Referat bestyrelsesmøde 20.10.2020

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag d. 20.10.20 kl. 21.00 - 22.45
Sted: Zoom
Til stede: PT, PG, BE, TR, JO, MHJ
Fraværende: JNH

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer, og MHJ er referent


2. Prioritering af dagsorden, og punkter til Eventuelt

Vi prioriterer dagsordenen, og tilføjer 2 emner vedr. kommunikation og opslag på Facebook under Eventuelt.


3. Bestyrelsens beretning

 • Direkte adgang /JO
 • IPPTA /JNH
 • Medlemstal /PT


4. Regnskab og Budget

Vi gennemgår regnskab og budget inklusiv kontingentforslag,


5. Medlemsdebat og dialog

Vi drøfter hvilke relevante emner, vi bør have dialog med medlemmer om. Dette for at sikre indblik i vores medlemmes perspektiv, så vi agerer på deres mandat.
Hvorledes bruger bestyrelsen bedst vort mandat? Hvad finder vore medlemmer vigtigt, at vi arbejder med og for i den næste periode? Hvor skal PF søge at påvirke udviklingen?


Praksisanalysen:

 • Giver analysen overordnet et retvisende billede?
 • Kapacitetsbegrebet, omsætning over/under 30 timer, omsætningslofter
 • Priser og øvrige forhold ved salg/afhændelse af klinikker
 • Overvejelser om organisationsændringer og salg/afhændelse af klinikker under OK
 • Når 54% af klinikejere uden for OK ikke er interesseret i at arbejde under OK pga. Dårlig økonomi, dårlige uddannelsesmuligheder og for megen administration, er det så et tegn på at vores Overenskomster er blevet for tyndslidte?

Strukturreformen:

 • Hvad er den overordnede holdning til reformoplægget, der findes på Fysio.dk
 • Klynger
 • Hvordan engagerer vi bedst

Covid19 situationen:

 • Status, Økonomi, Samarbejds- og arbejdsmiljø


6. Praktik under GF

 • Dirigent /ASO
 • Support teknik vedr. billede/lyd mv. /Ekstern support
 • Support ved evt. afstemninger gennem Surveyxact / Niels Erik Kaaber eller Fie
 • Stemmetællere /ASO + Support vedr. Surveyxact
 • Opsamling på chat og håndsoprækningsfunktioner i Zoom /PG
 • Referent /MHJ
 • Gennemgang af beretning /PT
 • Regnskab og budget /JNH
 • Debat- og dialog facilitatorer /BE, JO, TR
 • Deadline på tilmelding 01.11.20 kl. 23.55
 • Invitation + vejledning til online deltagelse /PG

 

7. Eventuelt

 • Kommentar på opslag fra Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter /BE
 • Rammer for kommunikation og opslag i PF Facebookgruppe /PG


8. Evaluering af møde, samt brug af Zoom

Vi evaluerer mødet, samt det tekniske og praktiske forhold i Zoom mhp. forberedelse inden GF. Der er enighed om at det har været et godt møde med afklaring på mange forhold vedr. afholdelse af Ordinær Generalforsamling. Dog er der ligeledes enighed om at mødetidspunktet er for sent, og fremover bør igangsættes senest kl 20.00.

Vedrørende brug af Zoom er der overordnet tilfredshed. På baggrund af dette, samt opbakning til fuld online GF fra vore medlemmer, tages den endelige beslutning om online afholdelse af Ordinær Generalforsamling 2020 af en enig bestyrelse. Således med deltagelse af forsamlingen via Zoom, og fysisk deltagelse af bestyrelse, dirigent og teknisk support.