Referat fra bestyrelsesmøde 08.12.17

Diskussion af den nye arbejdsmarkedsmodel, som blev stemt igennem på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.PF forsætter med at arbejde for praksissektoren.Lidt nyt på forsikringsområdet.

 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Fredag d. 8. december 2017 kl. 9.30 – 15.30 med efterfølgende julearrangement
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, lokale 2A
Tilstede: MK, PT, PG, DB, ME og MHJ
Afbud: JHN 
Referent: MHJ


Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer
DB vælges som ordstyrer


2. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde
MK, PT, DB, JNH deltog i repræsentantskabsmødet, som repræsentanter for PF.
De aflægger referat til den øvrige bestyrelse, der undervejs stiller afklarende spørgsmål. Dette med henblik på en efterfølgende fælles drøftelse af mødet, og i særdeleshed den fremadrettede proces.

Deltagerne fra PF melder om et godt repræsentantskabsmøde med en god tone, som dog fortsat efterlader mange uafklarede spørgsmål og perspektiver vedrørende den vedtagne arbejdsmarkedsmodel.
Som PF flere gange har angivet, så ville det have været hensigtsmæssigt med en afklaring af disse på et tidligere stadie. Modellen fremstår således fortsat som en overordnet skitse med en meget løs proces- og tidsplan.

Generelt finder vi manglende klarhed over operationelle forhold af væsentlig karakter, manglende transparens vedrørende baggrundsdata, konsekvensanalyser, samt sikkerhed for at de to sektioner vil få reel indflydelse på proces og resultat af deres respektive arbejde.

Desuden savnes klarhed over hvorledes praksissektorens samlede tarv bliver varetaget – og hvor der fremover kan gives kvalificeret input til Danske Fysioterapeuter jf. PF arbejdsområder. PF ser derfor en risiko for at mange opgaver og udfordringer i praksissektoren, ikke bliver taget hånd om, da de to sektioner primært skal tage sig af løn og ansættelsesvilkår.

Vi savner særligt afklaring på følgende:

 • Sektionernes autonomi og indflydelse – Vi finder det uhensigtsmæssigt at så mange forhold er prædefinerede mht. bestyrelsens forretningsorden og arbejdsgange, økonomiske vilkår, mødeaktivitet og interval. Dette vil sammen med de allerede lancerede standardkontrakter betyde et væsentligt nedsat incitament for at indgå i arbejdet, både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden. Vi kan i PF således fortsat være bekymrede for om de respektive bestyrelser får den autonomi og indflydelse, som er nødvendig og hensigtsmæssig. Vi var særligt kritiske overfor en organisering, hvor hovedbestyrelsen havde beføjelse til at bestemme vilkårene, hvis de to sektioner ikke blev enige om standardkontrakterne. Vi finder derfor den nu vedtagne løsning med et ekstra uvildigt led ind før Hovedbestyrelsen evt. bestemmer vilkårene som rigtig godt og vigtigt.
 • De økonomiske konsekvenser på kort og langt sigt – Vi finder det kritisabelt at de operationelle forhold vedrørende økonomi og kontingent endnu ikke er afklaret for medlemmerne i de to sektioner, men har forståelse for, at der er flere skattemæssige forhold, som skal afklares inden en endelig udmelding. Udover kontingent-størrelsen, har det betydning hvorvidt opkrævning vil ske på cpr eller cvr niveau. Hvis dette sker på cpr niveau bør der være opmærksomhed på den økonomiske byrde på klinikker med flere ejere, eller ved eventuelt kommende partnerskaber.
 • Juridiske vilkår – Vi mener at der bør skabes klarhed over, hvilken juridisk rådgivning og -bistand medlemmerne i de respektive sektioner vil kunne forvente at have mulighed for, og ret til fremover. 
 • Sanktionsmulighederne – Vi finder fortsat uklarhed om sanktionsmulighederne samt navnlig effekten i retning af bedre forhold for de ansatte der ikke har gode kår. ”Vil de der ikke tilbyder gode vilkår reagere på eks. risiko for ekskludering af Danske Fysioterapeuter?”. Tina Lambrecht udtalte dog direkte adspurgt om sanktionsmuligheder, at Danske Fysioterapeuter både kan og vil kunne tegne overenskomster med klinikker, der tilbyder dårlige løn og ansættelsesvilkår og ikke er organiseret under Danske Fysioterapeuter. Vi debatterer desuden udfordringerne for de ansatte i forbindelse med at organisere sig i en eventuel konflikt - samt hvorledes de ansatte i virksomheder, der ikke er ejet af fysioterapeuter sikres.
 • Evaluering – Vi mener at der på nuværende tidspunkt bør foreligge konkrete evaluerings- og succesparametre, samt deadline for evalueringen. Det bør således defineres hvornår modellen er en succes - og hvornår en organisatorisk opsplitning af Danske Fysioterapeuter er nødvendig.


Vi har fra PF´s bestyrelse tidligere givet udtryk for, at vi alle er bekymrede for om denne model vil have den fornødne effekt på at facilitere bedre løn og ansættelsesforhold.
PF´s 4 repræsentanter ved repræsentantskabsmødet havde, trods fælles bekymring, forskellig tilgang til denne udfordring.
MK, PT og JNH stemte for at foreningen som udgangspunkt forsøges holdt samlet – og hæfter sig ved at der er planlagt en evaluering, hvorefter man må tage bestik af situationen.
DB valgte at stemme imod modellen, da han ikke mener at den reelt løser udfordringerne de steder, hvor der findes problematiske løn og ansættelsesforhold. Han mener at hele processen vil være ”som skyde gråspurve med kanoner uden af ramme gråspurven”, og blot vil trække tiden ud før en adækvat løsning kommer på plads.


3. PF ´s fremtid

PF arbejder videre for praksissektoren
Den nyligt vedtagne arbejdsmarkedsmodel, indebærer dannelse af to nye sektioner for henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstagere. Trods dette fortsætter PF arbejdet for praksissektoren, så længe der er behov for dette. Vi finder det vigtigt at præcisere dette, da der på Danske Fysioterapeuters medlemsmøder har været udmeldinger om at PF stopper. Dette er IKKE tilfældet. Vi vil fortsat gerne agere facilitator og talerør for praksissektoren – og tilbyde os som sparringspartner i arbejdet med udviklingen af de to sektioner.

Vi har, som vi tidligere har nævnt, gjort os mange overvejelser om PF´s fremtid de sidste år – og i særdeleshed efter at processen i retningen af den nu vedtagne arbejdsmarkeds-model blev initieret. Vi ser dog fortsat et behov for PF, da de nye sektioner kun i første omgang har fået i opdrag at tage sig af løn og ansættelsesforhold. Skulle dette ændre sig, vil vi i PF naturligvis tage det til efterretning. PF arbejder for alle praktiserende fysioterapeuter – og vil i 2018 være særligt engagerede i følgende opgaver:

 • Forsikringer
 • OK
 • Sparring og understøttelse af de to nye sektioner
 • Samarbejde med Fraktion for Frie Fysioterapeuter
 • Information om praksissektoren på alle landets Fysioterapi-uddannelser
 • Repræsentantskabet 2018
 • Vidensdeling vedrørende Risikobaserede Tilsyn
 • IPPTA
 • GF d. 12.04.18 kl. 20.30 i forbindelse med Danske Fysioterapeuters Fagkonges. Alle i bestyrelsen er på valg jf. PF´s vedtægter: http://www.praktiserendefysioterapeuter.dk/Om-PF/Vedtagter/
 • Nyhedsbreve / FB
 1. Arbejdsmarkedsmodel - og PF´s fremtid.
 2. Risikobaseret tilsyn - vidensdeling og erfaringsudveksling.
 3. Medlemsmøder og elektronisk afstemning til sektionernes bestyrelse – PF vil gerne tilbyde PF´s fb side som platform for valgtaler og budskaber vedrørende dannelsen af de to sektioner. ”Vil du være kandidat til bestyrelserne”.
 4. Evaluering af sekretær kurser, der viser stor tilfredshed.
 5. Opmærksomhed på at benytte lokale Erhvervsråd og netværk.


4. Fraktion for Frie Fysioterapeuter v. ME
Mark beretter om stiftende General Forsamling samt strategi for fraktionen.


5.  Forsikringsområdet – sidste nyt v. PT
Gjensidige har opkøbt Mølholm, hvis sundhedsforsikringer administreres af Nordic Netcare.
ME gør opmærksomhed på at flere forsikringsselskaber laver statstik over hhv. antal behandlinger samt patienttilfredsheden på de respektive samarbejdsklinikker i deres behandler netværk uden fysioterapeuternes viden – skønt resultaterne er afgørende for, hvor de anbefaler deres kunder at søge fysioterapi.
Der er nu flere klinikker der af denne grund ikke får kunder ad denne vej – på trods af at de formelt er en del af Nordic Netcares behandler netværk.


6. Sidste nyt fra OK-forhandlingerne
Intet nyt.


7. Evaluering af sekretærkurserne v. MK
Rigtig gode tilbagemeldinger fra kursusdeltagerne.


8. Meddelelser fra

Formand 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer herunder kassereren

 • MHJ informerer om Lederkonferencen.
 • PG informerer om hjemmeside, hvor materiale overføres til ny platform. Desuden info om medlemstilgang og afgang - Herunder 8 udmeldelser og 2 indmeldelser siden sommer 2017. Der er kommet 60 nye medlemmer af PF Facebookgruppe.


9. Eventuelt
Bestyrelsesmøder planlagt til

 • 29.01.18     kl. 14.30 - 20.00
 • 13.03.18     kl. 09.30 - 15.30

Deltagelse i Fagkongres er til selvbetaling. Deltagelse i PF Generalforsamling 2018 honoreres som halvdagsmøde.


10. Evaluering af mødet
Godt møde med en kort dagsorden.