Referat af Generalforsamlingen 12.04.2018

God debatterende generalforsamling, hvor medlemmerne fik rig mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om alt fra faglig udvikling/specialistordning til PF's mandat i Udvalg for Praksisoverenskomster.

Referat af PF's ordinære generalforsamling 2018

Tid: Torsdag d. 12. april 2018 kl. 20.30 - 22.30
Sted: Odense Kongrescenter, lokale 26

Til stede: 17 medlemmer inklusiv 7 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 gæst.
Gæst: Karen Langvad, Danske Fysioterapeuter.
Referenter: Maja Helbo Jensen & Thomas Helbo Jensen

Velkomst v. Formand Marianne Kongsgaard
Marianne takker for fremmødet, og spørger til gæster, hvorefter 1 gæst registreres.
Der informeres om korrektion vedr. dagsordenens punkt 5. ”Indkomne forslag til debat” der korrigeres til ”Indkomne forslag til godkendelse”.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstiller Per Norman Jørgensen som dirigent, hvilket godkendes af forsamlingen.
Generalforsamlingen erklæres lovligt indvarslet i forhold til love og vedtægter.
Således 1. gang varslet i Fysioterapeuten nr. 1 2018

Dirigenten spørger til emner under punkt 7. Eventuelt. Søren Peter og Per Tornøe registreres som talere under dette punkt.2. Formandens mundtlige beretning v. Marianne Kongsgaard
Marianne Kongsgaard fremlægger beretningen, og takker PF´s medlemmer for dialog og samarbejde i 2017, samt bestyrelsen for årets arbejde.

Per Norman Jørgensen åbner herefter for spørgsmål og kommentarer til beretningens punkter.

1. PF´s mandat i UP
Medlem Lars Peter Jensen spørger til forkortelsen UP, samt hvorfor PF nødvendigvis må omdefinere sit formål og sine vedtægter i retning af at arbejde ”for alle praktiserende under OK”.
MK svarer at UP står for Udvalg for Praksis, og opfordrer derefter Karen Langvad til at svare på bagrunden for at PF har fået frataget sit mandat i UP.
Karen Langvad svarer, at de to sektioner i den nye arbejdsgivermodel skal repræsenteres i det nye UP, sammen med Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter /EFF, der arbejder for private udenfor overenskomst. Hun finder det naturligt at PF fremadrettet repræsenterer de praktiserende fysioterapeuter indenfor overenskomst. HB har derfor lagt op til at PF kan repræsentere de praktiserende fysioterapeuter indenfor overenskomst.

Lau Rosborg (LR), der er medlem af Hovedbestyrelsen /HB, nævner at arbejdet for fysioterapeuter ”udenfor og indenfor” overenskomst lapper meget ind over hinanden, og at EFF har sin berettigelse i UP. Fremtiden vil måske gøre at der kommer flere ydernumre og derfor er det oplagt at dem ”udenfor” står først for i relation til evt. nye ydernumre.
Poul forklarer, at det har været godt for kvaliteten af diskussionerne, at man har haft en bred repræsentation i PF´s bestyrelse. En opdeling og distancering af interessefællesskaberne kan føre til dårligere og mindre nuanceret kommunikation.
Et medlem efterspørger en hensigtserklæring om samarbejde med EFF.

Fra forsamlingen spørges ”Skal vi have et andet navn?” Bestyrelsen fastslår at PF fortsat er åben for alle Praktiserende Fysioterapeuter – både indenfor og udenfor OK, ejere, lejere og ansatte. Dette skønt formål og hensigtserklæringen ændres i retning af en mere snæver interessegruppe.
Et medlem nævner, at vi må leve med at PF muligvis skrumper ved at snævre fokus og formål.
Der spørges herefter til aktion på ændrede vedtægter. PT nævner at dette vil ske i 2018, formentlig i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling.

2. Forsikringsområdet
LR spørger til arbejdet på forsikringsområdet, og PT fortæller om samarbejdet mellem PF, Danske Fysioterapeuter ved Katrine Nygaard Hansen og Esben Riis samt EFF.

JNH fortæller om udfordringerne på klinikkerne vedr. forsikringsordninger, idet han gennem undervisning på sekretærkurser har fået indblik i mange af arbejdsgangene. Flere sekretærer oplever at ledelse/ejere ikke alle steder har indsigt i eller forståelse for den store arbejdsbyrde, der er forbundet med administration af forsikringsordninger. Han mener personligt ikke, at man på klinikkerne bør være nervøse for et mindre patient- og kundeflow ved at afvise formaliseret samarbejde med forsikringsselskaber og visiterende selskaber, der afkræver klinikkerne en væsentlig arbejdsbyrde i forbindelse med samarbejdet.

ME nævner at Nordic Netcare eksempelvis er en stor spiller, som man har fokus på.
ME understreger vigtigheden af at informere patienter om deres vilkår hos diverse forsikringsselskaber – og opfordre dem til at stille krav til deres forsikringsordning.

3. Faglig udvikling og specialistordningen
Der spørges fra forsamlingen ”Hvorledes håndterer PF det store udbud af kurser – og hvorledes spiller det sammen i aftagerperspektiv – hvilke kompetencer er der behov for i praksissektoren?”
MHJ stiller afklarende spørgsmål vedrørende forventninger til PF´s rolle – menes der at vi i PF bør agere aftagerpanel, samt bidrage til DSF´s arbejde med faglig udvikling og specialisering?
LR uddyber at der er en jungle af efter- og videreuddannelse. Hvor stor er PF’s rolle der? Måske er der brug for samling på området. Retning og kvalitet. Hvilken retning skal man gå? PF er lige mellem fag og politik i relation til praksissektoren. LR giver udtryk for at vi skal guides i praksissektoren.
MK svarer at det ikke umiddelbart har ligget indenfor PF rolle og formål. Indtil nu.

MHJ finder det absolut relevant, at PF fremtidigt skal kunne spille sammen med DSF om udvikling af den faglige kvalitet i praksissektoren. For naturligvis spiller fag og fagpolitik sammen som indhold og ramme for udviklingen. Eksempelvis bør en forskning- og udviklingskultur i praksissektoren understøttes. Ligesom forskning, der tager afsæt i kliniske problemstillinger der er hyppigt forekomne i primærsektoren, bør faciliteres. Det er, og bør dog fortsat være, DSF der i kraft af de faglige selskaber har ansvar for at drive udviklingen af standardiserede videreuddannelser på højt niveau. Det skal dog nævnes at der fortsat er mange organisatoriske og økonomiske udfordringer vedrørende etableringen af specialisering som karrierevej, dette både i praksissektoren og øvrige sektorer. Hvordan skabes der eks. mulighed og grundlag for løn for øget kompetence?
DB nævner den positive udvikling, der sker på kandidatuddannelserne indenfor fysioterapi og at dette også kan få en positiv afsmitning på praksissektoren.
MK nævner at man kunne overveje muligheden for at dele stillinger målrettet kandidater på tværs af klinikker.


MK spørger slutteligt forsamlingen om PF skal omstruktureres og ændre sit formål til ”kun” at varetage interesserne for praktiserende fysioterapeuter indenfor overenskomsten?
Svar er et enigt ”ja” fra forsamlingen, der således støtter op om et fortsat PF, nu med en et mere snævert fokus og interessefelt. Dette i lyset af, at det er en bunden opgave, hvis PF fortsat skal repræsenteres i UP.

Efter dialog og debat vedrørende de enkelte punkter i beretningen godkendes den af en enig forsamling. Den skriftlige beretning kan læses på PF´s hjemmeside.3. Fremlæggelse af regnskab 2017, samt budget 2019 og 2020 v. Jacob N. Hansen
Jacob N. Hansen fremlægger revideret regnskab for 2017, der viser et lille overskud, samt budget for 2019-20 på vegne af ekstern kasserer Georg Hansen. Vedrørende budgettet noteres et lille fald i indtægter og udgifter. Det nævnes desuden, at der ikke afholdes Ordinær Generalforsamling i perioden, men sandsynligvis en Ekstraordinær Generalforsamling.
Der stilles spørgsmål til det fremlagte, og regnskabet godkendes af en enig forsamling.4. Fastsættelse af kontingent for 2019 og 2020
Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent på 925,- for 2019 0g 2020, og dette vedtages af en enig forsamling.5. Indkomne forslag
Marianne Kongsgaard oplyser, at der ikke er indkommet nogle forslag.6. Valg
6.1 Bestyrelsen
Ordinært valg på alle bestyrelsesposter jf. nye vedtægter vedrørende afholdelse af Ordinær Generalforsamling hvert 2. år, således at denne kun afholdes i lige år.

Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller og vælges:


For ansatte:
Daniel Broholm, Ansat

For lejere:
Poul Gørtz, Lejer/Mobil /FysioDanmark Vanløse
Marianne Kongsgaard Jensen, Lejer /Benefit Dronninglund
 
For ejere:
Per Tornøe, Klinikejer /FysioDanmark Østerbro
Mark Ebbesen, Klinikejer / Køge Bugt/Møn Ryg- & Knæcenter
Maja Helbo Jensen, Klinikejer /FysioCenter Kalundborg
Jacob Nordholt Hansen, Klinikejer /FysioDanmark Næstved

6.2 Bestyrelsessuppleanter
Følgende kandidat opstiller på opfordring og vælges som 1. Suppleant:  
Birgit Ravn Mortensen, Klinikejer

Da kun én kandidat ønsker at opstille som suppleant, giver en enig forsamling mandat til at bestyrelsen efterfølgende kan tilknytte bestyrelsessuppleanter på de to resterende poster. Såfremt dette er muligt ifølge vedtægterne.


6.3 Revisorer
De 2 interne revisorer genopstiller og vælges:
Lars-Peter Jensen, Klinikejer
Kurt Nyby, Klinikejer
Der vælges ingen revisorsuppleant.

Kandidaterne vælges alle af en enig forsamling.7. Eventuelt
Et medlem spørger til PF´s holdning til lønnen for fysioterapeuter, der fungerer som hjælpepersonale i henholdsvis kiropraktor- og lægepraksis. Han giver eksempel på en tidligere indlejer, der nu er ansat hos en kiropraktor og får 30 % mere i løn. Hvordan kan det være, spørger han – og hvorledes vil det på sigt forme vores fag og faglige status, hvis vi kun kan skabe lønudvikling ved igen af være underlagt lægerne?
Der bringes forskellige perspektiver i spil. Mk nævner at timelønnen er beskrevet i lejet kr. 280.- til 555.-, skønt der ikke er overenskomst på området.
Lau fortæller at flere fysioterapeuter arbejder med behandling som hjælpepersonale. Det kan også devaluere. Det mener han personligt er en farlig vej at gå for vores fagstand.
Der spørges om det kunne være en opgave for PF og Dfys. at lave en overenskomst for fysioterapeuter i lægepraksis. Karen Langvad nævner at PLO ikke vil lave overenskomst.

Per Tornøe videregiver opfordringen fra praksissektorens repræsentanter i lederrådet vedrørende emner til Lederkonferencen for 2018.


Dirigenten afslutter dagsordenen, og lukker generalforsamlingen med tak for positiv diskussionslyst, samt god ro og orden.

Marianne Kongsgaard takker ligeledes de fremmødte, og uddeler vin og særlig tak til dirigenten Per Norman Jørgensen, de to revisorer Lars-Peter Jensen og Kurt Nyby, samt ekstern referent Thomas Helbo Jensen.

Marianne Kongsgaard runder af med en opfordring til alle i forsamlingen om at sætte PF på dagsordenen rundt omkring på klinikkerne – for at inspirere kolleger til at melde sig ind, og PF derved kommer nærmere visionen om at være De Praktiserendes samlede stemme!