Referat bestyrelsesmøde 06.10.2020

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag d. 06.10.20 kl. 17.00 - 18.30
Sted: Messenger
Til stede: PT, PG, BE, TR, JO, MHJ
Afbud: JNH

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer, og MHJ er referent.


2. Prioritering af dagsorden, og punkter til Eventuelt

Ingen ændringer til dagsordenen, eller punkter til Eventuelt.


3. Ordinær Generalforsamling

Vi gennemgår afholdelse af generalforsamlingen med henblik på afklaring af de praktiske forhold, samt beretningen. PT og PG har undersøgt muligheden for at benytte Teams på mødet dags dato, for at give indblik i systemets muligheder, og dermed kvalificere beslutning om eventuel brug under Generalforsamlingen. Vi kan dog konkludere at Teams ikke fungerede hensigtsmæssigt til formålet, og derfor ikke skal bruges. I stedet forventer vi at benytte Zoom, hvilket testes under næste møde.

 • Praktiske forhold
  - Det besluttes på baggrund af Covid19 situationen, samt juridisk rådgivning fra Dfys. at gennemføre Generalforsamlingen som kombination af fysisk tilstedeværelse af bestyrelse og dirigent og online deltagelse af forsamlingen. Dette kan potentielt skabe mulighed for øget medlemsdeltagelse, og dermed danne præcedens for fremtidige online deltagelse.
  - Lokale - Holmbladsgade i det store mødelokale fra kl 15.00
  - Online medie - Det forventes at benytte Zoom, hvilket testes under næste møde.
  - Valghandlinger - Muligheden for at benytte Survey Monkey eller Survey Xact ved en eventuel afstemning undersøges.
 • Medlemsinformation - PT sender mail til alle medlemmer med information vedrørende online deltagelse af forsamlingen grundet force major jf. Covid19, så det sikres at de kan afgive rettidig indsigelse mod dette såfremt der skulle være nogen.
 • Gennemgang af beretning. PT gennemgår emnerne i beretningen, og de enkelte emner prioriteres og uddelegeres. Deadline fredag d. 09.10.20 til PT, som samskriver og rundsender til den øvrige bestyrelse med henblik på endelig godkendelse på næste møde.
 • Emner som oplæg til debat med forsamlingen. Vi drøfter hvilke emner vi skal prioritere at få indblik i vore medlemmers perspektiver på og holdninger til. Dette med henblik på fortsat at sikre at vi agerer på mandat fra vore medlemmer. Kapaciteter, Praksisanalysen, Arbejdsmiljø og jobtryghed nævnes, og PT opfordrer til at der reflekteres yderligere og samles op på mødet d. 20.10.20
 • Uddelegering af opgaver. Zoom/PG, Survey Monkey/JO, Survey Xact/PT, Teknisk assistent og videokamara/PT. Forplejning/PT
 • Dato for ekstra online bestyrelsesmøde. Det besluttes at afholde et ekstramøde d 20.10.20 med henblik på endelig godkendelse af beretningen, samt afprøvning af henholdsvis Zoom og online afstemningsmedie- og procedure.


4. Eventuelt

Der er ingen punkter til eventuelt.


5. Planlægning af møder 2020

 • Bestyrelsesmøde d. 06.10.2020 kl. 17.00 - 18.30 Messenger
 • Bestyrelsesmøde d. 20.10.20 kl 21.00 - 22.30 Zoom/Messenger
 • Bestyrelsesmøde d. 02.11.2020 kl. 15.00 - 19.00 DFys. /Holmbladsgade
 • Ordinær Generalforsamling d. 02.11.2020 kl. 19.00 - 22.00 DFys. /Holmbladsgade

PT og PG undersøger muligheder for at benytte Zoom via Dfys. på mødet d. 20.10.20


6. Evaluering af mødet

Det har været et produktivt møde med fokus på afklaring af plan for afholdelses af Ordinær Generalforsamling d. 02.10.20