Referat bestyrelsesmøde 09.09.2020

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Onsdag d. 09.09.20 kl. 17.00 – 18.30.
Sted: Messenger
Tilstede: PT, PG, BE, TR, JO, JNH, MHJ
Referent: MHJ

 

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer, og MHJ er referent


2. Prioritering af Dagsorden og punkter til Eventuelt

Der er ikke strukturelle ændringer til dagsordenen, eller punkter til Eventuelt. Vi prioriterer dog at starte mødet med punkt 6. Ordinær generalforsamling, inden vi fortsætter fra punkt 1.


3. Strukturforslag fra Danske Fysioterapeuter

Vi debatterer de overordnede linjer og perspektiver i forslaget på 3 niveauer med henblik på at afdække fordele og ulemper for 1. Fysioterapi som profession, 2. Praksissektoren som en integreret del af det offentlige sundhedssystem, og 3. PF’s placering og muligheder heri. Vi drøfter i den forbindelse følgende elementer i den foreslåede struktur:

Klyngestruktur kan være en ny arena, der baseret på mere medlemsinddragelse og frivillighed både rummer mange potentielle muligheder og ligeværdigt mange faldgrupper. Der er enighed om at formål, ramme, mandater og råderum, samt operationelle perspektiver for klyngerne skal afklares.

  • Muligheder: Lokal forankring og facilitering af det tværsektorielle samarbejde og faglig kvalitetssikring til gavn for patienter. Dette såfremt alle sektorer repræsenteres i de formelle og uformelle strukturer. PF kan få en ny rolle og indflydelse gennem nye samarbejdsflader.
  • Faldgrupper: Frivillighedsprincippet kan være sårbart, såfremt det ikke faciliteres tilstrækkeligt både strukturelt og ressourcemæssigt i en længere indkøringsperiode. Der kan opstå divergens mellem faglig interesse og motivation for at indgå i arbejdet i en klynge – og en politisk motivation for at deltage i en fagpolitisk enhed som Regionsbestyrelserne.

Den demokratiske proces, vil ændres vedrørende valgbarhed og faste mandater fra klynger til regionsbestyrelserne, samt flere faste mandater til menige medlemmer til repræsentantskabet. Dette rummer selvsagt både potentielle fordele og ulemper for sikring af den demokratiske proces.
Næstformandsposten, kan udmøntes på nye måder såfremt den honoreres yderligere. Det kan dog få betydning for den demokratiske proces, hvorvidt der er direkte valg fra alle Dfys. medlemmer, fra Repræsentantskabet eller en konstituering sker internt i HB. Udfoldelse af potentiale for et samlet stærkere hold er betinget af at Repræsentantskabet sætter retningen for Dfys. og et godt samspil mellem næstformand og formand i samarbejde med hele HB.
Sekretariatsbistand, beskrives ikke nærmere, men kan være afgørende for understøttelse og fremdrift i de foreslåede strukturer.

 

4. Medlemskaber og kommunikation

PG nævner at der har været en jævn tilgang af medlemmer i PF, og en massiv tilgang af medlemmer i facebookgruppen, der nu rummer 1026 medlemmer.

Vi drøfter kort mulige opslag i facebookgruppen, og det besluttes at PT laver opslag vedrørende strukturreformen når dette materiale er offentliggjort, så vi kan facilitere debatten om dette.

 

5. Covid19 situationen

PT opdaterer kort om tiltag og processer vedrørende Covid19, herunder særligt vedrørende testning og Covid19 tillæg.
Angående testning nævnes, at man fortsat kan følge nyt på området via Fysio.dk, og vil derfor anbefale vore medlemmer til at følge udviklingen via opdateringer på https://www.fysio.dk/coronavirus

PF bifalder i den grad øget testmulighed, med ”Fast track” testning som mulighed for sundhedspersonaler fra alle sektorer og i alle regioner, og mener at det bør udspecificeres via vejledninger hvorledes der kan testes.
Angående Covid19 tillæg, er DFys. fortsat i proces med Sundhedsministeriet for at afklare mulighed for at opkræve Covid19 tillæg (obs. ikke hygiejne tillæg) for ekstra hygiejneomkostninger, samt nedgang i patient-flow og vanlige aktiviteter eks. ved holdtræning med afstand og mindre brug af træningsfaciliteter.

 

6. Ordinær Generalforsamling

Vi drøfter igen den planlagte GF d. 02.11.20, herunder om form og dato kan fastholdes eller hvorvidt vi skal arbejde på en fuld online GF som plan B. Det besluttes at PT afklarer de juridiske muligheder med Ann Sofie Ohrt, og der tages endelig beslutning herom på næste møde online d. 28.09.20

Plan A er fortsat afholdelse af Generalforsamling 02.11.20, med en kombination af fysisk og online deltagelse via live streaming og digital afstemning. En udfordring kan dog være at der kun må være 25 i det store mødelokale på Holmbladsgade, mod normalt 50, grundet Covid19.
PT vil nu revidere beretningen og bla. tilføje et afsnit om Covid19, samt den forestående strukturreform i Dfys, og beder om yderligere kommentarer og tilføjelser. Beretning er lagt på dropbox.


7. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt


8. Planlægning af møder 2020

  • 28.09.2020 kl. 9.00 – 15.30 DFys –> mødet ændres til online møde kl. 9.00 – 13.00
  • 06.10.2020 kl. 17.00 - 18.30 Messenger
  • 02.11.2020 kl. 13.00 – 22.00 DFys

NB. Holmbladsgade er lukket for eksterne møder for nuværende og 14 dage frem, og det besluttes derfor at ændre mødet d 28.09 til et kortere online møde.
PT og PG undersøger muligheder for at benytte Zoom via Dfys. på dette møde. Dette vil desuden give indblik i systemets muligheder og dermed kvalificere den endelige beslutning om en plan B med online gennemførsel af generalforsamlingen.