Referat bestyrelsesmøde 15.12.2020

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag 15.12 2020 kl. 16.30 – 18.30.
Sted: Zoom
Tilstede: PT, PG, TRF, BE, JO, PF, MHJ
Referent: MHJ

 


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer, og MHJ er referent


2. Prioritering af dagsorden, samt emner til Eventuelt.

Ingen ændringer af mødedagsorden, eller emner til pkt. Eventuelt.

På oplæg fra PT drøftes det kort, hvorvidt der fremsendes for meget materiale til løbende orientering og forberedelse til møder. Der er enighed om at det er hensigtsmæssigt at være fuldt informeret og dermed i bedre position til at bidrage i debat og kvalificering af beslutninger i vores arbejde i bestyrelsen. Der er desuden en kort opfordring til at svare hurtigst muligt og til alle når der efterspørges hurtig tilbagemelding på sager mellem bestyrelsesmøder.


3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • UP. PT informerer om fortsatte drøftelser i UP vedrørende kommende overenskomstforhandling,
 • Forsikringsområdet. PT informerer om nyt fra arbejdsgruppen. Desuden informeres om nyt udvalg der er nedsat bestående af repræsentanter fra Dfys., formænd fra de 2 sektionsbestyrelser, PF og Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter Formændene fra PF og EFPF har sammen med embedsværket fra DFys holdt møde med PFA der tænker i ny opsætning af deres produkt.
 • Ind/udmeldelser. Der er ikke nyt vedrørende medlemskaber.
 • Professionshøjskolerne. TRF har holdt oplæg på UCL Ålborg via teams. Den online form har fortsat den fordel at flere kan være med, men desværre skabes ikke den vanlige debat.
 • IPPTA. JO har talt med direktør ved Danske Fysioterapeuter Karen Langvad om deltagelse i internationalt samarbejde. JO afventer info og materiale fra Jacob N. Hansen der har tidligere har været tovholder på IPPTA. Herefter koordinerer JO og MHJ og aftaler evt. online møde med Karen Langvad om en mulig fælles strategi for internationalt samarbejde. Karen tilbyder at deltage på bestyrelsesmøde for at dele sine erfaringer med internationalt samarbejde.
 • Kompetenceprofil. Denne er nu færdig og været i høring i de respektive bestyrelser for PF, EFF og DSF. Den forventes færdiggjort inkl. endeligt layout ultimo 2021.
 • DNHF. Det nye henvisningssite DNHF er blevet implementeret. Der har dog manglet forberedende information, og ikke mindst tid til at implementere de nye arbejdsgange. Der har mange steder været en del udfordringer, hovedsageligt fordi der har været problemer med oprettelser i SOR.

 

4. Kommunikationsstrategi

Punktet indledes med et oplæg fra arbejdsgruppen ved PG, MHJ, PF, BE med udgangspunkt i det fremsendte notat vedr. kommunikationsstrategi for PF. PG gennemgår notatet og baggrundsmateriale mhp. efterfølgende drøftelse i den samlede bestyrelse. Arbejdsgruppen vil herefter samle op på nye perspektiver og medtage disse i endeligt forslag til fremadrettet kommunikationsstrategi. PG indkalder til dette møde.

 • Medlemsmøder
 • Årshjul til styring af indsatser
 • Succeskriterier for indsatser på de respektive kommunikationsplatforme eks. information, interaktion med og mellem medlemmer, indhente ideer, holdninger og feedback, synlighed, debat.
 • Hjemmeside opdateres primo 2021. Alle i bestyrelsen bedes derfor gennemse egen profil og melde ændringer tilbage til PG primo januar.


5. Debat om Praksissektoren

Vi drøfter hvorledes vi bedst skaber debat om praksissektoren i relation til praksisanalysen, så vi får vore medlemmers input til at kvalificere vores forslag og argumentation under mødet. Vi overvejer fordele og ulemper ved forskellige debatplatforme, som eksempelvis webinarer, Fysio.dk, og vores facebookgruppe.

 

6. Målsætning og handleplan

Arbejdsgruppe om organisationsudvikling i praksissektoren udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor også opgaveportefølje og mandat besluttes.


7. Forslag til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde marts 2021

Der er deadline for indsendelse af forslag d. 15.01.21
Oplæg fra JO er fremsendt forud for dette møde og drøftes overordnet. Vi drøfter
om forslaget med fordel kan bredes ud til flere områder f.eks. akademikere, praktiserende uden overenskomsttilknytning osv., så det tilgodeser den politiske indflydelse for alle grupper, og den demokratiske proces sikres.


8. Planlægning af møder 2021

Datoer for online bestyrelsesmøder på Zoom

 • D. 12.01.21 kl. 15.30 - 18.00
 • D. 26.01.21 kl. 8.30 - 13.00
 • D. 16.02.21 kl. 16.00 - 18.30
 • D. 08.03.21 kl. 8.00 - 10.30

Øvrige datoer:

 • Ordinær Repræsentantskabsmøde online d. 06.01.21
 • Deadline for forslag til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde d 15.01.21
 • Online medlemsmøder primo marts
 • Indsamling af krav til OK primo efterår mhp. forhandling i forår 2022


9. Suppleanter

Vi drøfter kort inddragelse af suppleanter i det løbende bestyrelsesarbejde. Eksempelvis hvorvidt de skal inviteres med til bestyrelsesmøder og med hvilken rolle, eller om de kunne tilsendes dagsordner med mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til de punkter der skal behandles.


10. Eventuelt

Ingen emner under dette punkt.


11. Evaluering af mødet.

Vi evaluerer mødet, og der er enighed om at det har været et godt møde med afklaring på mange formelle forhold vedrørende PF´s fremadrettede prioritering af indsatser. Særligt strategiske indsatser vedrørende kommunikation og internationalt samarbejde, samt kvalificering af PF´s forberedelse til det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde.


________________________________________