciallæger og billeddiagnostik, samt tidligere tilbagevenden til job pga. kortere ventetid på fysioterapeutisk udredning og behandling.

Alle fysioterapiklinikker med overenskomst i Ballerup, Gladsaxe, Frederikksund og Gribskov kommune deltager i projektet. De har alle gennemgået undervisning i projektet, og hvordan de skal registrere data.  

Pilotprojektet skulle efter planen være startet 1/1-2020. Desværre har tekniske udfordringer i forhold til afregning af ydelser for patienter uden henvisning gjort, at projektet er udsat. Foreløbigt er meldingen, at projektet tidligst er klar til opstart 1/4-2020.

Danske Fysioterapeuter har, ganske naturligt, en stor interesse i projektet og arbejder politisk for at løfte direkte adgang til fysioterapi til en landspolitisk dagsorden. Danske fysioterapeuter har meldt ud at de gerne ser, at der frigives 100 ekstra ejerydernumre for at kunne løfte det forventede øgede pres på de praktiserende fysioterapeuter. PF er i dialog med Danske Fysioterapeuter for at afdække fordele og ulemper ved at lægge sig fast på netop denne model. Det er vigtigt for PF at direkte adgang til fysioterapi ikke får en skævvridende konsekvens for de allerede eksisterende klinikker med overenskomst, men samtidig anerkender vi, at direkte adgang til fysioterapi ikke kan rummes indenfor den eksisterende overenskomstramme. PF vil insistere på at deltage i drøftelserne, af hvordan udvidelsen af rammen skal konkretiseres.

 

5.   Kompetenceprofil til praksissektoren

På sidste ordinære generalforsamling blev der stillet spørgsmålet til bestyrelsen, om vi overvejede at forholde os til, hvilke kompetencer praksis havde brug for fra nye fysioterapeuter.

Et spørgsmål bestyrelsen drøftede umiddelbart efter generalforsamlingen, og besluttede skulle være et prioriteret indsatsområde. PF tog derfor kontakt til Dansk Selskab for Fysioterapi /DSF mhp. et samarbejde. I august 2018 holdt vi således møde med Formand Lars Henrik Larsen vedrørende kompetencer og en kompetenceprofil målrettet praksissektoren. Efterfølgende har vi lavet en survey blandt de af vore medlemmer, der har ansvar for rekruttering og ansættelse, med spørgsmål til hvilke kompetencer de lagde vægt på. Det blev udmøntet i en rapport, som I har kunne se ved henvendelse til bestyrelsen. For nuværende er vi i samarbejde med DSF og EFPF i gang med at arbejde med kompetenceudvikling i praksissektoren, samt udfærdige en kompetenceprofil for nye fysioterapeuter i praksissektoren. Når vi er færdige med profilen, bliver den måske efterfulgt af en kompetenceprofil for erfarne fysioterapeuter og specialister.

 

6.   Arbejdsmiljø

Formand og næstformand for PF var sammen med repræsentant for EFPF til møde med arbejdsmiljørådet i efteråret 2019.

Selv om det er længe siden, PF har lavet arbejdsmiljøundersøgelse blandt vores medlemmer, er det stadig et indsatsområde for os, og vi fik vendt mange områder med arbejdsmiljørådet: Det fysiske arbejdsmiljø, strukturelle udfordringer, vilkår som akkreditering etc., psykisk arbejdsmiljø, bakterielle udfordringer og dimittenderne. Gode diskussioner som vi håber, arbejdsmiljørådet har taget til sig.


7.   Kommunikation

Praktiserende Fysioterapeuter har kommunikation som et klart strategisk fokuspunkt, og kommunikerer på flere platforme. Herunder hjemmeside, nyhedsbreve og facebook, udover den jævnlige kommunikation med vore medlemmer via mail eller telefon.

Vi kan se, at mange besøger vores hjemmeside, ligesom PF aktuelt leverer vores nyhedsmails til 756 mailadresser. Heraf kan vi se at ca. 50% af modtagerne åbner nyhedsmailen, og ca. 20 % aktiverer links til hjemmesiden. Det tegner at billede af at mange finder nyhedsmails relevante, hvorfor vi fortsat vil gøre dette.

Vores kommunikationsstrategi har fokus på synlighed og interaktion med vore medlemmer, hvilket gør vores Facebookgruppe til en særlig vigtig del af strategien. Gruppen har nu 523 medlemmer, hvilket er en tilgang på 227 medlemmer siden sidste ordinære generalforsamling i 2018. En stor del af de nye i gruppen er nyuddannede, som har interesse i praksissektoren. Særligt er der flere medlemsanmodninger efter vores besøg på Fysioterapeutskolerne.

Gruppen benyttes til mange typer af debatter og forespørgsler, og siden sidste ordinære generalforsamling i 2018, har vi haft 161 opslag i gruppen, hvoraf 64 er fra medlemmer udenfor bestyrelsen. Vi oplever en venlig og åben tone i gruppen, og er glade for, at I forsat bruger denne vej til at søge efter kommende kollegaer eller arbejdspladser.

PF ønsker gruppen skal udgøre en platform for vidensdeling, sparring og indsigt for alle praktiserende fysioterapeuter. Dette på tværs af tilknytning til praksissektoren, ydernummersystem eller ansættelsesform. Vi vil i den forbindelse minde alle om, at gruppen er offentlig mhp. synlighed, og udenforstående derfor kan følge vores debatter.

Endelig høre vi meget gerne fra jer medlemmer, hvis der er noget, I mener, vi kan forbedre i vores kommunikation - for at skabe yderligere synlighed for PF og være i dialog med jer.

 

8.   Besøg på skolerne

Vi har i PF valgt at øge vores strategiske fokus på at skabe synlighed for praksissektoren som en attraktiv karrierevej via besøg på grunduddannelserne. Vi ønsker at fortælle vores kommende kollegaer om de muligheder og udfordringer, man har som henholdsvis ansat, lejer eller ejer i praksissektoren.

Der har været fint fremmøde og stor spørgelyst fra de 7. semester studerende om jobsøgning, ansættelsesvilkår, barsel, kurser, opstart af virksomhed, ydernummer og meget andet.

PF har tidligere samarbejdet med Erhvervsnetværket for frie praktiserende fysioterapeuter omkring besøgene, men dette er nu helt opsagt fra deres side. Derfor er vores besøg i Holstebro og på Metropol i København nu opdelt så Erhvervsnetværket og PF holder oplæg hver for sig.

Vi har flere gange inviteret til at genoptage samarbejdet i forbindelse med besøgene, og har tilmed inviteret Erhvervsnetværket med til et fællesoplæg i Aalborg, hvor de så kort før insisterede på separate oplæg. Erhvervsnetværket har givet udtryk for, at de ikke sammen med PF kan tale frit til de studerende om, hvordan de ser praksissektoren. I PF ønsker vi en mangfoldig praksissektor med fælles sammenhængskraft, og er derfor bekymrede for den manglende vilje til dialog og samarbejde. Hvad er det, som ikke kan fortælles åbent, mens vi er til stede?

Vi arbejder fortsat på at skabe kontakt og mulighed for at besøg på alle grunduddannelserne, og har udover Aalborg, Holstebro og Metropol, aftaler med Næsteved og Roskilde om besøg dette forår.

 

9.   Forsikringsområdet

Problemer forgår og nye opstår, og Nordic Netcare er til stadighed en irritation for mange, da deres betalingsfrister og interne statistikker på deres leverandører ikke er ændret. Her må vi dog orientere om, at hvis de ikke overholder de aftaler, som I hver især er gået med til, er det en mulighed at varsle dem om inkasso og RKI. Erfaringer fra nogle klinikker viser, at det kan bære frugt.

Vi overvejer i den kommende periode at lave en undersøgelse blandt kliniksekretærerne, for at få et bedre overblik over, hvor meget af deres tid der egentlig går til administration af den voksende forsikringsbyrde. En administration ikke mange er gode til at tage betaling for, selv om det er en mulighed. Vi tænker sådan en undersøgelse kunne være et grundlag for at overveje, hvorfor vi ikke lader patienterne selv afregne med deres forsikring.

 

10.   Modernisering af Overenskomsten

Efter henvendelse til bestyrelsen i PF vedrørende modernisering af ydelsesbeskrivelser inviterede vi Enhed for Kvalitet til at deltage 2 timer under et bestyrelsesmøde. På opfordring har PF efterfølgende fremsendt et notat til Enhed for Kvalitet vedrørende optimering af nuværende behandlings- og honorarbærende ydelser, samt potentielle nye ydelser. Eksempelvis kunne det være givtigt at ydelsen Normalbehandling med fordel ændres til Efterfølgende konsultationer, som begrebsmæssigt ligger i tråd med terminologien i Første konsultation.

Det bestyrelsens holdning, at præmissen for gevinst og effekt af modernisering af ydelsesbeskrivelserne er, at det sker i sammenhæng med datafangst eller sammenkobling med journalisering. Dette gælder både for at skabe værdi for patienter, praktiserende fysioterapeuter og samfund.

PF mener desuden, at det er en forudsætning for tilgang af nye ydelser under OK, at det kun bør ske i det omfang, der følger økonomiske midler med til at udføre og understøtte disse ydelser.

 

11.   Praksisanalysen

I januar 2020 kom så VIVE’s analyse af Praksissektoren. Der bliver i analysen redegjort for mange områder af Praksissektoren, men ikke stillet løsninger op, hvilket heller ikke var formålet. Analysen kommer til at blive brugt som baggrundsmateriale for de forslag, der kommer til Repræsentantskabsmødet i november, og til de beslutninger, der skal træffes der.

Når vi nærmer os Repræsentantskabsmødet kommer der sikkert gang i diskussionen om ydernummersystemet igen. Vi håber meget, I vil blande jer i debatterne på en sober og faktuel måde, så det ikke kun bliver den sædvanlige udmelding om, hvor uretfærdigt ydernummersystemet er, der kommer til at fylde.

 

12.   Afslutning

2020 bliver et travlt år, hvor der sikkert bliver taget nogle beslutninger i Danske Fysioterapeuter, der også får betydning for den del af Praksissektoren, vi varetager. På Repræsentantskabet i november skal der både tages stilling til den fremtidige struktur af Danske Fysioterapeuter, og dermed også Praksissektorens indplacering, og Praksisanalysen skal behandles. Bestyrelsen bestræber selvfølgelig efter at blive repræsenteret så talstærkt som muligt på Repræsentantskabet. For at det kan ske, har vi brug for jeres stemmer, så husk at stemme på os, når der er valg i maj/juni.

Som noget nyt er der til det kommende Repræsentantskabsmøde muligt at stille op til Repræsentantskabet som ordinært medlem af Danske Fysioterapeuter. Hidtil har valgene kun været muligt gennem Regionsbestyrelser eller bestyrelser i Faglige selskaber/Fraktioner. Nu er der 5 pladser øremærket til ordinære medlemmer, så er der nogen af jer, der tænker de diskussioner, der skal op på Repræsentantskabsmøder er vigtige, vil vi opfordre jer til at stille op.

Et andet vigtigt indsatsområde bliver, hvordan vi styrer økonomien i den Vederlagsfrie Ordning. Vi er i 2020 nødt til af få flere patienter ind i ordningen, hvis vi skal udnytte den vækstmulighed, der ligger i Overenskomsten, men samtidig skal behandlingsudgiften pr. patient nedsættes, så vi ikke bliver ramt af yderligere honorarnedsættelser. Hvordan klarer vi det på en faglig forsvarlig måde? Kan de statistikker vi fra april af får på klinikniveau, være en hjælp til at styre det, når vi får et mere reelt billede af os selv på klinikkerne?

PF har en udfordring. Der er flere medlemmer, der forlader os pga. pension eller jobskifte, end vi får tilgang af nye medlemmer. Det er uholdbart økonomisk på den lange bane. Vi har i bestyrelsen besluttet at give det et sidste forsøg på at få flere medlemmer i den kommende periode, men der har vi også brug for jer. Det er jer, der er i daglig kontakt med kollegerne. Få dem til at melde sig ind. Det koster kun 250,- for medlemskabet i 2020, derefter bliver det ordinær kontingent.

Får vi ikke flere medlemmer, bliver vi enten nødt til at hæve kontingentet fremover, eller skære ned i indsatsområder eller størrelsen af bestyrelsen. Tiltag vi mener vil få negative konsekvenser for vores arbejde.

For at nuancere vores arbejde i bestyrelsen så meget som muligt, har vi vedtægter der øremærker at der skal være repræsentation af henholdsvis lejer, ejer og ansat i bestyrelsen, hvis der er opstillingskandidater. I den forgangne periode har der desværre ikke været en ansat i bestyrelsen, så vi håber meget, der er en af jer derude, der har lyst til arbejdet i PF’s bestyrelse.

 

Vi glæder os til at se jer til Generalforsamlingen 23. marts 2020

Se dagsorden for generalforsamlingen

Bestyrelsen for Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

 

OBS ÆNDRING:

Generalforsamlingen er desværre udskudt på grund af Corona virus udbruddet i Danmark

Begrundelsen er at det på nuværende tidspunkt er uansvarligt at samle sundhedspersoner fra hele Danmark, og dermed risikere at være medvirkende til at sprede virusen.

Når der igen er ro over situationen, vil vi indkalde til Generalforsamling igen med ordinært varsel (1 måneds varsel).

 

13.   Mødeaktiviteter 2018-2020

PT: Per Tornøe, PG: Poul Gørtz, JNH: Jacob Nordholt Hansen, MHJ: Maja Helbo Jensen, JO: Jesper Ottosen, TR: Tina Rank Franzen, BE: Bo Egeberg, MK: Marianne Kongsgaard Jensen, ME: Mark Ebbesen, BRM: Birgit Ravn Mortensen

2018

16. april Metropol København           PG, ME
17. maj Via University College Holstebro           PG, ME
12. juni Forhandlingsmøde OK           MK
18. juni Bestyrelsesmøde, Kbh.           MK, PT, PG, JNH, MHJ, ME
28. juni Forhandlingsmøde OK           MK
22. august Møde med EFPF           PT, MK
24. august Bestyrelsesmøde, Kbh.           MK, PT, PG, JNH, MHJ, ME,BRM
06. september Forhandlingsmøde OK           MK
12. september Årskonference for SU           MK
18. september Bestyrelsesmøde, Kbh.           MK, PT, PG, ME, MHJ
26. september Survey møde          PT, MK
26. oktober Bestyrelsesmøde, Kbh.           MK, PT, PG, MHJ, JNH, ME
05. november Via University College Holstebro           PG, ME
5-6. november IPPTA USA           JNH
8.-10. november Repræsentantskabsmøde           PT, MK
13. november Metropol København           PG, ME
27. november Ekstraordinær GF           MK, PT, PG, MHJ, JNH, ME
11. december Bestyrelsesmøde, Kbh.           PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR

2019

18. januar Bestyrelsesmøde, Kbh.           PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
18.-19. februar Bestyrelsesmøde, Glostrup           PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
20. februar UP-møde           PT
26. marts Bestyrelsesmøde, Kbh.           PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
9-11. maj IPPTA Schweiz           JNH
14. maj Bestyrelsesmøde, Kbh.          PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
21. maj Via University College Holstebro           PG, TR
28. maj Møde EFPF og Arbejdsgivere           PT
18. juni Bestyrelsesmøde, Kbh.           PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
27. august Bestyrelsesmøde, Kbh.           PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
29. august UP-møde           PT
10. september Møde med arbejdsmiljøråd           PT, PG
17. september SU-konference           PT
08. oktober Bestyrelsesmøde, Kbh.           PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
04. november UCN Aalborg           TR
05. november Via University College Holstebro           TR
07. november Møde med DSF og EFPF           PT, PG
07. november Møde med DFys og EFPF           PT
14. november Metropol København           PG
27. november Sekretærkursus           PT
03. december Bestyrelsesmøde, Kbh           PT, PG, MHJ, JNH, BE, TR
06. december Dialogmøde Repræsentantskab           PT, PG
09. december Møde med HB og DSF           PT
19. december UP-møde           PT

2020

08. januar Møde med DSF og EFPF           PT, PG
12. februar Møde med Sygeforsikringen Danmark           PT
18. februar Bestyrelsesmøde, Kbh.           PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
19. februar UP-møde           PT
21. februar Online møde med DSF og EFPF           PT, PG
25. februar Møde med SALS           PT, PG
23. marts UP-møde           PT
23. marts Bestyrelsesmøde, Kbh.
23. marts Generalforsamling