Referat bestyrelsesmøde 25.01.2022

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag 25.1 2022 kl. 09:00 – 15:00.
Sted:  Ledernes MødeCenter
Til stede: PG, PT, BE, MH, BE (virtuelt) og TRF (virtuelt)
Gæster: Nils-Bo de Vos Andersen, Gitte Arnbjerg, Lars Henrik Larsen, Bo Albertsen (pkt. 3+4)


Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer
TRF er referent

2. Prioritering af Dagsorden


3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP (PT og MH)
  • Møde d. 13/1
  • Datafangst: Hvordan implementeres, hvad er interessant og hvordan undgår vi meget ekstraarbejde.
  • Akkreditering: Hvordan kan det gøres fremadrettet nu IKAS lukker.
  • Kravs udveksling i forhold overenskomst sker d. 25/1. Der er ikke planlagt møde på politisk plan endnu.
  • Økonomiudviklingen viser et lille underforbrug på speciale 62, så vi ikke bliver ramt af honorarnedsættelser i 2022.
 • Forsikringsområdet (PT)
  • Det er gået i stå i forhold til arbejdsgruppen under UP.
  • Der har været et problem med helbredstillæg og tilskud til Danmark efter opbrugt tilskud til holdtræning. Problemet er blevet italesat, men PT er tvivl om det kan løses eller det kræver at klinikkerne stopper med at afregne direkte med kommunerne og lader pt selv klare det.
 • Ind/udmeldelser (PG)
  • 7 udmeldelser og 2 indmeldelser siden sidste bestyrelsesmøde
  • Det er en bekymrende udvikling og bestyrelsen må tage til efterretning, hvad årsagen er, og hvad der skal gøres, således vi fortsat har en berettigelse.
 • Professionshøjskolerne (PG og TF)
  • Ikke noget nyt
 • DSF (JO)
  • Ikke noget nyt
 • IPPTA (JO)
  • Der er virtuelt arrangement d 2/2, hvor medlemslandene skal behandle, hvilke værdi IPPTA har for det enkelte medlemsland og deres medlemmer.
  • Hvilken værdi har vi af IPPTA:
   • Et bredere perspektiv på at være praktiserende fysioterapeut
   • Datafangst
   • Gode/dårlige erfaringer omkring, hvordan praksissektoren organiseres
 • Medlemshenvendelser
  • Der har været nogle stykker i forbindelse med formandsvalgs valget både omkring diskussionerne på SoMe og de virtuelle medlemsmøder.


4. Præsentation af FysDB v. Nils-Bo


5. Diskussion af muligheder ved FysDB, datafangst og forankring

Der er behov for at finde finansiering af databasen, for at den kan bestå fremadrettet.
Der skal laves aftale og implementering af databasen, sådan den kan blive integreret i de eksisterende journalsystemer, således det bliver nemmere tilgængeligt i dagligdagen.
Den enkelte arbejdsplads og fysioterapeut skal se værdien i de opsamlede data.
Der er behov for at få ejerskab over data.

 

6. Generalforsamling

 • 17/3 2021 på Fagkongressen, kl. 20, husk at bestille forplejning
 • Dirigent: Per Norman har givet tilsagn
 • Plan for indkaldelse: Deadline: frist 12/1-22, sendte til redaktøren 5/1-22
 • Afvikling af generalforsamling

 

7. Regnskab 2021 og budget 2022

Regnskabet præsenteres af TRF der ændres på hvordan udgifterne til IPPTA fremstilles. TRF ændre og rundsender til den øvrige bestyrelse inden det sendes til revision


8. Formandsvalg

 • Spørgsmål til praksisdebatten på vælgermødet 25/1
  Emnerne for aftenens vælgermøde drøftes og der brainstormes på hvilke spørgsmål, der kan være relevant at stille, for at vores medlemmer kan blive klogere på, hvordan de enkelte formandskandidater potentielt kan påvirke praksissektoren fremadrettet.


9. Hvad skal postes inden næste møde?

 • Opslag om dagens bestyrelsesmøde
 • Påmindelse generalforsamling
 • Vakant plads i bestyrelsen
 • Husk fagkongres

 

10. Eventuelt

 • TRF informere om hvordan der registreres i dropbox i forhold til honorar, rejseomkostninger og udlæg
 • Bestyrelsesmøde d 22/2 flyttes til 2/3 fra kl 12.00 -16.00 virtuelt

 

11. Evaluering af mødet


Det har været et godt møde med spændende oplæg fra Niels-Bo og tilkendegivelse fra DSF om de gerne vil gå aktivt ind i arbejdet med implementering af redskaber til datafangst og kvalitetssikring i fysioterapi.
Ærgerligt at alle ikke kunne deltage fysisk og at mødet ikke kunne holdes i Dfys’s lokaler pga. corona reglerne for gæster i huset.