Referat af bestyrelsesmøde 18.04.17

Energisk bestyrelsesmøde hvor synlighed og organisering af PF blev debatteret. Der blev dog også tid til at konstituere bestyrelsen. Tina Lambrecht var også forbi og diskutere arbejdsgiver organisation.

 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag d. 18. april 2016 kl. 9.30 – 15.30
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, Formandslokalet 2. sal
Gæst kl. 14.00: Tina Lambrecht
Til stede: MK, PT, DB, PG, JHN, ME og MHJ
Referent: MHJ


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer
PG er ordstyrer


2. Evaluering af Årsmøde og Generalforsamling 2017
Vi evaluerer den samlede planlægningsproces, samt dagens form og indhold, og debatterer fremtidige succeskriterier.
Der er enighed om at processen er forløbet planmæssigt mht. fordeling og udførsel af opgaver i bestyrelsen vedr. bookinger, beretning og formidling af Årsmødet/GF, samt at
dagen forløb godt, både med hensyn til oplægsholdere og GF. Dog er der forskellige meninger i relation til udbytte af de to oplæg, hvilket formodes at være det samme blandt de deltagende medlemmer. ME nævner desuden at ét oplæg ville have været passende.

Den begrænsede tilslutning fra medlemmerne, særligt de lokale, leder dog til en diskussion om fremtidig form og geografisk placering af GF. JHN foreslår at GF uanset form fremover afholdes i København, hvor der sidste år var stort fremmøde til årsmøde/GF.  Formen med kombination af GF og et årsmøde med oplæg målrettet de praktiserende diskuteres indgående, da denne form er valgt ud fra et ønske om at skabe en attraktiv dag, der kan samle vore medlemmer til relevante emner, netværk og GF.
PT spørger i den forbindelse om stor medlemstilslutning til GF nødvendigvis er det vigtigste succesparameter.
Det besluttes at GF i en årrække vil blive afholdt i KBH, dog med undtagelse af næstkommende GF, der afholdes i forbindelse med fagkongres 2018. Herefter vil der tages beslutning om den fremtidige form.

Vi debatterer "formidling af PF aktiviteter" som tema med udgangspunkt i den planlagte film fra årsmødet/GF, da JHN brugte meget energi på filmoptagelser, der desværre ikke kom i brug, og muligvis tog lidt fokus fra deltagere og oplægsholdere. Det besluttes af vi fremover vil satse på korte videoklip og billeder der kan formidles med det samme og derfor bevare nyhedsaktualiteten.
Det besluttes at den planlagte film i stedet kan komme i spil som en mere generel oplysnings/reklamefilm for PF.3. Opfølgning på Generalforsamlingen
Vi debatterer og planlægger på baggrund nedenstående spørgsmål:

 • Hvilke tanker gør vi os om de tilkendegivelser, der fremkom på GF?
 • Hvem er PF til for, og er der enighed herom i bestyrelsen?
 • Hvilke opgaver er vigtigst for PF at varetage i det kommende år og lige nu og her?
 • Hvordan kommer vi videre med strategien om et synligt PF eks. på uddannelserne?


Selve GF forløb rigtig godt med givtig debat og input fra medlemmer. Særligt var der spørgsmål fra forsamlingen angående kommunikation af klare budskaber og hvilke varer PF har på hylderne. Spørgsmålene antydede at det fortsat er en stor udfordring for PF at vi ønsker at varetage alle praktiserendes interesser – og derfor ikke kan kommunikere skarpt, enkelt, og målrettet en bestemt gruppe eks. ejere, eller de der arbejder under landsoverenskomsten.

Der er dog samlet i bestyrelsen enighed om værdien af at have en samlet stemme/en brancheorganisation, der taler praksissektorens sag med alle de nuancer og komplekse dialoger det medbringer.

Med afsæt i fortsat at være praksissektorens samlede stemme, ser vi fortsat dialog på tværs af modsatrettede interesser internt i praksissektoren som en væsentlig opgave. Lige så vil forsikringsområdet, ledelse, kvalitetsudvikling, samt læring og formidling fra øvrige lande via IPPTA være på opgave listen. Særligt for dette år er opgaven med at understøtte processen vedr. ordnede forhold og arbejdsgiverforening.

Vi debatterer strategier for synlighed af PF´s arbejde, både mht. "indholdsdeklaration og definition på varen", samt markedsføringsstrategien for den. Vi ser udfordringen ved at være en lobbyorganisation, der skønt et kontinuerligt arbejde på mange niveauer og via et stort og givtigt netværk, ofte arbejder i skyggen.
Vi overvejer desuden nye succeskriterier for vores aktiviteter i tråd med de samfundstendenser der synes fremherskende.
"Fagpolitisk opdragelse og info tidligt under uddannelse" kontra "omvendelse senere i arbejdslivet"?
"Medlemsservice" kontra "inddragelse"?
Og så naturligvis dilemmaet:
"Komplekse og nuancerede dialoger og informationer, der kræver politiske forståelse og indsigt" kontra "letforståelige klare politiske budskaber, til en afgrænset målgruppe uden interessekonflikter".


Reklamefilm og brochure der sælger varen/produktet - MK, PG, ME laver oplæg hertil.

Tilstedeværelse på uddannelserne tænkes ikke blot som synlighed for PF med mulig medlemshvervning, - også synlighed, oplysning og reklame for praksissektoren.
ME foreslår at sende invitation til formænd for lokale studenterråd på de respektive skoler mhp. fagpolitisk fredagsbar på skolerne, samt invitationer til mentorordninger på klinikkerne. Det besluttes at ME forestår dette.4. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer med angivelse af bestyrelsespost og tilhørende udvalg markeret med kursiv, samt interne ansvarsområder:
MK    Formand med tilhørende udvalgsposter: Udvalg for Praksis, følgegruppen for Vederlagsfri Fysioterapi, Styregruppen for Enhed for Kvalitet. Kvalitet og forskning
PT      Næstformand. Forsikringer
MHJ   Sekretær. Kvalitet og forskning, Ledelse
JHN   IPPTA, Ledelse
ME     Forsikringer, Fysioterapiuddannelserne
PG     Web og sociale medier, Medlemskartotek
DB     Web og sociale medier

Ekstern kasserer:
Georg Hansen

Bestyrelsessuppleanter:
Marianne Schultz, Ansat /FysioDanmark Vejle genvælges som suppleant for ansat.
Mette John, Klinikejer /Lystrup vælges som suppleant for klinikejer.
Ingen opstiller som suppleant for lejer/mobile.

Revisorer:
De 2 interne revisorer genopstiller og vælges:
Lars-Peter Jensen, Klinikejer /Allerød
Kurt Nyby, Klinikejer /Midtjysk Fysioterapi, Herning
Der er ingen revisorsuppleant.

 

5. Udarbejdelse af målsætning og handleplan for 2017-2018

 • Fremtidens struktur
 • Årets gang
 • Mødekalender 2017

 

6. Møde med Tina Lambrecht vedrørende Arbejdsgiverforening/ordnede forhold

Vi forbereder os til mødet ved at diskutere hvorledes PF definerer ordnede forhold, og vender bl.a. følgende emner?

Juridiske rettigheder:
Kontraktlige forhold, herunder løn og ansættelsesvilkår
Løn, kørsel
Ferie- fridage, pension, kompetenceudvikling
Arbejdstider, overarbejde,
Opsigelsesvarsler
Klausuler

Arbejdsmiljø fysisk og psykisk
Kompetenceudvikling
Anciennitet?  Eks. mentor- og uddannelsesstillinger

Personale/klinik håndbog der definerer øvrige vilkår:
Fysiske rammer og faciliteter på klinikken
Sekretærassistance
Jobprofiler
Organisation
Ledelsesstil

Udfordringer ved lønberegning:
Traditionel lejerorganisering, hvor arbejdstagere er villige til at betale mere (få mindre i løn) ved bedre faciliteter på klinikkerne - KONTRA lønmodtagere der ikke traditionelt vil se rammerne på arbejdspladsen som en del af lønnen.

Traditionel lejerorganisering med lineær honorering via basishonorar uden kvalifikations-, funktions- og anciennitets tillæg, kan være svær at omlægge til løn der er sammenlignelig med taksterne i det offentlige.7. Kommunikation
”Ved du at….” – få planlagt og sat flere i spil i den kommende tid

 • Styrelsen for Patientsikkerhed har udskudt de Risikobaseret Tilsyn til efter sommerferien. Link: https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/risikobaseret-tilsyn-med-praktiserende
 • Den økonomiske ramme for speciale 51 holdt i 2016. Link: https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/udgiftsrammen-holdt
 • Ekstraordinært Repræsentantskab vedrørende dannelse af en arbejdsgiverforening er udsat.
 • PF arbejder for at komme ud på fysioterapi-uddannelserne for at informere de studerende om praksissektoren som et attraktivt arbejdsområde.8. Forsikringsområdet

 • Nyt
 • ME  - Tryg sundhedsforsikring vil fortsat ikke godtgøre patienten for patientandelen af honoraret9. Meddelelser fra

 • Formand 
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder kassereren.
 • ME – udsættes til næste møde
 • Nyt vedrørende FB-subgrupper10. Eventuelt


11. Evaluering af mødet
Godt møde med megen debat og diskussion med bidrag fra alle.