Referat fra bestyrelsesmøde 29.01.2018

Formandsvalgkampen blev diskuteret - hvordan kunne vi afdække kandidatternes holdninger til praksissektoren bedst muligt.Vi fik dog også vendt den nye arbejdsmarkedsmodel og planlagt den kommende generalforsamling.

 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK


Tid:  Den 29. januar 2018 kl. 14.30 – 20.00.
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, Mødelokale 1D
Gæst: Georg Hansen, revisor
Tilstede: MK, PT, PG, DB, ME, MHJ
Referent: MHJ


Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer - PG

2. Formandsvalget
PF følger formandsvalgkampen tæt. Vi er meget optaget af at afdække kandidaternes holdning til relevante emner for vore medlemmer – og for praksissektoren.
Vi spørger kandidaterne om følgende emner:

 • Danske Fysioterapeuters erhvervspolitik
 • Finansiering af turnusordning for nyuddannede fysioterapeuter – og muligheden for turnus i praksissektoren
 • Organiseringen af praksissektoren:
 1. Ydernummersystemet
 2. Lejerbegrebet
 3. Brugerbetaling
 • Aktion i relation til klinikker, der ikke vil tilgå de kommende standardkontrakter udarbejdet af de to nye sektioner, jf. den nye arbejdsmarkedsmodel.


3. Arbejdsmarkedsmodellen
Vi debatterer følgende vedr. arbejdsmarkedsmodellen:

 • PF ´s deltagelse på de regionale temamøder om arbejdsmarkedsmodellen.
 • Mulige egnede kandidater, som PF kan opfordre til at opstille til de respektive sektionsbestyrelser.


4. Gennemgang af regnskab 2017 og budget 2018-19 v. revisor Georg Hansen
Vi gennemgår regnskab 2017, og stiller afklarende spørgsmål til revisor.
Budgettet for 2018 og 2019 lægges, på baggrund af forventede aktiviteter.


5. Generalforsamling den 12. april på Odense Congress Center i forbindelse med Fagkongres 2018

 • Info om Danske Fysioterapeuters nuværende annonceringspolitik
 • Invitation til nyhedsbrev, hjemmeside og facebookgruppe. MK og PG er tovholder
 • Invitation til direktør og formand for Danske Fysioterapeuter
 • Afvikling af generalforsamling:
 • Valg - Alle i bestyrelsen er på valg
 • Dirigent
 • Revisorer
 • Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 v. JNH.
 • Emner til årsberetningen, samt tildeling af skriveopgaver. Alle sender deres indlæg, samt info om eventuel mødeaktivitet udover bestyrelsesmøder til MK. Deadline d. 01.03.18


6. Forsikringsområdet v. PT & ME

 • Sidste nyt vedr. samarbejdet med de respektive forsikringsselskaber
 • PT og ME har møde Kathrine Nygaard og Esben Riis fra DFYS vedr. relevante problemstillinger på området. PF vil foreslå faste møder fremover.


7. Meddelelser fra
Formand:

 • Styregruppemøde i Enhed for Kvalitet d. 21.02.18
 • Møde i forhandlingsudvalg for praksisoverenskomst d. 4-5.04.18

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • 7. semester-besøg på Metropol d. 16.04.18 v. ME & PG
 • Medlemshenvendelse vedr. krav til klinikker om at tilbyde kontorelevpladser.  PT samler op på dette, og melder tilbage til bestyrelsen.
 • PT informerer om afholdelse af sekretærkurser, der fortsat har stor andel af tilfredshedstilkendegivelser. Han nævner at netværksdelen kan faciliteres yderligere.


8. Eventuelt
DB foreslår at der fastsættes en dato for møde med bestyrelsen i Fraktion for Frie Fysioterapeuter. Der er bred opbakning til dette mhp. en åben dialog om mulige fremtidige samarbejdsflader. ME snakker med FFF og vender tilbage.


9. Evaluering af mødet
Godt og velstruktureret møde med gennemgang af alle punkter på dagsorden.