Referat bestyrelsesmøde 11.12.2018

Energisk og arbejdsomt møde med en stor dagsorden. Særlig spændende var vores diskussion af det nye arbejdsgivergebyr, som blev diskuteret under vores evaluering af repræsentantskabsmødet i november måned. Derudover skulle den ny bestyrelse konstituere sig.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 9.30 – 15.30

Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, 2A og B

Til stede:Tina Rank Franzen (TF), Jesper Ottosen (JO), Bo Egeberg (BE), Jacob N. Hansen (JNH), Per Tornøe (PT), Poul Gørtz (PG), Maja Helbo Jensen (MHJ).

Referent: MHJ

 

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og prioritering af dagsorden

PG vælges som ordstyrer. Ingen ændringer til dagsordenen.

 

 1. Valg af referent

MHJ er referent

 

 1. Præsentation af bestyrelsen

Grundet den større udskiftning i bestyrelsen, og den nye konstellation prioriteres en personlig præsentationsrunde af alle i bestyrelsen, hvor både arbejdsmæssig og fagpolitisk baggrund rundes.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen i relation til poster og ansvarsområder

        Bestyrelsesposter

 • Formand - PT

 • Næstformand - PG

 • Sekretær - MHJ

 • Kasserer - Ekstern kasserer Georg Hansen

 

Råd og udvalg

 • Udvalg for Praksisoverenskomst /UP - PT

 

Ansvarsområder

 • Kommunikation /Nyhedsmails, hjemmeside, facebook - PG og JO

 • Medlemskartotek - PG

 • Forsikringsområdet /kontakt til Dfys - JNH, TF og PT

 • IPPTA - JNH og JO

 • Skoler og uddannelse - PG og TF evt. i samarbejde med EFPF

 • Organisationsudvikling i praksissektoren - BE, MHJ og PT

             Mulige arbejdsområder under dette ansvarsområde:

  • Akkreditering, Risikobaserede Tilsyn /RBT

  • Ledelse /kontakt til lederrådet

  • Arbejdsmiljø

  • Kompetenceprofil og supervision /Kontakt og samarbejde med DSF

 

 1. Formidling og gennemgang af PF arbejdsgange v. PT

 • Forretningsorden af juni 2016

 • Økonomi - Regnskab og budget

 • Honorering jf. vejledning til bestyrelsen af d. 18.06.18

 • Brug af dropbox som dokumentarkiv, samt registrering af aktiviteter mhp. afregning af honorarer mv.

 

 1. Repræsentantskabsmødet 2018

PT afgiver et kort overordnet referat fra repræsentantskabsmødet, og informerer bestyrelsen om debat og baggrund for beslutninger og vedtagelser. Herefter debatteres PF’s holdning og rolle i relation til de to nedenstående beslutninger.

 • Beslutning om analyse af praksissektoren.

PF´s bestyrelse ser meget positivt på en bred analyse af praksissektoren, og kan blandt andet se et potentielt godt afsæt for en større rolle i det nære sundhedsvæsen.

Der er enighed om PF´s rolle, som en meget aktiv bidrager til dette arbejde med perspektiver på henholdsvis:

 • Samfund

 • Patient

 • Fysioterapeuter

 • Beslutning om arbejdsgivergebyr.

PF´s bestyrelse har fra starten af processen vedr. en ny arbejdsmarkedsmodel i praksissektoren været orienteret om, at der med stor sandsynlighed ville blive tale om et gebyr for arbejdsgivere. PF har undervejs forsøgt at facilitere transparens i relation til fastsættelse af dette beløb, samt mange øvrige elementer i processen og modellen – som angivet i tidligere referater fra bestyrelsesmøder. Der har dog i bestyrelsen været enighed om at støtte op om en ny arbejdsmarkedsmodel, som led i at skabe ordnede forhold for alle parter i praksissektoren, - og dermed også om et eventuelt arbejdsgivergebyr. Det gør PF fortsat, men vi må igen udtrykke vores undren og kritik overfor en proces med manglende transparens, og mange uklarheder vedrørende væsentlige elementer.

 • Procesplan og tidslinje

 • Mandat og økonomigrundlag i de to rådgivningsorganer for henholdsvis ansatte og lejere, samt for arbejdsgivere. Herunder om de respektive parter indbetaler til hinandens rådgivning, samt hvorvidt der er midler og mandat til juridisk bistand i eventuelle sager og tvister mellem parterne.

 • Fremtidigt mandat og rolle for de to sektioner.

 

Desuden debatteres, hvorvidt det nye gebyr skal ses som et opgør med ”Solidaritetsprincippet” i Danske Fysioterapeuter, hvor alle medlemmer er lige. Det bemærkes desuden at dette står i kontrast til Danske Fysioterapeuters afslag vedrørende PF`s tidligere ønske om klinikgebyr/medlemskab, der kunne udløse et billigere personligt medlemskab i PF for ansatte og lejere på den respektive klinik.

 

Det besluttes at beskrive vores holdninger og bekymringer i et notat til vore medlemmer. PT udarbejder forslag og rundsender til bestyrelsen. Notatet formidles herefter via facebook og nyhedsbrev mhp. medlemsdebat mv.om vores holdninger til medlemmerne.

 

 1. Arbejdsmarkedsmodel

 • Arbejdsgivergebyr.

 • Arbejdet i sektionerne og forhandling af standardkontrakter

 • PF rolle som facilitator af dialog og samarbejde mellem parterne.

Vi arbejder videre med emner fra dette punkt på vores kommende 2 dages møde.

 

 1. PF’s undersøgelse vedr. rekruttering og kompetenceprofil i praksissektoren

Behandling af dette punkt flyttes til næstkommende 2 dages bestyrelsesmøde.

 

 1. Medlemskontingenter og rabat 2019 for nye medlemmer

PG opdaterer vedr. nuværende kontingentstruktur

 • Pensionister og studerende kr. 250.-

 • Øvrige ordinære medlemmer kr. 925.-

Som led i PF´s medlemsstrategi har der tidligere været mulighed for rabat på kontingent for nye medlemmer, og det diskuteres hvorvidt dette skal omfatte indmeldelser i 2019.

På baggrund af diskussionen besluttes, at der for nye medlemmer vil være en rabat, således at kontingent for første år vil være på kr. 250.-

 

 1. Målsætning og Handleplan 2019-20

Handleplanen berøres kort under behandling af punkt 4. Konstituering af bestyrelsen i relation til poster og ansvarsområder, men flyttes i øvrigt til omfattende behandling på næstkommende møde. Følgende kan dog skitseres

Vision: De praktiserendes samlede stemme

Mission/Formål: Arbejde for alle praktiserende under den offentlige landsoverenskomst indgået med RTLN og KL

Strategiske Fokuspunkter:

 • Øge/bibeholde/reetablere praksissektorens status som attraktivt arbejdsområde.

 • Bibeholde De praktiserende fysioterapeuter/Den fysioterapeutiske praksissektors rolle, som en naturlig og uomgængelig tværfaglig samarbejdspartner, og formaliseret del af primærsektoren via en stærk og fleksibel landsoverenskomst.

 

 1. Nyt fra formand og medlemmer

Ingen emner under dette punkt.

 

 1. Eventuelt

 • MHJ informerer om ”akupunktursagen”, og de mulige konsekvenser af denne for PF medlemmer, der benytter akupunktur som sundhedsfaglig metode i forbindelse med fysioterapi.

 • PT informerer om opmærksomhedspunkter i relation til den kommende landsoverenskomst som f.eks. straffe og børneattester for ansatte.

 

 1. Planlægning af møder 2019

Bestyrelsesmøder forår 2019

Den 04.02 og 05.02. /PT finder egnet lokation.

Den 26.03 kl. 9.30 – 15.30 /Dfys.

Den 21.05 kl. 9.30 – 15.30 /Dfys.

Den 18.06 kl. 9.30 – 15.30 /Dfys.

 

 1. Evaluering af mødet

Det har været et givtigt og inspirerende møde med skabelse af en god samarbejdsplatform for det videre arbejde i bestyrelsen.