Årsberetning 2008-2009

Læs bestyrelsesformandens mundtlige beretning fra generalforsamlingen.

Hvert år har sine udfordringer. Sådan har det også været med dette år: Praksissektoren er blevet en del af den kommunale verden. Flytningen af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til kommunerne blev en realitet pr.1. august 2008.
 
PF lovede jer på sidste Generalforsamling, at vi ville hjælpe med at få overgangen til at forløbe bedst mulig, og at vi ville være meget opmærksomme på, at det reelle frie valg for patienten blev overholdt af kommunerne, både i deres holdning og i deres rådgivning til patienterne.
 
PF har levet op til det lovede dels via medlemsmøderne i efteråret 2008 og dels via alle de henvendelser fra jer medlemmer, som krævede svar og stillingtagen, sparring til hovedforeningen, sparring til SU-medlemmer, til praksiskonsulenter både de fysioterapeutiske og de kommunale lægepraksiskonsulenter. Enkelte af vores netværk har ligeledes hidkaldt sparring og hjælp.

Det har været en travl periode, men den er ikke slut endnu. Selv om der er gjort mange positive tiltag, så er kommunerne ikke alle steder helt på rette spor endnu. Dagligdagen byder desværre stadigvæk på, at man som kommune tror, at man har en visitationsret og på, at man indkalder til møde kommune – praktiserende læge imellem omkring vores ordning, uden deltagelse af en fysioterapeutisk repræsentant fra praksis. Vi har 20 års erfaring med området vederlagsfri fysioterapi!! Det er ikke samarbejde.
 
Det kan undre, at kommunerne ikke får etableret flere tilbud end vi reelt har kendskab til. Oplagt ville da være, at man lavede holdtræningstilbud til ”Den 3. vejs” patienter, og at man etablerede tilbud for den meget tunge og plejekrævende gruppe af vederlagsfrie patienter. Denne sidste gruppe hører ikke hjemme i praksis – det skal vi også være med til at påpege.
 
I torsdags kom der en rigtig god ”appelsin i vores turban” nemlig et svar fra Sundhedsministeren på en række spørgsmål omkring forvaltningen af den vederlagsfrie ordning. Spørgsmål, som var stillet af to sundhedspolitiske ordførere fra henholdsvis Dansk Folkeparti og fra Socialdemokratiet.
 
Sundhedsministerens svar sætter steg under, at kommunerne ikke kan fravige den forpligtelse, der følger af sundhedslovens §140 a, stk.1, om at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning.
Det betyder også, at kommunerne ikke efterfølgende kan foretage visitation til kommunal fysioterapi, når der foreligger en lægehenvisning til fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Patienten kan frit vælge imellem de tilbud som eksisterer.
 
PF kan ikke opfordre jer nok til at gå hjem og få drøftet snitfladen for samarbejde med kommunerne til gavn for patienterne.

Medlemsmøder

Jeg nævnte efterårets medlemsmøder tidligere.
De var godt besøgte, og jeg fornemmer, at både I og vi gik derfra med viden, ideer og input til yderligere bearbejdning. PF vil gerne opfordre til, at I sætter jeres aftryk på netværkspuljepengene i regionsbestyrelsen. Der er bevilliget 20.000,- kr både i år 2009 og år 2010 til denne pulje. Få skabt ideer til nye samarbejdsflader med kommunerne både på det vederlagsfrie område og på genoptræningsområdet. Det skal være vores opfordring.
 
M.h.t. medlemsmøderne så vil de ændre karakter i det kommende efterår til en temadag. PF vil gerne være proaktive, ikke køre i samme rille – derfor!!
Det overordnede emne på dagen bliver: ”Praksissektoren om 10 år”. Sidder I inde med ideer, oplægsholdere eller lignende hertil så send os en mail.

Sundhedsforsikring

At dømme efter antal henvendelser fra jer til PF, så må området: Sundhedsforsikringer have været den største udfordring for os alle i det forgangne år. Tak for alle jeres henvendelser og for jeres bekymring på professionens vegne.
PF har på flere af vores bestyrelsesmøder, hvor vi har 1 time sammen med formanden og lederen i praksis/privat frembragt vores bekymring og alle jeres eksempler på, at patienterne fratages deres frie valg, når de har et forsikringsselskab, som har en aftale med Falck Healthcare.
 
PF´s tålmodighed på dette felt har været sat på prøve, idet vi ikke helt har været tilfredse med den hastighed, som Danske Fysioterapeuter har arbejdet med denne sag på. Det til trods for, at foreningen hylder princippet om frit valg for patienten!!
Vi er nu lovet, at der er sat turbo på forløbet. Denne turbo skal også ses i lyset af, at HB har haft svært ved at tage beslutning om/svært ved at blive enige om en holdning til sundhedsforsikringer. Holdningspapir er just udkommet. Det afsnit, som giver PF en fortrøstning lyder som flg.:
 
” Danske Fysioterapeuter finder, at samarbejdet om sundhedsforsikringer med forsikringsselskaber og pensionskasser skal intensiveres og formaliseres. Foreningen skal arbejde for samarbejdsaftaler/leverandøraftaler for at sikre mest mulig indflydelse på indhold og kvalitet i ydelserne.”
 
PF ser frem til, at der indgås nationale aftaler for de praktiserende fysioterapeuter såvel udenfor som indenfor overenskomsten. 

Repræsentantskabsmødet 2008

Man skal langt tilbage i PF`s historie for at finde et repræsentantskab, hvor PF har siddet på 5 af fraktioner, faggrupper og fagfora`s pladser. Vi var tilmed forslagsstillere for 4 af forslagene.
 
Forslaget om fundraising; at Dansk Fysioterapeuter påtager sig rollen som vejleder og rådgiver overfor medlemmerne når det drejer sig om at rejse kapital til diverse projekter o.l. blev vedtaget. Et andet forslag, som gik på at pålægge HB at arbejde for bedre muligheder for afvikling af praktik på fysioterapiklinikker, mødte ligeledes bred opbakning og blev vedtaget.

De to andre forslag, hvoraf det ene drejede sig om at få skabt en fond med rigelige midler til støtte for forskning og udvikling i faget til gavn for alle fysioterapeuter i alle sektorer blev nedstemt. Den just overståede konflikt gjorde sit til, at man ikke turde stemme for en kontingentforhøjelse, som var forudsætningen for, at ideen kunne sættes i værk. Til trods herfor, har PF ikke tabt modet på denne ide, men arbejder videre. Det sidste forslag, som blev nedstemt, var et pålæg til HB om at udarbejde og implementere politikker/strategier i alle relevante udvalg i Danske Fysioterapeuter med det formål at sikre, at fysioterapeuter i stigende grad anvendes til udredning af patienter med muskuloskeletale lidelser. PF`s fornemmelse omkring nedstemningen af forslaget er, at der ikke blev bragt den fornødne klarhed over, hvad det var, der blev stemt om. Ærgeligt….

Oprindelig havde vi opstillet eet forslag mere, som gik på ledelse; at få del i midler til kursusdage for nye klinikejere, identisk med nye ledere i den offentlige sektor. Dette forslag gik faktisk igennem på sekretariatsplan inden selve repræsentantskabet. PF afventer nu en udmøntning af forslaget. Vi har rykket for det i UPP. Vi holder jer orienteret på hjemmesiden.

Fagligt udvalg
Fagligt udvalg er gået i luften. Udvalget har til opgave at analysere, belyse og udarbejde kvalitetsstrategier på fysioterapiområdet i praksissektoren samt løbende tilpasse ydelsesbeskrivelserne i relation til ny evidens og nye retningslinier vedrørende behandling og træning samt nye ydelser.

Udvalget skal ligeledes drøfte hvordan specialistkompetencerne bedst udnyttes og fastholdes i praksissektoren. Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har klart tilkendegivet, at de ikke ønsker specialister. Udfordringer er, at få specialisterne ind i et projekt eller lignende og påpege deres kompetencer og uundværlighed for professionen. Udvalget arbejder i øjeblikket på en model for udviklingsklinikker, hvor specialisterne naturligt kunne få en platform.
 
Fagligt udvalg arbejder også med en samlet evaluering af ”Udvidet rygudredning.” Dette med henblik på evt. at finde formen på en ydelse, som kunne indgå i vores overenskomst.
PF er repræsenteret ved mig selv i både Fagligt udvalg og i udvalget omkring udviklingsklinikker, så sidder I inde med ideer eller spørgsmål, sendt endelig en mail.

Kursusvirksomhed

Sekretærkurset var velbesøgt. Mindre besøgt var dagen, hvor klinikejerne skulle deltage. Det ses på budgettet. Gode evalueringer fra sekretærerne gør, at vi forfølger kursusvirksomhed for denne gruppe. PF mener ikke, der findes tilsvarende tilbud til gruppen. Vores vurdering er, at et kursus hver andet år er det, som vi skal stræbe efter. Vi hører gerne forslag til emner både fra jer og fra sekretærerne hjemme på klinikkerne. Igen send en mail, gi`os et praj.

Fremtidige udfordringer i forhold til kommunerne
Jeg har nævnt den vederlagsfri fysioterapi. Udfordringer er at få skabt og styrket ligeværdige samarbejdsrelationer og få afklaret lokale snitflader for tilbuddene til den vederlagsfrie gruppe.
 
På genoptræningsområdet er udfordringen dels at arbejde for, at patienten har frit valg i sit genoptræningstilbud og dels at få skabt klarhed over hvornår, det er på sin plads at give en genoptræningsplan, og hvornår det ikke er.
Jeg mener at vide, at Danske Fysioterapeuter har kontakt til flere sundhedsordfører om frit valgs muligheden. PF følger op på det.
 
Omkring den nuværende praksis på genoptræningsområdet, er det mere undtagelsen end reglen, at kommunerne bruger andre leverandører til genoptræningsopgaverne, men i de dele af landet, hvor der er en aftale i stand ses der gode samarbejdsrelationer og gode aftaler kommunerne og de praktiserende fysioterapeuter imellem. Udfordringen er også her, at få endnu flere aftaler igennem.
 
Sundhedsordninger til kommunens ansatte er en ny mulighed for os praktiserende at byde ind på. PF bliver i stigende grad kontaktet om rådgivning hertil. Vi holder os løbende orienteret og nyt kan altid ses på hjemmesiden.

Øvrige udfordringer
Samarbejde med forsikringsselskaber er et vigtigt indsatsområde. Danske Fysioterapeuter er i fuld gang med en dialogrunde med en række forsikringsselskaber. (PFA, Codan Care, Pension Danmark, Tryg Vesta, Alka, Sygeforsikringen Danmark og IHI). UPP har nedsat en sparringsgruppe med det formål, at give sekretariatet i Danske Fysioterapeuter hjælp til at beskrive indhold og form på mulige produkter til forsikringsmarkedet. IQ fra PF er udpeget til at sidde i denne gruppe.

Fremtidige udfordringer på de indre linier
Forsknings- og kvalitetsudvikling har jeg tidligere nævnt under repræsentantskabsforslagene. Vi arbejder videre på en ”Visionsdag” sammen med faggrupperne: Muskuloskeletal Terapi, Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi og Fagforum for Idrætsfysioterapi.
Som I kan se i Årsberetningen er der mange emner, som er relevante at tage op med sådan en dagsorden, men det overordnede for PF er at få skabt en fælles tænketank.
 
Studerende i praktik – her har vi været med til i UPP at fremsætte et forslag til en strategi for en praksis-praktik, som jeg forventer mig meget af. Igen hold øje med hjemmesiden for nyheder.
 
Klinikhåndbogen er en realitet. PF tror på, at bogen kan give gode redskaber til jeres klinikkultur og bidrage positivt til jeres interne samarbejde. Klinikhåndbogen ses på Danske Fysioterapeuters hjemmeside. Brug den og kom gerne med jeres kommentarer og ideer. PF har påpeget et par mangler i forhold til ansættelsessamtale; nemlig en beskrivelse af fordele og ulemper forbundet med de forskellige ansættelsesforhold. Det arbejder vi videre med.
 
PF`s fremtidige informationspolitik er sådan, at der ikke udsendes nyhedsbrev pr. post mere. Nyheder lægges på hjemmesiden, derfor opfordres I til at a`jourføre jeres mailadresse til os.

Afslutning

Hermed vil jeg slutte min mundtlige beretning og sige tak til jer medlemmer for de mails og telefonopkald vi har modtaget igennem året og for frugtbare small-talks hist og pist. Tak også til formanden og til sekretariatet praksis/privat for inspirerende og god sparring. Tak.