Referat bestyrelsesmøde 07.05.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: 0815 - 1100
Sted: Zoom
Til stede: PT, PG, MDH, JO, PF, TRF, BE
Gæster: Karen Langvad
Referent: PF


Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer

Poul melder sig

 

2. Prioritering af Dagsorden.

Noget til evt.
Diskussion om forslag til rep. Er første prioritet.


3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.


UP: Intet nyt. Næste møde er 26/5. Forventeligt at diskussionen fra HB fortsættes
Forsikringsområdet: Intet nyt - svært ved planlægning af møder
Ind/udmeldelser: Intet nyt – En del nye i Facebook-gruppen - særlig efter skoleoplæg fra Tina. JO følger op på medlemsliste.
MDH: Hos ridefys. Kommer der besked til medlemmerne ved hver ind/udmeldelse.
PG: Problematikken hos os er, at vi ikke får besked ved udmeldelse af DFys
Professionshøjskolerne: Se vedhæftet dokument
Vedhæftede gennemgås og anerkendes af bestyrelsen. PT foreslår, at det sendes CC til uddannelsesudvalget. PT kommer med en enkelt rettelse til overskriften som tages til overvejelse.
BE mener der skal rettes henvendelse til alle skoler for at undgå forskelsbehandling. Dette er der enighed om.
IPPTA: DFys betaler 50%
Se punkt 6.
Retningslinjer facebookgruppe: - var der nogle reaktioner?
Der er oprettet en ny regel vedrørende opretholdelse af basiskontrakten. PG deltager i debat vedrørende dette. Blandt andet at Falcks kontrakt skulle være bedre end Basiskontrakten. Der er nærmest ubetinget støtte fra SALS og arbejdsgiversektionen.
PT pointerer, at punkt omkring eksklusion af Facebookgruppen/PF skal færdiggøres. Muligvis skal hvert enkelt tilfælde vurderes for sig. Mere efter Rep-møde.
JO pointerer, at en klinik uden for DFYS kan være i facebookgruppen, men opslag skal overholde retningslinjer herunder klinikken skal overholde basiskontrakterne.

På nuværende tidspunkt gøres der ikke mere i forhold til retningslinjerne og det vurderes, at de er godt modtaget.
Proceduren ved opslag med manglende information om overholdelse af basiskontrakten er, at afsenderen informeres om at opslaget ikke overholder reglerne i facebookgruppen og hvis ikke det ikke rettes indenfor x timer så slettes opslaget.

Noget nyt om hjælpepakker?: Intet nyt – PT vender retur ved nyt
MDH orienterer om, at medlemmer har stillet spørgsmål på Facebook om, hvor pengene til praktiserende fysioterapeuters udgifter til værnemidler er henne, ifm. Et interview af Nicolai Wammen for DR.
PT: DFYS mener, at det kan opkræves.
PT og MDH tager den i UP
PG undersøger udgifterne for ham som selvstændig fys som eksempel

 

4. Arbejdsmiljø

MDH præsenterer arbejdsmiljø ”pjece” fra Region Sjælland (Se mail fra Marjanne 25/4-21)
Diskussion af hvordan det skal formidles, og hvordan PF kan bidrage.
Region Sjælland/MDH ønsker at høre PF, om det er interessant for PF.
JO er i tvivl om pjecens effekt. Foreslår fysisk fremmøde på klinikker som opfølgning på, at pjecen kan bruges inden massetryk. Pointerer vigtigheden af at ansvarsfordeling for arbejdsmiljø står helt præcist i pjecen.
PG foreslår tilfredshedsundersøgelse hos ansatte og indlejere. Eventuelt fast link på DFYS’ hjemmeside.
PT Enig med JO. Overvej at undersøge effekten og indholdet af pjecen inden pjecen trykkes og sendes ud.
MDH går videre med feedbacken og opstarter måske en lille pilot

 

5. Forslag til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde august 2021

JO skal til møde på onsdag og diskutere forslag fra et flertal i HB om principper for fremtidens praksissektor: JO ønsker høre input og PF’s holdning.

  • Fortroeligt
  • Deadline maj 2021.
  • Oplæg fra JO+PT


6. IPPTA: Karen Langvad deltager fra 9:30 – 10:00

Karen fortæller om hendes erfaring med internationalt samarbejde.
Efterfølgende diskussion af Karens oplæg. Hvordan anvender vi det i forhold til IPPTA.

Bestyrelsen præsenteres og Karen præsenterer sig selv.

World Physiotherapy. Paraplyorganisationen. 660000 Fysioterapeuter og 125 lande. Organisationen er opdelt i 5 regioner og undergrupper. Undergrupper svarer til Faglige selskaber i DK. IPPTA hører under “private practice” undergruppen.
50 % af udgifterne til IPPTA dækkes af DFYS.
IPPTA: et vidensdelingsnetværk om privatpraksis. Der er bl.a. arbejdet intensivt på database med erfaringer og mulighed for sammenligninger fra praksis.

Hvorfor internationalt samarbejde?

Karen:For at blive en del af et større fællesskab med personlig og faglig udveksling. Det giver viden om forskelligheder og fælles træk. Stort læringspotentiale. Inspiration fra England, Australien og USA. Særdeles lærerigt på forsikringsområdet og i samarbejde med Tyskland. Eksempelvis var IPPTA-samarbejdet og viden fra USA afgørende i sagen om retten til manipulationsbehandling.


Hvad kommer der ud af samarbejdet? Hvad er målsætningen?

Karen slår på, at alle får gavn af at blive i IPPTA. Vi skal blive i IPPTA fordi vi er forpligtet til det.
JO: Hvad er faldgruberne?
Karen: Det afhænger af din egen investering i samarbejdet
Karen: Særlig i undergrupperne/subgroups bør man oprette sit eget lille netværk i netværket for at fremme samarbejdet.
PG: Er de personlige relationer vigtige?
Karen: Altid
PT: Hvor stor er udskiftningen af medlemmer?
Karen: God og vigtig idé med 2 repræsentanter.
Overvej at udvælge 1-2 emner og find samarbejdspartnere om disse.

BE: det er som EU – Har vi nogle specialinteresser i bestyrelsen?
PG: Hvorfor vente på en GF – kan vi ikke selv tage kontakt omkring vores emner
JO: Kan lade sig gøre, men vi skal først konsolideres i organisationen. Derefter kan vi tage initiativ

Der besluttes, at der sendes 2 til IPPTA GF.

Der følges op på næste møde

 

7. Praksisanalyse/yderdebat:

Udskydes til næste møde


Fysisk møde med DFys under forberedelse
Kjeld Møller Petersen
Forslag til REP (PT og JO)


8. Hvad skal postes inden næste møde?

Udskydes til næste møde


9. Eventuelt

Udskydes til næste møde


10. Evaluering af mødet.

Udskydes til næste møde