Referat bestyrelsesmøde 28.10.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: torsdag 28.10 2021 kl. 08.00 – 12.00.
Sted: Zoom
Til stede: PF, JO, PG, PT, BE, TRF, MDH
Referent: PF


Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer og referent

TRF er ordstyrer

 

2. Prioritering af Dagsorden

3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP (PT og MH): Der har været møde om kravsindsamling. Lige nu afventes HB’s behandling af kravene. 1. dec. skal der udveksles krav med RLTN.

JO: Har I lov til at fortælle om kravene, som er blevet prioriteret?
PT: Der er enighed om at honoreringen skal prioriteres højere.
JO: så ingen af forslagene fra os andre er taget til efterretning?
PT: Kommentarerne til eksempelvis honorering har gjort det er blevet prioriteret højere. Derudover er der kommet et afsnit om forebyggelse.
MDH Kun 25 % af praktiserende fysioterapeuter har svaret på kravsindsamling.

 • Forsikringsområdet (PT): Ligger lidt stille. Praksisoverenskomsten prioriteres højere i øjeblikket. Det skyldes primært underbemanding i sekretariatet. Se punkt 13.
  • Vi skal nok have mere opmærksomhed på forsikringsselskabernes brug af direkte booking i behandlersystemer, da det kan udelukke nogle klinikker. Der kan eks.vis. være udfordringer med det seneste tiltag fra Falck der kan lede deres kunder hen til Complimenta.
  • JO Tager kontakt til brugergruppen CGM
 • Ind/udmeldelser (PG): 1 udmeldelse. Fortsat over 400 medlemmer
 • Professionshøjskolerne (PG og TF): PG skal til Absalon i næste uge og KP 18/11, TRF skal til Holstebro og Aalborg i kommende fremtid
  • JO: Hvornår er Powerpoint sidst opdateret?
  • Det er rettet løbende
  • Opfølgning på henvendelse til uddannelseslederne: JO har haft kontakt til uddannelsesudvalget. JO har ønsket, at besøgsdagene blev sammenlagt (Erhvervsnetværket og PF sammen). Der er endelig kommet svar, og der er nok lidt lange udsigter til det realiseres
  • Vi taler om vigtigheden i at introducere de praktiserende fysioterapeutstuderende i PF og PF’s arbejde
 • IPPTA (JO): Orientering om samtale med Karen Langvad
  • JO snakker med Gitte (DSF) om ejerskab af data.
 • Medlemshenvendelser (alle): JO er blevet kontaktet vedr. Servicelov og kommunerne “udvider arbejdsområderne” for at motivere deres ansatte fysioterpeuter. PF vil holde øje med udviklingen

 

4. Overskridelse af § 62 rammen

 • På baggrund af orienteringen fra UP, kan vi så understøtte vores medlemmer?
 • Der orienteres når der er noget at melde ud

 

5. Generalforsamling 2022

17/3 2021 på Fagkongressen

 • Dækning af udgifter diskuteres: Halvdagshonorar for deltagelse i Generalforsamlingen.
  • Fornuft i honorar for deltagelse GF diskuteres
 • Dirigent: Per Norman er spurgt om han vil være dirigent.
  • Der er backups i tilfælde af han ikke er ledig.
 • Plan for indkaldelse: Redaktør for Fysioterapeuten er kontaktet mhp. deadline
  • Indkaldelsen kommer i fagblad 1
 • Afvikling af generalforsamling:
  • Forsøges at holdes kort og præcist.
  • TRF vi skal være opmærksom på antallet af punkter samt orientere medlemmerne om diskusionsemner
  • PG foreslår at medlemmerne kommer med input til emner - særligt fra “inaktive” medlemmer.
 • Forslag til vedtægtsændringer?
  • Forslag diskuteres. Intentionen er at passe på PF’s integritet, så det kan fortsætte med at være en bestyrelse med medlemmer med tilknytning til overenskomsten

 

6. Danske Fysioterapeuters formandsvalg

Strategi frem mod formandsvalget

 • Potentielle kandidater gennemgåes.
 • PF’s rolle i valgkampen diskuteres.


7. Hvordan når vi ud til medlemmerne?

Per og Jesper foreslår at der etableres en virtuel Fokusgruppe. Per har erfaring med Fokusgrupper fra tidligere.

 • Skulle foregå virtuelt.
 • Debat/orienteringsarrangementer af 1 times varighed med overordnede temaer som eks:
  • Arbejdsforhold
  • Kontraktforhold
  • PG: Overvej at lave 3-delte møder ejer/indlejer/ansat
  • MDH: ja, særlig da det kan afholde eks. Ansatte for at åbne op med ejer/chef tilstede,
 • Hvilke temaer skal diskuteres?

 

8. Fagkongressen 2022

Skal vi have stand på kongressen? Foreløbig udstilleroversigt vedhæftet

 • PF afventer med at beslutte hvorvidt vi skal have en stand

Transport frem og tilbage, deltagelse på GF og PG og JO for deltagelse i oplæg

 • Fællesskabsspor med DSF og EFPF om kompetenceprofil: Opdatering

 

9. Opdatering af vejledning om honorering

Vedhæftet. Læs inden mødet.

 • Ny vejledning om honorering bliver vedtaget
 • Vedtagelse af ny vejledning om honorering


10. Sekretærkurser

Er det noget vi skal facilitere?

JO Går videre og undersøger PF’s rolle

 

11. Hvad skal postes inden næste møde?

TRF: Jakob har stået for det tidligere – hvem gør det fremadrettet

 • PG laver orientering om i dag

 

12. Eventuelt

 • PT orienterer om at udgifterne i den vederlagsfrie ordning fra første 3 kvartaler. 1,0% for højt i forhold til rammen. Den bekymrende udvikling er vendt. Der er fortsat kommet flere patienter, men udgiften pr. Patient er faldet 2 %. Resterende medlemmer bliver orienteret i nær fremtid.
 • JO: På møde 25/1-2022 deltager Praksiskonsulent Nils-Bo Andersen. Han vil orientere om den Dansk Fysioterapi database. Gitte Arnbjerg er også inviteret for at høre om DSF´s perspektiv på dataindsamling.
 • PG: vedrørende opslag fra profil uden efternavn eller billede. Vi har ikke regler om eksklusion af sådanne profiler – hvad gør vi?

 

13. Evaluering af mødet.

Alle er tilfredse

 • PT: Godt at skifte mellem virtuelt og fysisk fremmøde