Referat bestyrelsesmøde 08.03.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Mandag 08.03 2021 kl. 08.00 - 10.30.
Sted: Zoom
Til stede: PT, PG, JO, BE, TRF og MHJ
Referent: MHJ

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer og MHJ er referent


2. Prioritering af Dagsorden, samt punkter til Eventuelt.

Ingen emner til Eventuelt.

 

3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • UP. PT informerer om at den gratis adgang til videokonsultationer gennem sundhed.dk og der aftalt forlængelse med RLTN frem til 1. april 2022.
 • Forsikringsområdet. PT informerer om møde i arbejdsgruppen d. 04.03.
 • Ind/udmeldelser. PG orienterer om 4 indmeldelser, og 0 udmeldelser.
 • Professionshøjskolerne. Der er ikke nyt fra dette område.
 • IPPTA. PF har modtaget opfordring til at deltage i praksisdebatter og workshops på WCPT. Ellers ikke nyt fra dette område.
 • Hjælpepakker. PT informerer om det arbejde der pågår på vegne af PF for at støtte op om at det fortsat skal være muligt at søge kompensation for den første periode fra 09. dec. 2020 til 17. jan. 2021, hvor det var der praksissektoren var hårdest ramt grundet forkerte udmeldinger fra medier og politikere. Efterhånden som nedlukningen er forlænget er muligheden for støtteperiode også forlænget, men samtidig er muligheden for kun at søge første periode nedlukket.
 • Virtuelle medlemsmøder. PT og MHJ laver oplæg til virtuelle mhp. møder i forsommeren.
 • Møde Regionsbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter Region Midt. JO informerer om deltagelse som gæst til regionsbestyrelsesmødet, hvor praksisanalysen blev drøftet indgående. JO var særligt optaget af at give bestyrelsen indblik i de faktuelle forhold vedrørende ydernummersystemet og dets anvendelse som styringsredskab for økonomi og kvalitet i hele primærsektoren.


4. Praksisanalyse jf. VIVE rapporten

Vi følger op på tidligere drøftelser af praksisanalysen med afsæt i VIVE rapporten, og rapporter og evalueringer fra sundhedssystemer og organisering i andre lande. Desuden drøftes oplæg fra BE og PG, samt planlægning af konkrete tiltag.
Der drøftes mange perspektiver og nuancer, og særligt fokus på mulige afledte effekter for patienter og samfund ved andre styringsformer. Der savnes konkrete forslag til alternative modeller, der kan implementeres bredt som styringsredskab for primærsektoren i det Danske sundhedsvæsen. Desuden savnes analyser, der afdækker patient og samfundsperspektivet for det nuværende styringssystem i praksissektoren som supplement til praksisanalysen.
Vi drøfter blandt andet de organisatoriske potentialer og konsekvenser ved limitering på alle ydernumre (kapaciteter). Vi ser eks. følgende potentielle positive konsekvenser

 1. Økonomistyring på klinikniveau, så kollektiv afstraffelse undgås ved overskridelse af den samlede økonomiramme.
 2. Mere fleksible rammer for stillinger som praktiserende eks. deltid som småbørnsfamilie.
 3. Transparens i budget, og barriere for betaling for potential vækst ved køb af klinik.
 4. Eventuel restkapacitet der ikke bruges på en klinik kan bruges et andet sted eller opsamles i en fælles pulje der lægges til økonomirammen året efter eller udmøntes på anden vis. Dette kan med fordel debatteres og analyseres yderligere med opmærksomhed på bla. indfasning, udfasning og eventuel kompensation.


Drøftelserne tydeliggør dog bestyrelsens holdning til PF´s rolle og ståsted i debatten om udvikling af praksissektoren.

PF vil være Garant for:

 • Den nuancerede og ordentlige, respektfulde debat og dialog.
 • Den faktuelle oplysning og information.
 • Den analytiske facilitator for afklaring af mulige moderniseringer og løsninger – til gavn for patienter, samfund, fag og fysioterapeuter.

PF vil fortsat arbejde dedikeret for at sikre:

 • Jobsikkerhed, og ordentlige arbejdsforhold for alle praktiserende fysioterapeuter
 • Gode rammer for udvikling af faglig kvalitet og evidensbaseret praksis
 • Geografisk dækning med fysioterapi i yderområder i Danmark
 • Transparens i styring af offentlige midler, og overholdelse af den økonomiske ramme for fysioterapipraksis
 • Gode vilkår for udvikling en privat sektor for fysioterapi med nye fysioterapeutiske tilbud og jobskabelse, der ikke er reguleret af vilkårene i den offentlige landsoverenskomst med RTLN og KL.

Kommunikationsstrategi:

 • Arbejdsgruppe v. BE, JO, TRF og PT
 • Advisory board (Arbejdsgruppen)
 • Referencegruppe blandt medlemmer (Arbejdsgruppen)
 • Online medlemsmøder (PT og MHJ)
 • Konsulenthjælp (Arbejdsgruppen)

 

5. Planlægning af møder 2021

Online bestyrelsesmøder:

 • D. 08.03.21 kl. 8.00 - 10.30
 • D. 23.03.21 kl 14.00 - 17.00
 • D. 16.04.21 kl 8.30 - 12.00
 • D. 03.05 kl 8.15 - 11.00


6. Hvad skal postes inden næste møde

 • Forsikringsområdet (PT)
 • Hjælpepakker til selvstændige (PT)
 • Kvalitetsudvikling og digitale sundhedsydelser vedrørende eks. Vederlagsfri Fysioterapi (PG/MHJ)
 • Nyt ansigt i bestyrelse (PF/PT)


7. Eventuelt.

Ingen punkter til eventuelt


8. Evaluering af mødet.

Det har været et givtigt møde med gode drøftelser i relation til PF´s samlede holdning til praksisanalysen og mulige fremtidige perspektiver for praksissektoren. Positivt at mødet er planlagt tidligt på dagen.