Referat bestyrelsesmøde 26.01.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag d. 26.01 2021 kl. 08.30 - 13.00.
Sted: Zoom
Til stede: PT, PG, BE, JO, TRF, PF og MHJ
Gæst: Stig Langvad deltager kl. 11.00 vedr. punkt 6
Referent: MHJ

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer og MHJ referent.


2. Prioritering af dagsordenen, samt punkter til eventuelt.

Henvendelse fra fagligt selskab om PF vil være med-forslagsstillere til forslag om et round table under Fagkongres 2022 mhp. at sætte fokus på fysioterapeutiske indsatser i et livsforløbs perspektiv til mennesker med funktionsnedsættelser opstået i barndommen.


3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • Repræsentantskabsmøde. Det er nu meldt ud, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde udskydes til d. 27-28.08.21 mhp. at afholde mødet fysisk. Deadline for indsendelse af forslag er derfor også udskudt til 26.04.21
 • UP. Møde d. 08.02.21
 • Forsikringsområdet. PT informerer om nyt fra forsikringsgruppen under UP. Der planlægges nu en survey mhp. at afdække administrationsbyrden på klinikkerne. Desuden revideres forsikringsoversigter udarbejdet af EFPF, PF og DFYS og forsøges sammenskrevet. PT, JO og BE arbejder videre med dette. Der vil fremadrettet være tæt og løbende dialog i forsikringsgruppen, samt kvartalsvise møder.
 • Medlemskaber. PG orienterer om ind- og udmeldelser, hvor der har været 3 udmeldelser og 1 indmeldelse.
 • Professionshøjskolerne. TR informerer om at hun har en aftale med Via Holstebro i foråret og en kommende aftale med UCN Ålborg. PG ikke haft kontakt til yderligere skoler.
 • IPPTA. JO har nu kontakt til IPPTA mhp. at videreføre arbejdet. JO og MHJ koordinerer mhp. involvering og deltagelse i den kommende Generalforsamling forsamling
 • SALS. PT informerer om dialog med SALS om en mulig TR stuktur.
 • COVID-19. Mange fysioterapeuter i praksissektoren søger viden og afklaring vedrørende vaccination og hjælpepakker.


4. Kommunikationsstrategi

Oplæg fra arbejdsgruppen (PG, MHJ, PF, BE). Drøftes ved næste møde.


5. Målsætning og handleplan

 • Praksisanalysen. Vi drøfter hvorledes PF faciliterer en nuanceret debat vedrørende praksissektorens fremtidige struktur, og dennes indvirkning og konsekvens for patienter, fysioterapeuter og samfund. Særligt drøftes perspektiver for den faglige kvalitet, patientsikkerhed, praktiserende fysioterapeuters jobsikkerhed og arbejdsforhold, samt samfundsmæssig kost effektivitet i sundhedsydelserne i primærsektoren. Det besluttes at der nedsættes en arbejdsgruppe med BE, JO og TR der laver oplæg vedrørende vægtige emner og pointer mhp. drøftelse på næste møde. Formidlingsstrategier drøftes og procesplan udarbejdes i kommunikationsudvalget, som oplæg til drøftelse og beslutning på næste møde.
 • Organisationsudvikling i praksissektoren. Drøftes ved næste møde, sammen med praksisanalysen.
 • IPPTA. Drøftes ved næste møde, når JO og MHJ har koordineret.
 • Medlemskaber. Nye/flere medlemmer. Drøftes ved næste møde, sammen med kommunikationsstrategi.


6. Vederlagsfri fysioterapi – kvalitetssikring og digitale sundhedsydelser

Drøftelse af kvalitetssikring og digitale sundhedsydelser vedrørende vederlagsfri fysioterapi med deltagelse af Stig Langvad, RYK.
Dette med afsæt i fremsendte materiale inkl. links fra Stig Langvad, bestyrelsesmedlem i Rygmarvskade foreningen.
Vi drøfter perspektiver og konsekvenser for patienter, og den faglige kvalitet og kost effektivitet, og det besluttes at PT bringer de fremkomne perspektiver videre til UP.
Fordele og potentiale:

 • Sammenhold og relation
  ==> Mellem patienter, mellem patient og fysioterapeut, patient og pårørende
 • Uafhængighed af transport og afstand
  ==> Bedre ressourceforbrug i hverdagen uden transporttid
  ==> Hyppigere konsultationer med lavere intensitet /tid
  ==> Observationer og træning i hverdagskontekst med de nødvendige hjælpemidler.
  ==> Hverdagsrehabilitering kan understøttes
  ==> Special ekspertise på tværs af geografi

Ulemper og barrierer:

 • Tekniske udfordringer med eks. IT til rådighed eller kompetencer hos patient eller fysioterapeut
 • Patientsikkerhed kan udfordres eks. ved balancetræning
 • Manglende remedier mv. i hjemmet
 • Begrænset mulighed for fysisk undersøgelse og intervention som guidning og støtte
 • Manglende forskningsmæssig afdækning af effekt
 • Manglende afdækning af Definition af målgrupper og afsendere

 

7. Planlægning af møder 2021

Online bestyrelsesmøder:

 • D. 16.02.21 kl. 16.00 - 18.30
 • D. 08.03.21 kl. 8.00 - 10.30
 • D. 23.03.21 kl 14.00 - 17.00

Øvrige datoer:

 • Deadline for forslag til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde d 26.04.21
 • Online medlemsmøder primo marts
 • Ordinært Repræsentantskabsmøde d. 27 - 28.08.21
 • Indsamling af krav til OK primo efterår mhp. forhandling i forår 2022


8. Kommunikation & sociale medier

 • Kompetenceprofil (PT)
 • Webinar med HB om praksissektoren (PG)
 • Hjælpepakker til selvstændige
 • Vacciner i praksissektoren
 • Kvalitetsudvikling og digitale sundhedsydelser vedrørende eks. Vederlagsfri Fysioterapi


9. Eventuelt

Vedrørende henvendelsen fra fagligt selskab om at være med-forslagsstillere til round table under Fagkongres 2022, drøftes og besluttes følgende i enighed.
PF kan bakke op om forslaget, og vil gerne være med-forslagsstillere. PT kontakter selskabet dd. og meddeler dette, samt at MHJ er kontaktperson.


10. Evaluering af mødet

Det har været et godt møde med mange drøftelse og dyberegående og nuancerede diskussioner. Der er enighed om at det er givtigt med disse lidt længere online møder i kombination med de kortere og hyppigere online møder.