Referat af Extraordinær Generalforsamlingen 27.11.2018

PF fik gennemført de nødvendige vedtægtsændringer, for at vi kan beholde vores politiske mandat i Udvalg for Praksisoverenskomster (UP). Desuden fik vi besat de tre vakante pladser i bestyrelsen.

Ekstraordinær Generalforsamling 2018

Tid: Tirsdag d. 27.11.18 kl. 19.00 - 20.30

Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København

Til stede: 11 medlemmer inklusiv 7 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 gæster.

Gæster: Tina Lambrecht og Karen Langvad, Danske Fysioterapeuter.

Referent: Maja Helbo Jensen

 

Velkomst v. Formand Marianne Kongsgaard

Marianne takker for fremmødet til den Ekstraordinære Generalforsamling, og spørger til gæster, hvorefter 2 gæster registreres. Grundet den lille forsamling foreslår Marianne Kongsgaard en kort præsentationsrunde.

 

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstiller Per Norman Jørgensen som dirigent, hvilket godkendes af forsamlingen.

Dirigenten erklærer herefter Generalforsamlingen for lovligt indvarslet i relation til love og vedtægter. Således varslet mere end 14 dage forud, og forslag til vedtægtsændringer mere end 7 dage forud.

Dirigenten spørger til emner under punkt 7. Eventuelt, hvilket ikke er tilfældet.

 

2. Forslag om vedtægtsændringer

Marianne Kongsgaard beskriver baggrund og formål i relation til bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer i relation til PF´s formålsparagraf. Kan hentes som PDF her.

Ændringen er nødvendig for at bevare PF´s mandat i Udvalg for Praksis hos Danske Fysioterapeuter, og lyder som følger.

§ 2 Formål

Fraktionen er en landsdækkende organisation under Danske Fysioterapeuter med det formål, at varetage fysioterapeuter indenfor overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn`s (RLTN) praktiserende fysioterapeuters fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser.

Per Normann spørger til hvorledes forsamlingen skal stemme vedrørende forslaget, og åbner for spørgsmål fra forsamlingen.

Der spørges til antallet af medlemmer i PF, der arbejder henholdsvis indenfor og udenfor landsoverenskomsten. Det estimeres at 450 medlemmer arbejder indenfor, og 35-40 medlemmer uden tilknytningen til overenskomsten.

Søren Qvist spørger til hvilken status man har som medlem udenfor, og Marianne Kongsgaard understreger at alle praktiserende fysioterapeuter, der kan støtte op om formålet fortsat kan optages som fuldgyldige medlemmer.

Mark Ebbesen nævner sin bekymring for at PF kun repræsenterer fysioterapeuter indenfor landsoverenskomsten, og opfordrer til at PF's bestyrelse fremadrettet overvejer om navnet skal ændres for at afspejle fraktionens formål.

Marianne Kongsgaard beskriver at det fortsat er oplagt at samarbejde med EFF i relation til uddannelse, forsikringer mv.

Dirigenten bringer forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Der gøres opmærksom på at forslaget er lovgivningsændrende, hvorfor der skal være 2/3 flertal. Forslaget vedtages med 11 stemmer for, og 1 imod.

 

3. Valg til bestyrelsen

3.1 Bestyrelsen

Der er 3 vakante pladser i bestyrelsen, idet

  • Marianne Kongsgaard Jensen, som længe planlagt udtræder af bestyrelsen og dermed fratræder som formand.

  • Birgit Ravn Mortensen, som nyligt indtrådt suppleant ønsker at udtræde.

  • Mark Ebbesen, ønsker at udtræde for at arbejde videre politisk i Erhvervsnetværket For Frie Praktiserende fysioterapeuter /EFPF

 

3 kandidater ønsker at opstille til bestyrelsen:

  • Tina Rank Franzen, Ejer Arden Fysioterapi, Region Nordjylland

  • Jesper Ottosen, Ejer Ishøj og praksiskonsulent, Region Hovedstaden

  • Bo Egebjerg, Ejer Vig Fysioterapi, Region Sjælland

Kandidaterne vælges af en enig forsamling. Det bemærkes at dette ikke giver den ønskede konstellation af henholdsvis ansatte, lejere og ejere i bestyrelsen. Der var dog ingen ansatte eller lejere, der ønskede at valg til bestyrelsen, hvorfor de vakante pladser besættes af de opstillede kandidater.

 

3.2 Bestyrelsessuppleanter

Følgende kandidater ønsker at opstille som suppleanter, og vælges af en enig forsamling:

1. Suppleant: Marjanne D Hollænder Lejer Fysium, Region Sjælland

2. Suppleant: Søren Qvist, Ejer Frederikssund Fysioterapi, Region Hovedstaden

 

4. Eventuelt

Per Tornøe takker på bestyrelsens vegne Marianne Kongsgaard for hendes store engagement og dedikation som formand i PF gennem mange år, og for det gode samarbejde i bestyrelsen. Han overrækker herefter en afskedsgave fra bestyrelsen.

Dirigenten afslutter dagsordenen, og lukker generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Marianne Kongsgaard og Per Tornøe takker de fremmødte, samt bestyrelsen og uddeler vin og særlig tak til dirigenten Per Norman Jørgensen.

Tina Lambrecht runder af med en tak til Marianne Kongsgaard for hendes meget store indsats i PF og i Danske Fysioterapeuter.