Referat bestyrelsesmøde 24.11.2020

Velkomst til Philip i bestyrelsen og introduktion samt konstituering af bestyrelsen. Generalforsamlingen evalueres og det kommende Repræsentantskabsmøde planlægges.


Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag d. 24.11.20 kl. 8.30 – 12.30
Sted: Zoom
Til stede: Per Tornøe (PT), Poul Gørtz (PG), Bo Egeberg (BE), Tina Rank Franzen (TRF), Jesper Ottesen (JO), Phillip Fagralid (PF), Maja Helbo Jensen (MHJ)
Referent: MHJ

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer, og MHJ er referent


2. Prioritering af Dagsorden.

Ingen ændringer af mødedagsorden, eller emner til pkt. Eventuelt.


3. Velkommen til Philip.

Præsentation af alle i bestyrelse, med kort præsentation af det enkelte bestyrelsesmedlems motivation og baggrund for at træde ind i PF. Desuden forventninger og ambitioner hos de enkelte


4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • UP. PT informerer om drøftelser i UP vedrørende kommende overenskomstforhandling, der søges udsat til 2022 pga. forsinkelse af det forberedende arbejde i Dfys. grundet Covid19. Den forestående kravindsamling påbegyndes når Praksisanalysen er behandlet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. PT informerer desuden om de indgående drøftelser i UP vedrørende økonomistyring og kapacitetsbegrebet, samt mere overordnede drøftelser vedrørende praksisanalysen.
  Herefter beder PT bestyrelsen om input til og kvalificering af strategier for økonomistyring i næste OK og særligt indenfor speciale 62. Mange perspektiver og forslag fremkommer og vendes.
 • Forsikringsområdet. PT informerer om nyt fra området. Her nævnes at der på baggrund af en henvendelse til Dfys fra PF, Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) og de 2 sektionsbestyrelser er nedsat et udvalg med fokus på afdækning af hvilke indsatser der kan og bør igangsættes på forsikringsområdet. Udvalget består af repræsentanter fra Dfys., samt formændene fra de 2 sektionsbestyrelser, PF og EFPF.
 • Ind/udmeldelser. PG informerer om 2 indmeldelser, og 3 udmeldelser, hvoraf 2 skyldes ophør med klinik. Hertil en konvertering til passivt medlemskab i forbindelse med pension.
 • Professionshøjskolerne. PG informerer om online møde med studerende med ca. 30 deltagere. Den online form har den fordel at der samles flere deltagere, men desværre skabes ikke den samme ramme for vanlig debat og spørgelyst. Ligesom det kan være svært at målrette kommunikationen og skabe dialog, da mange studerende har slået både mikrofon og kamera fra under mødet. Det drøftes kort i bestyrelsen hvorledes denne udfordring kan imødekommes.
 • IPPTA. Dette punkt drøftes under pkt. 5


5. Konstituering af bestyrelsen i relation til poster og ansvarsområder

Bestyrelsesposter

 • Formand. PT
 • Næstformand. PG
 • Sekretær. MHJ
 • Kasserer. TRF, sammen med ekstern revisor Georg Hansen mhp. intro til kassererposten.

Råd og udvalg
Udvalg for Praksisoverenskomst. PT

Ansvarsområder

 • Kommunikation.
  • Nyhedsmail, hjemmeside, FB. PG og JO
  • Udvalg mhp udvikling af ny kommunikationsstrategi. PG, MHJ, PF, BE
 • Medlemskartotek. PG
 • Forsikringsområdet. PT, BE og JO
 • IPPTA. JO og MHJ
 • Skoler og uddannelse. PG, TRF og PF
 • Organisationsudvikling i praksissektoren. Arbejdsgruppe nedsættes på næste bestyrelsesmøde, hvor også opgaveportefølje og mandat besluttes.

 

6. PF’s arbejdsgange

 • Forretningsorden. PF´s forretningsorden er sidst opdateret i 2018, og vil fortsat danne grundlag for bestyrelsesarbejdet i PF. Det aftales at den bør genbesøges jævnligt, og opdateres løbende ved behov.
 • Honorering. Vejledning til honorering er sidst opdateret i 2018, og det besluttes efter gennemgang af denne, at vejledningen fortsat vil danne grundlag for honorering af bestyrelsesarbejdet.
 • Internt dokumentarkiv. Fortsat brug af Dropbox som fælles dokumentarkiv, og registrering af aktiviteter og honorarafregning mv.
 • Vedtægter. PF´s vedtægter er senest ændret ved den Ekstraordinære Generalforsamling i 2018, og disse danner for nuværende grundlag for PF´s virke. Det besluttes at disse skal genbesøges mhp. overvejelser om ændring af krav om fysisk afholdelse af Generalforsamlinger.
 • Introduktion til arbejdsgange. PT koordinerer med PF vedrørende intro og indføring i bestyrelsesarbejdet.


7. Evaluering af GF

Vi evaluerer generalforsamlingen på baggrund af egne samt deltagernes feedback. Vi drøfter fordele og muligheder kontra udfordringer ved en online afholdelse, samt potentielle optimeringsmuligheder. Overordnet har vi fået god feedback fra deltagerne, og vurderer samlet set at denne første online GF var velfungerende.
Opmærksomhedspunkter:

 • Dirigentvejledning skal opdateres specifikt med henblik på online GF.
 • Dirigenten skal underskrive referatet. PT sender derfor referat til dirigent Ann Sophie Orth (ASO) til underskrift.
 • PT foreslår at der fremadrettet er to i bestyrelsen der er ansvarlige for sikring af rettidig indkaldelse af alle medlemmer, samt alle tilmeldte får adgang til generalforsamlingen.


8. Repræsentantskabsmøde

Vi drøfter hvorledes vi bedst skaber kontakt og dialog med vores medlemmer vedrørende Repræsentantskabet og de emner der forventes drøftet og besluttet, samt eventuelle forslag fra PF.
Det besluttes at arrangere online medlemsmøder, og at kommunikationsudvalget laver oplæg til strategi og form der understøtter medlemsdialoger. Dette både vedrørende form og indhold.
Dette fremsendes til den øvrige bestyrelse mhp. drøftelse på næstkommende bestyrelsesmøde. Alle i bestyrelsen inviteres til at komme med input til dette arbejde.


9. Forslag til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde marts 2021

Der er deadline for forslag 15. januar 2021. Vi drøfter mulige forslag vedrørende henholdsvis Arbejdsforhold i praksissektoren og Udvalg under Danske Fysioterapeuter i relation til praksis og privatsektoren. Disse BE og JO laver udkast til disse.


10. Planlægning af møder 2021

Mødestruktur drøftes mht. mødeinterval, form og datoer. Det besluttes at vi mhp. på rammesætning for bestyrelsens
Datoer:

 • Den 15.12.20 kl 16.30 - 18.30 på Zoom
 • Den 12.01.21 kl 15.30 - 18.00 på Zoom

Emner til drøftelse:

 • Suppleanter inddragelse mht. henholdsvis møder og mailkorrespondancer
 • Medlemskontingent og rabat for nye medlemmer 2021
 • Målsætning og handleplan 2021-2022


11. Eventuelt

Ingen emner under dette punkt.


12. Evaluering af mødet.

Vi evaluerer mødet, samt det tekniske og praktiske forhold i Zoom. Der er enighed om at det har været et godt møde med afklaring på mange formelle forhold vedrørende konstituering, ansvarsområder mv. Desuden givtige og nuancerede diskussioner vedr. tilpasning og modernisering af økonomistyring og kapacitetsbegrebet under OK.