Referat bestyrelsesmøde 18.09.18

Vi havde Sille Frydendal og Gurli Pedersen på besøg for at diskutere læringsperspektiver på de risikobaserede tilsyn. Efterfølgende diskuterede vi kompetenceprofiler i praksissektoren samt det kommende Repræsentantskab i Danske Fysioterapeuter. Den nye overenskomst og GOP-aftalen om frit valg pr. 1. juli nåede vi også at debattere.

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 9.30 – 14.00.
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S.
Gæster: Kl. 9.30 – 10.30 Sille Frydendal/SF og Gurli Pedersen /GP fra DFys.
Tilstede: PT, MK, PG, ME og MHJ
Afbud: BRM og JNH
Referent: MHJ


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer og referent
PT er ordstyrer og MHJ referent
Følgende aftales vedrørende fremtidig referatførelse, og evalueres efter 3 møder.

  • Før hvert punkt eller møde aftales om der er behov for en 2. eller 3. referent.
  • Der opsummeres undervejs og senest ved afslutning af hvert punkt på dagsordenen.
  • 1. Referat rundsendes ved afslutning af hvert møde, med angivelse af eventuelt særligt behov for kommentarer.
  • 2. Referat rundsendes efter redigering efterfølgende til kommentar og godkendelse.
  • 3. Referat rundsendes som endeligt referat, og kan herefter formidles til vore medlemmer.

Ydermere foreslås, at referat førelse udføres på samme vilkår og timebasis som øvrige arbejdsopgaver. Dette tages der beslutning om på næstkommende møde.2. Journalisering og opsamling på Risikobaserede tilsyn med besøg af SF og GP
På bagrund af opfordring om dialog med Dfys. er GP og SF inviteret til drøftelse vedrørende kvalitetsudvikling og læringsperspektiver på bagrund af tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har en givtig dialog vedr. journalføring og svar på de stillede spørgsmål, og GP fra Dfys. opsamler vore input til det videre arbejde.
Styrelsen har udtrykt overraskelse over omfanget af brugen af alternativ behandling på klinikkerne. I den forbindelse nævner GP, at Etisk råd i Dfys. har udarbejdet en redegørelse vedrørende alternativ behandling. Herunder hvad der defineres som alternativ behandling i forbindelse med udøvelse af fysioterapi. Redegørelsen er nu under opdatering, og vil senere blive formidlet via Fysio.dk
Desuden informeres om Dfys´ deltagelse i en arbejdsgruppe i Sundhedsministeriet vedrørende journalisering på baggrund af Svendborgsagen. Dette med henblik på en mulig modernisering eller præcisering af lovgivningen.


3. Afdækning af kompetenceprofil i praksissektoren via spørgeskema
Vi følger op på processen vedrørende afdækning og indkredsning af hensigtsmæssige og ønskede kompetencer for de fysioterapeuter, som ønsker en karriere indenfor praksissektoren.
MK informerer om kontakt med Niels Erik Kaaber Rasmussen hos Dfys, der gerne er behjælpelig med at opstille og udsende spørgeskemaet. PT informerer om, at vi nu har en kontaktliste for klinikejere. Det besluttes på denne baggrund, at der pr. mail sendes invitation og spørgeskema til alle klinikejere blandt vore medlemmer. Dette med henblik på, at den rekrutteringsansvarlige på klinikken kan udfylde spørgeskemaet anonymt.

Vi arbejder herefter videre med at formulere spørgsmål, der kan producere relevant data. Formålet er at skabe indblik i hvilke kompetencer der efterspørges i praksissektoren, samt hvilke redskaber der benyttes i rekrutteringsprocessen. Dette mhp. formidling til relevante samarbejdspartnere samt nyuddannede som erfarne fysioterapeuter der ønsker en karriere i praksissektoren.
MK og PT arbejder videre med spørgeskemaet i samarbejde med Niels Erik K. Rasmussen, og melder herefter tilbage til bestyrelsen.


4. Repræsentantskabsforslag
Gennemgang af vores forslag vedr. hhv. sammensætning af repræsentantskabet og turnus for nyuddannede fremsendt pr. mail. Forslagene er fremsendt til HB inklusiv motivation. Vi afventer nu behandling og tilbagemelding fra HB om de stillede forslag medtages på Repræsentantskabet.


5. Den nye overenskomstaftale pr. 01.01.2019 v/MK
Der er nu indgået en ny overenskomstaftale med ikrafttræden pr. 01.01.2019, som via DFYS er formidlet til alle medlemmer. Vi gennemgår aftalens punkter i store træk, og MK informerer fra forhandlingerne. Se mere om den nye aftale på Fysio.dk.

Hovedpunkter i ny aftale om praksisoverenskomst ses nedenfor

  1. Fortsat regulering af honorar. Reguleringsordning for honorarerne videreføres. Det betyder, at de fortsat reguleres med pris- og lønudviklingen i samfundet.
  2. Fast ramme på speciale 62. Der er aftalt en økonomiske ramme for speciale 62. Set over 3 år (2019 til 2021) giver rammen mulighed for en samlet realvækst på 4,4%, hvis antallet af patienter stiger tilsvarende.
  3. Stigning på speciale 51. Udgifterne i 2017 var 3,5% under det tidligere aftalte loft. Hertil et tillæg til rammen på op til 1,2 % under forudsætning af, at antallet af patienter i ordningen er steget mindst tilsvarende. Set over 3 år (2019 til 2021) giver rammen mulighed for en samlet realvækst på 4,7%.
  4. Obligatorisk akkreditering. Over de næste tre år skal alle klinikker akkrediteres. Klinikkerne bliver honoreret for det arbejde, det kræver. Klinikker uden ydernummer får mulighed for at gennemgå akkreditering – dog egen betalt.
  5. Afskaffelse af undtagelsesredegørelsen. Undtagelsesredegørelserne afskaffes fra den 01/01-2019. Parterne er enige om en række initiativer til styrkelse af den overordnede dialog. Derudover er der aftalt to projekter som del af moderniseringsarbejdet om konkrete patientgrupper, hvor der er involvering af flere aktører og derfor et særligt behov for dialog.

NB: De nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 2019, og aftalen er 3-årig. Som I ved har det været et meget langt forhandlingsforløb med en stejl modpart, der trods erkendelse af det stigende behov for fysioterapi langt hen i forhandlingsforløbet afviste nogen som helst realvækst på både speciale 51-, 62- og 65.


6. GOP- aftalen med frit valg pr. 1. juli
Vi diskuterer emnet, og hvilket udbytte der har været af de afholdte møder vi KL.
Der er enighed om at der generelt blandt vore medlemmer har været en opfattelse af at møderne er for ledere og medarbejdere i kommunerne og ikke for praktiserende. Det kunne derfor være hensigtsmæssigt at Dfys. afholdte informationsmøder senere i processen.


7. Meddelelser fra

Formand.

MK informerer om sin opfølgning på karriereplanlægning hos Dfys, og Faglig chef Sille Frydendahl fra Dfys. kan informere om at 33 praktiserende fysioterapeuter har benyttet tilbuddet siden start medio 2016.

MK informerer om at vores forslag til formulering vedr. ”Praktiserende Fysioterapeuter indenfor OK” i tidligere nævnte HB notat tages til efterretning af  Karen Langvad.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer herunder kassereren.

PG informerer vedrørende opdatering af hjemmeside, der nu igangsættes.

Nyt fra forsikringsområdet – Intet nyt.


8. Eventuelt – Intet under eventuelt


9. Evaluering af mødet
Det har været et godt og struktureret møde med opfølgning og afslutning på flere emner, der tidligere har været på dagsordenen under bestyrelsesmøder.