Årsberetningen 2020-2022

Nu kan du læse årsberetningen for to hektiske år, med stor debat om indretning og udvikling af praksissektoren.

09.03.2022

Hent hele årsberetningen som PDF.

 

1. Præsentation af bestyrelsen

Jesper Ottosen (JO)
Jesper@ishojfysioterapi.dk
Formand, IPPTA, Sociale medier, Forsikringsområdet, Direkte Adgang, Repræsentantskabet.

Poul Gørtz (PG)
poolgrtz@hotmail.com
Næstformand, Web-redaktør, Medlemskartotek, Sociale medier, Fysioterapeutuddannelserne.

Per Tornøe (PT)
pt@oestfys.dk
Udvalg for Praksisoverenskomst (næstformand), Følgegruppen for Vederlagsfri Fysioterapi, Forsikringsområdet, Organisationsudvikling i Praksissektoren.

Bo Egeberg (BE)
vigfys@gmail.com
Organisationsudvikling i Praksissektoren, Praksisanalyse

Tina Rank Franzen (TR)
tra@tdcadsl.dk
Kasserer, Referent, Fysioterapeutuddannelserne, Forsikringsområdet.

Marjanne Den Hollander (MH)
marjannefys@gmail.com
IPPTA, Praksisanalyse

Suppleanter:
Søren Qvist, 2. suppleant

2. Indledning

Det sidste år og 4 måneder der er gået siden sidste Generalforsamling, har været en intens periode med en hård debat om praksissektoren, et Repræsentantskab i Danske Fysioterapeuter hvor et kollaps af praksissektoren blev afværget, en efterfølgende proces med at få de nye Principper for fremtidens praksissektor konkretiseret og implementeret i forhandlingsoplægget til de kommende overenskomstforhandlinger med RLTN og så et Formandsvalg i Danske Fysioterapeuter oveni hatten.
Sideløbende med disse vigtige dagsordener har Corona fortsat ligget som en skygge over praksissektoren. Selvom omsætningen for mange klinikker er kommet op i omdrejninger igen, så har COVID stadig sat sit præg på tilværelsen på klinikkerne. Skiftende krav til brug af værnemidler, hjælpepakker og vacciner har gjort, at der har været mange spørgsmål som PF løbende har efterspurgt svar på og formidlet så hurtigt, det har været muligt.
Vi har brugt en del tid på at oparbejde et frugtbart samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) og de 2 sektionsbestyrelser. Trods forskellighederne, har intentionen om en faglig stærk praksissektor, med ordentlige løn- og ansættelsesvilkår været fælles for os alle. Det er nogle steder blevet fremlagt som om Praksissektoren slet ikke har taget de nye standardkontrakter til sig. Det billede kan vi i PF ikke genkende. Begge sektioner kunne måske tidligere have været bedre til at understøtte implementering af kontrakterne, men det arbejde er nu sat i værk. PF støtter 100% op om standardkontrakterne og sikrer at jobopslag på vores hjemmeside som minimum lever op til standardkontrakten.
Samarbejdet med Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) har været beskedent. Den til tider ophedede debat og usolidariske opførsel under praksisdebatten, har vist at der ikke har været grundlag for at samarbejde, det var vores mål for debatten og praksissektoren simpelthen for forskellig til. Det er dog blevet til et samarbejde om forsikringsområdet, hvor begge parter har en fælles interesse.
I forbindelse med, at EFPF havde foretræde for Sundhedsudvalget i folketinget og dermed kortsluttede diskussionen i Danske Fysioterapeuter, var PF klar i mælet, både på Sociale medier og overfor Formanden for Danske Fysioterapeuter. Sagen endte med en ”næse” til EFPF.
På vores medlemsklinikker har akkreditering fortsat fyldt meget. Flere og flere klinikker er blevet akkrediteret i første forsøg, i takt med at klinikkerne har delt deres viden og erfaringer med hinanden. Spørgsmålet er nu, hvad der følger efter den akkreditering vi kender, men som ikke fortsætter. PF vil ”holde sig til” og forsøge at få indflydelse på både form og indhold, så fremtidig kvalitetsudvikling bliver så praksisrelevant som muligt.
PF har med interesse fulgt projektet om ”Direkte adgang til fysioterapi”, der har kørt i Region Hovedstaden og som sluttede oktober 2021. Vi ser med spænding frem til, at resultaterne fra projektet bliver offentliggjort, så vi kan se, hvordan vi kan bruge dem politisk.
Som praktiserende fysioterapeuter er vi alle meget afhængige af, at vores administrationssystemer fungerer, understøtter vores behandling og letter vores administration. PF har derfor haft kontakt til især CGM, der er ejer af flere administrationssystemer, men som alle har haft hver deres udfordringer. PF har faciliteret, at CGM kommer til at holde medlemsmøder for deres kunder i foråret 2022, for at fortælle om hvordan de vil løse deres udfordringer, og hvilke udviklingstiltag de arbejder på.

3. Afgang og tilgang af bestyrelsesmedlemmer samt rekonstituering

Der har været en del udskiftning i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Vi fik Phillip Fagralid ind i bestyrelsen, efter at Jacob Nordholt Hansen trådte ud af bestyrelsen efter 10 år i PF.
Phillip var ansat, da han trådte ind i bestyrelsen, men overgik kort efter til at være indlejer.
I foråret 2021 valgte Maja Helbo Jensen at træde ud af bestyrelsen efter 7 år. Hun blev afløst af 1. suppleant Marjanne den Hollænder, som udover at være mobil fysioterapeut også er Ridefysioterapeut.
I efteråret 2021 trådte Phillip Fagralid ud af bestyrelsen, og da 2. suppleant ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen, har bestyrelsen arbejdet videre, med en vakant plads i bestyrelsen, frem til Generalforsamlingen i 17. marts 2022.
I februar 2021 valgte Per Tornøe at trække sig som formand for PF. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Jesper Ottosen som formand. Per er fortsat i bestyrelsen, og er en stor hjælp for undertegnende i forhold til at sætte sig ind i rollen som formand. Per har beholdt sin plads som næstformand i Udvalg for Praksisoverenskomst (UP), da vi vurderede at hans store erfaring var værdifuld at beholde i udvalget.

4. Kompetenceprofil

Det kan være overvældende for nyansatte og nyuddannede at skulle starte arbejdet på klinik, hvor man møder mange komplekse behandlingsproblematikker, administrative krav og samtidig skal finde sig til rette socialt.
For at lette overgangen har PF været fødselshjælper til en værktøjskasse, som kan hjælpe både den ansatte og klinikledelsen i forbindelse med opstart på klinik.
Arbejdet startede allerede i 2018, hvor PF lavede en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer for at kortlægge, hvilke kompetencer og kurser klinikkerne efterspørger.
Efterfølgende har vi taget kontakt til DSF i forhold til at arbejde videre med problemstillingen; Hvordan letter vi overgangen ind i praksissektoren for nyuddannede.
Sammen med Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF), har PF udarbejdes den første Kompentenceprofil for fysioterapeuter i praksissektoren.
Kompetenceprofilen er tiltænkt nye fysioterapeuter i praksissektoren, men PF tænker, at den også kan tjene som inspiration til ansættelsessamtaler med mere erfarne fysioterapeuter og som dialogværktøj i forbindelse med løbende MUS-samtaler.
Kompetenceprofilen for praksissektoren, blev udgivet i januar 2021 og vores fokus er nu at få kompetenceprofilen til at ”leve” ude i praksis. Vi håber meget på, at I vil læse og afprøve kompetenceprofilen og komme med feedback til videre udvikling.

5. Kontakt med professionshøjskolerne

PF har stadig strategisk fokus på at skabe synlighed for, at praksissektoren er en attraktiv karrierevej.
På vores besøg på grunduddannelserne fortæller vi vores kommende kollegaer om de muligheder og udfordringer, man har som henholdsvis ansat, lejer eller ejer i praksissektoren.
Der har været fint fremmøde og stor spørgelyst fra de 7. semesterstuderende om jobsøgning, ansættelsesvilkår, barsel, kurser, opstart af virksomhed, kompetenceprofil, ydernummer og meget andet.
Vi arbejder fortsat på at skabe kontakt og mulighed for et besøg på alle grunduddannelserne, og vi har faste aftaler med Aalborg, Hillerød, Holstebro, København, Næstved og Roskilde.
En del af besøgene er dog foregået online pga. Coronarestriktionerne, hvilket både har fordele, da flere kan deltage og fra flere skoler samtidig, men ulempen er, at dialogen ikke er lige så åben og ligefrem som ved de fysiske besøg.
EFPF ønsker stadig ikke at samarbejde omkring besøgene, så EFPF og PF holder oplæg hver for sig. Erhvervsnetværket har givet udtryk for, at de ikke sammen med PF, kan tale frit til de studerende om, hvordan de ser praksissektoren. I PF ønsker vi en mangfoldig praksissektor med fælles sammenhængskraft, og er derfor bekymrede for den manglende vilje til dialog og samarbejde. Vi har derfor rettet henvendelse til Uddannelsesudvalget, der består af uddannelseslederne på fysioterapiuddannelserne og regionsformændene, for at sikre at besøgene på uddannelserne koordineres så de studerende får et retvisende billede af praksissektoren. Vi afventer fortsat svar på denne henvendelse.

6. Medlemstilgang, -afgang og -sammensætning

Ligesom Danske Fysioterapeuter og mange andre faglige organisationer, har PF svært ved at holde vores organisationsprocent oppe.
Generelt er vores medlemmer ældre, og vi har svært ved at få de yngre til at melde sig ind. Derudover er vores medlemssammensætning præget af, at vi har svært ved at rekruttere især indlejere og ansatte.
Konflikten omkring ydernummersystemet de sidste par år har tidoblet vores Facebook gruppe, dog uden den samme stigning i betalende medlemmer af PF. Vi har i 2021 fået en del indmeldelser, men afgangen har fortsat været større. Udmeldelser begrundes typisk med pension eller sektorskift.
Nedenfor ses medlemsudviklingen fra 2020 til 2022 samt fordelingen af vores medlemmer Primo 2022:

Medlemsudviklingen:

Ultimo 2020: 421 medlemmer, heraf 10 passive medlemmer
Ultimo 2021: 418 medlemmer, heraf 10 passive medlemmer og 2 studerende.
Medlemmerne 2021 fordeler sig således:
§24 ansatte: 19
Ansat vikar: 1
Adjunkt: 1
Basis ansatte: 6
Ejer m. ydernummer: 248
Ejer u. ydernummer: 19
Konsulent: 2
Lejer m. ydernummer: 72
Lejer u. ydernummer: 13
Mobil fysioterapeut: 6
Ridefysioterapeuter: 2
Indlejer vikar: 1
Øvrige: 3
Ukendt/passiv/stud.: 25

7. Kravsindsamling til ny OK med RLTN.

En ny Overenskomst på Praksisområdet skulle egentlig have trådt i kraft 1. januar 2022, men grundet debatten om Praksissektoren der har været i Danske Fysioterapeuter de sidste par år, fik Danske Fysioterapeuter skubbet forhandlingerne om en ny Overenskomst et år, så vi først nu skal til at forhandle om en ny Overenskomst, der sandsynligvis bliver gældende fra 1. januar 2023.
Det har så også betydet at kravsindsamling blandt medlemmerne, der arbejder under praksisoverenskomsten, først blev foretaget i efteråret 2021. Vi håber selvfølgelig, at mange af jer gav jeres mening til kende.
En af de klareste meldinger der kom fra medlemmerne, var at den kollektive afstraffelse ved overskridelse af overenskomstrammerne skal væk. PF vil kæmpe for at honorarforhøjelser bliver prioriteret højt, da vi jo er vidne til en stille og rolig udhuling af økonomien på klinikkerne. Skal vi (ja det skal vi) have løftet lønnen til de ansatte i praksissektoren, kræver det også en øgning i honorarerne, og det vil ligeså have afsmittende effekt på det, der bliver genereret uden for Overenskomsten. Samtidig er de principper, der blev vedtaget på det ekstraordinære Repræsentantskab i august 2021 indarbejdet i kravsoplægget.
Emnerne er indarbejdet i det kravsoplæg, der blev udvekslet med RLTN 25.01.22. Vi er selvfølgelig spændte på, hvad der kommer ud af de kommende forhandlinger.

8. Forsikringsområdet

Administrationsbyrden grundet forsikrings- og pensionsselskaber stiger år efter år, til stor frustration på klinikkerne. Det sammenholdt med at viden om hvad Danske Fysioterapeuter kan og vil handle på ikke altid er godt formidlet, gjorde at PF, EFPF, SALS og Arbejdsgiversektionen i slutningen af 2020 lavede en henvendelse til UP, med det formål, at der skulle skabes en bedre formidling til medlemmerne, så de var bedre klædt på til de krav, vi bliver mødt med, og det forhåbentlig kunne mindske noget af den frustration, der er i praksis.
Der blev derfor etableret en Forsikringsgruppe under UP bestående af de 4 formænd fra ovenstående grupper og sekretariatsmedarbejdere.
Der har været adskillige møder i gruppen, men resultatet har desværre ikke stået mål med indsatsen, da det ikke er blevet til udmeldinger til medlemmerne eller en opdatering af Fysio.dk, så det er nemmere at finde relevant information.
På positivsiden arbejder flere selskaber nu med onlinebooking direkte i vores kliniksystemer, hvilket letter på det administrative arbejde. Det er en tendens, vi forventer kommer til at sprede sig til flere selskaber de kommende år. Lige nu er det PensionDanmark, Tryg og Falck, der benytter onlinebooking. Specielt løsningen fra PensionDanmark har været positiv, da de ikke kræver henvisning fra lægen for at få tilskud. Lidt malurt er det dog at nogle af administrationssystemerne tager sig betalt for, at onlinebookingen kan finde sted.

9. IPPTA.

IPPTA er en undergruppe for fysioterapeuter i privat praksis under World Physiotherapy (WCPT).
I 2020 traf bestyrelsen i PF en strategisk beslutning om at styrke vores internationale samarbejde for at være på forkant med den internationale udvikling, samle inspiration og lære af vores søsterorganisationer fra andre lande.
2021 bød på et par virtuelle møder, hvor medlemslandene fortalte om de problemer de oplevede i forhold til Corona. Der var stor forskel på hvor meget hjælp hver enkelt organisation og deres medlemmer kunne få, hvilket satte de vanskeligheder og udfordringer vores medlemmer har oplevet, i perspektiv.
I september 2021 deltog Jesper og Marjanne i et 2-dagsmøde i Helsinki Finland, hvor den finske fysioterapiforening var vært for IPPTAs generalforsamling og medlemsmøde. Mødet blev afholdt som hybridmøde, da mange deltagerlande ikke måtte rejse pga. Coronarestriktioner.
Hvert medlemsland holdt et oplæg om bl.a. direkte adgang, forsikringsområdet, og om hvorvidt og hvordan der blev indsamlet data på behandlingsresultater.
Især det arbejde, der pågår i Holland, var interessant. De har en database, som finansieres af den hollandske fysioterapiforening, hvor alle klinikker kan melde data ind til databasen. De får en så tilbagemelding på, hvordan de ligger i forhold til deres ”outcome” og ydelsesforbrug sammenlignet med landsgennemsnittet. Data er ejet af fysioterapiforeningen, som bestemmer hvilke data, der skal forskes videre på.
Bestyrelsen i PF har på baggrund af IPPTA-mødet, holdt møde med DSF og Praksiskonsulenterne fra Region Midtjylland, der til dagligt driver den danske fysioterapidatabase FysDB. Der er enighed om at datafangst og effektmåling er en ”must win battle”, som PF skal forfølge og bringe på agendaen i Danske Fysioterapeuter i samarbejde med DSF og Praksiskonsulenterne.
EFPF har i januar 2022 meddelt Danske Fysioterapeuter, at de også ønsker at være med i den danske delegation fra Danmark. Det bliver spændende, om vi kan få et frugtbart samarbejde etableret.

10. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

Op til det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde i august 2021 offentliggjorde Hovedbestyrelsen (HB) en analyse de havde bestilt fra advokatfirmaet Hortens. Analysen frikendte til dels Danske Fysioterapeuter for erstatningsansvar overfor klinikejere, hvis de valgte at ændre præmisserne i praksisoverenskomsten. PF har talt med advokat, der mener, at man kan forfølge nogle af de usikkerheder Hortens selv nævner i deres analyse, og det vil være forbundet med alvorlig risiko for erstatningsansvar, hvis Danske Fysioterapeuter forfølger den strategi.
På mødet blev der oprindeligt stillet flere forslag, der ville have ført til en fuldstændig ændring af praksissektoren, som vi kender den i dag. Forslagene var en direkte trussel mod patienternes ret til billig, geografisk fordelt og højkvalitet fysioterapi. Dernæst var forslagene en trussel mod både ansattes og indlejeres løn- og arbejdsvilkår, samt de investeringer klinikejere har foretaget i deres virksomheder.
PF havde i god tid inden Repræsentantskabet d. 27-28 august, etableret samarbejde med øvrige aktører med interesse for at bevare praksissektoren. Gennem fakta, gode argumenter og stærke alliancer lykkedes det at opnå kompromiset ” De 11 principper for fremtidens praksissektor”.
De 11 principper for fremtidens praksissektor er ikke den optimale løsning for de fysioterapeuter, der arbejder under praksisoverenskomsten, men det var det muliges kunst, at få forhandlet nogle principper der både tilgodeså ønsket om ændringer og ønsket om sikkerhed. Det lykkedes, ved hjælp af godt forarbejde og koncentreret indsats, at få tilpasset principperne så de gælder fremadrettet.
Principperne er allerede indskrevet i forslagene til vores overenskomst med RLTN, men vi har en stadig en lang kamp foran os, for at sikre at principperne ikke misbruges eller fejltolkes.
De vedtagne principper kan læses i deres helhed her

11. Formandsvalg i Danske Fysioterapeuter

Formandsvalgkampen har endnu engang udstillet, hvor hårdt fronterne er trukket op i forhold til praksisoverenskomsten og klinikejernes tilknytning til Danske Fysioterapeuter.
Bestyrelsen i PF mener den bedste langsigtede løsning er at klinikejerne forbliver i Danske Fysioterapeuter, og har derfor anbefalet at vores medlemmer stemmer på kandidater, der deler denne opfattelse.
Debatten om vores del af praksissektoren har i årevis og særligt under valgkampen været fyldt med fejl, misforståelser og løgne. Unuancerede enkeltsager er blæst op og ud af proportioner og EFPF og formandskandidater har rettet hård kritik af praksisoverenskomsten. Debatten har kørt på flere facebooksider simultant. PF har deltaget aktivt i debatten og har løbende haft samtaler med kandidaterne.
Formandsvalget og det endelige resultat kommenteres nærmere i den mundtlige beretning på generalforsamlingen.

12. Lønundersøgelse

En lønundersøgelse udgivet midt under formandsvalgkampen, viste at flere klinikker overholder standardkontrakten mht. løn, i forhold til sidste år, men der er stadig en del ansatte der oplever fejl i forhold til tillæg og pension. PF Støtter standardkontrakten 100% og kan ikke understrege nok, hvor meget det skader hele praksissektoren, hver gang en ansat oplever fejl. Hvis man som klinikejer er i tvivl eller vil være på den sikre side, så bør man kontakte arbejdsgiverrådgivningen for vejledning. Hvis man som ansat er i tvivl eller oplever fejl, så bør man tage en dialog med arbejdsgiveren, og efterfølgende Løn og Ansættelse i Danske Fysioterapeuter hvis ikke tvivl/fejl løses. PF har allerede aftalt at mødes med SALS og arbejdsgiversektionen efter formandsvalget for at diskutere, hvordan vi sikrer at standardkontrakten implementeres på alle klinikker, der er medlem af Danske Fysioterapeuter. De klinikker, der har meldt sig ud af Danske Fysioterapeuter for ikke at være forpligtet til at overholde standardkontrakten, vil inden længe opleve at de bliver kontaktet at SALS, der har varslet at de kommer til at bruge ”skrappe midler” for at få ordnede vilkår.

13. Fremtiden for PF

Den vedvarende nedgang i medlemmer, stiller selvfølgelig spørgsmålstegn ved PF´s legitimitet, hvorfor bestyrelsen konstant forsøger at synliggøre PF´s arbejde og relevans, i håbet om, at vi kan rekruttere og fastholde medlemmer. Nogle gange får vi kritik for at være for passive og andre gange for at være for voldsomme i debatten. Det er bestyrelsens holdning, at vi altid forsøger at holde vores diskussioner på sociale medier til fakta og altid holde en god tone. Men indimellem bliver vi nødt til at ”sætte foden ned”, når debatten indeholder løgne, misforståelser og direkte ukollegial opførsel.
Resultatet af formandsvalget foreligger i skrivende stund ikke, men under alle omstændigheder står praksissektoren og PF i en ny situation, når formandsvalget i Danske Fysioterapeuter afgøres.
Bestyrelsen er dog enige om, at der stadig er mange kampe, der kan og skal kæmpes, og at det fortsat er vigtigt, at der er en samlende fraktion for ansatte, lejere og ejere, der arbejder under praksisoverenskomsten

PF skal i kommende periode arbejde for at:

 • Hindre en udskillelse af klinikejere fra Danske Fysioterapeuter.
 • Sikre tolkning og implementering af de 11 principper for fremtidens praksissektor.
 • Forbedre vores praksisoverenskomst. Honorarerne skal op, den kollektive afstraffelse skal væk og kapacitetsbegreb samt vikarregler skal forenkles.
 • Sikre datafangst og effektmål i praksissektoren.
 • Styrke vores internationale samarbejde.
 • Være velforberedt til Repræsentantskab 2022, hvor der igen vil være forsøg på at forringe forholdene for dem der arbejder under praksisoverenskomsten.
 • Samarbejde og lave alliancer med alle de aktører vi deler synspunkter med, og udfordre dem, vi er uenige med.
 • Sikre at erstatningen for Akkreditering bliver så praksisrelevant som mulig.
 • Deltage aktivt i debatten på sociale medier.
 • Afvikle virtuelle medlemsmøder for medlemmer.
 • Øge eller vedligeholde antallet af medlemmer.
 • Og sikkert meget andet, der måtte dukke op.

Foreningens økonomi er efterhånden sådan, at vi ser ind i en fremtid, hvor bestyrelsen ikke kan opretholde den samme mødeaktivitet, som vi har nu, hvis ikke der enten vindes medlemmer eller kontingentet sættes op. Bestyrelsens foreslår i denne omgang, at kontingentet fastholdes på 925 kr. pr. år, men det kan blive nødvendigt at hæve kontingentet ved næste generalforsamling, hvis ikke vores ambitioner om at hverve flere medlemmer lykkes.

Vi glæder os til at se jer til Generalforsamlingen 17. marts 2022 kl. 20 på Fagkongressen i Odense.
Bestyrelsen for Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark