Referat fra bestyrelsesmøde 06.01.17

Arbejdsomt møde, hvor vi forsatte diskussionen om en arbejdsgiverforening. Desuden planlægning af årsmøde og generalforsamling samt gennemgang af regnskab og budget for det kommende år.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Fredag d. 6. januar 2017 kl. 9.30 – 15.30
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, Mødelokale 1B, 1. sal
Gæst: Kasserer Georg Hansen kl. 11.00
Til stede: MK, PT, DB, ME, JNH, PG, MHJ
Referent: MHJ


Dagsorden

1. Prioritering af dagsorden: 
De tre sidste underpunkter i pkt. 5 gennemgås efter pkt. 3.
Valg af ordstyrer:  ME


2. Opfølgning vedr. Christian Jensens oplæg til arbejdsgiverforening
Bestyrelsen arbejder ud fra en formuleret mission om at PF skal facilitere en samlet og  stærk praksissektor med kvalitet i sundhedsydelserne og gode arbejdsvilkår for de praktiserende fysioterapeuter. PF ønsker derfor at samarbejde med Danske Fysioterapeuter om ordnede forhold i praksissektoren. Vi vil i den forbindelse bede HB om at definere ordnede forhold således at der foreligger et klart mål, der kan formidles og agere ledetråd i processen, herunder også i dannelse af en arbejdsgiverforening.
Vi ser det som vores rolle som repræsentanter for alle vores medlemmer, at PF agerer watchdog i denne proces - således at der kontinuerligt er øje på målet om et samlet løft af arbejdsvilkårene i praksissektoren. PF ser ikke dannelse af en arbejdsgiverforening som et mål i sig selv, men mener at en sådan muligvis kan være et middel til at nå i mål med ordnede forhold og gode arbejdsvilkår. Vi mener derfor at enhver given model bør analyseres mhp. konsekvenser og effekter i relation til arbejdsvilkårene i praksissektoren.
MK foreslår at vi retter henvendelse til HB pr. brev, hvor vi stiller spørgsmål til plan, strategi og konsekvensanalyser af indhold, form og implementering af modellen for en arbejdsgiverorganisation.

Hvordan faciliterer PF den videre proces sammenholdt med det faktum, at HB har besluttet, at der skal dannes en arbejdsgiverorganisation? 
MK har afholdt møde med TL, hvor blandt andet processen vedr. arbejdsgiverorganisationen blev diskuteret. Hun kan dog ikke referere herfra, bortset fra at der arbejdes målrettet på området. MK har på den baggrund besluttet ikke at opfordre HB til at invitere Christian Jensen til at facilitere deres proces.
Vi diskuterer hvorledes PF kan bidrage til processen, når vi ikke er informeret om planer og strategi for processen, - og der ikke foreligger konsekvensanalyser af indhold, form og implementering af en given model for arbejdsgiverorganisation.


3. Kommunikation med medlemmer og posts på facebook - opfølgning på pkt. 4 fra sidste møde
Vi vender emnet og beslutter følgende procedure: Idéer noteres og kvalificeres på hvert møde, så de kan sættes i spil frem mod næste møde. Vi vil fremadrettet facilitere 3 modeller der udkommer månedligt.
”Ved du at…” med PF som afsender.
”Hvorfor er du medlem af PF…” med medlemmer som afsender.
”En historie fra praksis…” med en praktiserende eller klinik som afsender.
Vi planlægger kommende posts og nyhedsmails mht. indhold og tovholder.


4. Opfølgning på medlemsstatus
Diskussion af ”undergrundskultur” med behovsorienterede fællesskaber
ME´s erhvervsnetværk, opdatering på dannelse af fraktion/fagligt fællesskab.
Kontingent-problematik v/PG


5. Generalforsamling og Årsmøde d. 10.03.2017
Invitation til hjemmeside, nyhedsbrev og facebook godkendes.
Invitationer til repræsentanter fra DFYS - Tina Lambrecht, Karen Langvad, Ann Sophie Orht og Mads Lytje inviteres.
Årsberetningen og tildeling af skriveopgaver på baggrund af arbejdsgrupper mv. - deadline d. 31.01.17.
Dirigent - Per Norman har indvilliget i hvervet.
Valg - PG, JNH og MK er på valg og genopstiller alle
Udsendelse af evt. nye vedtægtsændringer til medlemmerne - deadline d. 16.02.16
Vi behandler forslag til vedtægtsændring fra MK og PT omhandlende hyppigheden af General Forsamling mhp. ressourcebesparelse. Der er i bestyrelsen flertal for at fremsætte forslag om at afholde GF hvert 2. År.
Stillingtagen til betaling for foredragene på Årsmødet marts 2017
Regnskabsafslutning og gennemgang af regnskab 2016 ved Revisor Georg Hansen.
Budget for 2017


6. Forsikringsområdet
Sidste nyt fra PT og JNH
PT gennemgår oplysningsskema ang. lovgivning samt procedurer vedrørende videregivelse af oplysninger om patienter. Eks. til sundhedsfaglige, forsikringer og  offentlige instanser.


7. Meddelelser fra
Formand - UP, Interessentgruppe-møde, frokostmøde med TL
Øvrige bestyrelsesmedlemmer


8. Eventuelt
Invitation til HB medlemmer med relation til praksissektoren på næste 2 dages møde.
DB foreslår at referater lægges i PF dropboks, hvilket vedtages. MHJ sender referater til JHN der opretter mappen. Det besluttes desuden at mapper vedrørende økonomi samles i overordnet mappe der kan deles med PF revisorer, så de har adgang til alle bilag. JNH gør dette.


9. Evaluering af mødet
Det har været et effektivt møde, med opsamling på flere punkter samt planlægning af konkrete opgaver vedr. kommunikation til medlemmer samt generalforsamling.