Praktiserende Fysioterapeuter deltog på det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde den 25.11.17

Læs her om vores overvejelser, bekymringer og uafklarede spørgsmål. Og læs hvorfor 3 ud af 4 fra PF's bestyrelse stemte for modellen og hvorfor 1 stemte imod.

af Bestyrelsen - 22.12.2017

Deltagerne fra PF melder om et godt repræsentantskabsmøde med en god tone, som dog fortsat efterlader mange uafklarede spørgsmål og perspektiver vedrørende den vedtagne arbejdsmarkedsmodel. 
Som PF flere gange har angivet, så ville det have været hensigtsmæssigt med en afklaring af disse på et tidligere stadie. Modellen fremstår således fortsat som en overordnet skitse med en meget løs proces- og tidsplan.

Generelt finder vi manglende klarhed over operationelle forhold af væsentlig karakter, manglende transparens vedrørende baggrundsdata, konsekvensanalyser, samt sikkerhed for at de to sektioner vil få reel indflydelse på proces og resultat af deres respektive arbejde. 

Desuden savnes klarhed over hvorledes praksissektorens samlede tarv bliver varetaget – og hvor der fremover kan gives kvalificeret input til Danske Fysioterapeuter jf. PF arbejdsområder. PF ser derfor en risiko for at mange opgaver og udfordringer i praksissektoren, ikke bliver taget hånd om, da de to sektioner primært skal tage sig af løn og ansættelsesvilkår.

Vi savner særligt afklaring på følgende:

  • Sektionernes autonomi og indflydelse – Vi finder det uhensigtsmæssigt at så mange forhold er prædefinerede mht. bestyrelsens forretningsorden og arbejdsgange, økonomiske vilkår, mødeaktivitet og interval. Dette vil sammen med de allerede lancerede standardkontrakter betyde et væsentligt nedsat incitament for at indgå i arbejdet, både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden. Vi kan i PF således fortsat være bekymrede for om de respektive bestyrelser får den autonomi og indflydelse, som er nødvendig og hensigtsmæssig. Vi var særligt kritiske overfor en organisering, hvor hovedbestyrelsen havde beføjelse til at bestemme vilkårene, hvis de to sektioner ikke blev enige om standardkontrakterne. Vi finder derfor den nu vedtagne løsning med et ekstra uvildigt led ind før Hovedbestyrelsen evt. bestemmer vilkårene som rigtig godt og vigtigt.
  • De økonomiske konsekvenser på kort og langt sigt – Vi finder det kritisabelt at de operationelle forhold vedrørende økonomi og kontingent endnu ikke er afklaret for medlemmerne i de to sektioner, men har forståelse for, at der er flere skattemæssige forhold, som skal afklares inden en endelig udmelding. Udover kontingent-størrelsen, så har det betydning hvorvidt opkrævning vil ske på cpr eller cvr niveau? Hvis dette sker på cpr niveau bør der være opmærksomhed på den økonomiske byrde på klinikker med flere ejere, eller ved eventuelt kommende partnerskaber.
  • Juridiske vilkår – Vi mener at der bør skabes klarhed over, hvilken juridisk rådgivning og -bistand medlemmerne i de respektive sektioner vil kunne forvente at have mulighed for, og ret til fremover. 
  • Sanktionsmulighederne – Vi finder fortsat uklarhed om sanktionsmulighederne samt navnlig effekten i retning af bedre forhold for de ansatte der ikke har gode kår. ”Vil de der ikke tilbyder gode vilkår reagere på eks. risiko for ekskludering af Danske Fysioterapeuter?”. Tina Lambrecht udtalte dog direkte adspurgt om sanktionsmuligheder, at Danske Fysioterapeuter både kan og vil kunne tegne overenskomster med klinikker, der tilbyder dårlige løn og ansættelsesvilkår og ikke er organiseret under Danske Fysioterapeuter. Vi debatterer desuden udfordringerne for de ansatte i forbindelse med at organisere sig i en eventuel konflikt - samt hvorledes de ansatte i virksomheder, der ikke er ejet af fysioterapeuter sikres.
  • Evaluering – Vi mener at der på nuværende tidspunkt bør foreligge konkrete evaluerings- og succesparametre, samt deadline for evalueringen. Det bør således defineres hvornår modellen er en succes - og hvornår en organisatorisk opsplitning af Danske Fysioterapeuter er nødvendig.


Vi har fra PF´s bestyrelse tidligere givet udtryk for, at vi alle er bekymrede for om denne model vil have den fornødne effekt på at facilitere bedre løn og ansættelsesforhold.
PF´s 4 repræsentanter ved repræsentantskabsmødet havde, trods fælles bekymring, forskellig tilgang til denne udfordring.
MKPT og JNH stemte for at foreningen som udgangspunkt forsøges holdt samlet – og hæfter sig ved at der er planlagt en evaluering, hvorefter man må tage bestik af situationen.
DB valgte at stemme imod modellen, da han ikke mener at den reelt løser udfordringerne de steder, hvor der findes problematiske løn og ansættelsesforhold. Han mener at hele processen vil være ”som skyde gråspurve med kanoner uden af ramme gråspurven”, og blot vil trække tiden ud før en adækvat løsning kommer på plads