Referat bestyrelsesmøde 10.06.2020

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Onsdag d. 10.06 2020 kl. 16.00 - 18.00.
Sted: Online via Messenger
Deltagere: PT, PG, BE, TR, JO, JNH, MHJ
Referent: MHJ

 

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

Pt er ordstyrer, og MHJ er referent

2. Prioritering af dagsorden, samt punkter til eventuelt

PT har punkt til eventuelt vedr. henvendelse fra Morten Graversen, formand fra Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte (SAKS).
Der er ingen ændringer til dagsorden.

3. Siden sidst

Kort runde hvor alle i bestyrelsen giver status og refleksioner vedrørende den gradvise åbning af praksissektoren.

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Udvalg for Praksis (UP). PT informerer kort om nyt fra UP.
  Der informeres kort vedr. proces ang. direkte adgang, samt forhandlinger med HK vedr. standardkontrakter for klinik sekretærer.
 • Forsikringsområdet. PT gennemgår overordnet nyt på forsikringsområdet, der fortsat udfordrer vore medlemmers daglige drift og administration.
  Det nævnes desuden at området er meget omskifteligt, da flere selskaber jævnligt skifter visitatorer og samarbejdspartnere.
 • Ind- og udmeldelser. PG orienterer om status for ordinære medlemskaber, samt medlemmer i vores Facebook gruppe der fortsat er massivt stigende. Således henholdsvis 2 indmeldelser i PF, og 2 udmeldelser pga. afhændelse af klinik. Desuden en stor tilgang af indmeldelser i vores facebookgruppe, der primo juni tæller 927 medlemmer mod 523 medlemmer i februar.
 • Professionshøjskolerne. TR og PG meddeler at der ikke er nyt fra dette område.
 • IPPTA. JNH meddeler at der ikke er nyt fra dette område.
 • DSF. PT informerer om ny konstituering af bestyrelsen i DSF. Lars Henrik Larsen har valgt at trække sig som formand og er nu tiltrådt næstformandsposten. Tidligere næstformand Gitte Arnbjerg er nu tiltrådt som formand for DSF.


5. Kampagne vedrørende afstemning til Repræsentantskabet

 • Information til alle medlemmer via mail og Facebook vedrørende Repræsentantskabet med opfordring til at stemme, og info om stemmeafgivelse senest d. 22.06.20.
 • Formidle til eget netværk om vigtighed af at stemme og at stemme på PF medlemmer for at sikre en samlet stemme for praksissektoren


6. Test af nyt henvisningshotel i stedet for Refhost Region Syd

Det drøftes kort hvilke mulige udfordringer der kan opstå, og hvilke elementer i det nye system der bør afprøves og forsøges optimeret på baggrund af erfaringer med det nuværende system.

 • Fejlhenvisning - automatiserede korrespondancer til henvisnede læge
 • Henvisning er taget af anden behandler – info herom
 • Rekvirering af henvisninger - Hente ned direkte fra administrationssystem
 • Fjerne lokationsnummer. Undgå manuelle fejltastninger.


7. Forslag til Repræsentantskabet angående den politiske struktur i DFys.

Vi debatterer, hvorledes vi ser praksissektoren i en kommende ny struktur. Vi drøfter i denne sammenhæng både den formelle og uformelle struktur, samt de politiske og beslutningsmæssige arbejdsgange internt i DFys.


8. Covid19 krisehåndtering

Vi har kort drøftelse og opsummering af den nuværende situation for praksissektoren samlet med afsæt i seneste udmelding og retningslinje fra SST. Det drøftes herunder hvilke udfordringer og behov vore medlemmer kan få i forbindelse med fuld genoptagelse af vanlige aktiviteter, under fortsat sikring af smittereducerende tiltag.


9. Ny dato for Ordinær Generalforsamling

Vi drøfter nyt tidspunkt for GF i september grundet Covid19 situationen, og det skal afklares hvorvidt denne kan afholdes fysisk eller skal være online.


10. HK overenskomst for kliniksekretærer

PT. informerer kort om at der pågår forhandling mellem Dfys og HK vedrørende mulig kommende overenskomst for kliniksekretærer, hvor næste møde er berammet til d. 12.06.20

11. Facebookgruppen

Vi drøfter kriterier for medlemskab af gruppen i henhold til formål, og er enige om at den fortsat skal være åben for alle fysioterapeuter og fysioterapeut studerende i Danmark, men gør os overvejelser om relevans når der søges medlemskab fra udenlandske fysioterapeuter. Desuden drøftes om det forstyrrer fokus og gruppens medlemmer, hvis der reklameres for kurser mv. jf.


12. Eventuelt

Vi drøfter henvendelse fra Morten Graversen SAKS.


13. Planlægning af møder 2020

 • Ordinære bestyrelsesmøde afklares pr. mail.
 • Arbejdsgruppemøde vedrørende kompetenceprofiler for praktiserende fysioterapeuter er planlagt efter sommerferien – med deltagelse af PF, Dansk Selskab for Fysioterapi og Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter.


14. Evaluering af mødet

Der er enighed om at det har været et givtigt og effektivt møde med god struktur og talerække jf. det online medie. Der er desuden enighed om at kombination af korte og forholdsvis hyppige online møder i kombination med fysiske møder skaber en god balance mellem fremdrift og sikring af nuancerede dialoger og beslutningsprocesser.

 

 

 

 

 

 

 

1