Referat bestyrelsesmøde 03.12.2019

Et godt møde, hvor vi har debatteret med Enhed for kvalitet og modernisering, der arbejder på at opdatere og udvikle af overenskomst ydelsesbeskrivelserne. På forsikringsområdet har Nordic Netcare overholdt deres indbetalingsfrist efter indmeldelse til incasso. Formen på den kommende generalforsamling blev ligeledes aftalt.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag d. 03.12 2019 kl. 09.00 - 14.30, med efterfølgende foretræde på Christiansborg kl. 15.15 og middag kl. 18.00.
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, Lokale 2A+B
Til Stede: PT, PG, BE, TR, JNH, og MHJ
Afbud: JO
Referent: MHJ
Gæster kl. 10.00: Emilie Pihl Winther, Esben Dahl Nielsen, Enhed for kvalitet og modernisering, samt Janne Dyrby, Danske Fysioterapeuter.


Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Valg af ordstyrer og referent

PG vælges til ordstyrer, og MHJ er referent.

2. Prioritering af Dagsorden, samt punkter til eventuelt.

Punkt 5. og 6. byttes, således at punktet ”Møde med Enhed for Kvalitet og Modernisering” behandles før ”Generalforsamling”.
Punkt til eventuelt: Den økonomiske udvikling vedrørende Speciale 62.

3. Siden sidst

Dette punkt tages i forbindelse med det efterfølgende program.

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

UP - PT informerer kort om nyt fra UP.
Forsikringsområdet - JNH informerer om at vi i PF fortsat får tilbagemeldinger om at Nordic Netcare ikke betaler deres regninger til tiden. Dette har været løst ved at klinikken har sendt Nordic Netcare til inkasso, hvorefter regningerne er blevet betalt som aftalt. Der opfordres derfor stadig til at alle klinikker gennemgår deres debitorer, specielt forsikringsselskaberne og vurderer om det er hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet med dem.
Ind/udmeldelser - PG meddeler at der ikke ændringer i medlemsgruppen, men stor tilgang af medlemmer i vores facebookgruppe.
Professionshøjskolerne - TR og PG informerer. Vi fortsætter vores klare strategiske samarbejde med professionshøjskolerne med henblik på at formidle info om karrierevejen indenfor praksissektoren for de studerende.
IPPTA - JNH informerer om det næstkommende IPTA møde, hvor der primært vil blive arbejdet med monitorering og dataindsamling med henblik på kvalitetsarbejde. Det skal på den baggrund vurderes om deltagelse fra PF skal prioriteres.
PT/PG – Møde med DSF og EFPF om kompetenceprofil til praksissektoren. PT og PG beretter om et godt møde, som afsæt til et videre samarbejde, hvor andre i bestyrelsen kan bidrage til arbejdet ad hoc. Der er møde næste gang 08.01.2020.
PT – PT beretter om deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende kommunikation og transparens om Danske Fysioterapeuters økonomi.
PT – sekretærkursus. PT deltog i sekretærkurset ’’den svære samtale, og melder positivt tilbage.
PT – Brev til sektionsbestyrelserne. PT fortæller, at der er kommet positiv feedback fra sektionsbestyrelserne på vores henvendelse. PT og PG deltager i møde med SALS 25.02.2020.

5. Møde med Enhed for Kvalitet og Modernisering

Emilie Pihl Winther, Esben Dahl Nielsen, Enhed for kvalitet og modernisering, samt Janne Dyrby, Danske Fysioterapeuter deltager på forespørgsel på vores møde. Dette med henblik på, at kvalificere Enhedens arbejde med modernisering af overenskomsten, herunder særlig fokus på opdatering og udvikling af ydelsesbeskrivelserne. Desuden beskrives enhedens arbejde vedrørende følgende punkter:

  • Datadrevet kvalitet og effektmåling
  • Vejledning til epikriser
  • Vejledning vedrørende dialog mellem praktiserende fysioterapeuter og kommunen om komplekse patienter
  • Vejledning vedrørende samarbejdet med kommunen om patientforløbet
  • Implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer

Det aftales på mødet at PF efterfølgende vil fremsende idékatalog vedrørende både nye potentielle ydelsesbeskrivelser. Det bestyrelsens holdning at tilgang af flere nye ydelser under OK, kun bør ske i det omfang der følger økonomiske midler med til at udføre og understøtte disse ydelser. Der er desuden enighed om at arbejdet med nye ydelsesbeskrivelser primært er givtigt for patienter og praktiserende fysioterapeuter, såfremt det sker i sammenhæng med datafangst eller sammenkobling med journalisering.
En tilretning og forenkling af beskrivelsen i de honorarbærende ydelser kunne være givtig eks. at Første konsultation efterfølges af Efterfølgende konsultationer og ikke Normal behandlinger, da dette skaber tvivl om terminologien.

Det besluttes at BE og MHJ udarbejder et udkast til idékataloget med deadline medio januar 2020, mhp. fælles drøftelse i bestyrelsen.

6. Generalforsamling 2020

Tid: D. 23.03.20 kl. 19.00-21.30
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 KBH S
Form: Fysisk møde med mulighed for online deltagelse.
Teknikken bag videomøde afprøves på næstkommende bestyrelsesmøde 18.02.20.
Valg og afstemninger: Fysisk fremmøde og digital afstemning.
Indkaldelse: Nyhedsmail, facebook opslag samt i Fysioterapeuten.
Obs. Deadline for indkaldelse via Fysioterapeuten 18.01.2020. Udgives uge 7.

Godkendelse af regnskab gennemgås, drøftes og godkendes via Skypemøde i januar. PT forhører sig hos revisor hvornår dette kan være klar til gennemgang.

7. Dialogmøde d. 6.12.2019 mellem Repræsentantskabet og Regionsbestyrelserne.

PT og PG deltager, og vi drøfter mulige interessepunkter for PF på baggrund af den udsendte dagsorden. Vi gør os overvejelser vedrørende fremtidig struktur for Danske Fysioterapeuter og transparens

8. Annoncering på vores FB

Vi fortsætter og afrunder vores drøftelse fra sidste møde om emnet Hvad kan der annonceres med på vores facebookside.
Det besluttes at fastholde nuværende politik, hvor indlæg med organisatoriske og faglige emner, samt jobopslag er velkommen. Herunder hører ikke reklamer for kursusvirksomhed.

9. Akademikerindsats i Danske Fysioterapeuter

PT (for PF) og MHJ (for DSF) deltager i fællesmøde d. 09.12.19 mellem HB og DSF om akademikerindsatsen i Danske Fysioterapeuter.
På forespørgsel fra PT drøfter vi, hvilke nuværende og potentielle fremtidige roller PF ser akademikerne kan have i praksissektoren, og hvilke barrierer vi ser der bør adresseres.

10. Kommende FB opslag

  • Økonomiudvikling speciale 62fh

11. Eventuelt.

  • Økonomiudvikling speciale 62

12. Planlægning af møder 2020

  • Bestyrelsesmøde Skypemøde d. 22.01.20 kl. 20.00-21.00
  • Bestyrelsesmøde d. 18.02.20 kl. 9.00-15.00
  • Bestyrelsesmøde d. 23.03.20 kl 14.00-18.00, efterfulgt af GF kl. 19.00-21.30

13. Evaluering af mødet.

Godt og produktivt møde, med interessant besøg fra Enhed for Kvalitet og Modernisering.