Referat bestyrelsesmøde 14.05.2019

Spændende debat om direkte adgang, de nye kontrakter for ansatte og de tre faglige selskabers åbne brev til hovedbestyrelsen. Tina Lambrecht, Katrine Nygaard Hansen og Niels Erik Kaaber var forbi og fortælle om arbejdet med praksisanalysen.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag 14.05 2019 kl. 09.30 – 15.30.
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade, Lokale 2B
Til stede: PT, PG, JO, TR, BE, JNH og MHJ
Gæster fra DFys kl. 13-14.: Formand Tina Lambrecht, Erhvervschef Katrine Nygaard Hansen og politisk konsulent Niels Erik Kaaber
Referent: MHJ


Dagsorden til bestyrelsesmøde


1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer PG og referent MHJ

 

2. Prioritering af dagsorden, samt punkter til pkt. 13 Eventuelt.3. Siden sidst

Kort opdateringsrunde om nyt hos bestyrelsesmedlemmerne.

 

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • IPPTA /JNH – Det har været et kort men givtigt møde med erfaringsudveksling vedr. forsikringsordninger. Mange lande har arbejdet med dette længere end i DK og har massive udfordringer med at forsikringsselskaberne sætter dagsordenen for både administrative og faglige parametre gennem kontrol og målinger af ydelser og praksis. Det giver anledning debat og eftertanke.
 • Professionshøjskolerne /PG – PG har korresponderet med Mark Ebbesen og Stefan Kragh fra EFF om at deltage sammen på besøg.
 • Formandsnyt - Møde med Karen Langvad på baggrund af brev fra Regionsbestyrelsen i Region H. vedr. ressourceforbrug i Dfys. Herunder økonomi til de respektive sektionsbestyrelser tilknyttet den nye arbejdsmarkedsmodel i praksissektoren.
 • Medlemsinfo /PG – vi har fået 4 nye medlemmer og 1 udmeldelse pga. pension.


5. Nye kontrakter i Praksissektoren

PF har støttet hele processen i retning af sikre ordnede forhold og gode kår for alle i praksissektoren. Herunder udvikling og etablering af en ny arbejdsmarkedsmodel for praksissektoren med forhandling af standard basiskontrakter.
Vi har stor respekt for det store arbejde, der er blevet lagt i sektionsbestyrelserne, og er meget positive over at der nu er kommet forslag til basiskontrakter der er bragt til afstemning. Vi opfordrer alle vore medlemmer til at afgive deres stemme under den igangværende afstemning, der afsluttes d. 23.05.19

Vi stiller os selv følgende spørgsmål til en fælles dialog: Har vi ordnede forhold nu i Praksissektoren? Eller er der områder PF kan pege på der skal arbejdes videre med?

Vi mener at standard basiskontrakterne danner et godt udgangspunkt ang. lønniveauet, men overordnet skaber de mindre fleksibilitet og mulighed for frie valg for de ansatte. Eks kunne pensionsandelen være underlagt en ”fritvalgsordning” med en lavere minimumspension og muligt tilvalg af andre goder som eks. løn eller bruttolønsordning mhp. kompetenceudvikling.
Vi overvejer desuden hvorledes de øvrige vilkår i kontrakterne kan udmøntes så samarbejde, arbejdsmiljø og trivsel samt kompetenceudvikling, faglig specialisering understøttes aktivt på klinikkerne. Vi drager paralleller til sikkerheds-, arbejdsmiljø- og tillidsmandsystemer og organisering. Obs. eks. Arbejdsmiljørepræsentanter, sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsorganisation ved mere end 10 medlemmer. eks. samarbejdskonflikter blandt kolleger og ledelse
Slutteligt er der enighed om at det er fundamentalt at fysioterapeuter i alle dele af praksis sikres i denne proces, også eks. de der ansat i læge- eller kiropraktor huse.


6. Åbent brev til HB fra de 3 faglige selskaber

Vi debatterer emnet og vender fremtidige perspektiver og vores forståelse af DSF ´rolle på baggrund af beskrivelse af formål på DSF´s egen hjemmeside.
Vi debatterer særligt formuleringerne om at alle deres respektive medlemmer repræsenteres i brevet, og at både kvalitet og arbejdsvilkår i praksissektoren betvivles. Vi vender eks. det perspektiv at en praksisoverenskomst også kan skabe kvalitet og geografisk sikker tilgængelighed i hele landet til gavn for patienterne, samt stabilitet for den enkelte fysioterapeut.
Det besluttes at PT tager kontakt til formand for DSF Lars Henrik Larsen mhp. dialog om emnet samt drøftelser af fremtidigt samarbejde, som tidligere er blevet igangsat.


7. Direkte adgang til Fysioterapi

Vi debatterer emnet, og hvorledes beløbet på 140 mill. håndteres. Vi tager afsæt i spørgsmålene Hvad er behovet? Hvilken opgave skal løses? Hvad er opgaven i fremtidens sundhedsvæsen og hvorledes kan vi som fysioterapeuter bidrage mest optimalt til opgaveløsningen?

 • Vi vender både samfunds, patient og fysioterapeut faglige perspektiver på en given ordning.
  Opgaveglidning med aflastning af læger under den nuværende lægemangel
 • Hurtig diagnostik og behandling
 • Patientoplevet tilfredshed med kvalitet i sundhedsvæsnet
 • ”Fys. i fys.praksis” kontra i ”fys. i lægepraksis”
 • Opkvalificering af fysioterapeuter mhp. opgaveglidningen
 • Struktur via etablerede kapaciteter under RLTN eller eks. flere selvstændige kapaciteter, der kan ansøges af alle i en tidsbegrænset periode svarende til ordningens prøvetid.

JO oplyser, at der vil komme en evaluering. Vi beslutter at facilitere en løbende erfaringsopsamling fra vores medlemmer, så vi kan bidrage til evalueringen. Derudover besluttes at vi alle reflekterer over emnet mhp. yderligere dialog på næste møde, hvor vi om muligt vil formulere en fælles holdning til håndtering af en eventuel ekstrabevilling.


8. Forberedelse af møde med TL, KNH og NK

 • Vi ønsker at mødet skal søge at belyse følgende emner:
  Sektionsbestyrelsernes fremtidige virke i relation til Den nye arbejdsmarkedsmodel
 • Åbent brev til HB fra de 3 faglige selskaber
 • Analyse af praksissektoren


9. Møde med TL, KNH og NK

KNH og NK fremlægger status på praksisanalysen, og der åbnes for spørgsmål fra bestyrelsen. Der har været en rimelig svarprocent, der kan give analysen vægt.
Spørgeskemaet var således sendt ud til 3195 medlemmer i praksissektoren og der var en svarprocent på 35%. Svarene blev herefter samlet i mere end 500 siders fritekst, der efterfølgende er blevet bearbejdet og systematiseret. Se temaerne nedenfor.
Derudover har 212 medlemmer har svaret, at de gerne bidrager yderligere til analysearbejdet. De 212 medlemmer kommer til at indgå i en referencegruppe, og der løbende vil blive inddraget i det videre arbejde, hvor det findes relevant.
I efteråret fortsættes arbejdet således via eksterne leverandører

Følgende tematikker er identificeret, og udvalgt til at indgå i den videre analyse:

 • Økonomi
 • Patientperspektivet
 • Konkurrence
 • Kapaciteter
 • Styring
 • Limitering
 • Samarbejdet med forsikringsselskaber

Øvrige tematikker der er identificeret i besvarelserne, og ikke udvalgt til at indgå i den videre proces, da der bliver arbejdet med temaerne i andet regi:

 • Faglighed
 • Grundlæggende kritik af ydernummeret
 • Arbejdsforhold
 • Samarbejde med praktiserende læger mv.
 • Direkte adgang
 • Snyd og kontrol


Efterfølgende har vi en dialog med TL vedrørende henholdsvis sektionsbestyrelsernes fremtidige virke, og det åbne brev til HB fra de 3 faglige selskaber.
Vi spørger TL hvilke visioner HB har med sektionsbestyrelserne fremadrettet eks. formål og kommissorium. Der tilkendegives ingen klar vision eller opgave portefølje til sektionerne, og deres fremtidige virke synes således fortsat åbent og uafklaret. PT kontakter de to sektionsbestyrelser mhp. dialog og evt. mulighed for deltagelse til fremtidige PF møder.

Vedrørende det åbne brev tilkendegiver TL at der ikke, udover den mundtlige orientering der er givet til formanden, vil komme officielt svar til PF på vores henvendelse til HB.


10. Målsætning

Flyttes til næstkommende bestyrelsesmøde


11. Kommende FB opslag

 • Basis Kontrakter
 • Analyse af praksissektoren
 • Sektionsbestyrelser


12. Eventuelt.

 • GLA:D /JO
 • Tilbagemelding til medlem vedr. forespørgsel om praksiskonsulent i Region Sjælland /PT


13. Møder 2019

D. 18.06 kl 9.00 – 15.00, Holmbladsgade, Bestyrelsesmøde – obs. ny tid.
D. 27.08 kl 9.30 – 15.30, Holmbladsgade, Bestyrelsesmøde


14. Evaluering af mødet

Godt møde med både vigtige og vægtige emner på dagsordenen, vi har gode diskussioner hvor mange perspektiver italesættes på en givtig måde.