Årsberetningen 2018-2020 opdateret

Vi spurgte jer for et par uger siden, om der var indsigelser mod en ren virtuel Generalforsamling. Det har der ikke været – kun positive tilbagemeldinger. Bestyrelsen har derfor besluttet at Generalforsamlingen skal foregå virtuelt via Zoom, hvor I får tilsendt et link i løbet af den 02. november. Afstemninger kommer til at foregå via Surveyxact. Dette betyder, at I skal tilmelde til Generalforsamlingen på forhånd. I tilmeldingen skal fremgå den mailadresse I vil deltage fra samt jeres medlemsnr. I Danske Fysioterapeuter. Det er den mailadresse I opgiver, der bliver sendt link til Zoom og til afstemninger. ...........................................Tilmeldingsfristen er: 01. november 2020 kl. 23.55 til pt@oestfys.dk - Kun for medlemmer af PF.

25.10.2020

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

PF styrker de Praktiserende Fysioterapeuters rolle i fremtidens sundhedsvæsen

1. Præsentation af bestyrelsen

Per Tornøe (PT)
pt@oestfys.dk
Formand, Udvalg for Praksis (næstformand), Følgegruppen for Vederlagsfri Fysioterapi, Repræsentantskabet, Organisationsudvikling i Praksissektoren.

Poul Gørtz (PG)
poolgrtz@hotmail.com
Næstformand, Web-redaktør, Medlemskartotek, Sociale medier, Fysioterapeutuddannelserne.

Jacob Nordholt Hansen (JNH)
jnh@fysium.dk
IPPTA, Forsikringsområdet.

Maja Helbo Jensen (MHJ)
mhj@fysiocenterkalundborg.dk
Sekretær, Organisationsudvikling i Praksissektoren

Jesper Ottosen (JO)
Jesper@ishojfysioterapi.dk
IPPTA, Sociale medier, Forsikringsområdet, Direkte Adgang.

Bo Egeberg (BE)
vigfys@gmail.com
Organisationsudvikling i Praksissektoren.

Tina Rank Franzen (TR)
tra@tdcadsl.dk
Fysioterapeutuddannelserne, Forsikringsområdet.

Ekstern:
Georg M. Nordholt Hansen
georgn@outlook.com
Kasserer – ekstern

Suppleanter:
Søren Qvist
Marjanne Den Hollander


2. Indledning

Så er der gået 2,5 år siden sidste ordinære generalforsamling. 2,5 turbulente år hvor der har været mange spændende emner på dagsordenen. Derudover har vi haft en ekstraordinær generalforsamling med en større udskiftning i bestyrelsen og et farvel til vores formand Marianne Kongsgaard, der takkede af efter mange års godt arbejde. En ekstraordinær generalforsamling vi var nødt til at holde for at bibeholde vores politiske plads i Danske Fysioterapeuter. Så fra at PF arbejdede for hele praksissektoren, er vores mål nu at arbejde for de fysioterapeuter, der arbejder under Overenskomsterne med RLTN.

Fra at vi i 2017-2018 stod lidt i en venteposition, da vi ikke vidste, hvilke konsekvenser der ville komme ved etableringen af en ny arbejdsmarkedsstruktur i Danske Fysioterapeuter, til i dag er der sket meget. PF er i dag en uomgængelig politisk medspiller, der bliver inddraget i rigtigt mange dagsordner i Danske Fysioterapeuter som: Direkte adgang til fysioterapi med sygesikringstilskud, Praksisanalysen, Arbejdsmiljøet i praksissektoren, Corona udmeldinger, input til SST etc.

Vi har brugt en del tid på at oparbejde et samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) og de 2 nye sektionsbestyrelser. Et samarbejde vi nu ser bærer frugt, og vi forventer at få yderligere udbytte af disse samarbejdsrelationer de kommende år.

De sidste 7 måneder har vi så haft et altoverskyggende emne i praksissektoren, og i hele verden – COVID19. Vi stod fra den ene dag at have fyldte kalendere til at lukke ned den næste dag. Vi har stået i en situation med stor tvivl om hvilke patienter det var vi skulle behandle, hvem var kritiske i forhold til deres risiko for smitning med Corona, hvorlænge ville det her vare, hjemsendelse af ansatte der er blevet udfordret på jobsikkerheden, lejere og ejere der er blevet udfordret på økonomien – kunne vi overleve eller ville der komme konkurser. Det har været en situation, hvor vi i lang tid har måtte forholde os til situationen fra dag til dag. Et scenarie der nok har tæret en del på de fleste af os. Men det har også været en periode, der har vist os at vores arbejde er ekstremt vigtigt. Vi har set, hvordan mange af vores patienter er kommet tilbage i en forfatning, hvor de har været svækket både fysisk og mentalt. Havde vi fået testet vores patienter lige op til nedlukningen af Danmark, havde vi fået muligheden for virkeligt at kunne dokumentere vigtigheden af vores arbejde.

Det ser endeligt ud til praksissektoren er oppe i omdrejninger igen, men der er ingen tvivl om at vi kommer ud af året med skrammer på næsen. Samtidig har vi stadig usikkerheden om, hvornår pandemien er overstået.

Derudover er der sket 5 andre skelsættende ting i praksissektoren, der har været mere ’’selvforskyldte’’ end Corona’en.

1). Med de nye Overenskomster, der trådte i kraft 1. januar 2019, blev det indført, at alle klinikker med Overenskomst skal akkrediteres inden for en 3-årig periode. Et udfordrende og tidskrævende arbejde, som mange på klinikkerne kan føle sig forpustet over. Det er dog vores oplevelse, at lige så mange oplever det som en meget givende proces, som på langt sigt kan være med til at løfte kvaliteten i praksissektoren. Desværre har det nogle steder vist sig besværligt at få udbetalt den betaling der er aftalt i vores Overenskomst inden for en rimelig tid.

2). På Repræsentantskabsmødet i november 2018 blev det besluttet, at arbejdsgivere, der er medlem af Danske Fysioterapeuter, skal betale et ekstra kontingent til varetagelse af de arbejdsopgaver, der ligger i den nye sektion for arbejdsgivere i Danske Fysioterapeuter: Indtil videre udmøntet i arbejdsgiverrådgivningen hos Skau Reipurth og til at forhandle kontrakter på praksisområdet med SALS (Sektion for Ansatte, Lejere og Selvstændige uden arbejdsgiveransvar). Det var et brud med den hidtidige praksis, hvor vi solidarisk har betalt lige meget, uanset hvor vores arbejdsområde var. Det har forudseeligt nok medført undren og i nogen tilfælde vrede blandt medlemmer, der blev pålagt det ekstra kontingent.
Det rejser også nye spørgsmål i forhold til den struktur, der er i Danske Fysioterapeuter. Hvem skal og hvordan skal arbejdsgiverrådgivningen evalueres?
Er det eksempelvis hensigtsmæssigt, at det er Repræsentantskabet, der skal bestemme hvilket ekstrakontingent arbejdsgivere skal betale, og i virkeligheden dermed bestemme, hvilke midler arbejdsgiversektionen har til at iværksætte andre interesseopgaver. Burde det ikke være arbejdsgiverne, der selv tager beslutning om dette?

3). Endeligt har de 2 sektionsbestyrelser forhandlet sig frem til 2 kontrakter, der skal gælde på praksisområdet. En kontrakt for fastløn og en for provisionslønnede. Det trak længe ud, men det endte heldigvis med at aftalen kom i hus. Alternativet havde heller ikke været til at overskue. Bestyrelsen i PF er rigtig glad for at aftalen kom i hus, da den kan bidrage til at skabe ordnede forhold på klinikkerne. Nu er målet at kontrakterne bliver overholdt alle steder, med en god dialog og samarbejde mellem parterne.

4). I foråret 2019 barslede den forrige regering med en sundhedsreform. En sundhedsreform der gav et stort skulderklap til fysioterapien. Der skulle afsættes 140 millioner årligt i en femårig periode mhp. direkte adgang til fysioterapi med sygesikringstilskud. Det blev ikke til noget, og i dag har vi en ny regering, der ikke er kommet lige så langt med et udspil på sundhedsområdet, men dagsordenen er ikke død endnu. Direkte adgang til fysioterapi med sygesikringstilskud var på dagsordenen i folketinget i januar 2020. Det blev ikke vedtaget, men det er ved at blive modnet. PF følger med og vil arbejde for at få indflydelse på, hvordan det bliver udmøntet, når det i forhåbentlig nær fremtid bliver vedtaget, selv om Corona’en også på dette område har medført udsættelse.

5). 2019 blev året hvor økonomirammen i den vederlagsfrie ordning blev udfordret. Udgifterne til den vederlagsfri Fysioterapi steg med 5,1% i 2019 i forhold til 2018, og der kom 4,4% flere patienter ind i ordningen. Der var ingen, der havde forudset, at der ville komme en så stor tilgang af nye patienter i ordningen – en stigning vi ikke har set tidligere, sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. patient også steg en lille smule, har fået økonomien til at skride. Konsekvensen bliver at honorarerne i den vederlagsfrie ordning bliver nedsat med 1,6% fra 1. april 2020 og et år frem. Ligeledes bliver den økonomiske ramme nedsat, svarende til overskridelsen i 2019.
Hvad er årsagen til den store stigning i antallet af patienter? Vi ved det ikke. Det er umuligt at få oplysninger fra kommunerne, om de har foretaget nogle omstruktureringer. Vi kan bare se, at det er sket samtidig med, at vi har fået en fast økonomiramme og samtidig med at Fritvalgs ordningen blev igangsat. Det betyder formentlig, at vi samlet må se med nye øjne på, hvad der kan tilbydes inden for den vederlagsfrie ordning, hvis ikke vi skal se flere honorarnedsættelser de kommende år.


PF har pr. 01.10.2020 421 medlemmer, som fordeler sig således:

262 ejere m/y       18 ejere u/y         6 mobile
  78 lejere m/y      10 lejere u/y      22 ansatte
  15 øvrige              10 passive

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen, og til at diskutere hvordan vi får styrket den del af praksissektoren, der har overenskomst med RLTN.

Se dagsorden for generalforsamlingen

 

3. FritValgService

PF har løbende været i kontakt med FritValgService og KL med henblik på, at følge udviklingen i kommunernes brug af ordningen.

På den ene side melder FritValgService ud at ordningen er en succes, da de har fået enormt mange leverandører tilknyttet, og de oplever vækst i de antal sager kommunerne lægger ud i FritValgService. På den anden side er tilbagemeldingen fra vores medlemmer, at langt hovedparten ikke oplever, at de bliver benyttet som privat leverandør.

Forklaringen på denne vidt forskellige oplevelse ligger i, at de data FritValgService har adgang til, alene fortæller noget om, hvor mange forløb kommunerne lægger ud i frit valg ordningen, men ikke noget om hvilke type forløb der lægges ud, end ikke om det er ergoterapi eller fysioterapiforløb. Tallene siger heller ikke noget om, hvor mange sager, der reelt ender i praksissektoren eller på hvilke klinikker.

PF har løftet problematikken overfor KL og er blevet forsikret om at KL arbejder på en it-løsning, der også måler på brugen af private leverandører. PF følger løbende op på denne proces, men det står klart, at KL ikke har travlt med at blive færdige med en løsning.

 

4. Pilotprojekt i Region Hovedstaden om direkte adgang til fysioterapi

Der har gennem flere år foregået et forberedende arbejde i Region Hovedstaden, med at klargøre et pilotprojekt om direkte adgang til fysioterapi uden lægehenvisning. Forventningen er, at en sådan ordning vil kunne give større patienttilfredshed, aflaste almen praksis og føre til besparelser blandt andet pga. færre henvisninger til speciallæger og billeddiagnostik, samt tidligere tilbagevenden til job pga. kortere ventetid på fysioterapeutisk udredning og behandling.

Alle fysioterapiklinikker med overenskomst i Ballerup, Gladsaxe, Frederiksund og Gribskov kommune deltager i projektet. De har alle gennemgået undervisning i projektet, og hvordan de skal registrere data.

Pilotprojektet skulle efter planen være startet 1/1-2020. Desværre har tekniske udfordringer i forhold til afregning af ydelser, samt ændret patienttilgang som følge af COVID-19 gjort, at projektet er blevet udsat. Projektet har nu opstart pr. 1/11-2020.

Danske Fysioterapeuter har, ganske naturligt, en stor interesse i projektet og arbejder politisk for at løfte direkte adgang til fysioterapi til en landspolitisk dagsorden. Danske fysioterapeuter har meldt ud at de gerne ser, at der frigives 100 ekstra ejerydernumre for at kunne løfte det forventede øgede pres på de praktiserende fysioterapeuter. PF er i dialog med Danske Fysioterapeuter for at afdække fordele og ulemper ved at lægge sig fast på netop denne model. Det er vigtigt for PF at direkte adgang til fysioterapi ikke får en skævvridende konsekvens for de allerede eksisterende klinikker med overenskomst, men samtidig anerkender vi, at direkte adgang til fysioterapi ikke kan rummes indenfor den eksisterende overenskomstramme. PF vil insistere på at deltage i drøftelserne, af hvordan udvidelsen af rammen skal konkretiseres.

 

5. Kompetenceprofil til praksissektoren

På sidste ordinære generalforsamling blev der stillet spørgsmålet til bestyrelsen, om vi overvejede at forholde os til, hvilke kompetencer praksis havde brug for fra nye fysioterapeuter.

Et spørgsmål bestyrelsen drøftede umiddelbart efter generalforsamlingen, og besluttede skulle være et prioriteret indsatsområde. PF tog derfor kontakt til Dansk Selskab for Fysioterapi /DSF mhp. et samarbejde. I august 2018 holdt vi således møde med DSF Formand Lars Henrik Larsen vedrørende kompetencer og en kompetenceprofil målrettet praksissektoren. Efterfølgende har vi lavet en survey blandt de af vore medlemmer, der har ansvar for rekruttering og ansættelse, med spørgsmål til hvilke kompetencer de lagde vægt på. Det blev udmøntet i en rapport, som I har kunne se ved henvendelse til bestyrelsen.

I slutningen af 2019 indledte vi arbejdet med at udfærdige en kompetenceprofil for nye fysioterapeuter i praksissektoren i samarbejde med DSF og EFPF. Kompetenceprofilen er nu næsten færdig, og bliver forhåbentlig offentliggjort inden jul.

Vi håber meget på, at I vil bruge den og komme med feedback til videre udvikling.

 

6. Arbejdsmiljø

Formand og næstformand for PF var sammen med repræsentant for EFPF til møde med arbejdsmiljørådet i efteråret 2019.

Selv om det er længe siden, PF har lavet arbejdsmiljøundersøgelse blandt vores medlemmer, er det stadig et indsatsområde for os, og vi fik vendt mange områder med arbejdsmiljørådet: Det fysiske arbejdsmiljø, strukturelle udfordringer, vilkår som akkreditering etc., psykisk arbejdsmiljø, bakterielle udfordringer og dimittenderne. Gode diskussioner som vi håber, arbejdsmiljørådet har taget til sig.

Senest har Corona epidemien ændret vores arbejdsmiljø på flere områder. Medarbejder har været hjemsendt. Telefon- eller videokonsultationer med patienter. Omfattende og langvarigt brug af værnemidler. Øget brug af desinfektionsmidler. Aflyste sociale og kollegiale arrangementer. Jobusikkerhed for ansatte i praksissektoren. Økonomiske udfordringer for lejere og klinikker. Angst for at blive smittet med Corona.

Hvordan har det påvirket arbejdspladser og medarbejdere og hvordan tilpasser vi os langvarige Corona restriktioner. Det er spørgsmål som PF ønsker belyst.

 

7. Kommunikation

Praktiserende Fysioterapeuter har kommunikation som et klart strategisk fokuspunkt, og kommunikerer på flere platforme. Herunder hjemmeside, nyhedsbreve og facebook, udover den jævnlige kommunikation med vore medlemmer via mail eller telefon.

Vi kan se, at mange besøger vores hjemmeside, ligesom PF aktuelt leverer vores nyhedsmails til 756 mailadresser. Heraf kan vi se at ca. 50% af modtagerne åbner nyhedsmailen, og ca. 20 % aktiverer links til hjemmesiden. Det tegner at billede af at mange finder nyhedsmails relevante, hvorfor vi fortsat vil gøre dette.

Vores kommunikationsstrategi har fokus på synlighed og interaktion med vore medlemmer, hvilket gør vores Facebookgruppe til en særlig vigtig del af strategien. Gruppen er nu (7. oktober) på rundt regnet 1100 medlemmer, hvilket er en tilgang på ca. 800 medlemmer siden sidste ordinære generalforsamling i 2018. En stor del af de nye i gruppen er nyuddannede, som har interesse i praksissektoren. Dette er sandsynligvis både pga. vores besøg på Fysioterapeutskolerne, og fordi der kommer flere og flere jobopslag i gruppen.

Siden Corona-nedlukningen i foråret har vi fået rigtig mange nye medlemmer, som søger hjælp og sparring til håndteringen af de nye retningslinjer, anskaffelse af værnemidler osv.

PF’s facebookgruppe benyttes til mange typer af debatter og forespørgsler. Vi oplever en venlig og åben tone i gruppen, og er glade for, at I forsat bruger denne vej til at søge efter kommende kollegaer eller arbejdspladser.

PF ønsker gruppen skal udgøre en platform for vidensdeling, sparring og indsigt for alle praktiserende fysioterapeuter. Dette på tværs af tilknytning til praksissektoren, ydernummersystem eller ansættelsesform. Vi vil i den forbindelse minde alle om, at gruppen er offentlig mhp. synlighed, og udenforstående derfor kan følge vores debatter.

Endelig hører vi meget gerne fra jer medlemmer, hvis der er noget, I mener, vi kan forbedre i vores kommunikation - for at skabe yderligere synlighed for PF og være i dialog med jer.

 

8. Besøg på skolerne

Vi har i PF valgt at øge vores strategiske fokus på at skabe synlighed for praksissektoren som en attraktiv karrierevej via besøg på grunduddannelserne. Vi ønsker at fortælle vores kommende kollegaer om de muligheder og udfordringer, man har som henholdsvis ansat, lejer eller ejer i praksissektoren.

Der har været fint fremmøde og stor spørgelyst fra de 7. semester studerende om jobsøgning, ansættelsesvilkår, barsel, kurser, opstart af virksomhed, ydernummer og meget andet.

PF har tidligere samarbejdet med Erhvervsnetværket for frie praktiserende fysioterapeuter omkring besøgene, men dette er nu helt opsagt fra deres side. Derfor er vores besøg i Holstebro og på Metropol i København nu opdelt så Erhvervsnetværket og PF holder oplæg hver for sig.

Vi har flere gange inviteret til at genoptage samarbejdet i forbindelse med besøgene, og har tilmed inviteret Erhvervsnetværket med til et fællesoplæg i Aalborg, hvor de så kort før insisterede på separate oplæg. Erhvervsnetværket har givet udtryk for, at de ikke sammen med PF kan tale frit til de studerende om, hvordan de ser praksissektoren. I PF ønsker vi en mangfoldig praksissektor med fælles sammenhængskraft, og er derfor bekymrede for den manglende vilje til dialog og samarbejde. Hvad er det, som ikke kan fortælles åbent, mens vi er til stede?

Vi arbejder fortsat på at skabe kontakt og mulighed for et besøg på alle grunduddannelserne, og havde udover Aalborg, Holstebro og Metropol, aftaler med Næsteved og Roskilde om besøg dette forår.
Men i år er alle besøgene blevet aflyst pga. Corona restriktionerne. Et par af skolerne har tilbudt, at vi kan lave et online oplæg for eleverne. Det afprøver vi den 10. november med Metropol og efterfølgende vil vi evaluere om dette kan være et godt alternativ.

 

9. Forsikringsområdet

Problemer forgår og nye opstår, og Nordic Netcare er til stadighed en irritation for mange, da deres betalingsfrister og interne statistikker på deres leverandører ikke er ændret. Her må vi dog orientere om, at hvis de ikke overholder de aftaler, som I hver især er gået med til, er det en mulighed at varsle dem om inkasso og RKI. Erfaringer fra nogle klinikker viser, at det kan bære frugt.

Vi kan tydeligt se på de sociale medier at udfordringerne med de forskellige forsikringer fylder urimeligt meget. Og er det ikke forsikringsselskabet der laver udfordringen, er det nogle af IT-udbyderne der er medvirkende til at besværliggøre arbejdsgangene. Noget der fylder både os og vores patienter med frustrationer.

Vi overvejer i den kommende periode at lave en undersøgelse blandt kliniksekretærerne, for at få et bedre overblik over, hvor meget af deres tid der egentlig går til administration af den voksende forsikringsbyrde. En administration ikke mange er gode til at tage betaling for, selv om det er en mulighed. Vi tænker sådan en undersøgelse kunne være et grundlag for at overveje, hvorfor vi på klinikkerne ikke lader patienterne selv afregne med deres forsikring, for de selskaber der ikke vil lave en nem/gnidningsfri digital arbejdsgang, med en hurtig afregning.

 

10. Modernisering af Overenskomsten

Efter henvendelse til bestyrelsen i PF vedrørende modernisering af ydelsesbeskrivelser inviterede vi Enhed for Kvalitet til at deltage 2 timer under et bestyrelsesmøde. På opfordring har PF efterfølgende fremsendt et notat til Enhed for Kvalitet vedrørende optimering af nuværende behandlings- og honorarbærende ydelser, samt potentielle nye ydelser. Eksempelvis kunne det være givtigt at ydelsen Normalbehandling med fordel ændres til Efterfølgende konsultationer, som begrebsmæssigt ligger i tråd med terminologien i Første konsultation.

Det bestyrelsens holdning, at præmissen for gevinst og effekt af modernisering af ydelsesbeskrivelserne er, at det sker i sammenhæng med datafangst eller sammenkobling med journalisering. Dette gælder både for at skabe værdi for patienter, praktiserende fysioterapeuter og samfund.

PF mener desuden, at det er en forudsætning for tilgang af nye ydelser under OK, at det kun bør ske i det omfang, der følger økonomiske midler med til at udføre og understøtte disse ydelser.

 

11. Praksisanalysen

I januar 2020 kom så VIVE’s analyse af Praksissektoren. Der bliver i analysen redegjort for mange områder af Praksissektoren, men ikke stillet løsninger op, hvilket heller ikke var formålet. Analysen kommer til at blive brugt som baggrundsmateriale for de forslag, der kommer til det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde til marts 2021, og til de beslutninger, der skal træffes der.

Når vi nærmer os det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde kommer der sikkert gang i diskussionen om ydernummersystemet igen. Vi håber meget, I vil blande jer i debatterne på en sober og faktuel måde, så det ikke kun bliver den sædvanlige udmelding om, hvor uretfærdigt ydernummersystemet er, der kommer til at fylde.

 

12. Afslutning

2020 blev et travlt år på godt og ondt. Vi havde set frem til der skulle tages nogle beslutninger i Danske Fysioterapeuter, der også ville få betydning for den del af Praksissektoren, vi varetager. På Repræsentantskabet i november skulle der både tages stilling til den fremtidige struktur af Danske Fysioterapeuter, og dermed også Praksissektorens indplacering, og Praksisanalysen skulle behandles – det bliver nu til marts 2021 istedet.

Som noget nyt var der til det kommende Repræsentantskabsmøde muligt at stille op til Repræsentantskabet som ordinært medlem af Danske Fysioterapeuter. Hidtil har valgene kun været muligt gennem Regionsbestyrelser eller bestyrelser i Faglige selskaber/Fraktioner. Nu er der 5 pladser øremærket til ordinære medlemmer. Mange af PF’s medlemmer stillede op der hvor de kunne, for at have muligheden for at få indflydelse på Danske Fysioterapeuters fremtidige arbejde – stort tak til jer herfra.

Et andet vigtigt indsatsområde bliver, hvordan vi styrer økonomien i den Vederlagsfrie Ordning. Vi er i 2020 nødt til af få flere patienter ind i ordningen, hvis vi skal udnytte den vækstmulighed, der ligger i Overenskomsten, men samtidig skal behandlingsudgiften pr. patient nedsættes, så vi ikke bliver ramt af yderligere honorarnedsættelser. Hvordan klarer vi det på en faglig forsvarlig måde? Kan de statistikker vi fra april af får på klinikniveau, være en hjælp til at styre det, når vi får et mere reelt billede af os selv på klinikkerne?

PF har en udfordring. Der er flere medlemmer, der forlader os pga. pension eller jobskifte, end vi får tilgang af nye medlemmer. Det er uholdbart økonomisk på den lange bane. Vi har i bestyrelsen besluttet at give det et sidste forsøg på at få flere medlemmer i den kommende periode, men der har vi også brug for jer. Det er jer, der er i daglig kontakt med kollegerne. Få dem til at melde sig ind. Det koster kun 250,- for medlemskabet i 2020, derefter bliver det ordinær kontingent.

Får vi ikke flere medlemmer, bliver vi enten nødt til at hæve kontingentet fremover, eller skære ned i indsatsområder eller størrelsen af bestyrelsen. Tiltag vi mener vil få negative konsekvenser for vores arbejde.

For at nuancere vores arbejde i bestyrelsen så meget som muligt, har vi vedtægter der øremærker at der skal være repræsentation af henholdsvis lejer, ejer og ansat i bestyrelsen, hvis der er opstillingskandidater. I den forgangne periode har der desværre ikke været en ansat i bestyrelsen, så vi håber meget, der er en af jer derude, der har lyst til arbejdet i PF’s bestyrelse.

Vi glæder os til at se jer til Generalforsamlingen 02. november 2020

Se dagsorden for generalforsamlingen

Bestyrelsen for Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

 

13. Mødeaktiviteter 2018-2020

PT: Per Tornøe, PG: Poul Gørtz, JNH: Jacob Nordholt Hansen, MHJ: Maja Helbo Jensen, JO: Jesper Ottosen, TR: Tina Rank Franzen, BE: Bo Egeberg, MK: Marianne Kongsgaard Jensen, ME: Mark Ebbesen, BRM: Birgit Ravn Mortensen


2018

16. april Metropol København. PG, ME
17. maj Via University College Holstebro. PG, ME
12. juni Forhandlingsmøde OK. MK
18. juni Bestyrelsesmøde, Kbh. MK, PT, PG, JNH, MHJ, ME
28. juni Forhandlingsmøde OK. MK
22. august Møde med EFPF. PT, MK
24. august Bestyrelsesmøde, Kbh. MK, PT, PG, JNH, MHJ, ME,BRM
06. september Forhandlingsmøde OK. MK
12. september Årskonference for SU. MK
18. september Bestyrelsesmøde, Kbh. MK, PT, PG, ME, MHJ
26. september Survey møde. PT, MK
26. oktober Bestyrelsesmøde, Kbh. MK, PT, PG, MHJ, JNH, ME
5. november Via University College Holstebro. PG, ME
5-6. november IPPTA USA. JNH
8.-10. november Repræsentantskabsmøde. PT, MK
13. november Metropol København. PG, ME
27. november Ekstraordinær GF. MK, PT, PG, MHJ, JNH, ME
11. december Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR

2019

18. januar Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
18.-19. februar Bestyrelsesmøde, Glostrup. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
20. februar UP-møde. PT
26. marts Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
9-11. maj IPPTA Schweiz. JNH
14. maj Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
21. maj Via University College Holstebro. PG, TR
28. maj Møde EFPF og Arbejdsgivere. PT
18. juni Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
27. august Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
29. august UP-møde. PT
10. september Møde med arbejdsmiljøråd. PT, PG
17. september SU-konference. PT
08. oktober Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
04. november UCN Aalborg. TR
05. november Via University College Holstebro. TR
07. november Møde med DSF og EFPF. PT, PG
07. november Møde med DFys og EFPF. PT
14. november Metropol København. PG
27. november Sekretærkursus. PT
03. december Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, BE, TR
06. december Dialogmøde Repræsentantskab. PT, PG
09. december Møde med HB og DSF. PT
19. december UP-møde. PT

2020

08. januar Møde med DSF og EFPF. PT, PG
12. februar Møde med Sygeforsikringen Danmark. PT
18. februar Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
19. februar UP-møde. PT
21. februar Online møde med DSF og EFPF. PT, PG
25. februar Møde med SALS. PT, PG
11. marts Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
16. marts Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
17. marts Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
17. marts DFys/praksisgruppe Corona. PT
20. marts DFys/praksisgruppe Corona. PT
21. marts UP-møde. PT
23. marts Bestyrelsesmøde, Kbh. Aflyst.
23. marts Generalforsamling Aflyst.
24. marts Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
25. marts DFys/praksisgruppe Corona. PT
29. marts Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
02. april Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
02. april UP. PT
05. juni Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
10. juni Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
12. juni HK Overenskomst. PT
16. juni UP. PT
23. juni HK Overenskomst. PT
23. juni Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
24. juni Møde med DSF. PT
12. august Møde med DSF og EFPF. PT, PG
18. august Bestyrelsesmøde, Kbh. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
09. september Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
09. september UP-gruppemøde. PT
10. september Møde med EFPF og SAKS. PT
15. september SU-konference. PT
16. september Møde med DSF. PT
17. september Onlinemøde med DSF og EFPF. PT, PG
28. september Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR
02. oktober HK Overenskomst. PT
06. oktober Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JO, BE, TR
20. oktober Bestyrelsesmøde, online. PT, PG, MHJ, JNH, JO, BE, TR