Referat bestyrelsesmøde 16.04.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: fredag d. 16/4 2021. kl 8.30 – 12.00
Sted: Zoom
Til stede: PT, PG, BE, JO, TRF, PF, MH
Referent: TRF

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde

 

1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer
TF er referent


2. Prioritering af Dagsorden.

Facebook regler (PG)


3. Præsentationsrunde

Alle fik mulighed for at præsentere sig selv så det nye bestyrelsesmedlem Marjanne kan lære den resterende bestyrelses at kende.

 

4. Fordeling af udvalgsposter og valg af ny sekretær

Der diskuteres den fremtidige form og konstellation. Der besluttes, at der fortsat skal være en fast sekretær.
Philip Fagralid, vælges som sekretær.

Marjanne den Hollander (MH) vælges til at varetage IPPTA sammen med JO

Kommunikationsudvalget består fremadrettet af BE, PF og PG

Resterende udvalg består som tidligere.

 

5. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

UP (PT): Det sidste UP møde blev aflyst. Der har været et fald på ca. 20% i økonomien. Det er især ride fysioterapeuterne der er ramt.

Forsikringsområdet: Ikke noget nyt.

Ind/udmeldelser (PG): Der har været 1 indmeldelse siden sidste møde.

Professionshøjskolerne (PG og TF): TF skal holde virtuelt oplæg for 7. semester på VIA Holstebro på tirsdag d. 20/4 og er i gang med at få aftalt dato for fysisk oplæg på UCN Aalborg

PG har aftale med Metropol København d. 29/4 virtuelt. Det opleves at være svært at komme i dialog med skolerne. Det besluttes, at JO tager det op med Regionsformændene.

IPPTA (JO og MHJ): JO tager op med Karen Langvad i forhold til deltagelse i møde på Finland. Der er et ønske om at sende to repræsentanter fra PF for at få det fulde udbytte af det internationale netværk.

Medlemshenvendelser (JO): Der har været to medlemshenvendelser. Den ene handlede om at EFPF har været på professionsskolerne uden PF har deltaget. Den anden var en støtte til PF’s reaktion på EFPF’s direkte henvendelse til sundhedsudvalget.

Svar fra DFys vedr. kompensationsordning. (PT): PT har været i dialog med DFys flere gange, men der er ikke nyt. Der afventes svar fra ministeren.

Kasser. Er der styr på overdragelsen fra Georg til Tina? Det besluttes, at TRF tager kontakt til Georg mhp. finde tidspunkt til at mødes fysisk for at få lavet overdragelsen. Det har været sat på standby pga. corona.

Informeret samtykke: PT informerer om at han i samarbejde med sekretariatet har lavet et dokument omkr. informeret samtykke. Det ligger hos Styrelsen for Patientsikkerhed og kommer snarligt ud til brug i praksis både som pixiudgave og som et større skriv.

 

6. Praksisanalyse/ydernummer debatten

  • JO er inviteret til arbejdsmøde om fremtidens praksissektor 16/4 kl. 7.30 – 8.25(JO). Orientering fra mødet.

Deltagere på mødet: SALS, PF, HB, EFPF, arbejdsgiversektionen

Alle parter havde mulighed for at komme med deres syn på processen og den fremadrettede proces. Der aftales at starte en proces sammen med HB om at arbejde videre med at lave en fælle ramme som kan præsenteres på repræsentantskabet.

  • For at bringe alle ”up to date” præsenteres kort de dokumenter har været under udarbejdelse:

TRF præsenterer fokuspunkter fra VIVE rapporten. Der vurderes overordnet, at der er mange metodiske svagheder i rapporten, men også mange gode argumenter for en praksisovenskomst og samtidig mulighed for et privat marked.
BE præsenterer resultatet af svensk rapport fra 2020 om "den svenske model". Rapporten viser at den svenske model ikke er hensigtsmæssig at der skal udarbejdes ny model i 2022. 
PG præsenterer forskellige betragtninger omkring mulige modeller for fremtidens praksissektor

  • Diskussion af om vi skal invitere bestyrelse/medlemmer til møde med Kjeld Møller Petersen?

JO retter henvendelse til KMP for at få et møde hvor vi ønsker at diskutere og få input til VIVE rapporten, den svenske model, fremtidens praksissektor, markedet uden om sygesikringen mv.

 

7. Survey om ejerskab af klinikker (PT og PF)

  • Det udskydes til efteråret pga andre aktivitet i bestyrelsen


8. Planlægning af møder 2021

Følgende møder er planlagt

  • D. 03.05.21 kl. 8.15 - 11.00


Mødet flyttes til d. 07.05.2021 i samme tidsrum.

  • D. 01.06.21 kl. 14.00 - 17.00
  • D. 18.06.21 kl. 8.30 – 10.30
  • D. 20.08.21 kl 8.30 – 12.00


9. Hvad skal postes inden næste møde?

  • Den svenske rapport
  • Facebook reglerne


10. Eventuelt

Retningslinjer facebookgruppe (PG)
Der aftales at det fremsendte gennemlæses og der er mulighed for at give kommentarer til PG på mail.


11. Evaluering af mødet.

Der er enighed om at det har været et godt møde. Det var godt at få MH med i bestyrelsen.
Mødet har været produktivt.