Vedtægter

Vedtaget på ordinær GF 17.03.22 og godkendt af HB.

 

§ 1 Navn

Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter. Fraktionens adresse er formandens.

 

 

§ 2 Formål

Fraktionen er en landsdækkende organisation under Danske Fysioterapeuter med det formål, at varetage fysioterapeuter indenfor overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn's (RLTN) fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser.

 

 

§ 3 Medlemskab

Stk.1

Foreningen har 3 typer af medlemmer:

Ordinære medlemmer

Studerende

Passive medlemmer

Stk. 2

Som ordinært medlem kan optages enhver fysioterapeut, som er medlem af Danske Fysioterapeuter og registreret som helt eller delvis praktiserende. Ordinære medlemmer har de til medlemskabet knyttede rettigheder, idet de først erhverver stemmeret og bliver valgbare efter en måneds medlemskab, dog har fysioterapeutstuderende ved overgang til ordinært medlemskab stemmeret og er valgbare fra overgangstidspunktet

Stk 3

Som studerende kan optages studerende på de af undervisningsministeriet godkendte fysioterapiuddannelser og studerende på SU-berettigede kandidatuddannelser og suppleringsuddannelser i forlængelse af fysioterapiuddannelsen, som er medlem af Danske Fysioterapeuter, og som har studiejobs i praksissektoren indenfor overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Stk. 4

Som passivt medlem kan optages pensionister, der er medlem af Danske Fysioterapeuter og tidligere har været registreret som helt eller delvis praktiserende. Passive medlemmer har hverken stemmeret eller er valgbare.

Stk. 5

Indmeldelse sker via fraktionens hjemmeside, eller til den ansvarlige for medlemsregistreringen i bestyrelsen.

 

 

§ 4 Ophør af medlemskab

Stk. 1

Udmeldelse skal ske skriftligt til den ansvarlige for medlemsregistreringen i bestyrelsen.

Stk. 2

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører slettelse af medlemskabet, og genoptagelse kan først ske, når restancen er betalt.

Stk. 3

Ved ophør af medlemskab af Danske Fysioterapeuter.

Stk. 4

Eksklusion kan indankes til Danske Fysioterapeuter

 

 

§ 5 Kontingent og regnskab

Stk. 1

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2

Reglerne for kontingentopkrævning herunder terminer mv. fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 

§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er Fraktionens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år.

Stk. 3

Indkaldelse til generalforsamling skal varsles senest 1 måned før afholdelsen i Danske Fysioterapeuters fagblad og/eller elektronisk til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 4

I generalforsamlingen kan, foruden de af bestyrelsen godkendte gæster og dirigenten, kun deltage medlemmer af Fraktionen.

Stk. 5

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Årsberetning til godkendelse

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter

  7. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

  8. Eventuelt

Stk. 6

Ved vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer af bestående kræves 2/3 kvalificeretflertal.

Stk. 7

Andre afgørelser træffes ved simpelt flertal

Stk. 8

Afstemningen foretages ved håndsoprækning. Såfremt blot ét medlem forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Stk. 9

Et medlem, der ikke er til stede på en generalforsamling, er valgbar til Fraktionens tillidsposter, når vedkommende skriftligt til bestyrelsen har erklæret sig indforstået hermed. Det er ikke tilladt via en skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere på generalforsamlingen.

Stk. 10

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Stk. 11

Bestyrelsens forslag til beslutning samt ændringsforslag til lovene udsendes til medlemmerne pr. mail sammen med dagsordenen og offentliggøres på hjemmesiden.

Stk. 12

Den endelige dagsorden, bestyrelsens forslag til beslutning, samt ændringsforslag til lovene og Årsberetningen skal udsendes til medlemmerne pr. mail og offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 13

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt, hvis ganske særlige forhold taler imod at afholde Generalforsamlingen som et fysisk møde. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at den digitale generalforsamling kan afvikles på betryggende vis, således at medlemmerne har mulighed for at give deres mening til kende og stemme på generalforsamlingen.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden til formanden.

Stk. 2

Den ekstraordinær generalforsamling skal afholdes maximalt 6 uger efter anmodningen.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering i Danske Fysioterapeuters fagblad og/eller elektronisk til medlemmerne med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

 

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf mindst 1 lejer/mobil, 1ansat og 1ejer, samt af 3 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Stk. 2

Der vælges tre suppleanter, én for hver af grupperne lejer/mobil, ansat og ejer. Suppleanter vælges for 2 år af gangen.

Stk. 3

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5

Bestyrelsen varetager Fraktionens anliggender, herunder dens økonomi og har ret til at nedsætte udvalg blandt Fraktionens medlemmer.

Stk. 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. På møder med kun 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, skal der være énstemmighed ved beslutning af dagsordenspunkter.

Stk. 7

Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Dette sendes til bestyrelsesmedlemmerne. Efter endelig godkendelse lægges det på PF`s hjemmeside

 

 

§ 9 Opløsning

Stk. 1

Opløsning af Fraktionen kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2

Ved begge generalforsamlinger skal opløsningen vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 3

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af Fraktionens formue.