Referat bestyrelsesmøde 18.06.2019

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag 18.06 2019 kl. 09.00 – 15.00.
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade, Lokale 1E
Til stede: PT, PG, JO, TR, JNH, BE og MHJ
Referent: MHJ


Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Valg af ordstyrer og referent

JO er ordstyrer. MHJ er referent.

 

2. Prioritering af dagsorden, samt punkter til Eventuelt

Ingen ændringer til dagsordenen. Et enkelt punkt tilføjes under Eventuelt.

 

3. Siden sidst

Kort orienteringsrunde om nyt hos hver enkelt i bestyrelsen.

 

4. Orientering fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP - Møde d. 03.06 aflyst og flyttet til d. 28.06. Info om direkte adgang.
 • Forsikringsområdet - Intet nyt fra området fraset allerede kendte udfordringer med kontinuerligt øgede administrationsopgaver. JNH nævner igen modellen der benyttes i UK. Her håndteres alle forsikringsordninger gennem et samlet systemet kaldet ”Blue Zinc”. PT og JHN kontakter Erhvervschef Katrine N. Hansen med henblik på snarligt møde om forsikringsområdet.
 • Ind/udmeldelser - PG informerer om, at der ikke har været ind- eller udmeldelser.
 • Professionshøjskolerne - PG og TR har besøgt Via University, Holstebro sammen med Stefan Kragh fra Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter. De drøftede desuden det fremtidige samarbejde på dette område, da kommunikationen i en periode har været udfordret. Vi gør det klart at PF fremover gerne prioriterer årlige besøg på alle 10 skoler i Danmark, og gerne i samarbejde med EFPF.
 • IPPTA - JNH informerer om sidste nyt fra det internationale samarbejde hvor kommunikationen oftest foregår gennem systemet ”What´s app”, der har krypteringsmuligheder.
 • Reaktioner på de nye kontrakter - Vi vender kort tilbagemeldinger fra medlemmer, samt bestyrelsens overvejelser vedrørende de nye basiskontrakter.
  Vi beslutter at lave nyhedsinfo til vore medlemmer angående de to funktionærkontrakter for henholdsvis fast løn, og provisionsbaseret løn med minimumsløn. De træder i kraft pr. 24.06.19 for alle ny-indgåede kontrakter, mens den vedtagne overgangsordning løber frem til 24.09.19. Herefter skal alle klinikker have implementeret lønniveauer svarende til basis kontrakterne, mens øvrige vilkår kan forblive som hidtil.
 • Arbejdsmiljø – PT informerer om en nylig kontakt fra Brian Errebro-Jensen, Dfys. der ønsker at involvere PF i fremadrettet arbejde vedrørende arbejdsmiljø, og gerne vil medtage tidligere udarbejdede rapporter i PF regi. Vi drøfter lovpligtige APV samt arbejdsmiljø/sikkerhedsorganisation ved mere end 10 ansatte, og beslutter at lave medlemsnyhed på FB om dette.
 • Frit Valgs Ordning - PT orienterer om at genoptræning efter sundhedslovens §140, som er sat i Frit Valgs Ordning på basalt niveau, inden så længe forventes udvidet til avanceret niveau.
 • Eksterne samarbejder - PT. orienterer om nylige kontakter og overvejelser om strategiske samarbejder med eksterne parter som DSF, Sektionsbestyrelserne og EFPF.


5. PF målsætning & strategiske fokusområder

Vi arbejder videre med PF målsætning og strategiske fokusområder, herunder strategiske samarbejder. Vi kvalificerer de fremtidige samarbejder om konkrete emner.

blobid1.png

Fra referat af 18.-19.02.19:

Fagpolitiske
1. Øge praksissektorens status som attraktivt arbejdsområde. Eks Samarbejde med professionshøjskoler ved besøg, samt etablering af praktiksteder i praksissektoren.
2. Styrke de praktiserende fysioterapeuters rolle, som en naturlig og uomgængelig tværfaglig samarbejdspartner - og formaliseret del af primærsektoren via en stærk og fleksibel landsoverenskomst.
3. Faglig autonomi eks. gennem direkte adgang til fysioterapi med tilskud.
4. Samarbejde med Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) og Sektionsbestyrelserne i Dfys.
5. Facilitere en bred analyse af praksissektoren – patient, samfund og fysioterapeut perspektiv. Herunder facilitere at vore medlemmer svarer på spørgeskemaer, og deltager i arbejdsgrupper og debatter mv.
6. Sikre og øge PF´s positionering og synlighed, samt medlemsinddragelse og –tilgang.

Økonomiske
1. Fastholde og skabe arbejdspladser
2. Ordnede forhold for alle praktiserende fysioterapeuter
3. Fleksible rammevilkår i OK
4. Skabe overblik indenfor forsikringsområdet
5. Genoptræning efter sundhedsloven – eks. Frit valgs ordning

Faglige
1. Samarbejde med DSF og faglige selskaber, eks. vedrørende specialistordning, kompetenceprofil i praksissektoren, turnusordning.
2. Facilitere den kommende akkrediteringsproces


6. Samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi

Vi drøfter fremadrettede potentielle samarbejdsflader med DSF, og udarbejder kort oplæg til mødet d. 27.08.19 kl 11.00-12.30 med deltagelse af henholdsvis formand Lars Henrik Larsen og næstformand Gitte Arnbjerg fra DSF.
Vi er nysgerrige på DSF´s formål, vision og organisering, samt DSF´s overvejelser om et fremtidigt samarbejde – og indkredser følgende emner med tilhørende spørgsmål:

 • DSF - Hvorledes er DSF organiseret, og hvad er DSF´s formål og vision?
 • Samarbejde - Hvilke samarbejdsflader ser DSF potentielt med PF?
 • Kompetenceprofil målrettet praksissektoren - Hvorledes følger vi i PF bedst op på tidligere møde med Lars Henrik Larsen om dette emne – og kunne DSF se muligheder i at samarbejde om dette?
 • Specialistordning – Er specialisering relevant i og for praksissektoren? Hvorledes kan PF understøtte processen med specialisering og kompetenceudvikling?
 • Grunduddannelse og turnusordning - Hvorledes sikres og løftes den faglige kvalitet på grunduddannelsen? - og hvilket syn har DSF på eks. turnusordning for alle nyuddannede fysioterapeuter jf. ordningen i Norge?
 • Fremtidens Fysioterapi - Hvor se DSF ”Fremtidens Fysioterapi”- og hvorledes arbejdes der med dette i DSF og de faglige selskaber?
 • Direkte adgang til Fysioterapi med offentlig tilskud – Har Fysioterapeuter for nuværende kompetence til at varetage denne opgave? Bør opgaven optimalt set varetages af specialister eller generalister?


7. Samarbejde med Sektionsbestyrelserne

Vi drøfter hvilke opgaver sektionsbestyrelserne med fordel kunne løfte, og hvilke opgaver PF kunne løfte sammen med dem.
For at skabe dialog om dette har PT. kontaktet Tine Hasselbrink, Formand i Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiver-ansvar /SALS, mhp. fremtidigt møde. PT har derudover været i dialog med bestyrelsesmedlem i SALS, Charlotte Larsen.

 

8. Direkte adgang til Fysioterapi med tilskud

Vi følger op på dialogen om dette emne fra forrige møde. Vi drøfter eksempelvis om vi i bestyrelsen kan nå frem til en fælles holdning til, hvordan eventuelle ekstra midler til fysioterapi med tilskud bedst udmøntes. Dette såfremt den tidligere regerings udspil følges op af en ny regering.
Vi vender forskelige muligheder, men når ikke frem til en endelig fælles holdning. Bør der eks. udbydes nye ydernumre/kapaciteter i den tidligere foreslåede projektperiode på 5 år, og hvorledes udrulles og tilbagerulles sådanne midlertidige kapaciteter.

 

9. GLAID udmelding fra Danske Regioner

Dette punkt udsættes til næste møde.

 

10. Generalforsamling 2020.

Vi vender GF 2020 vedrørende tid, sted, evt. samarbejdspartnere, og oplægsholdere. Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af BE og JNH.
Spørgsmål til PF medlemmer via FB opslag:

 • Hvad skal til for at du kommer til Generalforsamling i PF i 2020?
 • Hvad skal PF og bestyrelsen arbejde for i næste periode for at varetage dine interesser som praktiserende fysioterapeut?
 • Hvilken viden skal vi servicere dig med til GF?
 • Vil du være med hvis vi sørger for mulighed for online deltagelse via Web cast, og spørgsmål gennem interaktivt medie?


11. Kommende FB opslag

 • Lovpligtige APVér samt arbejdsmiljø/sikkerhedsorganisation ved over 10 ansatte /JO
 • Generalforsamling 2020 /BE
 • Akkreditering /JO
 • Sommerhilsen /PG


12. Eventuelt.

PT. orienterer om at Lotte Colberg, lederkonsulent i Dfys. har henvendt sig mhp. interview. Dette for at indsamle inspiration til programmet for næste års lederkongres, der afholdes af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.


13. Planlægning af møder 2019

D. 27.08 kl 9.00 – 15.00 Dfys.
D. 08.10 kl. 9.00 – 15.00 Dfys.
D. 19.11 kl. 9.00 – 15.00 Dfys. inkl. middag


14. Evaluering af mødet

Det har været et givende møde med megen orientering samt gode dialoger, særligt vedrørende strategiske fokusområder og potentielle samarbejder med eksterne aktører.