Referat bestyrelsesmøde 12.01.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid: Tirsdag d. 12.01.21 kl. 15.30 - 18.00.
Sted: Zoom
Til stede: PT, PG, BE, JO, TRF, PF og MHJ
Referent: MHJ

 

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

PT er ordstyrer og MHJ referent.


2. Prioritering af dagsorden, samt punkter til eventuelt.

Der er ingen ændringer i dagsorden, eller punkter til eventuelt.


3. Nyt fra formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • Repræsentantskabsmøde. Orientering fra online repræsentantskabsmøde d. 06.01.21 kl. 13.00 - 19.30, med den forretningsorden der er tilgængelig på fysio.dk. Det blev på mødet vedtaget, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde udskydes til juni, og muligvis til august mhp. at afholde mødet fysisk. Deadline for indsendelse af forslag er derfor også udskudt.
 • Udvalg for praksis /UP. PT har opfordret sekretariatet til at gå i dialog med RLTN angående forbruget af individuelle konsultationer for patienter uden svært fysisk handicap for 2021. Dette da det må forventes at antallet af ydelse 111 bliver svært at holde under 4 pga. den fortsatte Covid19 pandemi, der begrænser muligheden for holdtræning. PT orienterer om at den nylig indgåede kiropraktor overenskomst bliver taget op på næste UP-møde.
 • Forsikringsområdet. Der er ikke noget nyt under dette punkt.
 • Medlemsskaber. PG orienterer om ind- og udmeldelser, hvor der har været en enkelt udmeldelse pga. pension og en forespørgsel vedrørende mulighed for passivt medlemskab.
 • Professionshøjskolerne. Der er ikke noget nyt under dette punkt.
 • IPPTA. JO har kontaktet IPPTA mhp. at videreføre arbejdet. JO og MHJ koordinerer.
 • Samtykke til håndtering af personoplysninger. PT har haft møde med Dfys. ved Mads Lytje og Gurli Petersen vedrørende informeret samtykke samt samtykke til videregivelse af personoplysninger eks. til patient, læge og 3. Part såsom kommune og forsikringsselskaber. Det skal gerne munde ud i et notat der kan bruges på klinikkerne.

 

4. Kommunikationsstrategi

Videreførelse af drøftelsen om ny kommunikationsstrategi på baggrund oplæg fra arbejdsgruppe v. PG, MHJ, PF, og BE udskydes til næste møde, da arbejdsgruppen ikke har haft mulighed for at samles.
Hjemmeside opdateres fortsat, og alle bedes derfor melde tilbage til PG vedrørende opdatering af egen profil.

 

5. Praksisanalysen

Vi drøfter om der bør være et loft over hvor mange klinikker, der kan samles i en kæde under en ejer eller ejerkreds. Desuden drøftes differentiering af kæder, der har selvstændige ejere i et kædesamarbejde og kæder under én ejer. Vi drøfter mange nuancer, og de konsekvenser der kan være for praksissektoren samlet ved udvikling i retning af flere eneejede kæder, eller mulige udenforstående interessenter og investorer der kunne ønske at drive klinikker eller kæder. Dette ses både i almen praksis og tandlægepraksis. Vi drøfter indgående om vi kan definere og beskrive kriterier der kan benyttes til at kvalificere PF´s holdning og fremadrettede arbejde i relation til dette emne og til udvikling af praksissektoren i øvrigt. Særligt berøres følgende:

 • Kvalitet og patientsikkerhed - understøttes af akkreditering efter DDKM
 • Arbejdsmiljø - kunne fremadrettet understøttes af TR og AMIR struktur
 • Ledelse og organisering - kunne fremadrettet understøttes af eks. praksiscertifikat for ledere/klinikejere

 

6. Medlemskontingent og rabat for nye medlemmer 2021

Det aftales at fastholde nuværende kontingent, samt nedsat førsteårskontingent for nye medlemmer. Således er ordinært medlemskontingent for 2021-2022 kr.925, og førsteårs medlemskontingent kr. 250. Dette frem mod næstkommende Generalforsamling.


7. Henvendelse vedrørende udvikling af vederlagsfri fysioterapi

Vi har modtaget en henvendelse fra Stig Langvad fra Rygmarvsskadede i Danmark /RYK med invitation til samarbejde om at udvikle det fysioterapeutiske tilbud under speciale 62 Vederlagsfri fysioterapi. Korrespondance, samt oplæg til arbejde og udvikling af vederlagsfri fysioterapi er fremsendt mhp. forberedelse før mødet. Det besluttes at punktet bringes på op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor også SL inviteres til at deltage. Herefter vil vi samle og beskrive punkter til henholdsvis det videre arbejde, samt til UP som input til den kommende forhandling af praksisoverenskomst i 2022.


8. Lønundersøgelse

Vi drøfter status og udvikling for lønninger i praksissektoren på baggrund af den nylige
lønundersøgelse, samt korrespondance med Nicolai Robinson.
Undersøgelsen viser at ansatte i praksissektoren generelt er på lønniveau med ansatte
fysioterapeuter i Regionerne, dog med lavere pension. Ansatte i regionerne og i praksissektoren er lavere lønnet end ansatte i kommunerne og i staten. Desuden viser undersøgelsen at der fortsat er kontrakter og forhold der ikke lever op til standardvilkårene. Dette er højst bekymrende, så sent i implementeringsperioden.
Således ses at 10 % af de der har deltaget i undersøgelsen ikke oplever de anviste standardvilkår, hvilket svarer til 26 fysioterapeuter.

Vi drøfter om tallene kan afspejle Covid19 situationen, der har betydet store økonomiske
udfordringer for praksissektoren. Vi er dog oplyst at der burde være korrigeret for dette i
undersøgelsen.
PF har fra starten af processen omkring arbejdsmarkedsmodellen forsøgt at facilitere ordnede kår for alle praktiserende fysioterapeuter, og PF vil på det klareste opfordre til at der på alle klinikker indgås kontrakter, der lever op til standardvilkårene.
Det kan under ingen omstændigheder undskyldes eller bortforklares med manglende viden om standardkontrakter og den nye arbejdsmarkedsmodel. PF mener at 26 sager er 26 for mange, og mener at Dfys. bør gå direkte ind i de konkrete sager hvor forholdene ikke er lever op til det aftalte mellem de to sektionsbestyrelser, naturligvis med samtykke fra den ansatte. Dette med en klar tidsfrist for hvornår forholdene skal være bragt i orden.

Vi gør os overvejelser om der kan laves ordninger med systematisk indrapportering fra alle arbejdsgivere om deres kontrakter lever op til standardvilkårene. Det aftales at PT kontakter sektionsbestyrelserne mhp. et samarbejde om at sikre ordnede forhold, eks. understøttet af systematisk indrapportering af ansættelsesvilkår. Det aftales desuden at PT sørger for opslag og opfodringer til overholdelse af de aftalte forhold, samt kontakt til Dfys. om at sikre størst mulig transparens omkring lønundersøgelserne eks, vedrørende spørgeskema og mellem regninger mv. så alle har fuldt indblik i data.


9. Planlægning af møder 2021

Online bestyrelsesmøder:

 • D. 26.01.21 kl. 8.30 - 13.00
 • D. 16.02.21 kl. 16.00 - 18.30
 • D. 08.03.21 kl. 8.00 - 10.30
 • D. 23.03.21 kl 14.00 - 17.00

Øvrige datoer:

 • Ordinær Repræsentantskabsmøde online d. 06.01.21
 • Deadline for forslag til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde forår 2021.Online medlemsmøder forår 2021
  • Indsamling af krav til OK primo efterår mhp. forhandling i forår 2022


10. Suppleanter

Vi drøfter igen inddragelse af suppleanter i det løbende bestyrelsesarbejde mhp. beslutningstagen. Det besluttes at suppleanter fremadrettet inviteres med til et 1-2 online bestyrelsesmøder årligt med fuld taleret og uden stemmeret såfremt der stemmes. De vil desuden få tilsendt dagsordner med mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til de punkter der skal behandles.


11. Eventuelt

Der er ingen emner under dette punkt.


12. Evaluering af mødet.

Det har været et givtigt møde med drøftelse af mange konkrete sager, samt en nuanceret debat om klinikejerskab af mere principiel karakter. Vi har nået hele vores dagsorden, der nu er er tilpasset i omfang til vores nye mødeform med kortere og hyppigere online møder.