Referat bestyrelsesmøde 22.11.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Mandag 22.11 2021 kl. 10.30 – 22.00.
Sted: Holmbladsgade + efterfølgende julearrangement
Til stede: PT, PG, JO, MH, TF, BE deltager virtuelt under punkt 2
Referent: TF


Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer og referent

MH er ordstyrer
TF er referent


2. Prioritering af Dagsorden

Ingen ændring i dagsorden


3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP (PT og MH): PT fortæller at udveksling af krav til OK er udsat til 25/1 2022.
  Det har ikke været muligt at finde en afløser for Mads Lüthje. Nikolaj Robinson skal træde ind i forhold til forhandling OK
 • Forsikringsområdet (PT): Der er møde i gruppen på torsdag d 25/11.
 • Ind/udmeldelser (PG): Der er kommet 1 udmeldelse siden sidst
 • Professionshøjskolerne (PG og TF): PG fortæller at han var til oplæg på Absalon og der var desværre ikke nogen fremmødte. Der var til gengæld en del deltagere på virtuelt oplæg med Campus Sigurdsgade (Nørrebro) og Campus Hillerød. Der var en god dialog. TF har været i Holstebro og Aalborg. Der har også været god dialog og mange gode spørgsmål. Der er fokus på jobsikkerhed hos de studerende i Jylland.
 • DSF (JO): PF er blevet inviteret til møde med DSF. JO og PT tager til møde med Gitte og Lars Henrik torsdag d 25/11. De ønsker at drøfte kompetenceudvikling og specialisering i praksissektoren.
 • IPPTA (JO): Sekretæren i IPPTA har sagt op med øjebliklig virkning. Danmark har opgave med at levere til IPPTA’s hjemmeside i juni med noget fra Danmark, der kan have international interesse. Det drøftes med DSF
 • Medlemshenvendelser (alle): Kontakt til brugergruppen for Equus/Etera. JO har kontaktet brugergruppen for Equus/Etera i således de er orienteret om Falcks aftale med Complimenta brugere.
 • PT fortæller: at han har møde med Gurli omkr informeret samtykke, videregivelse af informationer til anden part mv.
  Der arbejdes på at lave guideline til medlemmerne.

 

4. Principper for fremtidens praksissektor

Hvordan skal principperne forstås

Tema 1:

 • Hvordan skal kapacitetsbegrebet ændres til kroner?
  • PT samler op på diskussionen og der er enighed om at JO har mandat til at melder ud, at vi ønsker, der tages udgangspunkt i det historiske.
 • Hvordan sikres, at ny vækst i rammen pr. speciale kan reserveres til nye ejere?
  • Det er vigtigt at der ikke bliver mange nye enkeltmands klinikker. Der må stilles nogle krav til at der enten skal være samarbejde med nuværende klinikker eller samarbejde tværfagligt f.eks. sundhedshuse eller lign.
 • Hvordan sikres kapacitet til nye ejere uanset rammens vækst?
  • PF mener ikke, at det kan lade sig gøre. Hvordan tænker modparten at det kan lade sig gøre?
 • Hvordan sikres, at risikoen for overskridelse af den overordnede ramme og dermed generelle honorarnedsættelser minimeres?
  • Det må være den enkelte yder, der har ansvar for at holde rammen og dermed kun yderen selv, der kan rammes ved overskridelse. Generel/kollektiv honorarnedsættelse bør fjernes helt.
 • Hvordan sikres en bred geografisk dækning af fysioterapi i regionen?
  • Der må være en central styring i forhold til at sikre dækningen ikke er skæv på tværs af regionerne. Praksisplanen i den enkelte region sikre den lokale geografiske dækning.
 • Skal samarbejdsudvalget have en rolle i den konkrete behandling af ansøgninger om ny kapacitet?
 • Hvordan sikres, at en ny model vil give regionerne mindre administration (hvilket vurderes at være en forudsætning for den samlede løsning)?
  • Fælles ramme for klinikken kan give problemer med at beholde indlejer begrebet
 • Hvordan sikres, at en ny model vil give fysioterapeuterne mindre administration og mere fleksibilitet?

Tema 2:

 • Skal nye kapaciteter kunne overdrages/sælges (ligesom den eksisterende kapacitet), eller skal de være til udlån fra regionen/kommunerne, mens yderen er erhvervsaktiv?
  • Der er enighed om at det giver usikkerhed blandt ansatte og være problematisk overfor patienterne hvis ydernumre er til låns.
  • Hvad med de ansatte i praksis.
 • Er der behov for yderligere regulering af handel, hvis kapacitetsbegrebet ændres til kroner, og reglen om at det er muligt at eje flere klinikker afskaffes?
  • Nej, der er ikke behov for yderligere regulering
 • Hvis nye ejerkapaciteter skal kunne overdrages, skal de så fortsat have status som ejer-status (og dermed overdrages til en ejer, som ikke har ydernummer som ejer i forvejen), eller skal de kunne ændres til ansat-status (og dermed kunne overdrages til en eksisterende ejer)?
  • Vi har ikke noget imod at ejer kan ændre status til ansat.
 • Skal det fortsat være muligt at sammenlægge klinikker, hvis det er i overensstemmelse med praksisplanen?
  • Ja det mener PF
 • Skal der ændres i reglerne om, at fysioterapipraksis i anpartsselskabsform kan være medejet af andre end fysioterapeuter?
  • Der ønskes fortsat at 51% ejes af fysioterapeuter. Det skal være muligt at lave samarbejde med andre faggrupper f.eks i sundhedshuse eller lign.

Tema 3:

 • Hvordan skal differentiering af honorering af specialiserede ydelser ske?

Tema 4:

  • PF er enige om leverandøransvar

 • Hvordan skal vi kommunikere under mødet
  • Der kommunikeres via Messenger undervejs, således at de resterende bestyrelsesmedlemmer kan give input til JO

 

5. Nyt fra årsmøderne for praktiserende

Der orienteres fra de enkelte regioners årsmøder for praktiserende.

 • TF fortæller at Marianne Kongsgaard stopper som praksiskonsulent i region Nordjylland d.1. marts 2022

 

6. Generalforsamling 2022

 • 17/3 2021 på Fagkongressen, afventer fortsat bekræftelse på dato og lokale
 • Dirigent: Per Norman har givet tilsagn
 • Plan for indkaldelse: Deadline:
 • Afvikling af generalforsamling:
  Emne?
 • Beretning udskydes til næste møde


7. Danske Fysioterapeuters formandsvalg

Sanne Jensen og Tine Hasselbrinck stiller op til formandsvalg.
Alle kandidaterne får mulighed for de kan lave en lille video til Facebook, som vi kan ligge op.

 

8. Hvordan når vi ud til medlemmerne?

 • Der har meldt sig medlemmer til fokusgruppe
  • Der er ønske om ramme/emne for arrangement
  • Samtidigt ønske om at bestyrelsen får fornemmelse for hvad der rører sig.
  • Demo af Pollev.com
  • Hvilke temaer skal diskuteres?
  • Datoer og hvem deltager

JO skal ud til en klinik i morgen og lave fokusgruppe samtale med fysioterapeuterne. JO viser værktøj til visualisering af, hvad der rører sig blandt de ansatte og indlejere i praksis. Der spørges som udgangspunkt indtil hvad Danske Fysioterapeuter kan gøre for dem.

Det er tænkt som et pilotprojekt som efterfølgende evalueres og det besluttes om det kan være et redskab til at komme ud til medlemmerne i fremtiden.


9. Fagkongressen 2022

Fællesskabsspor med DSF og EFPF om kompetenceprofil

 • Gitte fra DSF har lavet oplæg til fagkongres. PG og JO har givet feedback.


10. Sekretærkurser

JO har snakket med Susan Kranker og hun forsikrer at der er fokus på fortsat at udbyde sekretærkurser, men det har været sat på pause pga corona.

 

11. KUF

Skal vi lave materiale om praksissektoren til KUF?
Skal vi facilitere Facebook gruppe for KUF i praksissektoren?

Der faciliteres til at netværkskonsulenterne arbejder på at hjælpe klinikker til at implementere klinisk undervisning således at flere studerende får mulighed for at komme i praktik på klinikker.

 

12. Hvad skal postes inden næste møde?

Opslag fra dagens møde

 

13. Kontakt til CGM som opfølgning på debat i vores Facebook gruppe

Orientering fra Jesper

 

14. Eventuelt

Philip Faghild har desværre valgt at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkeligt varsel. JO har spurgt Søren Qvist som er 2. suppleant om han ønsker at træde ind i bestyrelsen, men det ønsker han ikke.

 • PT køber gave til Tina Lambrecht
 • JO køber afskedsgave til Philip


15. Evaluering af mødet.

Det har været godt at snakke principperne igennem igen. Selvom vi ikke alle er enige, så der en fornemmelse af konsensus.