Referat bestyrelsesmøde 01.06.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: 01-06-2021 kl. 14-17
Sted: Zoom
Til stede: JO, TRF, PG, BE, PF, PT, MDH
Referent: PF


Dagsorden til bestyrelsesmøde

 

1. Valg af ordstyrer: PT


2. Prioritering af Dagsorden.

Noget til evt.


3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

UP: Møde sidste uge. PT Refererer fra mødet.
Forsikringsområdet: Intet nyt - møde om 15 dage.
Ind/udmeldelser: 1 indm.
Professionshøjskolerne: PG skal undervise Absalon-Roskilde 10/7/21. Virtuelt. Tina har fysisk fremmøde på UCN Aalborg 10/7.
IPPTA: JO og MDH er tilmeldt virtuelt møde på IPPTA om hvad der sker i praksissektoren i de enkelte medlemslande.
Medlemshenvendelser: JO har modtaget spørgsmål om advokatundersøgelse fra Hortens hvor Danske Fysioterapeuter fritages for erstatningsansvar, hvis de forringer forholdene for klinikejere.
Retningslinjer facebookgrupper: – Er der bremset jobopslag? - 2 opslag slettet, hvoraf det ene blev lagt op igen med oplysninger om at standard kontrakterne følges.
PT foreslår, at søge dialog med forfatterne af de afviste opslag, hvis standardkontrakterne ikke følges. Det er dog svært, hvis de ikke besvarer spørgsmål pr. messenger.
Status på overdragelse af revisorposten: TRF Mødes med Georg i morgen tidlig. Der vides mere om program, planer m.m. efter møde. TRF Undersøger muligheden for betalingskort

 

4. Arbejdsmiljøpjece

Er der noget nyt? MDH har bragt det op i Regionsbest i region Sjælland. Status er, at Regionsbestyrelsen arbejder videre med pjecen i samarbejdes DFYS. Når det endelige resultat ligger klar deltager PF gerne i formidlingen af ”pjecen”

 

5. Aftrapning af værnemidler

Har behovet for værnemidler ændret sig?
PG pointerer, at der bør differentieres, hvis både behandler og patient er vaccineret også bruge fuldt værnemidler, hvis den ene part ikke er vaccineret. Udoverværnemidler kunne man overveje det samme i forhold til afstandskrav, holdstørrelse, desinficering/afspritning og Covid-19 testning. Eksempelvis ved at anvende færre hj.midler på plejehjem med vaccineret borgere/personale.

Skal vi forsøge få DFYS til at få dem til at arbejde politisk, for en aftrapning af værnemidler?

Har været på UP i sidste uge. UP ønskede status. Der arbejdes videre på nye regler for personale.
JO spørger, om der skal anvendes ressourcer nu på at forsøge påvirke SST, når der allerede ligger en plan for udfasning af værnemidler hos terapeuter.
TRF enig.
PG ønsker, at der diskuteres afstandskrav, hygiejnekrav m.m. Eksempelvis differentiering mellem to personer, som er vaccineret.
PT: Vi kan ikke influere reglerne

BE pointerer, at SST har fremlagt nye retningslinjer, der lægger op til at alle færdigvaccinerede, derfor inkl. Sundhedspersonale, ikke behøver overholde bl.a. mundbindskrav, afstandskrav eller testkrav, hvis personerne ikke er i øgede risiko..

PT kontakter Dfys for at høre om de seneste retningslinjer fra SST også gælder i praksissektoren.


6. Forslag til REP (PT og JO)


PT og JO argumenterer for hvorfor de ikke sendte forslag afsted.

PT og JO vil gennemgå de indkomne forslag til REP. Så snart de modtager dem. JO får arrangeret mail med ferieplan.

 

7. Praksisanalyse/yderdebat:


JO mundtligt referat fra møde om ”fremtidens praksissektor” med HB, SALS, Arbejdsgiversektionen og EFPF.


Hvilke ændringsforslag kan vi komme med, så vi kan acceptere hvert punkt? Læs venligst HB´s forslag igen inden mødet (vedhæftet)


8. Forberedelse af virtuelt møde med Kjeld Møller Petersen 24/6-21


Hvad skal vi have svar på? Hvad er omdrejningspunktet for mødet?
JO ønsker, at vi får en diskussion af praksisanalysen og dens undersøgelsesmetode. Skal vi komme med mere konkrete spørgsmål?
PT: tænker, at Kjeld kan høres ad ang. erfaringer i Norge og Sverige og konstruktive input til forbedringer. “hvordan kunne man se på sundhedssystemet i vores land?”
Derudover kan der spørges ind til, om man kan ændre systemet – juridisk.
PG: Måske høre, hvad han tror, at regeringen vil tænke.
JO: morten og Tine deltager – disse skal inkluderes i forslag til dagsorden.

JO: Hvor længe skal det vare?
PT foreslår 2 timer bookes.


9. Hvad skal postes inden næste møde?


Anbefalingerne fra SST - såfremt de gælder terapeuter – dette cleares med Sille.

Opslag fra skolerne.

Forslag fra REP, når disse kommer ud.

 

10. Eventuelt


JO: Nyhedsmail. JO arbejder videre på løsning. Evt. Via den interne mailadresse.

Aflønning sekretærjob: Der aftales efter mødet, at opgaven honoreres med alm. timeløn

Det besluttes, at referat sendes til medlemmerne via intern mailliste og ikke gennem Facebook

 

11. Evaluering af mødet.