Referat bestyrelsesmøde 24.08.18

Vi havde inviteret DSF formand Lars Henrik Larsen for at diskutere hensigtsmæssige kompetencer til gavn for de fysioterapeuter, som gerne vil gå praksisvejen. Det var et spændende møde som understreger vigtigheden af at fag og fagpolitik spiller sammen om indhold og retning for udviklingen.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Fredag d. 24. august 2018 kl. 9.30 – 15.30.
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, lokale 1D
Til stede: MK, PT, JNH, ME, PG, BR og MHJ
Gæst kl. 11.00 – 13.00: Formand for DSF Lars Henrik Larsen
Referent: MHJ


Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent.
Pt er ordstyrer og MHJ er referent


2. Punkter til Eventuelt, samt prioritering af dagsorden.
Ingen tilføjelser til punkt 11. Eventuelt
Pkt. 7 vedr. IPPTA fremrykkes, da JNH skal gå kl. 12.00
Frokost flyttes til kl. 13.00 efter afslutning af mødet med LHL


3. Journalføring og læring vedr. Risikobaserede tilsyn
Diskussion på baggrund af brev fra DFys. vedr. dialog om journalisering rundsendt d. 6/7-18 på mail, jf. nedenstående uddrag. Vi debatterer de tre målepunkter der har givet anledning til bemærkninger, og skitserer svar på de 10 spørgsmål der ønskes belyst. På opfordring af MK har MHJ forberedt input og overordnede refleksioner på baggrund af fremsendte brev, således at viden og erfaring fra Projekt Journal Model sættes i spil.
Det aftales at invitere Sille Frydendal og Gurli Petersen på næste møde, med henblik på en mere indgående dialog om journalisering, og en mulig efterfølgende tilbagemelding.

Uddrag af brev fra Danske Fysioterapeuter til PF og EFF af d. 29-06-2018  :
Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2017 tilsyn hos praktiserende fysioterapeuter. Styrelsen har i sin erfaringsopsamling lagt vægt på, at mange af tilsynets målepunkter var opfyldt på samtlige behandlingssteder samt, at der hos fysioterapeuterne generelt ses et højt niveau af patientsikkerhed.3
Styrelsen har imidlertid identificeret tre målepunkter om journalføring, som særligt har givet anledning til bemærkninger på behandlingsstederne:
1. ”Journaler med indikation for undersøgelser og behandling”

2. ”Journaler med informeret samtykke til behandling”

3. ”Journaler identificerbare, daterede og signerede”
___________________________________________
Danske Fysioterapeuter beder Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter og Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter om at drøfte styrelsens fund og komme med forslag til læringsaktiviteter.
Spørgsmål, der ønskes belyst er:
Hvorledes kan der føres en journal, der på den ene side tilgodeser hensynet til patientsikkerheden, men som på den anden side ikke er mere vidtrækkende end hensynet til patientsikkerheden tilsiger, herunder:
1. Hvad er god praksis for journalføring af indikation for fysioterapi?

2. Hvad er god praksis for journalføring af informeret samtykke?

3. Hvordan kan det sikres, at journaler er identificerbare, daterede og signerede?

4. Hvordan er vilkårene for journalføring? Rammer, administrationssystemer, kompetencer o.a.

5. Hvordan er kendskabet til kravene til journalføring?

6. Hvordan er kendskabet til det hensigtsmæssige i journalføringskravene?

7. Hvordan kan kvaliteten af journalføringen styrkes? (journalaudits, makker-audits o. a.)
8. Hvilke læringsaktiviteter kan fraktionen og netværket pege på?


4. Møde med Lars Henrik Larsen, DSF vedr. kompetenceprofil i praksissektoren
På baggrund af bestyrelsens beslutning om at PF fremtidigt skal spille sammen med DSF om udvikling af den faglige kvalitet i praksissektoren, er formand LHL indbudt til dialog. LHL indleder med et oplæg til diskussion, og der former sig en givtig debat og dialog som platform for et fremtidigt samarbejde. Efter besøget opsamles og opsummeres refleksioner over de fremkomne ideer, og det besluttes at arbejde videre med en kompetenceprofil, som yderligere bør valideres blandt vore medlemmer. Dette hvis muligt i form af en spørgeskemaundersøgelse til de af vore medlemmer, der står for rekruttering på klinikkerne. PT undersøger om vi kan trække en mailliste ud på relevante medlemmer, og MK kontakter Niels Erik Kaaber fra IT-afdelingen i Dfys. om de kan være behjælpelig med et surveyredskab til formålet.

Uddrag fra referat af bestyrelsesmøde d. 18.06.18
Bestyrelsen finder det relevant, at PF fremtidigt skal kunne spille sammen med DSF om udvikling af den faglige kvalitet i praksissektoren. Understøttelse af de praktiserendes faglige interesser har altid været en del af PF´s formål, men har ikke tidligere været et strategisk fokusområde. For naturligvis spiller fag og fagpolitik sammen som indhold og ramme for udviklingen.

Vi søger særligt at indkredse en Hensigtsmæssig kompetenceprofil for de fysioterapeuter, som ønsker en karriere indenfor praksissektoren.

Det bliver til dialog om:                                                                            

 • Standarder kontra fleksibilitet                                                                                
 • Generisk systematik og mønstergenkendelse i klinisk ræsonnering
 • Brobygning mellem teori/forskning og praksis
 • Silodannelse som kultur i praksissektoren både
 • 1. organisatorisk og 2. fagligt
 • Kommunikation og relationsdannelse
 • Gruppedynamik i et team
 • Kommunikation som faglig klinisk kompetence

Vi forsøger via forskellige modeller at indkredse nogle eksplicit vedtagne kvalitetstegn, der er afgørende for professionel kompetence i klinisk praksis. Kompetencen, forstået som et samspil mellem viden og erfaring, består af henholdsvis faglige, personlige og organisatoriske elementer.

1. Faglige kompetencer - viden og erfaring

 • Erhvervserfaring
 • Kurser og efteruddannelse
 • Frivilligt arbejde
 • Tillidshverv
 • Projekterfaring
 • Forskningserfaring

2. Personlige kompetencer

 • Serviceminded
 • Tillidsfuld
 • Åben
 • Hjælpsom
 • Reflekterende
 • Selvstændig
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Struktureret
 • Systematisk
 • Nysgerrig
 • Ambitiøs
 • Respektfuld
 • Motiveret og interesseret

3. Organisatorisk kompetence

 • Praksissektoren  
 • Landsoverenskomsten
 • Forsikringsområdet
 • Sundhedssektoren generelt
 • Øvrige sektorer

Yderligere debatterer vi den generelle tendens blandt de fysioterapi-studerende og
-nyuddannede, der efterspørger en facitliste med kurser mv. der kan handles på og tjekkes af. Dette synes at være en generel tendens blandt unge jf. nedenstående artikel.
Vi er dog af den overbevisning, at fejl og erfaringer skaber uundværlig læring og egen-indsigt til gavn for det videre professionelle virke i klinisk praksis.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 12. august 2018 under overskriften "Skoleelever foretrækker den lige vej gennem uddannelsesjunglen".
”Unge opfatter omveje som unødvendigt spild” 16/08 2018
Det rejser spørgsmålet: Hvorfor er det så svært at vælge ungdomsuddannelse? Svaret er, at elevernes oplevelse af pres i høj grad afspejler de rammer og krav, vi som samfund sætter op. På den ene side forventes de unge at gå den lige vej gennem uddannelsessystemet på kortest mulig tid. På den anden side forandrer jobmuligheder og kompetencekrav sig hurtige end nogensinde”
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/unge-opfatter-omveje-unoedvendigt-spild


5. Ekstraordinær Generalforsamling d. 18.09.2018
MK og PT præsenterer deres forslag om udskydelse af Ekstraordinær Generalforsamling til efter repræsentantskabet 8-10.11.2018. Dette besluttes af en enig bestyrelse.
Obs. rettelse til HB notat fra april: ”selvstændige med OK” bør rettes til ”praktiserende fysioterapeuter indenfor OK”


6. Møde med Stefan Kragh, Erhvervsnetværket for Frie Fysioterapeuter
PT og MK refererer fra første møde mellem PF og EFF. Det var et givtigt møde med en god dialog, med enighed om at fortsætte dialogmøder.  

Dagsorden på vegne af PF:
1. Fælles tilbagemelding til DFYS jvf. materiale udsendt af Gurli Pedersen d. 29/6 vedr. journalisering m.m.
2. Forsikringsområdet
3. Kontakt til skolerne vedr. indmeldelse i DFYS jf referat fra sidste HB-møde pkt. 3.1.
4. Jeres fremtidige strategipunkter / vores fremtidige strategipunkter
5. Brainstorm på mulige fælles emner/snitflader, som vi kunne arbejde videre på


7. IPPTA v/ JNH
På bagrund af tidligere fremsendt materiale, vedrørende det fremadrettede arbejde i IPPTA, skulle vi tage stilling til hvilket fokus JNH bør have i arbejdet.
Vi vender de tre nedenstående emner, og beslutter at pege på emne nr. 1
1.      The Value Perception of Private Physical Therapy by External Stake Holders.
2.      The Value Perception of Private Physical Therapy Organisation by their members.
3.      The Value Perception of IPPTA members and their parent organization.


8. Ny hjemmeside v/ PG
PG informerer om processen med ny hjemmeside. Nyt indhold blev overført i april 2018, mens den digitale lancering først er kommet i stand i august efter skift af host master. PG og ME aftaler nærmere mht. at lave intro til hjemmeadministrationen.


9. Repræsentantskabsmødet
Vi reflekterer og debatterer relevante PF forslag eller diskussionspunkter, og der skabes enighed om at fremsætte nedenstående punkter. MK og PT udarbejder forslag.

 • Turnusordning. Fremsættes som diskussionspunkt.
 • Sammensætning af Repræsentantskabet. Fremsættes som forslag.


10. Meddelelser

 • Formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt kasserer - ingen meddelelser.
 • Nyt fra forsikringsområdet – Ingen meddelelser.


11. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.


12. Evaluering af mødet
Der er enighed om, at det har været et arbejdsomt og opløftende møde, med en dagsorden der peger fremad.