Referat bestyrelsesmøde 15-16.08.2022

Spændende 2-dags bestyrelsesmøde hvor vi både havde besøg af den nye politiske chef hos Danske Fysioterapeuter, Janne Hemphrey, som fortalte om hendes kommende opgaver. Vi havde også inviteret EFPF ind for at afdække, hvilke områder vi har fælles interesser, og hvor vi evt. kunne lave fælles strategier på.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: 15/8 (kl. 10-16) + 16/8 (kl. 09 – 15).
Sted: Ledernes Mødecenter, Praghs Blvd. 45, 2300 Kbh. S
Overnatning: Cabinn Copenhagen, Arni Magnussons Gade 1, 1577 København V
Til stede: PT, JO, PG, BN, MH, BE, TF
Gæster: EFPF (virtuelt) + Janne Hemphrey (ny politisk chef)

 

Dagsorden 15/8

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Referent: TF
Ordstyrer: JO

 

2. Prioritering af Dagsorden

Ikke nogen ændring til dagsorden

 

3. Hvordan går det- runden

 

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP (PT og MH)
  Der har ikke været møde i UP siden sidste bestyrelsesmøde
 • Forsikringsområdet (PT)
  Det ligger forsat hos sekretariatet HB at beslutte om forsikringsgruppen skal fortsætte og hvilket mandat gruppen i så fald får. Til orientering har den nye juridiske medarbejder (Gitte) lige sendt udkast til komisorium til Tine, Morten, Mark og mig til kommentering.
 • Ind/udmeldelser (PG)
  7 udmeldelser siden 1/6-22
 • Professionshøjskolerne (PG og TF)
  Der er aftale med Holstebro, taget kontakt til Aalborg.
  Ikke nye aftaler på skolerne på Sjælland for efteråret endnu.
  TF har fokus på at skabe kontakt til Århus skolen
 • Dialogmøde vedr. ældreloven (PG)
  Poul har deltaget i møde med interessenter fra alle sektorerne for at sætte fokus på hvor fysioterapi kan sættes i spil i forbindelse med den kommende ældrelov. PG har spillet ind med områder hvor praksis kan tænkes ind og hvilke udfordringer der kan være f.eks. med samarbejde på tværs af sektorer.
 • DSF (JO): Møde om datafangst 30/6
  Der er enighed om, at der er behov for at eje data og opsamle data på tværs af gruppen. DSF (Lars Henrik) arbejder på et forslag til Repræsentantskabet vedr. datafangst.
 • IPPTA (JO)
  Der er verdenskongres i IPPTA i Australien, som PF ikke deltager i af økonomiske årsager, men hvert medlemsland skal komme med oplæg over 3 emner uanset om man deltager.
  • Data collection
   - Hvor står DK i udviklingen omkr. datafangst
  • Value of membership
   - Sparring og netværk
   - Inspiration
   - Internationale webinarer
   - Forsikringsområdets håndtering i andre lande
   - Praksisanalysen og erfaringer fra f.eks. Sverige
  • Succession planning
   - Demokratisk opbygning
   - Netværk
   - Via vedtægterne sigtes der mod at bestyrelsen er repræsentativ for alle medlemmerne.
   - Referater af møder sikre transparens og sigter mod at viden ikke går tabt.
   - Facebook og hjemmeside
 • Medlemshenvendelser (alle):
  Ikke noget nyt.

 

5. Forretningsorden

Revidering (ændringer markeret med kursiv og understregning)

FORRETNINGSORDEN
PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

1. Fraktionens adresse er formandens.
    Al relevant post videresendes til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

2. Bestyrelsen har det moralske, økonomiske og juridiske ansvar for fraktionen.

3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Bestyrelsen består af 7 ordinære medlemmer og 3 suppleanter. Hvis der er opstillingsberettigede, skal de tre suppleanter findes i hver af de tre grupper lejer/mobil, ansat og ejer. Ved udtrædelse af bestyrelsen i utide besættes pladsen af samme identitet (ejer, lejer/mobil, ansat) som det udtrædende medlem repræsenterer.

Ved udtrædelse af bestyrelsen bør der tilstræbes at pladsen skal besættes af samme identitet

5. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen. Såfremt et medlem ønsker det, sker konstitueringen skriftligt. Først opstilling – dernæst valg. Rækkefølgen for valg er følgende: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsposter.

6. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer får på førstkommende møde efter generalforsamlingen udleveret vedtægter, budget, seneste årsregnskab og forretningsorden.

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tilmeldes PF’s dropbox snarest muligt, således de får tilgang til vedtægter, budget, seneste årsregnskab, referater og forretningsorden.

7. Bestyrelsen udarbejder efter generalforsamlingen målsætning og handleplan for den kommende periode.

8. Bestyrelsen kommunikerer via Messenger gruppe. Gruppen slettes og ny oprettes, når der vælges ny bestyrelse.

9. Bestyrelsen holder møde så ofte, som medlemmerne af bestyrelsen finder det fornødent, dog mindst 6 gange om året. Bestyrelsesmøder kan foregå som telefonmøder, videomøder eller visuelle møder af 1 eller 2 dages varighed. Eventuelle afbud meddeles til formanden.

10. Bestyrelsen fastsætter mødedato for møderne og formanden sørger for skriftlig indkaldelse og dagsorden med mindst 7 dages frist.

11. Indkaldelsen skal omfatte en dagsorden med punkter, der kommer på behandling på mødet. Presserende sager kan dog optages på selve mødet. Punkter til dagsordenen meddeles formanden senest 10 dage før mødets afholdelse. Akutte sager kan sættes på dagsordenen ved mødets start under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

12. Prioritering af dagsorden, arbejdsform og tidsplan besluttes af bestyrelsen ved mødets start.

13. Suppleanter kan deltage i møderne, når bestyrelsen beslutter at indkalde dem. Når suppleanterne ekstraordinært inviteres til møderne, har de ikke stemmeret.
Suppleanten har stemmeret, når vedkommende træder i stedet for et fraværende medlem.

14. Der kan i ekstraordinære tilfælde udsendes skriftligt materiale, hvor der i følgeskrivelsen gives en frist for indsigelser. Såfremt der er indsigelser, skal disse meddeles inden fristens udløb.

15. Beslutninger vedtages med simpelt flertal. Kun tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kan stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. På møder med kun 4 bestyrelsesmedlemmer til stede, skal der være énstemmighed ved beslutning af dagsordenpunkter.

16. Sekretæren udarbejder skriftligt referat af bestyrelsesmøderne. Dette sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

17. Rettelser til referatet skal inden én uge fra modtagelsen af referatet, mailes til referenten og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Efter endelig godkendelse lægges referatet på PF`s hjemmeside uden punkter, der er behandlet fortrolige.

18. I referatet anføres, hvilke medlemmer, der har været til stede og fraværende. Referatet skal indeholde beslutninger vedr. de enkelte punkter på dagsordenen.

19. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes med kortere frist. 1/3 af bestyrelsens medlemmer kan kræve bestyrelsen ekstraordinært indkaldt.

20. Der påhviler alle, der deltager i bestyrelsesmøder, tavsheds- og diskretionspligt overfor det, de måtte have kendskab til.

21. Der udbetales diæter til møder, hvor det er fraktionen, som har indkaldt. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster. Transportudgifter betales mod aflevering af originale bilag til kassereren via dropbox.

22. Der kan inviteres gæster til bestyrelsesmøderne. Formanden sørger for invitationen.

23. Generalforsamling kan afholdes sammen med andre, f.eks med Fraktioner og Faggrupper eller på Fagkongressen. Punktet fjernes.

 

6. Målsætning og handleplan

Revidering (ændringer markeret med kursiv og understregning)

MÅLSÆTNING FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

Vision
PF styrker de Praktiserende Fysioterapeuters rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Mission

At varetage fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser for de Praktiserende Fysioterapeuter indenfor Overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Målsætninger

 • Fraktionen arbejder for at engagere og organisere ejere, lejere og ansatte tilknyttet overenskomsten med RLTN i Praktiserende Fysioterapeuter (PF).
 • Fraktionen skal være bindeleddet og en relevant og nødvendig samarbejdspartner mellem de praktiserende fysioterapeuter tilknyttet overenskomsten med RLTN og Danske Fysioterapeuter. Herunder DSF, SALS, Arbejdsgiversektionen og øvrige fraktioner under Danske Fysioterapeuter.
 • Fraktionen skal være medbestemmende når Danske Fysioterapeuter indgår aftaler med virkning for praktiserende fysioterapeuter tilknyttet overenskomsten med RLTN.
 • Fraktionen arbejder for, at Danske Fysioterapeuters sekretariat servicerer de praktiserende fysioterapeuter på en transparent og gennemskuelig måde.
 • Fraktionen har rolle som ideskaber, understøtter og facilitator af initiativer for praksissektoren bl.a. i forhold til:
  • Overenskomster
  • Arbejdsmiljø
  • Samarbejdsaftaler
  • Datafangst
  • Kursustilbud målrettet praksissektoren
 • Fraktionen ønsker at understøtte og facilitere faglig, organisatorisk og patientcentreret kvalitetsudvikling på klinikkerne.
 • Fraktionen arbejder for gennem internationalt arbejde at søge inspiration til udvikling målrettet praksissektoren.
 • Fraktionen arbejder for at være et dialogisk trygt forum – transparent og i tæt dialog med medlemmerne.

 

7. Strategiske indsatsområder (se bilag)

Hvordan sikrer vi implementering – skubbes til næste bestyrelsesmøde


8. Repræsentantskab 2022

Der snakkes om mulige forslag til Rep og hvordan PF skal forholde sig således at vi bedst muligt varetager medlemmernes interesser.

 

9. Udvalg for medlemsrettede aktiviteter (Birgitte og Bo)

Præsentation af ideer

Forslag 1)

Kombineret oplæg med både fagligt og fagpolitisk indhold.

a) Repræsentanter fra de to sektioner forklarer idéerne bag de nye kontrakter.

 1. Hvad giver de af muligheder og begrænsninger?
 2. Hvad har overvejelserne været i forhold til arbejdet med kontrakterne?
 3. Er der allerede tanker i gang i forhold til næste overenskomstaftale?
 4. Input fra medlemmerne som politikerne kan tage med

b) Oplæg fra Morten Høgh omkring integration af nyeste smerteviden og patientedukation i daglig praksis.

Forslag 2)

a) Journalen og datafangst

 1. Hvor står vi henne lige nu i forhold til datafangst?
 2. Hvad kan vi bruge datafangst til?
 3. Hvilke krav er der til journalen i dag kontra fremtiden?
 4. (Hvad kommer der i stedet for akkreditering?)
 5. Kan det gøre vores journalarbejde lettere og vil det skabe bedre overblik?

b) Kompetenceprofilen

 1. Hvordan gør du dig selv attraktiv for en kommende arbejdsgiver?
 2. Hvad kommer fysioterapeuter i dag med af kompetencer og er det de samme kompetencer der efterspørges på klinikkerne?

c) Vi kunne også lave et oplæg om klinisk undervisning i praksis?

Jeg tænker at Lars Henrik vil være god til datafangst, men det kunne også være praksiskonsulenten og Marjanne i fællesskab?
Kan vi selv stå for kompetenceprofilen eller skal det være en fra sekretariatet?

Forslag 3)

a) Udvikling af egen forretning / klinikken

 1. Overenskomsten som springbræt
 2. Hvilke muligheder har du?
  • Har du en klinikejer i maven?

 


Dagsorden 16.8

 

10. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: JO
Referent: TF


11. Prioritering af Dagsorden

Ingen ændring

 

12. Forberedelse af møde med EFPF

Bestyrelsen bliver enige om 8 områder, som potentielt kan være emner EFPF og PF kan samarbejde om i fremtiden:

 1. Studerende
 2. Forsikringsområdet
 3. Arbejdsmiljø i praksissektoren
 4. IT (systemudbydere)
 5. IPPTA
 6. Oplysning omkr. kontraktvilkår
 7. Forretningsudvikling
 8. Fremtidig kvalitetsudvikling


13. Møde med EFPF (kl. 10:30 – 12:00)

Dagsordenen er:

Hvor kan EFPF og PF blive enige om, at der er behov for at forbedre forholdene for praksissektoren samlet set.

Hvis vi finder fælles indsatsområder, kan snakken foldes ud til at handle om, hvordan vi i fællesskab påvirker beslutningstagerne bedst.

 

JO fremlægger PF’s oplæg og efterfølgende diskussion om emnerne munder i følgende:

 • Forsikringsområdet
  • EFPF vil gerne være med til at arbejde med, at forsikringsselskaber ikke skal kunne kræve henvisning og behandling under OK. (Tænker vi stadig mener, at vi kan behandle dem under OK, men det ikke skal være et krav fra forsikring)
  • EFPF og PF ser gerne, at forsikringerne skal betale det honorar, som klinikken har. Dvs. at de ikke kun kan give patientandelen.
  • Specialist ydelser via forsikringerne kan være et fælles mål
  • Der ligger et stykke arbejde forsikringsgruppen har lavet til godkendelse i HB
  • Afregning med forsikringsselskaberne skal smidiggøres – f.eks. samme måde som Sygesikring Danmark
  • Klargøre overfor medlemmerne hvordan lovgivningen på området er
 • Studerende
  • EFPF vil gerne samarbejde, men har behov for at billedet er nuanceret overfor de studerende således, at de får et reelt billede af, hvilke vilkår de kommer ud til, når de søger job i praksissektoren.
 • IT-området
  • Der er behov for fælles fodslag overfor CGM i forhold til prissætning og serviceniveau
  • Udfordringer i forhold til journalisering og datafangst
  • Ikke alle systemer har MEDcom og dermed ikke muligt at kommunikere direkte med lægerne.
  • De nye spillere på markedet har ikke mulighed for patientbooking/ Pension Danmark
  • Behov for at vise systemudbyderne, at vi står sammen evt. lave et udvalg der står for kommunikationen.
  • Der skal lægges pres på Dfys således, at PF og EFPF skal deltage i møder med CGM og andre systemudbydere. Jesper Ottosen tager kontakt til Esben Riis
  • Lave en oversigt over hvilke kriterier klinikker har til et bookingsystem
  • Birgitte spørger Agnes Holst om hvordan status er på facebook gruppen/ brugergruppen vedr. Equus
 • Arbejdsmiljø
  • EFPF bakker om ideen om klinikejercertifikat
 • Kvalitetssikring / kvalitetsudvikling
  • Hvad der skal der ske efter akkreditering
  • Finansiering af arbejde udenfor/indenfor sygesikringen
  • Klyngestrukturen – kan den passe ind i fysioterapi praksis?
  • RLTN har deres dagsorden
  • Behov for at sætte fokus på den faglige kvalitetsudvikling
  • Vigtigt at alle i praksissektoren har de samme muligheder for certificeringer
  • EFPF, PF og DSF bør lave en standard for hvordan kvalitetsudvikling kan løftes på den lange bane og dermed stå stærkt overfor sundhedsstyrelsen
 • Oplysning til medlemmer omkring kontraktvilkår og udvikling af kontrakterne i fremtiden. Sikre løn og arbejdsvilkår fremadrettet.
  • EFPF finder arbejdet med at sikre løn og arbejdsvilkår vigtigt

Andre samarbejdsemner EFPF bringer op:

 • Samlet forening og samlet praksissektor i fremtiden
 • §2 aftaler ud af overenskomsten

 

14. Evaluering af møde med EFPF

Godt møde som blev afholdt i god og konstruktiv tone.

Hvad kan vi arbejde videre med

 • Studerende
 • Forsikringsområdet
 • IT-området

 

15. Møde med Danske Fysioterapeuters nye politisk chef, Janne Hemphrey (kl 13-14)

Oplæg fra PF:

Vi er interesserede i at høre noget om dine visioner for, hvordan vi får Danske Fysioterapeuter ud af det "dynd" vi har siddet fast i de seneste år, og som har stået i vejen for fremdrift i praksissektoren specifikt og Danske Fysioterapeuter generelt.

 

16. Evaluering af møde med Politisk chef

 • Synlighed og transparens er et fokuspunkt
 • Medlemsinddragelse kan bruges ved at søge indflydelse via de udvalg der nedsættes mv.
 • Visionen er, at det skal være tydeligt, hvilke grupper af medlemmer man tilgodeser hvornår og erkende, at man ikke kan gøre alle tilfredse hver gang.
 • Oplevelse af at forsikringsområdet er i fokus hos JH og at hun gerne vil samarbejde mere omkring emnet.

 

17. Hvad skal postes inden næste møde?

Opslag fra dagens møde.

 

18. Evaluering af mødet

Godt med et 2 dags møde hvor der er bedre tid til at gå i dybden med emnerne. Det er givende når der er nye bestyrelsesmedlemmer sådan der bliver tid til at lære hinanden at kende.

Forplejningen på konferencestedet var ikke optimal.