Referat bestyrelsesmøde 02.03.2022

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Onsdag 2/3 2022 kl. 12:00 – 16:00.
Sted: Virtuelt, Zoom
Til stede: BE, PT, PG, TRF, JO
Referent: TRF


Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: PT

 

2. Prioritering af Dagsorden


3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • UP (PT og MH)
  • Overenskomst. Der har kun været møde på sekretariatsplan
  • Næste møde i UP d 16/3. Møde med politikkerne i juni mdr.
 • Forsikringsområdet (PT).
 • Ind/udmeldelser (PG)
  • 6 indmeldelser
  • 3 udmeldelser
 • Professionshøjskolerne (PG og TF)
  • JO – henvendelse fra metropol som vil ændre på formatet således at EFPF og PF skulle skiftes til at holde oplæg.
  • Vi har meldt tilbage at vi hellere vil holde fælles oplæg og det ville metropol vende med EFPF – JO følger op.
 • DSF (JO)
 • IPPTA (JO)
 • Medlemshenvendelser (alle)


4. Generalforsamling

 • Forslag til vedtægtsændringer (vedhæftet):
  • Yderligere kommentarer: § 3 stk. 5: teksten ændres til ”indmeldelse sker via fraktionens hjemmeside i stedet for ”Indmeldelse sker via hjemmesiden, www.praktiserendefysioterapeuter.dk”
 • Diskussion af forslag om blandet Generalforsamling (vedhæftet)
  • Det vurderes, at det er muligt, hvis følgende kan sikres, og HB godkender det:
  • En procedure der sikrer, at alle der møder frem virtuelt reelt set er medlemmer.
  • En procedure der sikrer, at stemmeafgivning går ordentligt til.
  • En procedure der skal sikre, at alle har lige mulighed for at deltage i den demokratiske samtale. Det er problematisk at sikre.
  • Er det muligt at filme generalforsamlingen og misbruge det? Hvilke teknologiske muligheder er der for at sikre ovennævnte.
  • Det principelle i hvorvidt vi ønsker en virtuel løsning eller ej.
  • Kost/benefit analyse
  • En start kunne være at afholde virtuelle medlemsmøder for at afprøve, om vores medlemmer ønsker at bruge platformen, hvis den tilbydes.
  • Det er vigtigt, at vi ikke bliver bundet af, at vores medlemmer har et krav om at kunne deltage virtuelt, det skal give bestyrelsen muligheder uden at være bundet af det.
  • Det aftales at PG afsøger markedet i forhold til hvilke teknologiske løsninger der findes. Der følges op på det i efteråret.
 • Dirigentvejledning (vedhæftet)
  • Vejledningen gennemgås og opdateres så den er gældende. JO orienterer Per inden generalforsamlingen.
 • Udsendelse af ændringsforslag, beretning og regnskab – JO udsender indenfor fristen og opfodre samtidig til at stille op til bestyrelsen og som revisor.
 • Gennemgang af foreløbig beretning (vedhæftet)
  • Oplægget fra JO gennemgås og der diskuteres ændringer. Desuden rundsendes teksten til korrekturlæsning hos alle bestyrelsesmedlemmer.
 • Dagsorden for generalforsamling udarbejdes efter vedtægterne
 • Regnskab - Kurt Bach Nyby har godkendt regnskabet.
  • TRF rykker Lars-Peter Jensen for tilbagemelding inden det skal sendes til medlemmerne.

 

5. Formandsvalg

JO – det er svært at holde momentum i forhold til formandsvalget. Oplevelsen er at det er bedst at holde igen. Der er afmatning, og det forventes, at de fleste, der vil stemme, har stemt.

Det bliver vores opgave at sikre indflydelse i de faglige selskaber, regionsbestyrelserne, HB mv. fremadrettet.

Skal der søges samarbejde på tværs af sektorerne? TR og MED i regionerne og kommunerne.

 

6. Facebook, hvilke fora kan vi understøtte og hvordan? (PG)

PG problematisere, at der er faglige FB grupper, der bliver politiske. Kan PF understøtte grupper, der kun ønsker faglig sparring?
JO - Det er svært at styre, men det kunne være ønskeligt hvis f.eks. jobsøgning kunne styres i en mere ønskelig retning.
BE - DFys burde være mere konsekvent overfor opslag, der er usaglige mv.
JO - Det bliver en svær opgave, hvis vi skal være moderatere i flere forskellige grupper. Den handler om at gøre vores egen FB-side relevant og skabe mere aktivitet.

 

7. Minimumsstørrelser på klinikker? (PT)

PT- Det er vigtigt, at der er krav om at nye ydernumre der frigives, ikke bliver enkeltmandsklinikken.
PG - Det er et problem, hvis geografien gør, at den nye yder er tvunget til indgå samarbejde med én klinik. Det giver uhensigtsmæssige forhandlingsforhold.
PT – Der bør være ens vilkår alle regioner.

 

8. Opfølgning på sidste møde om Datafangst

 • Det vurderes, at det er svært at komme videre med arbejdet før formandsvalget er ovre. JO skriver til Gitte og foreslår et møde på fagkongressen så de gode intentioner ikke løber ud i sandet.


9. Hvad skal postes inden næste møde?

 • Opslag fra dagens møde


10. Eventuelt

 • Kan vi gøre noget for at understøtte fysioterapeuter i Ukraine. BE laver et udkast hvor vi rækker ud til fysioterapeutforeningen i Ukraine og tilbyder hjælp/støtte.

 

11. Evaluering af mødet

 • Der er en oplevelse af, at formandsvalget har fyldt meget, og bestyrelsen ser frem til at få overstået både valget og generalforsamlingen, således at der igen kan blive plads til at arbejde med de praksisnære opgaver.