Referat fra bestyrelsesmøde 13.03.2018

Vi arbejdede en del med forberedelserne til generalforsamlingen, men fik også vendt forsikringsområdet og samarbejdsflader med den nye fraktion EFPF.

 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 9.30 – 15.30.
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, Mødelokale 1A
Til stede: MK, PT, PG, DB, ME og MHJ
Fravær: JNHDagsorden


1. Valg af ordstyrer

DB valgt.


2. Forberedelse af Generalforsamling 2018

 • Gennemgang og diskussion af årsberetningen. I indledningen til årsberetningen lægges der op til diskussion om PF fortsat skal rumme alle, da der har været medlemshenvendelser med ønsket om klarere udmeldinger. MK indskærper, at hun mener at vi bør gøre forsamlingen opmærksom på, at vi ønsker deres mandat til at fortsætte PF som ”de praktiserendes samlede stemme”. Det er i den forbindelse nødvendigt at gøre forsamlingen opmærksom på, at en øget fokusering på enkeltgruppers interesser, der tidligere har været efterspurgt af vore medlemmer bl.a. på generalforsamlingen 2017, vil indebære at der ikke længere er en relevans for PF. Alle er enige om dette, og MHJ og DB foreslår en definition af hvad der vil være udslagsgivende indikator for vores beslutning om det videre arbejde. Alle er desuden enige om at det er af yderste vigtighed, at vi i denne forbindelse gør opmærksomhed på relevansen af PF i kraft af vores autonomi, samt de opgaver og funktioner, der ikke vil dækkes af de to nye sektioner. Vi ser dog en udfordring for PF´s politiske virke hvis vi mister alle repræsentationer i diverse udvalg, herunder UP. DB foreslår at vi laver en oversigt over PF funktioner, der illustrerer hvilke opgaver der fremadrettet vil varetages af de nye sektioner. DB udarbejder forslag.
 • Dirigent – Vi har spurgt Per Normann, der har takket ja.
 • Revisorer – Lars Peter Jensen og Kurt Nyby har begge takket ja.
 • Referenter – Sekretær MHJ og Thomas Helbo Jensen.
 • Inviterede gæster – Vi har inviteret Karen Langvad og Tina Lambrecht. TL har takket ja og vi afventer svar fra KL.
 • Afholdelsen af generalforsamlingen 
 1. Valg - der er valg på alle poster. Vi diskuterer og kvalificerer valgproceduren mhp. at sikre repræsentation af alle subgrupper. MHJ foreslår at denne beskrives mhp. fremlæggelse på GF og PT tilbyder at gøre dette. Hvert medlem har op til 7 stemmer.
 2. Program. DB forbereder PP oplæg som ved forrige GF.
 3. Stemmetællere – Vi inviterer to stemmetællere fra forsamlingen og kan evt. foreslå Kurt Nyby og Lars Peter Jensen.
 • Vedtægtsændringer og indkomne forslag. Der er ingen forslag, der skal behandles.
 • Regnskab 2017, fremlæggelse v/ JNH. Dette punkt afventes pga. JHN´s fravær.
 • Budget 2018 og 2019, samt stillingtagen til kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent på 925.- for 2019 og 2020.
 • Formidling af Generalforsamlingen til alle medlemmerne – vi diskuterer hvorledes vi bedst formidler GF for at samle flest mulige. PG laver notitser i nyhedsbreve og FB vedr. valg på alle poster.
 • Gaver – til revisorer, dirigent samt 2. referent3. Fremtidigt samarbejde med Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter
Vi debatterer form og emner for samarbejdet, og hvorledes det positivt kan sættes i spil.
Vi overvejer mødeformen i relation til antal deltagere, tidsperspektiv, varighed af møde, og når frem til nedstående emner der kan være i spil.

Potentielle samarbejdsflader:

 • Forsikringsområdet
 • Arbejdsmarkedsmodellen
 • Sekretærkurser
 • Sundhedspolitik
 • Samarbejde med kommuner
 • Politisk indflydelse i Danske Fysioterapeuter
 • Praktik og uddannelsesområdet
 • Implementering af NKR
 • Risikobaseret tilsyn
 • Akkreditering


Potentielle diskussions og uenighedsområder:

 • Ydernummersystemet


MK kontakter Stefan Kragh mht. koordinering af mødet.


4. Kommunikation
Vi planlægger fremtidige ”Ved du at….” oplæg til nyhedsbreve og fb.

Materiale som skal overføres til den nye hjemmeside.

 • Alle årsberetninger
 • Referater fra det sidste år.
 • Nyheder fra 2017 og frem, dog uden forældede nyheder.
 • Arrangementer - kun GF 2018
 • Om PF - Udvalg slettes landssamarbejdsudvalget5. Forsikringsområdet v. PT og ME
Pt. Informerer om et nyligt møde vedr. forsikringsområdet med deltagelse af erhvervschef Katrine Nygaard, Stefan Kragh, ME og PT. KN vil nu afklare om DFys kan lave en undersøgelse, der kan skabe overblik i relation til brugen af de forskellige sundhedsforsikringer regionalt.
Særligt er der fokus på Nordic Netcare, samt de forsikringsselskaber der ligger bag.
Desuden vendes emnet AUB gebyr i relation til elever på klinikkerne, og vi har bedt Dfys om en udmelding vedrørende hvilken betydning det får på klinikkerne.
Der var velvilje i relation til et forpligtende samarbejde mellem Dfys, EFPF og PF.


6. Meddelelser fra
Formand MK informerer om nyt fra Styregruppemøde i Enhed for Kvalitet, samt det kommende forhandlingsmøde vedr. OK.


7. Eventuelt
PG nævner at infektion med multiresistente bakterier som eks. MRSA blandt patienter kan udgøre en smitterisiko for henholdsvis fysioterapeuten, samt dennes øvrige patienter. Idet fysioterapeuten uvidende kan agere smittebærer, hvilket kan udgøre en særlig risiko for patienter med lavt immunforsvar. MK retter henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mere om dette på sundhed.dkBestyrelsen vender den nylige dialog i PF´s facebookgruppe om tillidsmænd på klinikkerne. Vi mener alle, at dette er et relevant tema i relation til givtige forhold i praksissektoren. Hvorledes en sådan eller lignende konstruktion kunne forme sig i praksis er dog et oplagt diskussionsemne for de kommende sektionsbestyrelser i deres drøftelser om ordnede forhold, og forhandling vedr. nye standardkontrakter.


8. Evaluering af mødet

Det har været et godt og effektivt møde med en konkret dagsorden særligt vedr. generalforsamlingen