Referat af Generalforsamlingen 02.11.2020

PF's første online Generalforsamling bød på debat om Praksisanalysen samt undring og skepsis overfor den kommende Strukturreform hos Danske Fysioterapeuter. Fremadrettede Covid-19 tiltag og behov blev vendt og medlemmer efterspurgte vejledninger og centraliserede løsningsforslag på problemstillinger i Covid-19 tiden.

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2020


Tid: Mandag d. 02.11.20 kl. 19.00 - 21.00
Sted: Online via Zoom / Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København
Til stede: 12 medlemmer til stede online, og 5 bestyrelsesmedlemmer, samt Dirigent Ann Sofie Ohrt og teknisk assistent Fie Hollænder fra Danske Fysioterapeuter til stede fysisk.
Referent: Maja Helbo Jensen

 

 


Velkomst v. Formand Per Tornøe og næstformand Poul Gørtz

Per Tornøe (PT) takker for online fremmøde til den Ordinære Generalforsamling, og spørger til gæster eller andre deltagere foruden PF medlemmer. Dirigent Ann Sofie Ohrt og teknisk assistent Fie Holænder registreres.
Poul Gørtz (PG) giver introduktion til den tekniske ramme for generalforsamlingen, og PT inviterer herefter til en kort præsentationsrunde af bestyrelsen og alle forsamlede.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bestyrelsen indstiller Ann Sofie Ohrt (ASO) som dirigent, hvilket godkendes af forsamlingen.
Dirigenten informerer om at generalforsamlingen er varslet mere end en måned forud i Fysioterapeuten nr. 5 i august, pr. mail og via sociale medier. ASO redegør desuden for den juridiske retmæssighed i at den Ordinære Generalforsamling afholdes online grundet Covid19, skønt vedtægterne beskriver fysisk fremmøde. Der lægges særlig vægt på at alle medlemmer er blevet skriftligt varslet, og givet mulighed for indsigelse til online afholdelse.
ASO erklærer herefter Generalforsamlingen for lovligt indvarslet i relation til love og vedtægter.
Det noteres at årsberetningen er udsendt til alle medlemmer pr. mail sammen den endelige dagsorden for Ordinær Generelforsamling 2018-2020.

Bestyrelsen indstiller Maja Helbo Jensen (MHJ) som sekretær, hvilket godkendes af forsamlingen.
Ann Sofie Ohrt og Fie Hollænder udpeges som stemmetællere ved en eventuel valghandling.


2. Forslag

Der er ingen indkomne forslag til behandling.


3. Årsberetning 2018-2020 v. Per Tornøe

PT gennemgår bestyrelsens beretning, hvorefter der kan stilles afklarende spørgsmål fra forsamlingen.
Find Beretningen her: www.praktiserendefysioterapeuter.dk/nyheder/arsberetningen-2018-2020-opdateret

Med afsæt i nogle af emnerne i årsberetningen inviteres forsamlingen herefter til dialog og debat faciliteret af Tina Rank Franzen (TRF), Bo Egebjerg (BO) og Jesper Ottesen (JO) fra bestyrelsen. Dirigenten beder PG være ordstyrer, da han har det tekniske overblik mht. online funktioner på Zoom.

Bestyrelsen har diskuteret følgende emner indgående, og ønsker nu indblik i forsamlingens perspektiver, holdninger og ideer til at kvalificere det fremadrettede arbejde i bestyrelsen eks. som forberedelse til Repræsentantskabsmødet i 2021. Nedenfor refereres kort de overordnede spørgsmål og perspektiver der fremkom under debatten vedr. emnerne:

3.1. Praksisanalysen
3.2. Covid19
3.3. Strukturreformen i Danske Fysioterapeuter
3.4. Engagement og frivillighed

Efter debatten spørger dirigenten om forsamlingen kan godkende beretningen, hvilket sker af en enig forsamling. PT oplyser forsamlingen at bestyrelsen tager de fremsatte kommentarer med sig i det fremtidige arbejde i PF.


Ad 3.1. Praksisanalysen

Baggrundsinformation fra Praksisanalysen:

 • Styringen af fysioterapipraksissektoren og herunder ydernummersystemet fungerer på makroniveau i forhold til at sikre offentlig udgiftsstyring og sikre de sundhedspolitiske mål om let adgang.
 • Manglende klar definition af en kapacitet synes at devaluere ydernummersystemets anvendelse i fysioterapipraksissektoren til primært at blive et element til styring af den overordnede økonomiske ramme for fysioterapipraksissektoren. Med manglende klar definition af en kapacitet menes, at der ikke er et fastlagt antal timer eller en fastlagt omsætning knyttet til et ydernummer.
 • Der savnes instrumenter til måling af kvaliteten.
 • Der beskrives en oplevelse af grundlæggende uretfærdighed i det nuværende system blandt en del af informanterne. Dette som følge af, at nogle klinikejere historisk har fået deres ydernummer uden at skulle betale for det, mens der løbende er sket en kapitalisering af ydernumrene.
 • Den voksende arbejdsstyrke presser forholdene i praksissektoren

Det præciseres at formålet med dialogen vedrørende er at skabe en fælles refleksion over de langsigtede perspektiver for praksissektoren, samt hvilken struktur og organisering der vil facilitere den faglige kvalitet og understøtte de bedste udviklingsmuligheder for sektoren. Præmissen er dog den kendte, at det er RTLN, KL og højere politiske instanser, der har beslutningsretten til at fastlægge den organisatoriske og økonomiske ramme for praksissektoren. Her menes både den fysioterapeutiske og den samlede praksissektor, der fungerer som en del af det offentlige sundhedsvæsen.

Kapacitetsbegrebet. Hvorledes skal PF arbejde for at modernisere kapacitetsbegrebet, når præmissen for arbejdet er at RTLN ikke viser interesse i at ændre på dette begreb som økonomistyringsredskab?

 • Fast omsætning - Hvorledes skal omsætningen fastsættes og hvor lægges snittet? Jf. gennemsnitlig omsætning eller fast for alle på tværs af klinikker. Kan eks. åbne for puljer og fleksible stillinger på den enkelte klinik, samt samarbejdsklinikker på tværs af klinikker mv.
 • Pengene følger patienten – Hvorledes operationaliseres dette?
 • Fri nedsættelse - Hvorledes fordeles rammen, og hvorledes sikres geografiske yderområder?
 • Lånekapaciteter - Hvorledes håndteres kapaciteterne når de returneres til regionerne jf. psykologernes.
 • Personlige kapaciteter - Hvorledes håndteres rettighederne til kapaciteterne i en overgangsfase, og på den lange bane, hvis retten og den økonomiske goodwill tilfalder den enkelte fysioterapeut der har praktiseret på kapaciteten - og ikke den fysioterapeut der har investeret i en klinik med tilhørende kapaciteter?

Klinikejerskab. Hvorledes er holdningen i forsamlingen vedr. ejerskab af flere klinikker, og hvorledes skal PF forholde sig til dette eks. under diskussioner på et fremtidigt repræsentantmøde?

 • Lokal forankring jf. ”familielægen” kontra stordrift med mulighed for standardisering.
 • Selvejende klinikker i et kædesamarbejde kontra klinikker samlet under ét ejer-fællesskab.

 

Ad 3.2 COVID 19.

 • Hvilke behov har den fysioterapeutiske praksissektor i den nuværende og fremadrettede fase?
 • Hvorledes kan PF være behjælpelig, og hvad kan vi bringe videre til Danske Fysioterapeuter?


Der gives samlet udtryk for behov for vejledning og flere centrale løsningsforslag på de mange problemstillinger, der opstår vedrørende drift af klinikkernen i Covid19 tiden. Herunder:

 • Rettidig og systematisk kommunikation og erfaringsopsamling fra Danske Fysioterapeuter eks. operationelle vejledninger til brug i den daglige drift og praksis.
 • Konsekvensberegninger i relation til økonomi og patientsikkerhed
 • Mulighed for hurtig test og svar for sundhedspersonale i praksissektoren.
 • Hjælp til håndtering af arbejdsmiljø og sundhedshensyn til de praktiserende fysioterapeuter.

 

Ad 3.3. Strukturreform

 • Kan det nye strukturforslag med klynger engagere medlemmerne i praksissektoren?
 • Kan I se jer selv engageret i en klynge?


Der udtrykkes en generel undring og umiddelbar skepsis overfor oplægget. Det vurderes ”meget teknisk for de politiske aktive medlemmer”, og derfor ikke i harmoni med ønsket medlemsinddragelse.
Der udtrykkes særlig skepsis i relation til:

 • Implementering, funktionalitet, og effekt af den store manøvre.
 • Sikring af det ”Det repræsentative demokrati”, og bekymring for at det kan blive svært at komme til orde for praksissektoren.
 • Der er ikke taget højde for det gennerelle samfundstræk at mange foreninger og organisationer oplever større ønske om service end indflydelse og inddragelse fra deres medlemmer.
 • Fokus og basering på frivillig arbejdskraft, der vurderes at tage afsæt i en presset økonomi og besparelser i Dfys. Mere arbejde til ”Tordenskjolds soldater”.
 • Bekymring om pseudoinddragelse, der skaber resignation og passivitet.


Ad 3.4. Engagement

 • Hvad skal der til for at engagere praksissektoren i det fagpolitiske arbejde?
 • Hvorledes kan der skabes nye veje og netværk?
 • Hvorledes faciliteres interessen blandt ansatte og lejere?
 • Hvad kan Klinikmedlemsskaber facilitere, og kan klinikejere facilitere nysgerrigheden?

Det nævnes en generel udmatning i alle sektorer, herunder særligt praksissektoren i relation til Covid19, og det kan derfor være svært at engagere medmindre det relaterer sig til den daglige drift og overlevelse af klinikkerne. Dog er der er bemærket en stor aktivitet og tilstrømning af medlemmer i PF´s Facebookgruppe i forbindelse med Covid19, og derefter i spørgsmål omkring forsikringsselskaber. Dette blandt alle private og praktiserende fysioterapeuter.
Samlet set har svarprocenten på praksisanalysen og udfaldet af afstemningen til Repræsentantskabet dog vist at det har været svært at mobilisere ansatte, lejere og ejere i praksissektoren til debat og stemmeafgivelse.


4. Regnskab 2018-2020, samt budget for 2020-2021

Regnskab for 2018-2020 gennemgås af PT med henblik på godkendelse af forsamlingen. Dirigenten spørger forsamlingen om regnskabet kan godkendes, hvilket sker af en enig forsamling. Herefter fremlægges budget for 2020-2022 med henblik på orientering om PF´s fremtidige perspektiver og økonomiske prioriteringer.


5. Kontingent 2021-2022

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for perioden 2021-2022, hvilket godkendes af en enig forsamling. Kontingent for perioden 2021-2022 fastsættes således til kr. 925.-


6. Valg

6.1 Valg til Bestyrelsen
Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg jf. vedtægterne.

6 kandidater ønsker at genopstille til bestyrelsen:

 • Per Tornøe, Ejer, FysioDanmark Østerbro, Region Hovedstaden
 • Poul Gørtz, Mobil/Lejer, Københavns Mobile Fysioterapeuter, Region Hovedstaden
 • Maja Helbo Jensen, Ejer, FysioCenter Kalundborg, Region Sjælland
 • Tina Rank Franzen, Ejer, Arden Fysioterapi, Region Nordjylland
 • Jesper Ottosen, Ejer, FysioDanmark Ishøj og praksiskonsulent, Region Hovedstaden
 • Bo Egebjerg, Ejer, Vig Fysioterapi, Region Sjælland

1 kandidat ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen:

 • Jacob, Ejer, FysioDanmark Næstved og FysioDanmark Kalundborg, Region Sjælland

1 kandidat ønsker at opstille til bestyrelsen, som repræsentant for ansatte:

 • Phillip Fagralid, Ansat, FysioDanmark Ishøj, Region Hovedstaden

De 7 opstillede kandidater vælges til de 7 bestyrelsesposter af en enig forsamling. Dette i alfabetisk rækkefølge, da en valghandling ikke er nødvendig. Det skal her bemærkes, at bestyrelsen nu får den ønskede konstellation af henholdsvis ansatte, lejere og ejere i bestyrelsen.


6.2 Valg af Bestyrelsessuppleanter
Følgende kandidater ønsker at genopstille som bestyrelsessuppleanter, og vælges af en enig forsamling:

 • 1. Suppleant: Marjanne D Hollænder, Mobil/Lejer, FysioDanmark Næstved, Region Sjælland
 • 2. Suppleant: Søren Quist, Ejer, Frederikssund Fysioterapi, Region Hovedstaden


6.3 Valg af Revisorer
Følgende kandidater ønsker at genopstille som revisorer, og vælges af en enig forsamling:

 • Kurt Nyby
 • Lars Peter Jensen


6.4 Valg af Revisorsuppleant
Følgende kandidat opstiller som revisorsuppleant, og vælges af en enig forsamling:

 • Troels Eskerod


7. Eventuelt

Per Tornøe /PT takker forsamlingen for deres online deltagelse og de gode input under debatten. PT takker desuden Jacob Norholdt Hansen for hans indsats i bestyrelsen gennem 10 år, og nævner at en afskedsgave sendes til ham på bestyrelsens vegne, da han ikke havde mulighed for at være til stede under Generalforsamlingen.

Dirigenten afslutter dagsordenen, og lukker generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

PT takker de online fremmødte, samt bestyrelsen, og uddeler herefter vin og en særlig tak til dirigenten Ann Sofie Ohrt.