Referat af bestyrelsesmøde 30.10.17

Diskussionsfyldt bestyrelsesmøde, hvor debatten primært drejede sig om oprettelsen af to sektioner under DanskeFysioterapeuter på det kommende Ekstra Ordinære Repræsentantskab den 25. november.

 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Mandag d. 30.10 2017 kl. 15.00 – 20.30
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, Mødelokale 3
Til stede: MK, PT, PG, DB, ME og MHJ
Referent: MHJ Dagsorden


1. Valg af ordstyrer - PT


2. Besøg på fysioterapi uddannelserne v. ME
ME og PG mødte stor opbakning til møderne med henholdsvis 21 studerende ud af 27 i Holstebro, og knap 40 ud af 80 ved Metropol, trods periode med bachelorprojekter. Det var en succes med rigtig god feedback fra de studerende. De var interesserede og oplevede det meget givtigt at få info om praksissektoren. PF vil derfor arbejde på i fremtiden at komme ud på flere skoler, da både de studerende selv, og en af uddannelsesstederne, efterfølgende gav udtryk for et tydeligt behov.3. Repræsentantskabsmøde
D. 25.11.17 er der Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde omhandlende en ny struktur i Danske Fysioterapeuter vedrørende praksissektoren. D. 27.10.17 blev materialet til mødet formidlet direkte til alle medlemmer af repræsentantskabet, og på fysio.dk. Gennemgang og debat vedrørende det fremsendte materiale er emne for dagens bestyrelsesmøde, som forberedelse til repræsentantskabsmødet.Læs om repræsentantskabs forslagene her

Model 3, der er fremlagt som forslag:


Vi debatterer den skitserede model, og mener fortsat at der er mange uafklarede perspektiver. Læs om arbejdsmarkedsmodellen her


Kontingentopkrævning – De økonomiske konsekvenser for medlemmer i begge sektioner er ikke afklaret. Disse bør klart fremgå inden en beslutning - Både hvad angår et estimeret beløb, samt hvorvidt opkrævning vil ske på cpr eller cvr niveau? Obs økonomisk byrde på klinikker med flere ejere, eller ved eventuelt kommende partnerskaber, hvis dette sker på cpr niveau. 


Sektionernes manglende autonomi – Dette i kraft af prædefinerede forhold mht. bestyrelsens forretningsorden og arbejdsgange, økonomiske vilkår, mødeaktivitet og interval. Dette vil sammen med de allerede lancerede standardkontrakter betyde et væsentligt nedsat incitament for at indgå i arbejdet, både på ansat og ejer siden. Vi mener således ikke, at de respektive bestyrelser får den autonomi og indflydelse, som er nødvendig og beskrevet jf. lovforslaget §30 stk. 7.”


Nævnets sammensætning og størrelse, samt mulig inhabilitet – Der bør være flere medlemmer for at sikre sparring, samt mulighed for at indkalde suppleanter ved inhabilitet.

 

6.a Løn og vilkår   (Læs Bilag 6.a her)
Der er i bestyrelsen enighed om at der bør være minimumslønninger, men at disse er afhængige af den økonomiske ramme der er på praksisområdet – som beskrevet i vore kommentarer til standardkontrakterne.
Mht. pension er der i bestyrelsen enighed om, at pensionsopsparing er vigtig, men der frembringes forskellige perspektiver på graden af tvang. Der debatteres, hvorvidt den enkelte ansatte bør have frihed og fleksibilitet til at vælge mellem pulje til uddannelse, pension eller rådighedsbeløb. Dog synes der at være konsensus om en minimumspension, der stiger med trappemodel over en årrække.

 

Se standard ansattelseskontrakterne her
PF mener fortsat at standardkontrakter kan være en del af løsningen med til at skabe ordnede forhold i praksissektoren. Vi finder det dog - som tidligere beskrevet – meget uhensigtsmæssigt for implementeringsprocessen, at der lanceres standardkontrakter forud for den forhandling, der er tiltænkt mellem de to nye sektioner med henholdsvis arbejdstagere og arbejdsgivere. Såfremt den nye struktur vedtages af Repræsentantskabet. Se PF's kommentarer her

Spørgsmål fra PF´s kommentar til standardkontrakter:

  • Hvilket mandat har HB tænkt sig at give Tandlægeforeningen?
  • Løser den nye struktur den forskellighed der har været for medlemmerne i vejledning/hjælp når der har været problemer?
  • Bliver den nye struktur omkostningsneutral for medlemmerne, eller er der nogle økonomiske konsekvenser?
  • Er HB ikke interesseret i at sikre løn- og ansættelsesniveauet for den del af fysioterapeuter der arbejder på provision uden for Overenskomsten?

 

Desuden debatteres:

  • Hvorledes sikres ansatte i virksomheder, der ikke er ejet af fysioterapeuter?
  • Hvorledes sikres studerende, der er ansat i privat praksis (indenfor/udenfor OK samt v. ejerskab af fysioterapeuter /andre)

 

Generelt finder vi fortsat manglende klarhed over operationelle forhold af væsentlig karakter og betydning for konsekvenserne af den foreslåede organisationsændring. Desuden savnes sikkerhed for at de to sektioner vil få reel indflydelse på proces og resultat af deres respektive arbejde. Generelt fremstår oplægget præmaturt med mange væsentlige uklarheder.

Desuden mangler der klarhed over hvorledes praksissektorens samlede tarv bliver varetaget – og hvor der fremover kan gives kvalificeret input til Danske Fysioterapeuter jf. PF arbejdsområder NB ”Liste over arbejdsopgaver 2010-2017”

 

Gennemgang af Forslag til ændringer af loveLæs om arbejdsmarkedsmodellen her
To sektioner for ordinære medlemmer
Etablering af nævn
Kontingent for sektioner – mangler detaljeringsgrad, med beskrivelse af hvem der styrer sektionens økonomi, og hvad skal der afsættes midler til? Sektionens bestyrelse eller Danske Fysioterapeuter?
Konfliktløsning – fælles bestemmelser – Stk. 8: eksempel på manglende autonomi i sektionerne – og topstyring fra Dfys. /HB. 
Jf. eksempel s. 5/9 slutningen af afsnit 4: Hvor HB bemyndiges til at beslutte og udfærdige standardkontrakter i tilfælde af uenighed mellem de to sektioner.
S. 10 afsnit 5: sikret repræsentation i forhandlingsudvalg – disse skal specificeres.
Æresmedlemmer – Der er fuld opbakning til dette i en enig bestyrelse.

 

Noter og kommentarer til bilag 6.b og 6.dLæs Bilag 6.b her og Læs Bilag 6.d her
s. 1/13 afsnit 4: Differentieret kontingent – hvilke principper?
s. 2/13 afsnit 3-4: Manglende klarhed om benævnelsen ”forhandlingsudvalg”
s. 3-4 /13: Forhandling af standardkontrakter – varierende behov for mødeinterval
s. 9 bilag 6.b: Konfliktløsning paragraf 30 stk. 7 – diskrepans mellem ordlyd i forlag- og den i bilag 1+2 beskrevne specifikke model for forretningsorden. Desuden giver det anledning til undring at afbud til bestyrelsen skal ske til sekretariatet - hvorfor?
Bilag 6.d evaluering: Der bør være klare deadlines og parametre for evaluering. Eks. x antal procent der følger den forhandlede standardkontrakt efter eks. 2 år fra indgåelse.
Obs. Antal stillinger, tilfredshed blandt ansatte (løn og øvrige ansættelsesvilkår), ind og udmeldelse af Dfys.

 

Gennemgang af Forslag til beslutning: pkt. 4.BLæs om ny hovedorganisation her

Mandat til HB om at tage beslutning om, hvorvidt Danske fysioterapeuter skal tilslutte sig en ny hovedorganisation. På baggrund af den mangelfulde beskrivelse og konsekvensanalyse mener vi at der kun kan afgives et begrænset mandat. Det er ganske enkelt svært at give mandat til noget man ikke kender indholdet af.

 

4.  Bestyrelsesmøder i PF
Ændring af næstkommende bestyrelsesmøde fra d. 11.12 til d. 08.12 kl. 9.30 -15.30 med efterfølgende middag. PT sørger for bordbestilling.
Der indkaldes til et mellemliggende telefonmøde efter repræsentantskabet vedrørende kontingentopkrævning 2018.