Referat bestyrelsesmøde 18-19.02.2019

Visionært to-dagsmøde, hvor vi arbejdede med PF's profil fremad, men også nåede at debattere direkte adgang, arbejdsgivergebyr og frit valg til genoptræning efter sundhedsloven. Katrine Nygaard Hansen, Erhvervschef hos Danske Fysioterapeuter, var forbi på anden dagen og fortælle om analysen af praksissektoren.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Mandag 18.02 kl. 09.30– tirsdag 19.02 2019 kl. 15.30.
Sted: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Til stede: PT, PG, JO, TR, BE, JNH, MHJ
Gæster: Kasserer Georg Hansen, Erhvervschef, Danske Fysioterapeuter Katrine Nygaard Hansen
Referent: MHJ

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer
PG d. 18.02 og JO d. 19.02


2. Prioritering af dagsorden
Punkt vedr. ”Direkte adgang til fysioterapi” tilføjes, og indsættes som punkt 3, hvorved de efterfølgende punkter rykkes.

3. Direkte adgang til fysioterapi
Vi samler op på sagen om direkte adgang til fysioterapi, samt mediernes dækning og den landspolitiske bevågenhed.
JO opdaterer bestyrelsen på processen vedrørende pilotprojekt i Region Hovedstaden om ”Direkte adgang til fysioterapi”. Projektet er godkendt og besluttet i Region H, og protokol samt ansøgning nu sendt til Sundhedsstyrelsen. I denne forbindelse blev rettet henvendelse til Politikken, der satte nyheden højt på dagsordenen og skabte en landsdækkende debat.

Vi debatterer herefter henholdsvis positive og potentielt negative konsekvenser af ”Direkte adgang til fysioterapi” - og hvorledes PF bedst faciliterer og kvalificerer debatten og processen. Vi beslutter at inddrage perspektiver for både patient, samfund og fysioterapeuter i vores debat.


4. Arbejdsgivergebyr
PF arbejder for ordnede forhold i praksissektoren, og ser den vedtagne arbejdsmarkedsmodel i praksissektoren som en del af vejen til dette. Vi mener dog, at dette opgør med solidaritetsprincippet, samt den stigende grad af opdeling af medlemmer i Danske Fysioterapeuter forudsætter høj grad af dialog og transparens. Dette eksempelvis i relation til økonomi og autonomi i sektionsbestyrelserne.

Det er i vores optik væsentligt at mandat og autonomi i de vedtagne sektioner er klart. Herunder at de har indflydelse på egne arbejdsopgaver samt økonomi, og dermed kontingent/gebyr for sektionens medlemmer.
Desuden synes der ikke at være klarhed over den bistand jf. den ”police”, der nu er tegnet for arbejdsgiverne via rådgiveraftalen med Skau, Reipurth & Partnere.


5. Målsætning og handleplan 2019-2020
Der er enighed om nødvendigheden af at etablere et nyt perspektiv og pejlemærke for PF, med udgangspunkt i den nye organisatoriske struktur i Dfys. Vi igangsætter derfor en refleksionsproces mhp. at skabe klarhed over Vision, mission og strategier for PF.

Vision:
Vi reflekterer over vision som fælles pejlemærke og retning for det fremtidige arbejde og mulighed for at synliggøre og positionere PF. Mange nuancer bringes i spil i processen og der noteres 3 forslag. Alle i bestyrelsen får til opgave at reflektere over disse til næste møde, hvor der tages beslutning om den fremtidige vision for PF.

Mission:
At varetage fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser for de Praktiserende Fysioterapeuter indenfor overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Strategiske fokuspunkter:
Fagpolitiske
1. Øge praksissektorens status som attraktivt arbejdsområde. Eks Samarbejde med professionshøjskoler ved besøg, samt etablering af praktiksteder i praksissektoren.
2. Styrke de praktiserende fysioterapeuters rolle, som en naturlig og uomgængelig tværfaglig samarbejdspartner - og formaliseret del af primærsektoren via en stærk og fleksibel landsoverenskomst.
3. Faglig autonomi eks. gennem direkte adgang til fysioterapi med tilskud.
4. Samarbejde med Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) og Sektionsbestyrelserne i Dfys.
5. Facilitere en bred analyse af praksissektoren – patient, samfund og fysioterapeut perspektiv. Herunder facilitere at vore medlemmer svarer på spørgeskemaer, og deltager i arbejdsgrupper og debatter mv.
6. Sikre og øge PF´s positionering og synlighed, samt medlemsinddragelse og –tilgang.

Økonomiske
1. Fastholde og skabe arbejdspladser
2. Ordnede forhold for alle praktiserende fysioterapeuter
3. Fleksible rammevilkår i OK
4. Skabe overblik indenfor forsikringsområdet
5. Genoptræning efter sundhedsloven – eks. Frit valgs ordning

Faglige
1. Samarbejde med DSF og faglige selskaber, eks. vedrørende specialistordning, kompetenceprofil i praksissektoren, turnusordning,
2. Facilitere den kommende akkrediteringsproces


6. Beskrivelse af Målsætninger for PF
Med udgangspunkt i refleksionsprocessen under punkt 5, igangsætter vi en revidering af ”Beskrivelse af målsætninger for PF” til formidling via hjemmesiden.


7. Frit valg til genoptræning efter sundhedsloven
Vi debatterer ordningen, og hvilke potentialer og udfordringer den kan have. Vi beslutter at opsamle erfaringer fra vore medlemmer. PT går videre med dette efter påske. Vi ser følgende mulige udfordringer for vore medlemmer.

 • Feriebuffer-ordning for kommunerne
 • Økonomiske barrierer ved eks. investering i IT omsorgssystemer
 • Kvalitetssikring svær at opretholde ved lavt patientflow


8. PF’s undersøgelse vedrørende rekruttering og kompetenceprofil i praksissektoren
Vi samler op på vores arbejde med udvikling af kompetenceprofil med henblik på afklaring af det videre arbejde. PT skitserer formålet og processen mhp. opdatering af de nytilkomne bestyrelsesmedlemmer.  
Vi har fået svar fra 100 klinikker, og vurderer at der er følgende potentielle værdi i relation til vores strategiske fokuspunkter:

Fagpolitisk

 • Øge praksissektorens status som attraktivt arbejdsområde. Herunder samarbejde med professionshøjskoler ved besøg, samt samarbejde med Erhvervsafdelingen i Dfys.
 • Positionering, synlighed samt medlemsinddragelse og medlemstilgang. Særligt hos de unge fysioterapeuter, der ønsker et job i praksissektoren.

Økonomisk

 • Facilitere effektiv rekruttering, og dermed kvalitet og drift på klinikkerne. Inspiration til rekrutteringsansvarlige, ledere eller klinikejere.

Fagligt

 • Samarbejde med DSF og faglige selskaber. Herunder kvalificering af faglig udvikling i kompetenceprofil i praksissektoren, samt understøttelse af evt. turnusordning.

Det besluttes af JO er tovholder på det videre arbejde, herunder samling af materialet mhp. formidling til studievejledere, kontakt til uddannelserne, og kliniske undervisere.
Dette koordineres med PG og TF. Samarbejde med DSF koordineres med MHJ.


9. Regnskab 2018 og budget 2019/2020
Georg Hansen gennemgår regnskabet for 2018.
Revidering af budget 2019/2020, hvor der tages hensyn til gældende nøgletal.


10. Kommunikationsstrategi og Sociale medier
Vi debatterer overordnet kommunikationsstrategi i relation til at understøtte PF´s vision, mission og strategiske fokuspunkter, jf. punkt 6. Herunder hvordan vi bedst bruger henholdsvis hjemmeside og facebook. Vedrørende synlighed foreslår JNH, at vi henter inspiration fra internationale netværk ang. relevant kommunikation med både nuværende og potentielle medlemmer. Vi indkredser følgende fokuspunkter.

 • Synlighed & Positionering
 • Medlemsinddragelse & Medlemstilgang


Hjemmeside:
Det besluttes at alle gennemser hjemmesiden, og egen profilbeskrivelse. Dette mhp. tilbagemelding til PG senest d. 05.03.19, der herefter opdaterer hjemmesiden.
Følgende indholdsfaner bibeholdes:

 • Om - PF, bestyrelsen, Vedtægter & Målsætninger,
 • Møder & referater
 • Nyheder
 • Kontakt info og formular, indmeldelse


Facebook:
Strategiske nyheder med max. 14 dages mellemrum, aftalt på hvert bestyrelsesmøde.
Den opslagsansvarlige er tovholder på svar – men alle kan byde relevant ind med hurtigt svar. Ved behov for afklaring i bestyrelsen svares, at vi vender tilbage med svar hurtigst muligt. Koordinering vedr. rækkefølge koordineres internt over mail.

 • Spørgeskema vedr. Analyse af praksissektoren /PT
 • Nyhedsbrev med referat /PG
 • Standardkontrakter / PG
 • Arbejdsgivergebyr /PT
 • Kompetenceprofil /JO
 • Jobopslag / MHJ
 • Faglige opslag / BE


11. Besøg af Katrine Nygaard Hansen, Erhvervschef v. Danske Fysioterapeuter
Program:

 • Hvad skal vi nå idag?
 • Arbejdsområder i Erhverv
 • Erhvervsudvikling generelt
 • Erhvervsstrategi i DFys
 • Dagsformen
 • Fremtidsudsigter

Meget givtigt møde, hvor der udveksles perspektiver, der åbner for flere fremtidige samarbejdsflader. Det er særligt tydeligt at erhvervsafdelingen ønsker medlemsinddragelse og kontakt. Både PF, og alle vore medlemmer inviteres til at kontakte Katrine og øvrige medarbejdere med idéer og udfordringer i det daglige drift i praksissektoren.


12. Kan PF - og Praksissektoren bruge den kommende tilknytning til AC
Punktet vendes ganske kort, og skydes herefter til et senere møde hvor alle har haft mulighed for at orientere sig om AC. JO foreslår at vi evt. inviterer en repræsentant fra AC med til et bestyrelsesmøde, hvis dette skønnes relevant.


13. Kommunikation internt og eksternt i relation til bestyrelsesarbejdet i PF
Vi debatterer emnerne tillid, mandater, fortrolighed og spilleregler.
Der er enighed om at alle medlemmer har mandat til at svare på spørgsmål fra medlemmer, og ved tvivlstilfælde om bestyrelsens samlede holdning kan meldes tilbage.   
Det bør specificeres hvis der er tale om egne holdninger, og ikke udtryk for en formuleret PF holdning eller beslutning.
Hvis et punkt på dagsordenen er fortroligt udspecificeres dette, og det aftales derudover at alle personoplysninger behandles fortroligt og respektfuldt. Punkter der behandles på dagsordenen kan med fordel diskuteres, og deles eksternt for at sikre transparens og åbenhed om PF´s arbejde.


14. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer
PT informerer om deltagelse på kommende UP møde. Ellers ingen øvrige nyheder.


15. Eventuelt
Ingen emner under dette punkt.


16. Møder og kommunikation 2019
Vi debatterer mødestruktur med henblik på at optimere værdiskabelsen af bestyrelsens arbejde for vores medlemmer. Vi har fokus på kvalitet og effektivitet i vores interne kommunikation, for at øge muligheden for aktualitet i vores eksterne kommunikation.

Mødedage 2019

 • Den 26.03.19 kl. 9.30 - 15.30 DFys.
 • Den 14.05.19 kl. 9.30 - 15.30 DFys.  – hermed aflyses møde d. 21.05.19


17. Evaluering af mødet
Vi evaluerer mødet, mht. form, samarbejde og fysiske rammer.
Det har været et givtigt møde med mange vigtige refleksioner og overordnede debatter om PF´s fremtidige retning og virke. Der har været en god dynamik og gode rammer om mødet. Vi overvejer dog om fremtidige 2 dages møder kan foregå på anden vis eks. i kombination med arbejdsgruppemøder mhp. at bruge vores tid og ressourcer bedst muligt.
Der er enighed om, at vi mangler repræsentation fra lejere og ansatte, og derfor skal have skærpet opmærksomhed på at inddrage disse perspektiver ind i debatter og beslutninger. Dette kunne eks. øges ved at invitere gæster fra arbejdstager sektionen.