Referat bestyrelsesmøde 22.09.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

 

Tid: Mandag 22.09 2021 kl. 09.00 – 15.00.
Sted: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade
Deltagere: MHJ, BE, PG, PT, JO, TF, PF (deltager online)

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Jesper Ottosen
Referent: Tina Rank Franzen

 

2. Prioritering af dagorden /noget til evt.

 

3. Er der ønske om rekonstituering af bestyrelsen?

Der drøftes mulig konstituering af bestyrelsen, da nuværende konstellation har været gældende indtil ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Der vælges:

Formand: Jesper Ottosen
Næstformand: Poul Gørtz

 

4. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP: Der blev informeret om OK forløb og økonomien i den vederlagsfrie ordning.
 • Forsikringsområdet: Der er ikke nyt fra gruppen der arbejder med området. PT oplyser, at der ikke helt er konsensus om hvad der skal arbejdes med. Der var 2 jurister med på sidste møde, der vejledte om konkurrencelovgivning etc. De fik yderligere opgaver med hjem, hvis det bevilges af DFys.
 • Ind/udmeldelser (PG): Der har været en del indmeldelser i løbet af året og en del naturlig afgang.
 • Professionshøjskolerne (PG og TF): Der arbejdes forsat for at få mulighed for at komme ud på alle skolerne, der mangles forsat at få etableret kontakt til Odense, Esbjerg og Århus. TF har ansvar for at få etableret kontakt til Esbjerg og Århus
 • IPPTA (JO og MHJ): JO og MHJ har været i Finland til generalforsamling i IPPTA. Se punkt 5
 • Medlemshenvendelser (JO): Medlemhenvendelse, der oplever at kommunen tager patienter ind, der lige så godt kunne være henvist til privat praksis §51. Der har været i dialog med kommunen, som ikke mener det er et problem, da de mener patienterne kan tilbydes kommunal fysioterapi under serviceloven. Bestyrelsen drøfter om de har selv, eller har hørt om lignende oplevelser. Det er der ikke, så der er nok ikke tale om en generel tendens. Bestyrelsen bør have skærpet opmærksomhed på om det er en praksis der spreder sig.
 • Kasser: status på overdragelse. Der er sket overdragelse af kontoadgang mv.

 

5. Orientering og læringspunkter fra IPPTA Generalforsamling

Det var interessant at høre oplæggene fra de deltagende nationer, selvom der er store forskelle i Praksissektoren international så er det meget de samme udfordringer der er.

 1. Direkte adgang har stor fokus i de lande der ikke allerede har det. De lande der har det, oplever ikke problemer med ordningen. Særlig interessant i dansk sammenhæng er, at der ikke ser ud til at være flere missede røde flag, som har været et opmærksomhedspunkt i det danske pilotprojekt.
 2. Dataindsamling mhp. at dokumentere effekt og sammenligne praksis fylder meget i flere lande. Der blev diskuteret vigtigheden af at data ejes af fysioterapeuterne og ikke dem der betaler (sygesikring og forsikringsselskaber), da det giver mulighed for selv at vælge hvilke data der præsenteres og hvordan de præsenteres. Samtidig er det vigtig at dataindsamling og dataanalyse foretages af uvildige instanser så der ikke stilles spørgsmålstegn ved validiteten af data.

Det var spændende og givende og PF ser frem til fremadrettet at deltage i netværket og der er bred enighed om at prioriterede at sende to repræsentanter til møderne.


6. Overskridelse af § 62 rammen

PF afventer udkommet af møde mellem Dfys og KL d 30/9 inden det besluttes hvordan vi bedst understøtter vores medlemmer i denne situation.

Rammen er ikke overskredet helt så meget, som udmeldt fra Dfys. Der er sket en regnefejl, som gør at den reelle overskridelse er noget mindre, men det ændrer ikke ved at fremskrivningerne for 2022 stadig peger på en overskridelse af rammen.

 

7. Generalforsamling 2022

Det besluttes at generalforsamling i PF afholdes torsdag d 17/3 2022 i forbindelse med fagkongres

JO står for at generalforsamlingen annonceres inden for tidsfristen


8. Rep 2022

Jesper foreslår, at der laves klinikbesøg for at finde ud af hvilke emner der optager ansatte og indlejere. Formålet er at kunne målrette vores indsatser, så de er mere i overensstemmelse med vores medlemmers interesser.
Bestyrelsen er overordnet enig i målsætningen, men det problematiseres at metoden er kræver mange ressourcer. Det aftales at der laves et pilotbesøg på en klinik for at se om metoden er egnet.


9. Fagkongressen 2022

PF vil gerne være synlig på fagkongressen 2022 men det vurderes, at der ikke er økonomi til at have en stand til kongressen. Der arbejdes på at finde en måde at være synlig og skabe dialog med nuværende og kommende medlemmer indenfor et budget bestyrelsen finde ansvarligt.

Fællesskabsspor med DSF og EFPF om kompetenceprofil
Poul og Jesper er med i arbejdsgruppe om fællesskabsspor. Vi har udtrykt vores bekymring, overfor Gitte Arnbjerg, over at kompetenceprofilen, som er omdrejningspunktet for arrangementet, ikke er nævnt i beskrivelsen af arrangementet. Poul og Jesper Deltager i møde med DSF og EFPF om konkretisering af arrangementet.

 

10. Opdatering af vejledning om honorering i bestyrelsen

Vejledningen er opdateret og godkendt i bestyrelsen

Forslag til ændringer i Vejledningen gennemgås. Der er flere smårettelser. Jesper tilretter ændringerne og emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

 

11. Planlægning af møder 2021/2022

 • D 28/10 kl 8.30 - 11.30 (virtuelt)
 • D 22/11 kl 10.30 – 17.00 (Holmbladsgade)
 • D 14/12 kl 11.00 – 15.00 (virtuelt)
 • D 25/1 kl. 09:00 – 15:00 (Holmbladsgade)

 

12. Eventuelt

PT og JO fortæller om snak med to kvindelige fysioterapeuter, der i forbindelse med kliniksalg nu er kommet på en urimelig høj indleje samt arbejdsvilkår, der ligner en ansat og ikke indlejer. Der diskuteres hvorvidt bestyrelsen kan skal gøre noget. Der er enighed om at selvom det ikke er ulovlig adfærd, så er det umoralsk og ikke fordrende for vores branche.

 

13. Evaluering af mødet.Det har været godt måde og der er bred enighed om, at det er givende at kunne mødes fysisk igen. Der vil fremadrettet planlægges møder således at nogle møder er kortere virtuelle møder og indimellem heldags fysiske møder.