Referat af Generalforsamlingen 17.03.2022

Fagkongressen dannede god ramme for en debatterende generalforsamling, hvor medlemmerne fik rig mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen eller komme med opfordringer.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: 17/3-2022
Sted: Odense kongrescenter

Bestyrelsen: Jesper Ottosen (JO), Poul Gørtz (PG), Per Tornøe (PT), Tina Rand Franzen (TRF), Bo Egeberg (BE) og Marjanne den Hollander (MH).
Gæster: Jeanette Præstegaard, Formand for Danske Fysioterapeuter


Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Per Norman Jørgensen
Referent: Tina Rank Franzen

Generalforsamling erklæres lovlig efter vedtægterne.
Valg af stemmetællere: Poul og Birgit

 

2. Årsberetning til godkendelse

Se den skriftelige beretning.

JO laver mundtlige nedslag i beretningen med fokus på akkreditering, datafangst, forsikringsområdet, formandsvalget, lønundersøgelsen, repræsentantskabet og slutligt regeringens ny fremlagte oplæg til sundhedsreformen.

Herefter giver dirigent Per Norman mulighed for diskussion med afsæt i formandens beretning

Thomas, klinik Skanderborg og Randers:
Kunne kontingent laves således, at klinikkerne køber medlemskab til deres ansatte. JO forklarer, at det er afprøvet hos Dfys, som ikke mener, at det er muligt da medlemskab er bundet op på CPR
PG: Det er ønskeligt at forsøge at bringe det op igen, så det evt. også kunne bringes ind i de faglige selskaber.

PT: der har været brugt megen tid på forsikringsområdet. Det forsøges fortsat at italesætte prissætning, betalingsvilkår mv.

Pernille, Virum fysioterapi: Der er behov for øget kommunikation. Mange er ikke opmærksomme på at PF findes og mange indlejere og ansatte interesserer sig ikke i fagpolitik, fordi de grundlæggende er tilfredse.

Poul Poulsen, Indlejer Nykøbing Mors: Der er problematisk, at der er lavet facebook gruppen PFys (JO pointerer at PF ikke er stifter af den gruppe) Han synes ikke at kontingentet er for højt.

PT: der har været en tanke om at PF skulle lave 3 grupper – ejere, lejere og ansatte

MH: netværkskonsulenterne kan blive et redskab til kommunikation ud i klinikkerne

JO: der har været forsøgt at skabe kontakt til klinikkerne på flere fronter, men det må forsøges igen og mere.

Søren, ny klinik ejer: Har ikke været opmærksom på PF og var ikke klar over, at man aktivt skulle melde sig ind i fraktionerne. Det er ikke prisen men uvidenhed.

Anders medejer af klinik: Formandsvalg med lav stemmeprocent og oplever selv, at han har haft svært ved at finde ud af hvad Dfys gør for ham og ydermere hvad kan PF gøre for ham.

TRF: PF har stor fokus på at komme ud på skolerne

PG: Det er et samfundsproblem/tendens, at det er svært at få folk til at engagere sig.

Thomas: Oplever at der har været fejl i basiskontrakterne især til ulempe for de ansatte. Det er problematisk, at fejl ikke kan rettes, før de kan genforhandles.

Anders: Ønsker ikke at PF’s facebook skal være lukket, selvom det kan blive en slagmark.

Maja Helbo medejer klinik i Kalundborg: Meldte sig ind i PF og gik ind i bestyrelsen, da hun var indlejer for at finde et fælles ståsted og en platform til at arbejde med kvalitet i praksis. Der er behov for at finde tilbage til at finde det fælles ståsted. Fokus på at finde fællesskabet igen.

Birgitte, indlejer: Håber at der kan blive mere plads til debat, men den hårde retorik har gjort det svært at blande sig.

Thomas: Bliver trist over at formænds kandidaterne går med udokumenterede historier mv. i stedet for at søge eksperters bud på fremtidens praksissektor

Jeanette Præstegaard: Fysioterapeuter skal stå sammen omkring fag og profession men ikke omkring løn og ansættelsesforhold. Det er interessant at høre, at PF arbejder med datafangst, og er enig i at der er vigtigt at arbejde videre med, for at fysioterapeuter kan vise sin berettigelse over for sundhedsstyrelsen.

Ove, klinikejer Bramming: Takker PF for at de har forsøgt at holde den gode og ordentlige tone under formandsvalget. Det er godt at PF’s dialog er transparent, og vigtigt at den foregår i åbne fora.
Selvom formandvalget ikke er faldet ud som ønskeligt, så kan det måske mobilisere de praktiserende fysioterapeuter og potentielt give flere medlemmer til PF.

Thomas: Det kan være svært at få de unge til at forstå vigtigheden af at melde sig ind i PF. Kunne der være en gulerod til nyuddannede, feks. ”klar til klinik” kurser ligesom FysioDanmark afholder eller lign.

JO: Det er en god ide som skal kigges mere ind i og det er ikke nok kun at snakke med de studerende en gang på 7. semester, men det kunne være ønskeligt at de introduceres løbene gennem hele uddannelsen.

Søren: Bør Dfys ikke være mere aktive i at undervise de studerende i organisationens struktur. Er det muligt for PF og EFPF at samarbejde mere.

MH: regionsformændene besøger skolerne og fortæller om arbejdsmarkedsstruktur, men de studerende er fyldt op med studiet og der er lav deltagelsesprocent.

JO: Vil gerne forsøge at kontakte Mark Ebbesen og EFPF igen for at skabe dialog.

Anders: Det er ærgerligt, at der stadig er klinikker der ikke følger basiskontrakterne. Kan der ikke gøres noget, sådan de få ikke ødelægger det for de mange.

JO: Der er behov for at få løftet flere sager op i nævnet. Det kunne ønskes, at der rejses et forslag til repræsentantskabet om at sektionerne SKAL rejse sager, de bliver bekendt med, således de ikke kun fylder på SoMe Der er sanktioner på vej mod klinikker, der ikke er medlem af Dfys.

Klinkejer Århus: Hvor mange klinikker er det reelt der ikke følger kontakterne?

PT: Uanset hvor mange så er det for meget og det skal stoppes, fordi det skaber dårligt ry for hele praksis.

Pernille: Der er behov for konkrete løsninger på hvordan vi bedre kommunikere med hinanden. Der er en vilde vesten på SoME

JO: Det er gode pointer omkr. kommunikation og det vil PF arbejde videre med.

Per Norman: Kan formandens beretning godkendes

De fremmødte medlemmer godkender formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse 

Se regnskab og budget som er udsendt
Regnskab og budget fremlægges og godkendes.

 

4. Fastsættelse af kontingent

• Bestyrelsen foreslår at kontingentet holdes uændret på 925 kr., hvilket godkendes af de fremmødte medlemmer.
• Thomas foreslår at jobopslag f.eks, via et nyhedsbrev via PF kan koste noget for at øge omsætningen i PF

 

5. Punkter til diskussion

Forslag til emner som kan tages op på virtuelle medlemsmøder
- PF’s arbejde
- Formandens beretning live
- Gode historier fra praksissektoren
- Analyse af formandsvalg og fremtidig strategi
- Hvad har vi lært af akkreditering, og hvilke ønsker er der til kommende model
- Hvordan får PF flere medlemmer?

Der ydres ønske om, at der også afholdes fysiske møder og/eller evt. hybride møder.

 

6. Forslag til vedtægtsændringer

• Studerende medlemsskab skal have arbejde på overenskomstklinik
• Indmeldelses i PF kan ske via fraktionens hjemmeside
• Mulighed for afvikling af digital generalforsamling, under særlige omstændigheder 

Alle tre vedtægtsændringer godkendes af de fremmødte medlemmer.

 

7. Indkomne forslag

• Ingen indkomne forslag


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter

Hele bestyrelsen er på valg

 • Tina Rank Franzen 27 stemmer
 • Marjanne den Hollander 24 stemmer
 • Bo Egeberg 25 stemmer
 • Poul Gørtz 28 stemmer
 • Per Tornøe 28 stemmer
 • Jesper Ottosen 26 stemmer
 • Morten Kronborg, stiiler op, 4 stemmer
 • Birgitte Nielsen, stiller op, 26 stemmer

Valg af suppleanter 

 • Morten Kronborg vælges
 • Søren Fastner Vestbo vælges

 

9. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Begge revisorer og revisorsuppleant er på genvalg
Revisor Lars-Peter Jensen ønsker ikke at genopstille

 • Revisor Kurt Bach Nybye ønsker at genopstille og vælges
 • Thomas Rasmussen stiller op og vælges
 • Revisorsuppleant Troels Eskerod ønsker at genopstille og vælges


10. Eventuelt

Der er ikke noget til eventuelt