Referat af bestyrelsesmøde 16.06.17

Aktivt møde med en spændende debat om de to nye fraktioner under danske fysioterapeuter og en ny standard kontrakt for ansatte. Desuden også en revision af listen over sundhedsydelser, der ikke er omfattet af overenskomsten.

 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Fredag d. 16. juni 2016 kl. 9.30 – 15.30.
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, Mødelokale 1A
Tilstede: MK, PT, PG, DB, ME, JNH og MHJ
Referent: MHJDagsorden:


1. Valg af ordstyrer: PG


2. Information fra DB og ME
DB informerer om deltagelse i fokusgruppe interview for ansatte på invitation fra DFys. Dette mhp. at indhente viden og input til HB vedr. beslutning om arbejdsgiverorganisation.
ME informerer om en patientcase, hvor pt. ikke efter hans vurdering har fået den hjælp fra hjemkommunen eller den fysioterapeutiske hjemmebehandling, som hun har behov for. Han har derfor valgt at åbne en sag mod hhv. kommunen, samt den klinik der undsiger sig hjemmebehandling pga. dårlige hygiejneforhold i hjemmet.
Han tager sagen op i PF, som eksempel på at det burde være muligt for eksterne leverandører af fysioterapiydelser, at påtage sig arbejdet med den honorering der ellers ville tilkomme hhv. kommune og praktiserende under praksisoverenskomst.

 

3. Arbejdsgiverforening / model, der skal skabe ordnede forhold
Hovedbestyrelsen (HB) i Danske Fysioterapeuter har taget beslutning om en model, der skal sikre ordnede forhold i praksissektoren, og har i den forbindelse forberedt en pressemeddelelse. PF får pressemeddelelsen til gennemsyn, og får mulighed for at stille afklarende spørgsmål til Mads Lytje. Vi debatterer, kommenterer og forbereder officiel kommentar, der kan følge op på pressemeddelelsen, når den kommer ud d. 21.06.17

Til orientering henvises i vores efterfølgende kommentar til følgende to modeller, der har været i spil:

1) En in-house-løsning med en standard kontrakt for ansatte:
En fraktion for klinikejere, som serviceres af tandlægeforeningen.
En fraktion for ansatte og lejere, som serviceres af Danske Fysioterapeuters afdeling for løn og ansættelse.
En standard kontrakt for ansatte med minimums krav til løn m.m. som udarbejdes i samarbejde mellem de to ovenstående fraktioner.
Begge fraktioner sikres plads i hhv. UP og nyt nævn.
Denne konstruktion er tiltænkt kontraktlige standardvilkår, og ikke en egentlig overenskomst. Denne konstruktion giver mulighed for en afprøvning af modellen, og efterfølgende skifte til f.eks. model 2. Denne model er med til at bevare foreningen samlet.

2) Opsplitning af Danske Fysioterapeuter i 3 selvstændige juridiske enheder:
Dfys / DSF som den faglige fælles enhed
Dfys ejer/arbejdsgiverforening
Dfys medarbejderforening
Denne konstruktion vil muliggøre en reel overenskomst mellem to juridiske modparter, men vil nødvendiggøre en ny kontingentstruktur og opgaveorganisering.
Denne model er en langt mere vidtgående og permanent model, som tager tid at opbygge.

Kommentarrunde vedr. valg af model:
MK mener at dette er et godt sted at starte.
MHJ synes fortsat at det er svært at tage stilling til en model, der er så løst beskrevet med så mange uafklarede aspekter. Er i tvivl om denne model vil give den ønskede effekt i retning af ordnede forhold, og om den organisatoriske konstellation vil fungere.
JNH mener at dette kan være et sted at starte, men tvivler på at dette vil give effekt uden klart definerede og alvorlige sanktioner.
PG mener at man bør strække sig langt for at bevare en samlet Dfys, og håber at denne model vil virke.
ME er meget klar tilhænger at en fuld opsplittet model, og mener ikke at denne vil have nogen gennemslagskraft.
DB har tidligere givet udtryk for udtalt skepsis mht. den valgte model – og dens effekt.
PT synes overordnet at det er rigtigt at starte med denne model, og lade det komme an på en prøve.

PF kommentar
PF har en formuleret målsætning om at arbejde for gode vilkår for alle i praksissektoren, og vil derfor indledningsvis kreditere Danske Fysioterapeuter for deres engagement i at facilitere ordnede forhold i praksissektoren.
PF finder det vanskeligt at tage stilling til, endsige udtale sig om, den valgte model, da der fortsat er mange uafklarede aspekter. Vi har særligt gjort os overvejelser om denne model vil give den ønskede effekt i retning af ordnede forhold, og om den organisatoriske konstellation vil fungere.
Bestyrelsen er dog for nuværende overvejende positivt stemt overfor, at denne interne model afprøves. Det skal tilføjes at to medlemmer, hhv. en ansat og en klinikejer udenfor OK, er af den overbevisning, at kun en fuld opsplitning med rene organisatoriske linjer vil kunne skabe ordnede forhold.
PF savner særligt klarhed over procesplanen, samt følgende elementer i den skitserede model:
Tidslinje - med angivelse af faser samt deadline for evaluering af modellen.
Fraktioner - Hvordan skal disse fraktioner dannes og driftes? Fordeles alle automatisk i deres respektive fraktion, alt efter tilhørsforhold, - eller skal man tilmelde sig og derved betale et ekstra kontingent?
-Hvilken økonomi og organisatorisk støtte lægges til grund for disse fraktioner?
Ekstern rådgivning - Hvad bliver Tandlægeforeningens rolle og mandat, og hvorledes sikres en symmetrisk relation og juridisk bistand for hhv. ansatte og arbejdsgivere?
Standardkontrakter - Hvilke tilpasningsmuligheder bliver der med hensyn til eks. funktions, kvalifikations og anciennitets-tillæg eller uddannelses og seniorstillinger.
-Hvilke data vil lægges til grund for de kontraktlige vilkår, og hvorledes sikres kravindsamling fra begge fraktioner?
Samarbejde - Hvorledes sikres dialog og forståelse på tværs i praksissektoren, så modellen ikke blot giver anledning til fremmedgørelse og øget fokus på interessekonflikter mellem medlemmerne i de to fraktioner. Med risiko for at alt det der samler os negligeres, og mulighederne for kvalitetsudvikling, vækst og nye fysioterapeutiske arbejdspladser forpasses.

PF´s bestyrelse finder det positivt, at begge fraktioner repræsenteres i diverse udvalg og nævn, og i fællesskab skal udarbejde standardkontrakterne. Dette vil facilitere både implementering af kontrakterne, og den fremadrettede dialog mellem de to fraktioner, samt på klinikkerne.
Vi finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at der forud for dette arbejde lanceres egentlige standardkontrakter, da dette kan mindske incitamentet på begge sider til at involvere og engagere sig i de respektive fraktioner. Det kan ydermere skabe unødig forvirring og konflikt på klinikkerne, hvis disse kontrakter implementeres for så at udskiftes når de endelige standardkontrakter foreligger.
PF vil dog finde det særdeles givtigt at Danske Fysioterapeuter tydeligt formidler deres definition på ordnede forhold, og de ansættelsesvilkår dette indebærer. Dette vil give både arbejdsgivere og arbejdstagere en ledetråd at agere ud fra, samt skabe grobund for implementering af de fremtidige standardkontrakter på praksisområdet.
Når disse kontrakter er en realitet, mener PF at der bør være en klar konsekvens, hvis ikke vilkårene heri efterleves. Vi har i den forbindelse en bekymring for, at modellen ikke vil give adækvate sanktionsmuligheder, og dermed incitament til efterlevelse, for de arbejdsgivere der ikke i forvejen tilbyder ordnede og rimelige forhold.
Vi anbefaler derfor, at en mere yderliggående model sættes i værk, hvis den skitserede ikke viser sig effektiv til at skabe de ønskede ordnede forhold for alle i praksissektoren. 
Vi forholder os dog til det faktum at en fuld opsplitning, med 3 selvstændige foreninger, ikke er garant for at der tegnes overenskomster, eller at disse tiltrædes af alle arbejdsgivere der har ansat fysioterapeuter.

Vi har i PF gennem de sidste år gjort os mange overvejelser vedrørende PF´s rolle og medlemsprofil. Vi er gentagne gange nået til enighed om værdien af at have en samlet stemme, der taler praksissektorens sag - med alle de nuancer og komplekse dialoger det medbringer. Med dette afsæt ser vi dialog på tværs af modsatrettede interesser internt i praksissektoren som en væsentlig opgave. Særlig central er opgaven med at understøtte processen vedr. ordnede forhold i praksissektoren.
 
Vore medlemmer repræsenterer alle grupper af praktiserende (ansatte, lejere, mobile, ejere både indenfor og udenfor OK). De har meldt sig ind på baggrund af PF´s formulerede målsætning om at varetage alle praktiserendes interesser. Vi kan derfor ikke på troværdig vis redefinere en så central del af PF, og ser derfor ikke PF som en kommende arbejdsgiverfraktion. Vi anser det desuden for givtigt at henholdsvis fraktion for ansatte og fraktion for arbejdsgivere, får et ligeværdigt organisatorisk og tidsmæssigt udgangspunkt. De bør derfor begge igangsættes og faciliteres af Danske Fysioterapeuter.

PF giver sin fulde opbakning til arbejdet med at skabe gode, transparente og ordnede arbejdsvilkår i praksissektoren, og indgår meget gerne i det fremadrettede samarbejde med Danske Fysioterapeuter herom.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark


4. Fagkongres 2018
Det drøftes om PF skal være repræsenteret med en stand under fagkongres 2018.


5. Ledelsesområdet
Vi er blevet opfordret til at komme med forslag til emner der kunne være relevante for ledelsesområdet i praksissektoren – dette både i lederrådets arbejde samt lederkongres 2018.
Vi drøfter emnet, og ser et muligt behov for et tema vedr. organisatoriske forhold jf. det aktuelle fokus på arbejdsgiver/arbejdstager vilkår i praksissektoren og den kommende arbejdsgiverorganisation/model. Eks. MED udvalg, tillidsmands- og arbejdsmiljørepræsentation mv.


6. Sundhedsydelser, der ikke er omfattet af overenskomsten med Regionernes lønnings- og takstnævn /RTLN
Til orientering er fremsendt liste over sundhedsydelser, der ikke er omfattet af overenskomsten med Regionernes lønnings- og takstnævn, - og derfor kan udbydes med særskilt honorar i forbindelse med behandling under overenskomsten.
Vi gennemgår og kommenterer listen, og følgende foreslås tilføjet:
Obs! Husk altid journalisering af konkret samtykke til supplerende sundhedsydelser med ekstra betaling.
Dette er en mulighed ved måling udenfor henvisningsgrundlaget. Vedr. blodtryksmåling.
Gebyr for administration i forbindelse med forsikringsordninger.
ME nævner at dette, efter hans mening, kun bør være muligt ved administrative aktiviteter i relation til sundhedsydelser helt uden tilskud.


7. Kommunikation
”Ved du at ….” - vi planlægger oplæg der kan sættes i spil i hen over sommeren.


8. Forsikringsområdet
PT og ME informerer om nyt fra forsikringsområdet. PT nævner bl.a. at der er et givtigt samarbejde med sygeforsikringen danmark.
ME informerer om forsikringsselskaber, der udbetaler et lavere beløb pr. behandling til klinikker/fysioterapeuter udenfor OK, end den patientandel der udbetales for patienter der får behandling på klinikker indenfor OK.
PF mener at dette tilskud bør være ens alle steder. Vi finder det dog meget positivt at flere selskaber har åbnet for at give tilskud både med og uden henvisning – og på klinikker med eller uden OK, efter en ”pengene følger patienten” model. 


9. Meddelelser
Formand informerer om nyt fra møde med følgegruppe for vederlagsfri fysioterapi, samt UP
Øvrige bestyrelsesmedlemmer herunder kassereren – ikke noget at bemærke.
Nyt fra subgruppernes FB – ikke noget at bemærke.


10. Eventuelt
PG informerer om at der kommer ny hjemmeside via Dfys, der med kort frist har indbudt til infomøder samt webkursus. PG og DB har ikke mulighed for at deltage – og spørger til hvorledes vi bedst griber dette an.

MHJ informerer om årsmøde og ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Fysioterapi/ DSF d. 07.06.17
Den siddende bestyrelse havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, grundet udfordringer i samarbejdet med DFys. Der blev præsenteret to perspektiver og virkelighedsoplevelser der ikke kunne forenes, hvorefter bestyrelsen valgte at stille deres mandat til rådighed. Der blev valgt en ny bestyrelse, med bred repræsentation af faglige selskaber, som nu har konstitueret sig med Lars Henrik Larsen som formand. Der er netop udsendt et nyhedsbrev på vegne af den nytiltrådte bestyrelse. Her tilkendegives at der nu arbejdes på at afklare samarbejdsrelationer – og aftaler, for herefter at kunne skabe et positivt fokus på det fremadrettede faglige arbejde i DSF.

PT informerer om, at der bør foreligge børneattest på fysioterapeuter der behandler børn under 15 år uden pårørendes tilstedeværelse.


11. Evaluering af mødet
Det har været et travlt møde med mange givtige meningsudvekslinger.