Referat bestyrelsesmøde 28.09.2020

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Mandag d. 28.09.20 kl. 09.00 – 13.00.
Sted: Messenger/Zoom
Til stede: PT, PG, BE, TR, JNH, JO, MHJ

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

JO er ordstyrer og MHJ er referent


2. Prioritering af dagsorden, og punkter til Eventuelt

Vi prioriterer dagsordenen med hensyn til rækkefølge af punkter og beslutter at punkt 6 Forslag til Repræsentantskabet prioriteres på førstkommende møde efter den Ordinære Generalforsamling. Emnet Kommunikation via Facebook tilføjes under Eventuelt.


3. Siden sidst

Vi drøfter status og udfordringer i praksissektoren i relation til Covid19 situationen.


4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Udvalg for Praksis /UP. PT informerer kort vedrørende nyt i UP mht. den økonomiske ramme for landsoverenskomsten, overenskomstforhandling for kliniksekretærer.
Kompetenceprofil for nyuddannede. PT og PG informerer om arbejdet med Basis kompetenceprofil for praktiserende fysioterapeuter, der sker i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi /DSF og Erhvervsnetværket for Frie Fysioterapeuter /EFF. Projektet nu er i layout fasen, og forventes udgivet til brug på klinikerne i starten af vinteren.
Forsikringsområdet. PT informerer om nyt på området og det konkluderes endnu engang at det er minimalt hvad der kan gøres for at få indflydelse herpå. Der er dog enighed i bestyrelsen om at der fortsat bør være opmærksomhed på området.
Medlemsskaber. PG informerer om der ikke har været nogen ind- eller udmeldelser af PF, men fortsat ses markant medlemstilgang til vores facebookgruppe.
Professionshøjskolerne. PG informerer om at han i november deltager i online møde med Københavns Professionshøjskole via Zoom.
IPPTA. JNH informerer om online møde i IPPTA d. 03.10.20.


5. Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle politiske struktur

Danske Fysioterapeuter har udsendt et debatoplæg om foreningens fremtidige politiske struktur til gennemsyn hos alle medlemmer, og oplægget kan ses på:

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/forslag-til-ny-struktur

Med afsæt i bestyrelsens debat på forrige bestyrelsesmøde drøftes oplægget med henblik på en tilbagemelding til ”Projektgruppen vedr. Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle politiske struktur”.
Overordnet savnes en rød tråd gennem processen fra formål, metoder, dataindsamling til oplæggets konklusioner. Der kunne desuden ønskes større transparens vedrørende proces, baggrundsmateriale, og anbefalinger. Bestyrelsen finder det dog positivt at oplægget er sendt til gennemsyn og kommentering.
Vi drøfter indgående det konkrete indhold, samt perspektiverne i forslaget på de 3 niveauer med henblik på at afdække fordele og ulemper for 1. Fysioterapi som profession, 2. Praksissektoren som en integreret del af det offentlige sundhedssystem, og 3. PF’s placering og muligheder heri. Vi drøfter i den forbindelse elementerne jf. den forespurgte tilbagemelding nedenfor, og PT samler og sender vore kommentarer.

Kommentarer til projektgruppen vedr. Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle strukturs anbefalinger sendes til politisk konsulent, Anders Lorentzen, senest d. 15. november 2020.

 1. Kommentarer til repræsentantskabets sammensætning, ændring af repræsentantskabsperioden og forslag om fremmødevalg i stedet for elektronisk urafstemning til repræsentantskabet
 2. Kommentarer til udvidelse af hovedbestyrelsen og herunder forslag om en lønnet næstformand
 3. Kommentarer til anbefaling om at bibeholde de to arbejdsmarkedssektioner i Danske Fysioterapeuter og deres opgaver som i dag
 4. Kommentarer til anbefaling om at oprette en række klynger med en klyngeformand (valgt ved fremmødevalg), der får plads i både repræsentantskab og regionsbestyrelse samt at reducere antallet af medlemmer i regionsbestyrelserne
 5. Andre bemærkninger til projektgruppens anbefalinger

 

6. Forslag til Repræsentantskabet

Dette punkt udskydes til næste møde. Der er deadline d 15.01.21

 

7. Ordinær Generalforsamling

Vi gennemgår afholdelse af generalforsamlingen med hensyn til de praktiske forhold, samt beretningen. Det skal afklares praktisk og juridisk hvorvidt vi kan afholde GF helt eller delvist online jf. vore vedtægter. Det skal desuden afklares om bestyrelsen kan samles i Holmbladsgade, og være med online derfra samlet.
PT og PG vil undersøge muligheden for at benytte Teams eller Zoom på næste møde for at give indblik i systemets muligheder, og dermed kvalificere beslutning om eventuel brug under Generalforsamlingen. Der er i den forbindelse enighed om at det er væsentligt at vore medlemmer informeres om den online afholdelse rettidigt, så de kan gøre indsigelse såfremt de ikke mener at Covid19 situationen er en væsentlig årsag til online afholdelse.
Endelig drøftes muligheden for at benytte Survey Monkey eller Survey Xact ved en eventuelle valghandlinger, og dette undersøges til næste møde.

 

8. Forsikringsundersøgelse

Vi drøfter mulighederne for en Survey blandt klinikkerne i praksissektoren om positive og negative konsekvenser eks. den oplevede administrationsbyrde. JO, JNH og TR laver udkast til denne, og rundsendes til kommentar fra bestyrelsen. Vi retter herefter henvendelse til politisk konsulent ved DFys. Niels Erik Kaaber med henblik på at afklare mulighederne for at udsende survey via Survey Xact hos Dfys.


9. Eventuelt

Følgende emne behandles under Eventuelt:

Kommunikation via Facebook

 • Ny retningslinje fra SST /PT i dag
 • Bestyrelsesmøde /JNH idag
 • Generalforsamling inkl. opfordring til melde sig ind i PF, samt opfordring til ansatte og lejere om at stille op til bestyrelsen, så alle grupper er repræsenteres jf. PF´s vedtægter /BE i løbet af ugen
 • Strukturreform i Dfys /PT sidst på ugen /næste uge

 

10. Planlægning af møder 2020

 • 06.10.2020 kl. 17.00 - 18.30 Messenger
 • 02.11.2020 kl. 13.00 - 22.00 DFys. /Holmbladsgade

PT og PG undersøger muligheder for at benytte Zoom via Dfys. på mødet d. 06.10. Dette for at få indblik i systemets muligheder og dermed kvalificere den endelige beslutning om en plan B med online gennemførsel af generalforsamlingen.

 

11. Evaluering af mødet

Det har været et godt og produktivt møde med mange nuancerede refleksioner og givtige diskussioner trods den online form.
Vi oplever fortsat værdi af den nye mødedynamik og -struktur med vekslen mellem online møder til behandling af info- og beslutningspunkter, i kombination med fysiske møder der understøtter de længere debatter.